Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Společensko zábavní služby

2. Společensko zábavní služby
- placené
- bezplatné

Zaměřují se na odpočinek, relaxaci, zábavu a sport. Velmi často jsou poskytovány jako služby doplňkové ke službám stravovacím, ubytovacím apod. Řadíme sem bar, kavárny, vinárny, varieté, koliby, salaše, hostince a pivnice. Svým vybavením vytvářejí vhodné prostředí pro společenskou zábavu, společenské setkání. Součástí může být živá nebo reprodukovaná hudby, tanec, hry, hrací automaty…

3. Cateringové služby

Představují poskytování stravovacích služeb v uzavřených objektech objednavatele (např. bankety, stravování v letadlech)

4. Ubytovací služby

Zajišťují poskytování přechodného ubytování a služeb s ubytováním spojených. S rozvojem CR stoupá poptávka po ubytování a jiných doplňkových službách.

Činnosti podniku společného stravování

Činnosti podniku společného stravování

Společné stravování je součástí cestovního ruchu, úzce souvisí také se službami ubytovacími.

Zvláštnosti:
 výroba a prodej probíhá na 1 místě, následuje okamžitá spotřeba
 nevyrábí se na sklad
 rychlá a častá obměna sortimentu
Podnikatel na sebe bere určitou míru rizika a vkládá do podnikání svůj kapitál – náročnost na lidský kapitál (vysoké investice na vybavení, velký počet pracovníků, požadavky na vzdělání, mzdové náklady, nutná motivace, řízení, organizování..).

Služby ve společném stravování:
1. společné stravování
2. společensko zábavní služby
3. cateringové služby
4. ubytovací a doplňkové služby

Společné stravování - charakteristika:

1. Společné stravování - charakteristika:
Společné stravování představuje činnost spojenou s hromadnou výrobou, prodejem a spotřebou jídel a nápojů pro velké skupiny obyvatelstva, která je organizována mimo domácnost. Stravování je buď za plnou nebo částečnou úhradu v prostorách, které jsou zpravidla místně spojeny s výrobou.

• ovlivňuje ŽÚ obyvatelstva neboť šetří čas potřebný k přípravě pokrmů v domácnostech
• vhodná nabídka zajišťuje racionální výživu
• vytváří nové pracovní příležitosti
• podílí se na tvorbě HDP
• působí na rozvoj ekonomiky tím, že ovlivňuje rozvoj dalších odvětví
• součást národní kultury

Plní funkci:
a) základní stravování – nejdůležitější (obědy, večeře)
b) doplňkové – občerstvení v restauracích, bufetech…

Členění společného stravování podle poskytovaných služeb:

Členění společného stravování podle poskytovaných služeb:
- Restaurační – nejrozšířenější, úzce souvisí s rozvojem CR a obchodu, strávníci hradí náklady v plné výši, součástí ceny je i zisk podnikatele, časté spojení s ubytovacími službami a společensko zábavními

- Závodní – plní funkci základního a doplňkového stravování pro pracovníky podniku v průběhu pracovní doby, čili je určeno pro určitý okruh spotřebitelů (v případě volné kapacity může poskytovat stravování i cizím strávníkům, strávníci hradí pouze část nákladů na přípravu stravy, zbytek hradí podnik

- Školní – zahrnuje stravování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol poskytované ve školních jídelnách MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ (menzy), strávník hradí pouze část ceny jídel, hlavním účelem je zajištění správné výživy pro jednotlivé věkové skupiny
- Ústavní (nemocnice, armády, domovy důchodců, lázně) – každá skupina má specificky upravenou stravu

Výše nemocenské dávky

f) výše nemocenské dávky
1-3 den 25% upraveného DVZ
4-x den 69% upraveného DVZ

Nemocenská dávka je přirážka k ČM!
Př: Pracovní neschopnost 10 dnů
HM – 120 000
Počet dnů 365
DVZ = 120 00: 365 = 329 Kč
Úprava : 90% z 329 Kč = 296 Kč
1-3 den : 25% z 296 = 74 Kč
74+74+74 = 222

4-10 : 69% z 296 = 204*7=1428 celkem:1650


Struktura mzdy

Hrubá mzda (HM)
- sociální pojištění (SP) – 8% z HM zaokrouhlujeme v Kč nahoru
- zdrav. Pojištění (ZP) – 4,5% z HM zaok. v Kč nahoru
- daň z příjmů (Dzp) – po slevě, záloha
= čistá mzda (ČM)
- srážky (strava,manko,výživné)
+ přirážky (nemocenská dávka, cestovní náhrady)
= vyplácená mzda

základ daně = HM-SP-ZP (zaok.na 100 nahoru)
daně = ZD * sazba (tabulka)
daň po slevě = daň-slevy (tabulka)

Ostatní složky mzdy

2.Prémie
= za splnění předem stanovených úkolů
- prémiový řád (splnění plánů tržby, kvality…)

3.Odměny
= práce navíc

4.Podíl na zisku
- ze zisku odvedeme státu daň z příjmu
- pro zaměstnance je to část čistého zisku

5.Náhady mzdy
= část mzdy při nepřítomnosti v práci (nemocenské dovolené)

a) dovolené
- min. 4 týdny za kal. Rok (domluva se zaměstnav.)
- vyplácí nám průměrnou mzdu (která vychází z minulého čtvrtletí)
Př: dovolená 7 dnů v březnu
HM z říjnu , list , pros.
Mzda : 16000 + 15000 + 20 000 = 51 000/ 51 000 : 60 = 850
21 + 20 + 19 = 60

5.Náhrady mzdy

b) pohotovost
- na pracovišti min. 20% z prům. mzdy
- mino pracoviště min. 10% z prům. mzdy

c) nemocenská dávka
- pracovní neschopnost
- ošetřování člena rodiny (např.nemocné dítě, max.nárok být doma je 9 dnů)
- peněžitá pomoc v mateřství

d) výše nemocenské dávky

pro všechny kalendářní dny
- vyměřovací základ / den = HM za 12 kal. Měs.
Počet kalen.dnů
- výpočet platí jen pro prvních 14 dnů

e) úprava daňového vyměřovacího základu
do 510 Kč 90%
510-730 Kč 60% prvních 14 dnů

510-730 100%
510-730 60% 15 – x dnů

Ostatní složky mzdy

Ostatní složky mzdy

1.Příplatky – státem určené (povinné)
- dobrovolné (nepovinné)

a) povinné příplatky

- přesčas 25% průměrné mzdy nebo si vybere náhradní volno
př: prac. Dny : 21 dnů = 168 hod.
odpracované : 180 hod.
přesčas : 12 hod.
čas mzda : 80 Kč/hod.
prům.mzda : 84 Kč/hod.
HM = ZM + PP
ZM = 180 * 80
PP = 12 * 84 * 0,25 = 252
- svátek 100% prům. mzdy
- za noc min. 6 Kč/ hod.
(od 22 – 6 ráno , musíme pracovat min. 3 hodiny, pak nám začne platit přesčas)
- za stížené pracovní podmínky min. 6 Kč/ hod.

b) nepovinné (motivace)
- So, Ne, odpoled., směny

Mzda

Mzda
- zaměstnanci přísluší mzda za vykonanou práci.

Minimální mzda – nařízená vládou od 1.1 2006 je 7570 kč a od 1.7 2006 7955 kč nižší minimální mzdu mohou dostat mladiství,lidé od 18- 21 let a invalidé

Minimální mzdový tarif – zaměstnavatel musí zařadit zaměstnance do
příslušného tarifního stupně podle vládního
nařízení (zákona) a podle toho vyplácet min.
mzdu
- je 12 tarifních stupňů

Mzdový systém
- způsob odměňování v podniku

určení formy základní mzdy
pohyblivé složky: a) státem určené b) nepovinné

Formy mzdy

Formy mzdy

1.časová
- zaměstnanec je odměňován podle času práce
- Kč/hod. počet odpracovaných hodin
- Záleží na nadřízeném , jak bude zaměstnance motivovat , aby nedocházelo ke ztrátám.

2.úkolová
- závisí na množství odvedené práce
- stanovena norma (Kč/ks , Kč/m čtvereční)
- např. výkon Kč/ks

3.podílová
- podíl na dosažených výsledcích tzn. % z tržby
- např. stánkový prodej

4.smíšená
- časová + podílová , časová + úkolová

5.pevná
- měsíční mzda
- např. sekretářka, účetní, samostatný tech. Pracovník

CENOVÁ PRUŽNOST

CENOVÁ PRUŽNOST
- poptávkově orientovaná cena
- podstata: zjišťujeme reakce poptávky na změny cen a podle toho se určí cenová strategie

Varianty:
1. Pružná poptávka (elastická)
- chová se podle zákona poptávky (s rostoucí cenou poptávka klesá)
- o pružnosti poptávky rozhoduje důležitost pro zákazníka a nenahraditelnost z hlediska
konkurence
- strategie podniku: snaží se snižovat ceny a zvyšovat výrobu

2. Nepružná poptávka (neelastická)
- při snižování nebo zvyšování ceny zůstává pořád stejná (energie, benzín, plzeňský Prazdroj)
- strategie podniku: snaha zvyšovat ceny

CENOVÉ ZMĚNY

CENOVÉ ZMĚNY
Podnik v průběhu prodeje cenu buď zvýší nebo sníží.
Příčiny:
a) tržní (sezona, konkurence) – podnik sleduje ceny konkurence
b) nákladová (mění se cena vstupu) – podnik sleduje daně, inflaci, měnový kurz, růst mezd, sociální pojištění, ceny ropy, energie…
c) výrobková – inovace výrobku, nákup dlouhodobého majetku…

PSYCHOLOGICKÉ PŘÍSTUPY PŘI TVORBĚ CENY
= ovlivnění potřeb zákazníků
- reklama
- ceny končící 9 – Baťovy ceny 2999,-
- balíčky produktů
- cenové řady
- luxusní zboží se zaokrouhluje na nuly nahoru
- umístění zboží v úrovni očí nakupujícího, v místech pokladny
- slevy: sezónní, množstevní, pro stálé klienty
- umělá sleva (sleva, která není slevou!)
- DPH drobným písmem

Odměňování zaměstnanců

Odměňování zaměstnanců

- zákony:o mzdě, o platu, o min.mzdách, daňové, atd…

Plat – odměna pro státní zaměstnance příspěvkových a rozpočtových organizací.
Mzda – odměna v podnikatelské sféře

- plat je přesně stanoven podle zákona
- mzdu určuje podnikatel , ale musí dodržet minimální mzdu výše

Složky platu
platová třída – druh práce + kvalifikace (v tab.jaký plat má dostávat)
- platový tarif platový stupeň – odpracovaná doba
- ostatní složky platu – příplatky,prémie,přesčas,svátky

- Zvláštní platový tarif mají příslušníci bezpečnostních institucí (policie,hasiči,záchranka,celníci)

METODY TVORBY CEN

2. Metoda podle konkurence:
- je založená na tom, že si nejprve zjistíme konkurenční ceny a podle ní si stanovíme cenu
a) prodejní cena = konkurenční cena: tuto metodu volíme jestliže je konkurence silná a mi nechceme konkurenční boj
b) prodejní cena - konkurenční cena: tímto naznačujeme vyšší úroveň a lepší místo
c) prodejní cena - konkurenční cena: chceme získat zákazníky

Výhody a nevýhody konkurenční metody:
V: - jednoduchost
N: - nebere se ohled na náklady

3. Metoda ceny vnímatelné zákazníkem
- základem je průzkum trhu zákazníků, kde zjišťujeme, kolik jsou zákazníci za zboží ochotni zaplatit

Výhody a nevýhody ceny vnímatelné zákazníkem:
V: - cena odpovídá představám zákazníka
N: - stojí nás to náklady na průzkum trhu
Závěr: ideální přístup je, když si spočítáme N (kalkulační přirážka) + zjistíme ceny konkurence + průzkum poptávky

CENOVÉ STRATEGIE

CENOVÉ STRATEGIE
strategie = dlouhodobý záměr z hlediska ceny, kterým se firma řídí několik let

nízká – Strategie pronikání na trh = produkt na trhu již existuje (u konkurence), naším
cílem je zvýšit prodejnost našeho výrobku
• zvolíme nízké ceny, tzn. nízké N, to vede ke zvýšení poptávky, roste zisk,
ale zisk/1 výr. je minimální
• vytlačujeme konkurenci
• po ústupu konkurence ceny mírně zvýšíme, snažíme si udržet poptávku
vysok.– Strategie sbírání smetany = na trhu není podobný produkt (dočasně bez konkurence), naším cílem je max.zisk (z hlediska krátkodobého období)
• zvolíme vysoké ceny, tzn. vysoké N, ale máme max. zisk/1 výrobek (tzn.že výrobků je omezený počet)

Závěr: ideální je zvolit si strategii mezi těmito dvěma

N na 1 výrobek – zákon hromadění

N na 1 výrobek – zákon hromadění

- fixní/1 výrobek: s růstem objemu výroby se snižují
- variabilní/1 výrobek: s růstem objemu výroby zůstávají přibližně stejné -proporciální, když se zvýší tak progresivní, sníží degresivní

Schéma proporciálních N:
Bod zvratu:
Tabulka fixních a variabilních N:

FN = 100
VN = 30/1ks
Počet výrobků FN (cena) VN (cena) Celkové N FN/1 výr. VN/1 výr. Celkové N/1 výr.
1 100 30 130 100 30 130
10 100 300 400 10 30 40
100 100 3000 3100 1 30 31
200 100 6000 6100 0,5 30 30,5

METODY TVORBY CEN

METODY TVORBY CEN

- marketingový přístup při tvorbě cen „3C“
spočítáme průzkum průzkum


Nákladově stanovená cena
Konkurenční ceny

Cena vnímatelná zákazníkem

vysoká cena

(dumpingová 100,- 120,- 200,-
cena)

Cílem je, abychom se s nízkými náklady dostali k vysoké ceně.
1. Nákladové stanovení ceny:
- prodejní cena = N + Z
- náklady: - přímé – umíme přesně stanovit na 1 výrobek (např. pořiz. cena zboží, surov.,
ceny faktur, doprava)
- nepřímé – neumíme přesně stanovit na 1 výrobek, musí se buď rozpočítat
nebo odhadnout (energie, mzdy, nerovnoměrné odpisy, reklama)
- nákladové stanovení ceny = N přímé + N nepřímé + ZISK
- nákladová metoda vychází z kalkulačního vzorce
Výhody a nevýhody nákladové metody:
V: - jednoznačné pravidlo
- prodejní cena vždy obsahuje zisk
N: - pracnost a nepřesnost
- nerespektuje ceny konkurence

CENA

CENA

CENA V MARKETINGU
Cena = peněžní hodnota produktu
- cena tvoří peníze za prodávaný produkt
- cílem jsou předpokládané tržní ceny (volné nebo smíšené)
- barter (zboží za zboží)

Podoba ceny:
• práce – mzda, plat
• úvěr – úrok
• číšníci –spropitné
• soukromé školy – školné
• pojistné

Charakteristika ceny v MIXU:
• Produkt – hledisko nabídky
• Cena – nejpružnější prvek MIXU (můžeme ji měnit) – hledisko poptávky
• Propagace (reklama) – hledisko nabídky
• Distribuce – hledisko nabídky

- cena jako jediný prvek v MIXU přináší příjem
- výrazně ovlivňuje chování zákazníků (kladně, záporně)

Cíle při stanovení ceny:

Cíle při stanovení ceny:
• maximální zisk
• maximální prodejnost (např. sezónní prodej)
• z hlediska dlouhodobého záměru - zvyšovat podíl na trhu
• z hlediska krátkodobého záměru – likvidace konkurence
- pokud firma bude prodávat výrobky za nižší cenu, než jsou N, jedná se o tzv. „dumpingové ceny“ – jediným záměrem je vytlačení konkurence
• velmi důležitá je také návratnost investic (zvýšení podílu na zisku – dividenda)


FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CENU
- vnitřní
- vnější

Vnitřní:
- základem jsou N, souvisí s množstvím výroby
- fáze životního cyklu (na začátku jara se prodejci zbavují zimního zboží)
- strategie cen (strategie = dlouhodobý záměr, kterým se firma řídí několik let)

Vnější:
- konkurenční ceny – ovlivňuje nás konkurence
- ovlivňují nás daně (DPH, spotřební)
- kupní síla obyvatelstva
- při dovozu ovlivnitelnost clem, měnovým kurzem koruny

CENA NA TRHU

CENA NA TRHU
Trh = místo, kde se setkává nabídka s poptávkou
Výchozími informacemi pro nás tedy budou:
- křivka N
- křivka P
- rovnovážná cena
N – s rostoucí cenou roste nabídka
P – s rostoucí cenou klesá poptávka
RC – rovnovážná cena

Křivky nákladů (N fixní a variabilní)
- jsou to N z hlediska objemu

- fixní: s růstem objemu výroby zůstávají stejné, mění se skokem (nájem, pojištění, úroky, rovnoměrné odpisy)
- variabilní: s růstem objemu výroby se zvyšují (mzdy, energie, cena surovin)

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ:

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ:
1. podle druhu činnosti:
a) obchodní
b) výrobní
c) poskytování služeb

2.) podle vzniku práva k provozování činnosti
a) ohlašovací
- řemeslné
- vázané
- volné
b) koncesované
- provozování pouze na udělení koncese

PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ:
- přerušit lze maximálně na 2 roky, jinak se hlásí živnostenskému úřadu ( musí povolit )

ZÁNIK ŽIVNOSTI:

ZÁNIK ŽIVNOSTI:
1.) smrtí podnikatele
2.) zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku
3.) uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou
4.) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA:

povinnosti podnikatelů:
- povinnost dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu k poskytování služby
- povinnost zajistit, aby v provozovně, kde se prodává zboží spotřebitelům, byla ve vymezené době přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka
- na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží, kopie dokladů je podnikatel povinen uschovávat po dobu 3 let, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak
- každý podnik dostane své IČO

PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ:

PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ:
- podnikatel si musí zvolit formu podnikání tzn. podle jakého práva (zákonů) se bude jeho podnikání řídit

a) ŽIVNOSTI
b) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
c) DRUŽSTVA
d) STÁTNÍ PODNIKY

ODLIŠNOSTI (KRITÉRIA VÝBĚRU)
1.) podle počtu zakladatelů
2.) podle složitosti založení
3.) podle základního kapitálu
4.) podle způsobu ručení společnosti
5.) podle rozdělení zisku
6.) podle způsobu řízení

ŽIVNOST

ŽIVNOST
- je soustavná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem (nepřetržitě)

SUBJEKTY:
A) FO
B) PO

ŽIVNOST NENÍ:
- činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené PO (např. pošta)
- využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti (autorský zákon, vynálezy)
- povolání lékařů, advokátů, notářů apd.

PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI:
= PO, FO ( jejich zástupce)
a) všeobecné podmínky
- 18 LET
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost (dle výpisu z tr. rejstříku)
- předložení dokladu a tom, že FO nemá daňové nedoplatky
b) zvláštní
- vyučení v oboru, speciální zkoušky, vzdělání + praxe

c) průmyslovým způsobem
- umožňuje získat právo k provozování více živností na základě jednoho živnostenského oprávnění

DOKLADY PŘI ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI:

DOKLADY PŘI ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI:
1.) „OHLÁŠENÍ“ ŽÁDOST ( ohlašovací, koncesovaná)
a) na živnostenském úřadě
b) na internetu

2.) OBČANSKÝ PRŮKAZ
3.) VÝPIS Z TRESTNÍHO REJSTŘÍKU ( na okresním soudě)
4.) DOKLAD O BEZDLUŽNOSTI NA DANÍCH ( na finančním úřadě nebo správě sociálního zabezpečení)
5.) DOKLAD O PRÁVNÍM VZTAHU K NEMOVITOSTI (katastrální úřad)
6.) POTVRZENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE
7.) DOKLAD O VZDĚLÁNÍ A PRAXI

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ:
= doklad o možnosti provozovat živnost

a) živnostenský list
b) koncesní listina

Charakteristiky předmětů SD

Charakteristiky předmětů SD
Daň z piva
Předmět daně – pivo
Sazba – je % extraktu původní mladiny v Kč / hl, 2 skupiny sazeb - snížená pro malé nezávislé pivovary a sazba pro ostatní právnické osoby

Daň z lihu
Předmět daně – líh obsažený v jakýchkoli směsích s jinými látkami
Sazba daně – Kč / 1 hl ethanolu
Daň z tabákových výrobků
Předmět daně – tabákový výrobek
Sazba daně - Kč

Daň z minerálních olejů
Předmět – minerální oleje (benzín, plynové a topné oleje, zkapalněné plyny)
Sazba daně – Kč / 1000 l

Daň z vína
Předmět daně – víno
Sazba daně – Kč / hl

Podnikání

Podnikání
- pojmy, formy podnikání, zahájení podnikání, živnost

PODNIKÁNÍ
- soustavná činnost provozovaná samostatně (pod vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost) za účelem zisku

PODNIK
- je soubor majetku a osob k podnikání

PROVOZOVNA
- je místo, kde se provozuje podnikání (restaurace, hotel)
- obchodník i živnostenský zákon upravuje že, provozovna musí mít označení :
jméno a příjmení
odpovědného zástupce
IČO
provozní dobu
označení kategorie nebo ubytovací třídu ( hotel )

PODNIKATEL

PODNIKATEL
A)FO
B) PO

PODNIKATEL JE OSOBA, KTERÁ PODNIKÁ:
- na základě živnostenského oprávnění (listu)
- na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, advokáti, daňový poradci)
- je osoba zapsaná v obchodním rejstříku
- je osoba, která podniká v zemědělství

FYZICKÁ A PRÁVNICKÁ OSOBA Z HLEDISKA EKONOMIKY:

A) FO
1.) podnikatelé = živnostníci
- podnikající na základě živnostenského oprávnění
2.) zaměstnanci
- osoby schopné vstupovat do pracovně-právních vztahů se svými zaměstnavateli

B) PO

1.) obchodní společnost
- v.o.s.
- k.s.
- s.r.o.
- a.s.

2.) družstva

3.) státní podniky
- zapisují se do obchodního rejstříku

Daňová povinnost DPH, Spotřební daň

Daňová povinnost DPH
- daňová povinnost (daň je odváděna do státního rozpočtu) vzniká při porovnání DPH na vstupu a výstupu
DPH výstup (prodej) > DPH vstup (nákup) => daň. Povinnost (platíme)
DPH výstup (prodej) <> nadměrný odpočet (daň nám vrací FÚ)

Zdaňovací období
= doba, za kterou se sleduje, počítá a platí DPH
- obrat do 2 mil. za předchozí kalendářní rok – čtvrtletní zdaň. období
- obrat nad 10 mil. za předchozí kalendářní rok – měsíční
- obrat 2 – 10 mil. plátce si vybere
Spotřební daň
- je to nepřímá selektivní daň
- má regulační funkci – ochrana zdraví (cigarety, alkohol)
- ochrana životního prostředí (pohonné hmoty)

Předmět daně
- jsou vybrané výrobky, vyrobené v ČR a dovezené ze zahraničí
a) pivo
b) víno
c) líh, lihoviny
d) tabákové výrobky
e) minerální paliva (oleje)

Spotřební daň

Poplatník – kupující
Plátce – provozovatel daňového skladu (výrobce, velkoobchod, dovozce)

Výběr daně:
- je v souladu se zeměmi EU
- daň se vybírá co nejblíže místu uskutečnění spotřeby, což je den uvedení do volného oběhu
- doba od výroby do dne uvedení do volného oběhu se nazývá dobou podmíněného osvobození (daň se neplatí)

Zdaňovací období
- 1 měsíc, splatnost do 25 dnů následujícího měsíce
- denní zálohy, pokud daň. Povinnost přesáhne 10 mil.

Daňová povinnost
- nastává při vyskladnění

Správce SD
- celní úřad

Uskutečnění zdanitelného plnění

Uskutečnění zdanitelného plnění
- je dnem dodání zboží nebo služby
Přiznání daně
- ke dni zdanitelného plnění
- ke dni platby
* záleží na tom, který den nastane dřív

Daňový doklad
- vystavuje prodávající při prodeji
- náležitosti daňového dokladu jsou obsaženy v zákoně o DPH
- dělí se na: - běžný (faktura)
- zjednodušený (paragon) – vydává se pouze do hodnoty 10 000,- v hotovosti

Výpočet
DPH = základ daně * sazba
Základ daně – je cena snížená o daň
Sazba – základní 19 % ze základu d.
- snížená 5% ze základu d. (co se zdaňuje sníženou sazbou je v z. o DPH)
- u stravovacích služeb je sazba 19 %

Výpočet zdola, Výpočet shora

Výpočet zdola
- známe základ daně a sazbu
DPH = ZD * sazba
Př. ZD……..200,-
Sazba…..19 %
DPH = 200 * 0,19 = 38,-
Cena s DPH = 200 + 38 = 238,-

Výpočet shora
- známe cenu s DPH
DPH = cena s DPH * koeficient
Koeficient = sazba / (100 + sazba) – 19 % = 0,1597
- 5 % = 0,0476
Př. Cena s DPH….476,-
Sazba………...19 %
DPH = 476 * 0,1597 = 76
Cena bez DPH = 476 – 76 = 400,-
* zaokrouhlujeme na 0,1 nahoru nebo necháme v haléřích

Funkce daně

Funkce daně

1) Fiskální (rozpočtová)
- znamená to vybrat optimální daně do státního rozpočtu (stát chce vysoké daně, podniky a občané co nejnižší)

2) Regulační
– omezení produkce zdraví škodlivého zboží, proto co nejvyšší spotřební daň – cigarety, alkohol, benzín – daň zvyšuje cenu u tohoto škodlivého zboží

3) Sociální únosnost
- daň nemá zhoršovat finanční situaci obyvatel a firem, únosná hranice

4) Vymahatelnost
- schopnost státu vybrat daně m závisí to na jednoduchosti daňové soustavy, technickém vybavení a kvalifikaci občanů - pracovníků

Důležité pojmy

Plátce = odvádí daň
Poplatník = platí ze svého důchodu

Výpočet daně
Daň = základ daně * sazba
Základ daně = hrubá mzda – sociální pojištění – zdravotní pojištění
Sazba = % ze základu daně

Předmět daně
= to, co se zdaňuje, např. daň z nemovitosti – zdaňuje se nemovitost

Zdaňovací období
= doba za kterou se daň sleduje, vypočítá, přiznává a zaplatí

Správce daně
- finanční úřad
- celní úřad

Nepřímé daně

DPH = daň z přidané hodnoty
- je to nepřímá a univerzální daň
- upravuje ji zákon o DPH
- tvoří část ceny výrobků a služeb
- každý z distributorů a zpracovatelů přidá hodnotu (ke statku, službě), ze které platí daň

Předmět daně

Předmět daně
a) prodej zboží nebo nemovitosti a služeb v tuzemsku
b) pořízené zboží z EU a pořízení dopravního prostředku (nového) z EU soukromou osobou
c) dovoz z neelejských států EU

Poplatník = kupující
Plátce = prodávající

Podmínky plátce DPH
- osoby povinné k dani – fyzické a právnické uskutečňující ekonomické činnosti
- sídlo, místo podnikání, provozovna v tuzemsku
- za posledních 12 kalendářních měsíců jdoucích po sobě měla firma obrat nad 1 mil. Kč

Registrace
- do 15 dnů od skončení měsíce, kdy tržby překročily limit 1mil. Kč
- dobrovolná registrace – dodavatelé plátců DPH, firmy s daňovým přeplatkem (vývozci)

Termín placení
- 1. den za 3 měsíce po překročení

Družstva

Družstva
- společenství neuzavřeného počtu lidí, v průběhu činnosti mohou přistupovat noví členové
- v názvu povinně musí být slovo družstvo
- zakládá min. 5 fyz. osob nebo 2 právnické
- podmínkou členství je splácení členského vkladu, určen stanovami družstva, vklad je jednotný, všichni mají stejné hlasovací právo na valné hromadě
- členem může být i 15letá osoba
- vedení družstva (funkční období – 5 let) – nejvyšší orgán – členská schůze
- statutární orgán – představenstvo
- kontrolní orgán – kontrolní komise
- min. kapitál 50 000,-
- neručí za závazky
- družstvo povinně zřizuje nedělitelný fond – splácení , minimálně polovinu základního kapitálu, tvořen postupně ze zisku (obdoba rezervní fondu)
- družstva – zemědělská, obchodní (jednota), výrobní, spořitelní a úvěrové, bytové

D A Ň O V Á S O U S T A V A

= soustava daní v určitém státě

Daň = je to příjem veřejných rozpočtů, který ze zákona (povinně) odčerpává část důchodu subjektu (poplatníka), jsou nenávratné.

Principy daně
- nenávratnost – stát vynaloží daně na potřeby státu, obyvatel)
- solidarita – daně jsou vynaloženy i na potřeby neplátců daní

Členění daní (daňové soustavy)

1. přímé daně = poplatník je stejná osoba jako plátce, je to konečný spotřebitel, daň platí ze svých důchodů

2. nepřímé daně = plátce daň odvádí z peněz poplatníka, je prodávajícím

1. přímé daně 2. nepřímé daně
a) důchodové – daň z příjmu – fyzických osob a) universální – daň z přidané hodnoty
- právnických osob
b) selektivní – spotřební daň
b) majetkové – d. z nemovitosti
- d. z převodu nemovitostí
- d. dědická
- d. darovací
- d. silniční

2. Akciová společnost (akc.spol., a.s.)

2. Akciová společnost (akc.spol., a.s.)
- založení:
a) bez veřejné nabídky akcií – zakladatelé se dohodnou na ceně jedné akcie, každý si nakoupí určitý počet akcií, min. 2 mil., není nutné svolávat valnou hromadu
b) veřejná nabídka akcií – pokud zakladatelé nemají dostatek kapitálu, zveřejní výzvu k upisování akcií
- je založena min. 2 fyz. osobami nebo 1 právnická, max. 50 společníků
- společnost ručí omezeně
- základní kapitál tvoří určitý počet akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě
- minimální vklad společníka není určen, hodnota akcie záleží na rozhodnutí zakladatelů, ti zohledňují, kdo bude jejich potenciální společník, pokud široká veřejnost (občan), cena jedné akcie asi nebude např. 100 000,-
- vedoucí společnosti – nejvyšší orgán – valná hromada (schůzka všech akcionáři)
- statutární orgán – představenstvo (řídí firmu po celý rok)
- kontrolní orgán – dozorčí rada (kontroluje práci představenstva)
- podílem na zisku akcionářů jsou dividenda
- rezervní fond tvoří 20 % základního kapitálu
- zákaz konkurzu v oboru platí pro představenstvo a dozorčí radu

Akcie

Akcie = cenné papíry s nimiž jsou spojena práva akcionářů:
1 – podíl na zisku
2 – podílení se na řízení
3 – podílení se na likvidačním zůstatku
4 – obchodovat s akciemi

Druhy akcií
– podle formy – listinné, zaknihované
- podle druhu – na jméno, na majitele, speciální – zaměstnanecké, prioritní

Obchodovatelnost akcií
- na burze s cen. papíry

Vydávají se
- za emisní kurz, ale prodávají se a tržní ceny, které mohou být nižší nebo i vyšší

Emisní ážio
- je to rozdíl mezi emisním kurzem (prodejní cena) a nominální hodnotou (jmenovitá hodnota akcie) akcie
- vzniká při emisi (1.vydání) akcií, když je emisní kurz vydávaných akcií vyšší než jmenovitá hodnota (př. Emisní kurz – 10 500,-, nominální hodnota – 10 000,- => ážio je 500,-)

Obchodní společnosti - osobní

Obchodní společnosti - osobní
1. Veřejná obchodní společnost (veř.obch.spol., v.o.s.)
- je založena minimálně dvěma osobami podnikající pod stejným jménem (fyzická i právnická)
- ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem (může ručit i manželka celým svým majetkem)
- základní kapitál není určený (jelikož dluží osobně)
- vklad společníka není určen (dluží osobně)
- statutární orgán je každý ze společníků, pokud smlouva neurčí jinak
- zisk se dělí rovným dílem (i ztráty)
- rezervní fond je dobrovolný
- smrtí společníka dochází k zrušení a zániku společnosti, dále i v případě, kdy na majetek některého ze společníků je vyhlášen konkurz
- zákaz konkurence v oboru – nesmí mít jinou firmu se stejným předmětem podnikání, pokud spol. smlouva nestanoví jinak

2. Komanditní společnost (kom.spol., k.s.)

2. Komanditní společnost (kom.spol., k.s.)
- založena min. 1 komanditista a 1 komplementář
- jeden nebo více společníků ručí jen do výše svého vkladu (komanditisté)
- jeden nebo více společníků ručí neomezeně (komplementáři)
- základní kapitál není určen, avšak komanditista je povinen vložit vklad určený spol. smlouvou, min. však 5000,- , komplementář nemusí vkládat
- vedoucím společnosti je pouze komplementář
- rozdělení zisku - část zisku připadá společnosti, ta se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném spol.smlouvou, druhá část připadá komplementářům, ta se mezi ně dělí také podle stanovení spol. smlouvy
- rezervní fond – zjištěnou ztrátu nesou komplementáři rovným dílem, podílí se i komanditisté, pokud tak určí smlouva
- zákaz konkurence v oboru platí jen na komplementáře

Obchodní společnosti – kapitálové

Obchodní společnosti – kapitálové
1.Společnost s ručením omezeným (spol.s r.o., s.r.o.)
- společnost může být založena jednou osobou, max. 50
- společníci ručí omezeně )do výše nesplacených vkladů)
- základní kapitál je min. 200 000,-
- hodnota vkladu 1 společníka min. 20 000,-
- vedoucí společnosti – nejvyšší orgán - valná hromada
- statutární orgán – jednatelé
- kontrolní orgán – dozorčí rada
- rozdělení zisku závisí na výši vloženého vkladu jednotlivých společníků
- rezervní fond (povinný) tvoří 10 % ze základního kapitálu po zdanění
- zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady

Důležité pojmy související se založením obchod.spol.

Důležité pojmy související se založením obchod.spol.
Základní kapitál
= peněžní vyjádření peněžních i nepeněžních vkladů jednotlivých společníků, vše, co se dá penězi ocenit a dá se to využít pro dané podnikání.
- povinně se vytváří u komanditní společnosti, s.r.o., a.s.
- výše kapitálu se zapisuje do obchod.rejstříku (je tedy veřejně známý)

Podíl společníka
= podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Podíl se oceňuje mírou účasti na čistém obchodním majetku (po uhrazení závazků)

Rezervní fond
= slouží ke krytí ztrát ve společnosti, nemusí vzniknout hned při zahájení podnikání, později ze zdaněného zisku
- u kapitálových o.spol.
- u s.r.o. min. 10 % ze základního kapitálu
- u a.s. min. 20 % ze zákl. kapitálu

Přeměna společnosti
- pokračuje v podnikatelské činnosti, ale v jiné podobě
a) fúzí – sloučení dvou či více firem do jedné
b) převodem jmění na společníka
c) rozdělením – z 1 jedné firmy více firem

Ukončení podnikaní (2 fáze)

Ukončení podnikaní (2 fáze)
1) zrušení
2) zánik

1) zrušení
a) s likvidací (vstup do likvidace zapsán v o.rejstříku)
- neexistuje právní zástupce
- statutární orgány nahrazeny likvidátorem
- firma ukončením likvidace přestane existovat

b) bez likvidace
- existuje právní zástupce (vzniká sloučení firmy, prodej f., rozdělení f.,…)
- majetek přechází na právního zástupce
- firma udělá účetní uzávěrku- vyčíslí majetek, závazky, pohledávky, které převezme nástupnická firma, původní firma zaniká

c) prohlášením konkursu
- věřitelé firmy můžou dle zákona podat k soudu návrh na zrušení dlužníka prohlášením konkursu, kdy majetek firmy je rozprodán a ze získaných peněz jsou hrazeny dluhy a to buď zcela nebo částečně – firma má totiž obvykle více závazků než majetku. O tom, které dluhy jsou částečně uhrazeny, rozhoduje soud – proces je zdlouhavý a výsledek pro věřitel nejistý.
- proto může prohlášením konkursu přecházet vyrovnání, kdy se firma dohodne s věřiteli na způsobu úhrady svých dluhů – rychlejší způsob
- konkurs řídí správce konkursní podstaty (=fyzická osoba), zajišťuje majetek podléhající konkursu (=konkursní podstata) a věřitelům jejich peníze (podle přihlášení pohledávek do termínu určeným soudem, tyto pohledávky jsou přezkoumány a zařazeny do tříd - I.tř. 30 % z majetku zadlužené firmy – nároky zaměstnanců, II.tř. 70 % - všechny ostatní).

2) zánik
= vymazání z obchodního rejstříku

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti

Členění obchodních společností
1 - osobní (v.o.s., k.s.)
2 - kapitálové (s.r.o., a.s.)

1 - osobní
- neomezené ručení společníků, ručí osobně celým svým majetkem
- osobní účast na řízení společnosti
- není určen minimální základní kapitál

2 - kapitálové
- omezené nebo žádné ručení společníků
- osobní účast společníků na řízení není vyžadována – tvorba statutárních orgánů
- je dána minimální výše základního kapitálu, rezervní fond

Zahájení podnikání (2 fáze)

Zahájení podnikání (2 fáze)
1) založení – sepsání smlouvy mezi společníky
a) společenskou smlouvou – podepsaná všemi společníky, notářsky ověřena
b) zakladatelskou listinou – 1 zakladatel, notářsky ověřena

2) vznik – dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku, návrh na zápis do 90 dnů od založení

Návrh na zápis do obchod. rejstříku
a) za společnost – spol. smlouva
- oprávnění (živ. List)
- osvědčení o původu nemovitosti
- doklad o splnění vkladu
b) za statutární orgán – výpis z trestního rejstříku
- čestné prohlášení o právní způsobilosti