Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

II. Daňová soustava- daňové ráje. III. Závěr

Občas se doslechnu o nějakých daňových rájích, ale to bude asi jenom pohádka.“
„Pro nás rozhodně,“ přidají se ostatní.
„Ale slyšel o tom někdo? Kde a proč vznikají?“ nedá za vyhranou Honza.
„Nejvíce frekventovaným motivem jsou daňové úspory“ začne další přednášku Pavla.
„Tato skutečnost je způsobena neúměrným zdaněním ve vyspělých zemích. Daňové ráje se dnes nazývají (offshore /na volném moři/ finanční centra). Tento termín označuje zem, která kromě daňových úlev nabízí i další výhody pro podnikatele: vyspělou infrastrukturu, legista-tivu, vymahatelnost práva, rozvinutý bankovní systém atd.
Po druhé světové válce se v Evropě začal prosazovat model sociálně solidárního státu se stále progresivnějším zdaněním. Začal růst ekonomiky, tisíce podnikatelů zvyšovaly obrat i hrubé zisky, o které je však připravoval stát ve stále větší míře.
Některé země proto využily poptávky firem po liberálnějším prostředí a vsadily na zákono-dárství vstřícné zahraničním společnostem. Jejich legislativa klade důraz na:
- ochranu aktiv společnosti a jednotlivce
- maximální diskrétnost a anonymitu
- minimální zásahy ze strany úřadů
Sázka na nízké daně se daňovým rájům vyplatila. Přestože jde většinou o země se zaned-batelnou rozlohou a malým počtem obyvatel, prokazují vysoké ekonomické výkony (např. Bermudy, Bahamy, Kypr atd.).
Podle nashromážděného majetku patří offshore centra Hongkong a Kajmanské ostrovy mezi pět největších finančních center světa.
Daňové ráje využívají renomované společnosti, banky či peněžní fondy. Již hrubý zisk ve výši jednoho milionu Kč tvoří zlomovou hranici, při níž se vyplatí uvažovat o přenesení sídla firmy do daňové oázy. Náklady na zřízení firmy se pohybují od 3000,-$ výše a firmu lze založit téměř na počkání.
Udržovací roční poplatek se pohybuje okolo 100 tisíc korun ročně, což je u firmy s miliono-vým hrubým ziskem pouhých 10% na místo 24%, které by zaplatil na dani ze zisku.
Skoro všechna klasická offshore centra nevyžadují aby offshore společnosti vedly účetnictví, prováděly audit, výroční zprávy nebo zdaňovali své výnosy procentuální sazbou, jak ji známe z ČR. Zdanění výnosů obvykle spočívá v pouhém uhrazení přijatelné paušální daně. Podstatná pro založení offshore společnosti může být také výrazně nižší úroveň administrativních povinností. V masovém měřítku bývají zahraniční společnosti z daňových rájů využívány pro tzv. ochranu majetku před nároky budoucích nároků a věřitelů. Ochrana investorů a anony-mita vlastníků může být někdy rozhodujícím faktorem při investování. Je obrovskou výhodou v počáteční fázi akvizic (přírůstků) využít anonymity společnosti, u níž nejsou veřejně známí vlastníci. Na podobné bázi spočívá ochranná anonymita proti zájmu státních byrokratických aparátů či organizovaného zločinu.“


III. Závěr

„Vážení spolužáci, velmi nerad Vás tahám od krásného snění o daňovém ráji, ale přiznejme si, že v té naší malé zemičce to takové nikdy nebude a my, pokud se nechceme stěhovat, se budeme muset smířit s tím, jak to „ti nahoře“ vymyslí a odsouhlasí. Samotný člověk je malý pán na to, aby ovlivnil chod celé země a ve spolupráci s ostatními málo kdy docílí toho, čeho chtěl. Nečinně přihlížet, co se okolo děje není taky ideální řešení, ale snad trochu více šetří nervy. Doufejme tedy v to, že jednou nastane situace, kdy budeme schopni donutit zástupce legislativy společně a racionálně uvažovat o smyslnosti a nesmyslnosti některých zákonů a tedy i daní a nebudeme se pak muset zabývat jejich kritikou a rozborem na jednom z dalších setkání.“ ukončil debatu spolužák Karel.

II. Daňová soustava- Osvobozeny od daně jsou

Osvobozeny od daně jsou:
- příjmy z prodeje bytů (více jak dva roky užívané)
- příjmy z prodeje nemovitostí (více jak pět let užívané)
- příjmy z prodeje movitých věcí (letadla, auta)
- ceny z veřejné soutěže do 10.000,-Kč
- příjmy ve formě dávek nemocenského pojištění, důchodového poj. a státní sociální podpory
Základ daně se vypočte:
a) u zaměstnanců:
hrubá mzda – sociální a zdravotní pojištění = dílčí základ daně
b) u podnikatele, který vede daňové evidence:
příjmy – výdaje = dílčí základ daně
c) u podnikatele, který vede účetnictví:
výnosy – náklady = dílčí základ daně
Fyzická osoba, která není povinna vést účetnictví, si může výdaje stanovit paušálně (např. 80%, 60%, 50%, 40%, 25% ..... z příjmu).
Od dílčího základu daně lze dále odečíst některé odpočitatelné položky, které jsou vyjmenovány v § 15 zákona o dani z příjmů a po výpočtu daně lze ještě uplatnit takzvané slevy na dani uvedené v § 35 téhož zákona.
Sazba daně z vypočteného základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí pro rok 2006:
0 - 121 200,- = 12%
121 200,- - 218 400,- = 19%
218 400,- - 331 200,- = 25%
331 200,- a více = 32% “
„To znamená, čím více vydělám, tím jsem ve vyšším daňovém pásmu a tím větší daň odvedu státu? Proč není daň jednotná, má tahle zlodějina nějaký název?“ Ptá se Honza.„Ano má“, odpoví mu Eva „progresivní daň“. „Mohu já, jako malý podnikatel, s tím něco dělat?

II. Daňová soustava- Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti:
Plátce i poplatník je majitel nemovitosti.
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok (daň se odvádí do konce května).
Tato daň má dvě části:
1) daň z pozemků - základem je rozloha pozemku a forma využívání pozemku (stavební pozemek, zemědělský)
2) daň ze staveb - základem je půdorys nadzemní části stavby v metrech čtverečních a sazba závisí i na poloze stavby“

„Nechci zneužívat situace, ale co říkáte na spotřební daně, mne, jakožto vlastníka hotelu tato problematika dost zajímá,“ prohlásil Karel. „Nejenom tebe, ale i všechny kuřáky, milovníky dobrého moku jakékoliv značky, řidiče a tedy vlastně nás všechny,“ přidá se paní daňová poradkyně, maminka, která provdala dceru na jižní Moravu a zarytá kuřačka. „Spotřební daň je pěkná sviňárna,“ v tomto bodě se vzácně shodnou majetní i nemajetní, tudíž všichni ti, kteří v určité době nepodnikali v oblasti lehkých topných olejů, kolkovaných cigaret a stáčíren. „Prosím tě, Evo, jak se na tento druh daně dívají tví kolegové na FÚ?“
„Zaměstnanci FÚ jsou také jenom lidé, tudíž kuřáci, milovníci piva i vína, například můj šéf uznává jako medicínu něco čemu se nejen v lékařských kruzích říká plum brandy. Ale k věci: spotřebními daněmi stát záměrně zatěžuje určité skupiny zboží. Důvody jsou jednak zdravotní či ekologické, jednak fiskální. Jedná se o výrobky, které i přes vysoké zdanění jsou dobře prodejné, čímž stát (státní rozpočet) získává nezanedbatelnou část příjmů. Týká se to například: lihovin, piva, vína, tabákových výrobků, pohonných hmot aj. Spotřební daně jsou (stejně jako DPH) státem nařízenou přirážkou k ceně, kterou prodejce odvádí finančnímu orgánu.
Poplatníkem je spotřebitel. Sazby spotřebních daní stanoví zákon. Vychází z pevných částek na jednotku množství určitého výrobku.
Plátci daně jsou všechny právnické a fyzické osoby, které vyrábějí nebo vyvážejí vybrané výrobky. Daň lze uplatnit jen jednou (jde o jednorázovou daň).

II. Daňová soustava- Daňová povinnost

Daňová povinnost - vznik se váže na okamžik vyskladnění, s nímž je spojená povinnost vystavit daňový doklad. Zdaňovacím obdobím je jeden měsíc. Spotřební daň se započítává
do základu pro výpočet DPH. DPH se tak vypočítává nejen z ceny dodávky, ale i ze spotřební daně.“
„Už nám, Evo, zbývá probrat jenom daň z příjmu fyzických osob a máme za sebou komplexní školení,“ prohlásí s úsměvem Pavla.
„Toto setkání by se mohlo klidně jmenovat – daně, aneb jak se nebát pracovníků FÚ - - jsou to také jenom lidé“ odpoví Eva.
„Jak kteří“ řekne Honza, „ale když jste už nám toho tolik o daních řekly, tak nám řekněte něco i o dani z příjmů fyzických osob, ta se týká většiny podnikatelů ale i zaměst-nanců.“
„Daň z příjmu fyzických osob“ – začala Pavla:
„Poplatníkem je fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území ČR nebo se zde obvykle zdržuje (minimálně 183 dní v roce). Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
Plátci jsou:
a) podnikatelé, kteří platí daň za sebe, plátce = poplatník
b) zaměstnanci, za které zálohy na daň odvádí zaměstnavatel. Po skončení daňového období (roku), provádí zúčtování sražených záloh zaměstnavatel na žádost zaměstnance, nebo zaměstnanec podává daňové přiznání na příslušném FÚ, ze zákona nebo dobrovolně.
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
Poplatník podává daňové přiznání za předchozí rok do konce března a vypočtenou daň uhradí. V některých případech stanovených zákonem platí poplatník v průběhu roku zálohy na daň
a při podání daňového přiznání na příslušném FÚ je vyúčtuje. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, může být posunut termín pro podání až do konce června.
Předmětem daně jsou:
- příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (ze zaměstnání)
- příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
- příjmy z kapitálových majetku (dividendy, podíly na zisku)
- příjmy z pronájmu
- ostatní příjmy (výhry)

II. Daňová soustava ČR- Daň silniční

Daň silniční:
Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používána k podnikatelské činnosti.
Poplatníkem a plátcem daně je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu (mimo použití soukromého vozidla).
Sazba daně:
- u osobních automobilů závisí na objemu válců v motorů
- u nákladních automobilů závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
Podnikatel platí zálohy a do konce ledna následujícího roku je musí vyúčtovat.“
„Děláš si s nás srandu viď?“ ozve se Petr, zaměstnanec, řidič kamionu a člen odborů, známe ČSAD … a.s. „Silniční daň se bezesporu používá na bohulibé účely, ale silnice to nejsou, soudíc z jejich stavu. Když jedu na trasu, tak se s dětmi a ženou loučím jako středo-věký kupec. Mám vždy v úmyslu sepsat závěť, ale vzhledem k výši poplatků u notáře a s vě-domím, že by manželka a děti musely zaplatit daň dědickou, vracím se zpět k rodině zbaven iluzí o lepšící se politické a ekonomické situaci.“ „Mimochodem, je možné že brzy budu dědit, nemáte někdo z Vás přehled o těchto určitě velice potřebných a velice užitečných daních. K ..a čím se někdo jiný kromě babičky a již zesnulého dědy přičinil k tomu že vlastnili rodinný domek.“
„Tak se, Petře, nerozčiluj“ uklidňuje ho Eva „něco o tom vím a co nevím zjistím ti u ko-legyně na FÚ.
Daň dědická, darovací, z nemovitosti a z převodu nemovitosti (prodeje) patří mezi takzvané přímé daně a plátce je zároveň i poplatníkem.
Dědická a darovací daň, je takzvaná jednorázová daň, která se vybírá v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti.
Zdaňovacím obdobím je den nastání skutečnosti a poplatník je povinen do 30 dnů od tohoto dne daň zaplatit.
Sazba daně:
- z převodu nemovitosti 3%
- darovací a dědická, závisí na výši převáděného majetku a vztahu mezi zúčastněnými osobami:
I.skupina
- příbuzní v řadě přímé (rodiče, dětí, prarodiče, vnuci a manželé)
II.skupina
- příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci)
III.skupina
- ostatní (jsou zde nejvyšší sazby)

II. Daňová soustava ČR- Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby

„Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, jenž nejsou fyzickými osobami
a dále organizační složky státu. Poplatníky dále dělíme na:
daňové rezidenty – mají na území ČR sídlo, u nich zdanění podléhají příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i ze zdrojů v zahraničí a
daňové nerezidenty – nemají v ČR sídlo, u nich zdanění podléhají pouze příjmy ze zdrojů
na území ČR. U poplatníků podnikatelského charakteru jsou předmětem daně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, pokud zákon nestanoví jinak.
Hospodářský výsledek (HV), dílčí základ daně = výnosy – náklady
Základ daně = HV – odčitatelné položky – dary (minimálně ve výši 2000,-Kč a max. 2% dílčího základu daně)
Sazba daně je pro rok 2006 24% ze základu daně. Právnické osoby jsou dále povinné vést účetnictví a … .“
„Pavlo, prosím tě zadrž, to mi stačí, domluvíme si schůzku a zbytek už ponechám
na tobě.“
„Když Vás tak poslouchám,“ promluví po delší době Honza, kvůli kterému tato daňová debata vznikla, „jsem rád, že jsem pouze malý obchodník, ale stejně by mne zajímalo, co si
o daních myslíte. Já jsem toho názoru, že je to nucené zlo a asi proti placení daní nic nezmů-žu, ale když už je musím platit, trochu by mne uklidnilo vědomí, že neplatím něco zbytečně, že mne stát neokrádá.“
„Všechny daně nejsou zbytečné, v podstatě jsou vybírány na ušlechtilé účely, když to pojmeme takhle hodně nadneseně, problém je v tom, jak se s nimi nakládá a kdo s nimi naklá-dá,“ ujme se bránit daně pracovnice FÚ Eva. „Například silniční daň, ta je přece ku prospěchu nám všem.

II. Daňová soustava ČR- Soustava daní České republiky

„Tak poslouchej:

Soustava daní České republiky:
Daňové právo se řídí:
Hmotně právními předpisy, což jsou jednotlivé daňové předpisy
Procesně právními předpisy, což je zákon č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
Rozpočtovými předpisy

Zákon č. 212/1992 Sb.: od 1.1.1993. Na území České republiky lze uložit daně:
Z přidané hodnoty
Spotřební
Z příjmů fyzických a právnických osob
Z nemovitosti
Z převodu nemovitosti
Darovací
K ochraně životního prostředí

Členění daní: od 1.1.1993 členíme daně:
a) Přímé: - daň z příjmů fyzických osob (tzv.důchodová daň)
- daň z příjmů právnických osob ( - // - )
- daň z nemovitostí /pozemky, stavby/ (majetková daň)
- daň darovací ( - // - )
- daň z převodu nemovitostí ( - // - )
- daň silniční ( - // - )
b) Nepřímé: - daň z přidané hodnoty
- spotřební daň /uhlovodíková paliva, maziva, líh a destiláty, pivo, víno,
tabák/
c) Nezavedené: - daň k ochraně životního prostředí“

„Smekám před tvými znalostmi“ prohlásí Karel, majitel hotelu, ve kterém probíhá setkání.
„jsi fakt dobrá“. „Uvažuji o změně účetní kanceláře, Pavli nemáš zájem?“ „Vyplatí se mít chytré a navíc hezké spolužáky“ prohlásí Karel. „Mohu také využít příležitosti a zeptat se
na něco z oblasti daní?“ „Jelikož se chystám založil s.r.o. , potřeboval bych se dovědět něco
o dani z příjmu právnických osob.“ „Pokud se chceš dozvědět něco konkrétního, navštiv mou kancelář, ale jestli ti stačí stručná přednáška, jsem k dispozici.“ „Prosím tě, Pavli, spusť.“

II. Daňová soustava ČR-Charakteristika daně jako ekonomické kategorie

John Stuart Mill (1806-1873):
„Daň jako zlo, jako povinná oběť, platba k uspokojování kolektivních potřeb, daňová povinnost všeho obyvatelstva bez vztahu ke státním úkonům nebo službám.“

Adam Wagner (1835-1917):
Absolutní povinnost daňová – „daň jako základní povinnost občanů k peněžitým příspěvkům“
Speciální záplatnost daňová – „skutečná směna má místo jen tam, kde je státní služba adresně určená přímo jednotlivému občanovi, který musí státu jako protiplnění zaplatit příspěvek“ Generální záplatnost celkové státní aktivity – „berní (daňová) způsobilost (kapacita) pomocí daní rozvrhovaných podle berní způsobilosti občanů“Karel Engliš (1880-1961)
„Daň jako příspěvek pro subsidiární (podpůrnou) úhradu veřejné správy financované podle osobní a věcné únosností poplatníka.“

Charakteristika daně jako ekonomické kategorie:
daň je platbou ve prospěch veřejného rozpočtu
daň je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou
daň je platbou finančně nenávratnou
daň je platbou neekvivalentní
daň je platbou neúčelovou
daň je platbou opakovanou“

„To byl, Marku, sice hezký příspěvek z oblasti historie teorie daní, ale ta je v praxi v podstatě nepoužitelná“ zapojila se do debaty Pavla, daňový poradce a majitelka účetní kanceláře.
„Tak co vlastně musí takový sběhlý daňový poradce, jako ty, znát, aby se v tom daňovém labyrintu neztratil?“ „Musíš mít znalosti z oblasti účetnictví, orientovat se v zákonech s účetnictvím, daněmi a podnikáním (živnostmi) souvisejícími a umět je použít v praxi.“ „Mohla bys nám, laické veřejnosti, přiblížit jaké vlastně v ČR daně jsou a kterými zákony se řídí?“

II. Daňová soustava ČR- poplatky

ale ve skutečnosti:
Poplatky:
Jsou povinny platit fyzické i právnické osoby.
Mohou se vybírat na území České republiky.
Dělí se na:
a. Soudní – je jím zpoplatněn určitý úkon soudu
b. Správní
c. Místní – například za psa, za lázeňský pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupné-ho, za ubytovací kapacity, za povolení vjezdu do vybraných částí měst, za provozování výherních a hracích automatů …
d. Ostatní – například dálniční známky, za uložení odpadu, za znečištění ovzduší, za odnětí půdy z lesního a půdního fondu, rozhlasový a televizní.
Poplatky mohou být stanoveny pevnou částkou nebo určitým % z ceny. Poplatky a daně tu byly vždy“ uzavře svůj projev Ivana.

„To máš Ivo pravdu“ přidá se Marek, profesor tělesné výchovy, znalec a milovník nejen dějepisu na zdejší Obchodní akademii. „Daně a poplatky tu byly odjakživa, ale vždy byly mezi lidmi nepopulární. Existuje mnoho pohledů a teorií na daně:

13. století – „daň jako dovolená loupež“

Směnná teorie daňová:
17. století – „daň jako cena za vykoupení míru“
19. století – „daň jako cena za ochranu života“

Pojistná teorie daňová:
18. století – „daň jako prémie na docílení ochrany sociálního pořádku“
18. století – „daň jako pojistná prémie za ochranu života a majetku“

Sociální organická teorie státu:
„Daň jako vynucený poměrný příspěvek osob nebo majetků vybíraný státní autoritou k vydržování vlády a všech veřejných potřeb.“

II. Daňová soustava ČR- z pohledu státu má DPH své přednosti:

z pohledu státu má DPH své přednosti:
1) všeobecnost zdanění
2) zdanění spotřeby
3) z hlediska plátce je zatížena jen ta hodnota, kterou podnikatel přidá
4) daň je lehce sledovatelná na cestě od prvovýroby ke spotřebiteli, tzn. omezuje možnosti daňových úniků
5) sbližuje se s daňovými zákony EU“
„Obdivuji tvoje znalosti má drahá, ale to neřeší můj problém, raději mi poraď jak se vyhnout placení DPH?“ „Ráda bych ti, Honzo, pomohla, ale není to v mých silách, od DPH jsou osvobozené pouze:
- poštovní služby
- rozhlasová a televizní vysílání
- finanční činnosti, např. poskytování úvěru, pojišťovnictví, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, soc.pomoc, loterie a podobné hry, prodej podniku“
„Musíš změnit druh podnikání“ vmísil se do hovoru Pepa, majitel menší stavební firmy. „Založ si stavební firmu. Když budeš stavět rodinné domky, bude ti finanční úřad DPH vracet. Ve stavebnictví pro účely bydlení je DPH na výstupu 5%, takže když budeš nakupovat stavební materiál, kde je DPH na vstupu 19%, bude rozdíl vždy ve tvůj prospěch.“ „Ty ses zbláznil, budu na stará kolena měnit druh podnikání? Stejně, než bych nějakou stavební firmu založil, donutí nás EU změnit výše sazby DPH i ve stavebnictví, nepomohou nám ani „geniální“ výjimky našich politiků a ekonomů. Takže milý Pepo začni si pomalu na DPH šetřit.“ „Neměj Honzo o Pepu strach“ vmísí se do hovoru Ivana, majitelka novostavby rodinného domku v blízké obci a tajemnice starosty obecního úřadu. „Pepa si při dnešních cenách výstavby rodinných domků určitě vydělá i na vyšší DPH.“ „Jen si postěžuj na nelehký osud obecního ouřady, milá Ivanko“ prohlásí živnostník Honza „vždyť vy nejste o nic lepší než „berňák“, také jste samé poplatky.“ „Ano“ přidá se Pepa „pak se divíš, že je výstavba rodinných domků čím dál tím dražší. To jsou samé poplatky za vyřízení povolení, změny povolení, povolení změny povolení atd.“ „Vidím, že v tom máte pánové naprosto jasno“ ohradí se Ivana „

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, I. Úvod, II. Daňová soustava ČR 1.

I. Úvod

Téma – postřehy a názory na některé aspekty daňové soustavy ČR neurčité skupiny lidí na určitém setkání.
Účel setkání – sraz absolventů nejmenovaného gymnázia po 30 letech, maturitní ročník 1976.
Místo setkání – nejmenovaný hotel jednoho z absolventů.
Důvod vzniku debaty na výše uvedené téma – potřeba účastníků sdělit své postřehy na toto důležité téma, která vznikla po vyčerpání méně důležitých témat jako: rodina, děti … .


II. Daňová soustava ČR

Debatu zahájil spolužák Honza, majitel večerky, sdělením své kolegyni JUDr.Evě A., vedoucí vymáhacího oddělení finančního úřadu v nejmenovaném okresním městě, že se od příštího kvartálu stává ze zákona plátcem další daně čili plátcem daně z přidané hodnoty a tím že se dostává do … problému. „Prosím tě, Evo, co to vlastně to DPH je a proč ho musím platit?“ „DPH – je nepřímou daní, tvoří část ceny výrobků a služeb. Je vybírána postupně při každém prodeji. DPH podléhají zdanitelná plnění v tuzemsku a zboží z dovozu. Poplatníkem je kupující, plátcem prodávající, který je plátcem DPH. Ze zákona musí být plátcem DPH ten, kdo přesáhne částku jeden milion korun obratu za posledních 12 po sobě jdoucích kalendář-ních měsíců. Pokud je to však pro podnikatele výhodné, může se jako plátce zaregistrovat dobrovolně. Předmětem DPH jsou veškerá plnění za úplatu i bez úplaty včetně nepeněžitého plnění. Zálohy nepodléhají DPH.“„Jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně všichni platíme daň (DPH) státu za to, že nám laskavě dovolí nakupovat?“ „V podstatě ano“ odpoví mu Eva „ale s tím, Honzo, nic nenaděláš, z pohledu státu má DPH své přednosti.

5. Popis a hodnocení rizik-pokračování, 6. Závěr

5. Popis a hodnocení rizik-pkračování
d) Udržování trhu - zaměstnal instalatéra a tesaře a tím rozšířit nabídku svých služeb. Navázal kontakt s firmami jiné specializace a využil jejich služby při realizaci zakázek. Podnikatel tak nabídnul komplexnější rozsah služeb.
Koeficient rizika 0,7 (rizikové).

e) Zakladatelský rozpočet - podnikatel využil pro podnikání vlastní dílnu a vlastní skladovací prostory na vlastním pozemku v hodnotě 90.000,- korun. Budova byla odhadcem oceněná na 600.000,- korun. Vlastní kapitál podnikatele – peníze v hotovosti (úspory) 300.000,- korun. Stavební stroje, nářadí a zařízení potřebné k provozování živnosti představuje hodnotu 400.000,- korun podle předběžného odhadu.
Koeficient rizika 0,8 (málo rizikové).

Přepočtený koeficient rizik – celkem: 0,6 = 60%. Předpokládaný neúspěch projektu je 60%.

6. Závěr

Analýzou rizik u stavební firmy jsme zjistili, že největší riziko hrozí firmě ze strany konkurence větších a velkých stavebních firem. Toto riziko je však vzhledem k rozvoji stavebnictví únosné.
Z pohledu určování trhu je zvolená stavební technologie (VELOX) velice slibné řešení vzhledem k výhodám (menší nároky na dopravu a izolační vlastnosti) a hlavně cenové dostupnosti.
Utváření trhu je přiměřené vzhledem k možnostem malé firmy. Firma nemá prostředky k realizaci větší prezentační kampaně.
Větší možnosti vidí vedení firmy v udržování trhu. Dostupnost lidských zdrojů v daném oboru podnikání a v dané lokalitě je dobrá. Rovněž zájem o spolupráci větších stavebních firem se v daném regiónu vyvíjí slibně.
Velkou výhodou je, že podnikatel může využít k podnikání vlastní aktiva (budovu, dílnu, pozemek) a tím zmenšit zakladatelský rozpočet.
Předpokládaný neúspěch projektu dle analýzy rizik ve výši 60% se jeví z hlediska tabulky hodnocení rizik jako rizikové. Tato hodnota je přiměřená riziku v odvětví stavebnictví.

4. SWOT analýza , 5. Popis a hodnocení rizik

4. SWOT analýza

Silné stránky:

- možnost využití vlastních nemovitostí k podnikání,
- vyučen v oboru (zedník),
- zkušenosti ze zaměstnání – pracoval jako zedník v soukromé stavební firmě,
- možnost nákupu stavebního materiálu za nižší ceny a výběr z většího sortimentu zboží v sousedním Polsku,
- bydliště v blízkosti rekreační oblasti Beskyd,
- nízké náklady v počáteční fázi rozvoje podnikání (v dnešní době lze bez problémů zapůjčit stavební stroje a zařízení potřebné při realizaci stavby),
- možnost uplatnit politiku nižších cen, než jsou ceny konkurence.


Slabé stránky:

- problémy se získáním kapitálu v počátečním stádiu rozvoje firmy – získání úvěru,
- silná konkurence ze strany velkých firem v daném předmětu podnikání,
- nezájem státního sektoru o služby malých stavebních firem,
- nedostatečný přístup k informacím v daném odvětví.5. Popis a hodnocení rizik

a) Analýza okolí a odhad vývoje odvětví - rekonstrukce a opravy rodinných domků a rekreač-ních objektů. Malý zájem ze strany velkých stavebních firem. Značný zájem ze strany malých firem.
Koeficient rizika 0,2 (nebezpečné).

b) Určování trhu, hledání nových technologií výstavby - výstavba rodinných domků použitím technologie Rakouské firmy VELOX. Jedná se o stavebnicový systém skrytého bednění. Výhodou je zkrácení doby výstavby a podstatně menší nároky na dopravu a sladování stavebního materiálu. Lepší izolační a tepelné vlastnosti. A v důsledku i nižší cena zakázky.
Koeficient rizika 0,8 (malé riziko).

c) Utváření trhu, cesty prodeje, cena, reklama - podnikatel využil zkušeností ze zaměstnání v soukromé stavební firmě ( 12 let praxe) při hledání zákazníka. Nabídnul své služby formou inzerce a i osobně nejbližšímu okolí. Prezentoval své služby prostřednictvím nabídkových katalogů. Tyto umístil na frekventovaných místech. Upozornil na výhody, které nová technologie skýtá oproti klasické výstavbě hlavně v cenové oblasti.
Koeficient rizika 0,5 (vysoké riziko).

3. Analýza a návrh na minimalizaci rizik stavební firmy

Riziko nepředstavuje pouze kategorii s negativním chápáním, že záměr nedopadne dobře, ale s rizikem jsou spojeny také příležitosti. Za cenu podstoupení vyššího rizika bude firma odměněna vyšším výnosem. Analýzou rizik dojde firma k jejich poznání a může hledat účinné cesty jejich vyloučení nebo snížení. Analýzou rizik obvykle chápeme proces identifikace a pojmenování konkrétních hrozeb, ohodnocení pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva (tj. vše, co má pro daný subjekt hodnotu a tato může být v důsledku působení hrozby snížena). Jinými slovy jde o identifikaci rizik a stanovení jejich závažnosti.
Je velmi důležité takto identifikovaná rizika promítnout do vlastního projektu a tato rizika řídit. I tak se ještě budeme setkávat s tzv. skrytými – neočekávanými riziky. I když nebudeme schopni odhalit všechna rizika, můžeme zabránit značným škodám.

Analýza okolí – charakteristika a odhad vývoje odvětví
Ze široké škály stavebních činnosti si podnikatel vybral výstavbu, rekonstrukce a opravy rodinných domků a rekreačních objektů.

Určování trhu, hledání nových technologií výstavby
Výstavba rodinných domků použitím technologie Rakouské firmy VELOX. Jedná se o sta-vebnicový systém skrytého bednění. Výhodou je zkrácení doby výstavby a podstatně menší nároky na dopravu a sladování stavebního materiálu. Lepší izolační a tepelné vlastnosti.
A v důsledku i nižší cena zakázky.


Utváření trhu, cesty prodeje, cena, reklama
Podnikatel využil zkušeností ze zaměstnání v soukromé stavební firmě ( 12 let praxe) při hledání zákazníka. Chce nabídnout své služby formou inzerce, ale i osobně nejbližšímu okolí. Prezentoval své služby prostřednictvím nabídkových katalogů. Tyto umístil na frekventova-ných místech. Upozornil na výhody, které nová technologie skýtá oproti klasické výstavbě hlavně v cenové oblasti.

Udržování trhu
Zaměstnal instalatéra a tesaře a tím rozšířit nabídku svých služeb. Navázal kontakt z firmami jiné specializace a využil jejich služby při realizaci zakázek. Podnikatel tak nabídnul komplexnější rozsah služeb.

Zakladatelský rozpočet
Podnikatel využije pro podnikání vlastní dílnu a vlastní skladovací prostory na vlastním pozemku v hodnotě 90.000,- korun.
Budova byla odhadcem oceněná na 600.000,- korun.
Vlastní kapitál podnikatele – peníze v hotovosti (úspory) 300.000,- korun.
Stavební stroje, nářadí a zařízení potřebné k provozování živnosti představuje hodnotu 400.000,- korun podle předběžného odhadu.

ANALYZA RIZIK, 1)co znamená riziko, 2)charakteristika firmy

1. Co znamená riziko

Neexistuje jediná ucelená obecně přijímaná definice rizika. Z hlediska problematiky přípravy a realizace podnikatelských projektů můžeme chápat riziko jako určitou pravděpodobnost, že dojde k události, která je v rozporu s předpokládanou skutečností, vyjádřenou konkrétním vztahem k danému projektu.
Z pohledu projektu a jeho jednotlivých etap můžeme rizika rozdělit do skupin, jako například:
1) Inženýrská (technická rizika) – jedny z nejdůležitějších (např. můžeme přijít na trh s něčím, co už vymyslel někdo jiný).
2) Technologická – výrobní:
* Vnější (dodavatelské vztahy)
* Vnitřní, technologická rizika (např. porucha na strojním zařízení)
3) Rizika obchodní – např. v oblasti marketingu – marketingový průzkum.
4) Cenové faktory – cena nese riziko, např. konkurence sníží ceny.
5) Poziční riziko – pozice firmy na trhu (značka např. Coca Cola).
6) Riziko finanční – každý cizí kapitál ve vlastním podniku je riziko, např. úvěr zatěžuje.
7) Rizika ekonomická, velká firma – velké finanční zázemí (TESCO), můžou nějakou dobu pracovat ze ztrátou.
8) Multidimenzionální rizika – např. zavedení mýtného (nikdo nepředpokládal zdražení jízdného) v prvopočátku.

2. Charakteristika firmy – obecné údaje

Podnikání na základě ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU vydaného fyzické osobě okresním
živnostenským úřadem, OÚ Karviná, č.j.:04/598917/6956 Ze, Ev. č. 590300-11596-00,
dle ustanovení § 47 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, na základě ohlášení ze dne 15. 12. 2004.