Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ÚROKOVÉ MÍRY

- Hlavní příčinou odlišných úrokových sazeb je i odlišné riziko při různých investičních možnostech (např. závazky s různou dobou splatnosti, mají různou úrokovou míru a investor tak musí řešit problém termínové struktury svých investic).

- Na velikost úrokových sazeb má též vliv stupeň izolovanosti společnosti – s růstem izolovanosti ekonomiky se může zvyšovat odchylka mezi úrokovou sazbou dosahovanou v této zemi a úrokovou sazbou ve světě obvyklou.

=> Nestabilita úrokové míry je faktorem, který snižuje rozsah investic, které jsou v dané zemi uskutečňovány a současně mění i strukturu realizovaných investic.

Na spotřební i na investiční rozhodování ekonomických subjektů výrazně působí pohyb cenové hladiny.
Reálná a nominální úroková míra (zahrnutí vlivu inflace)

Reálná úroková míra vyjadřuje prémii v dodatečném objemu budoucího statku, která musí být na trhu nabídnuta výměnou za vzdání se současné spotřeby tohoto statku 1+i = - (C1/C0)

Nominální úroková míra (in) je dodatečná částka peněz, která musí být poskytnuta v budoucnosti (m1) výměnou za poskytnutí určité částky peněz v současnosti (m0): 1+in = - (m1/m0)

Cenová úroveň (Pm) je množství peněz, které potřebujeme k nákupu reálného statku, čili: Pm0 = - (m0/C0)
Pm1 = - (m1/C1)

Žádné komentáře:

Okomentovat