Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Fond času činnosti

- max 365 dní po 24 hodinách v nepřestupném roce
- odečteme-li od tohoto fondu čas potřebný na nutné přerušení výroby (opravy,
údržba, poruchy), zjistíme využitelný fond času
- určitý podíl tohoto času vědomě nevyužíváme = rezervy – pro čas, ve kterém je
stroj v nečinnosti vzhledem k jednosměnnému nebo dvousměnnému provozu

Výkonnost
- schopnost dosáhnout určitý výkon v technických měřících jednotkách za jednotku
času (hodina, den) při ustálených provozních podmínkách
- odvozuje se z dlouhodobě sledovaných údajů o provozu
- výkonnost výrobní linky je předurčena nejnižší výkonnostní určitého stoje
(v min.), který je její součástí

ŘÍZENÍ JAKOSTI:
= jakostní je to, co uspokojuje naše potřeby
- jakost určují právní normy (mohou i přesahovat)
- jakost se řídí v etapě přípravy výroby
- ve výrobním procesu se provádí technická kontrola jakosti

Ekonomická příprava = kalkulace

- na základě předběžné kalkulace stanovíme předběžnou cenu našeho výrobku
- jedná se o tabulku, kde jsou v určité struktuře uvedeny N
- slouží k plánování, rozpočtování
- řízení vnitropodnikové ceny
- patří sem normy

Organizační příprava
- efektivní uspořádání strojů, lidí a procesů.
1) rozmísťování pracovišť
2) vybavení pracovišť
3) vytvoření pracovního prostoru
- cílem je: plynulá a bezporuchová výroba nebo plynulý a bezporuchový přechod
na novou výrobu

VÝROBNÍ PROCES:
- je řízen jak po stránce hospodářské, tak po stránce věcné
- vznikají výrobky a služby

- členění:

1) podle účasti pracovní síly:
a) pracovní proces – pomocí pracovních prostředků, kdy se pracovní předmět
přeměňuje na výrobek
- ruční – zametání, zadělávání těsta
strojněruční – např. vrtačka
strojní – např. soustruh ovládaný člověkem
b) automatizovaný proces – zařízeno počítačem včetně kontroly = výrobní linky
- probíhá samočinně včetně kontroly = tak jak je
naprogramován
c) přírodní proces – působení přírodních sil (např. chemie – kvašení)
- probíhají chemické, biologické a fyzikální přesuny

2) podle výrobního programu:
a) základní výroba – výroba výrobků, ke kterým byl podnik zřízen
b) vedlejší výroba – součásti a příslušenství k výrobkům základní výroby
c) doplňková výroba – výroba probíhající za účelem lepšího využití volné
kapacity stroje nebo zpracování odpadu
d) přidružená výroba – výroba výrobků z jiného výrobního oboru

3) podle výstupních prvků:
a) hlavní – výrobky určené k prodeji, výsledek činnosti základní a doplň.výroby
b) pomocný – výroby sloužící pro potřebu výrobce
c) obslužný – napomáhají základním procesům

- výrobní proces se dále dělí na:

a) předvýrobní etapu – příprava výroby a činnosti zásobovacího útvaru
b) výrobní etapu – přeměna materiálu na výrobek, zahrnuje fáze předzhotovující,
zhotovující a dokončující
c) odbytovou etapu – činnost odbytového útvaru, skladování výrobků, balení,
expedice
- mimo výrobního provozu, kde se uskutečňuje výrobní proces, pomáhají zajišťovat
hlavní činnost pomocné provozy:údržba, kontrola (vstupní a výstupní),
elektrárna, teplárna (výroba médií – elektřina, pára), ekologické dílny,
čističky, ostraha
- širší a v tržní ekonomice nejdůležitější je zhotovovací proces, který začíná
nákupem a končí prodejem = tok materiálu (nákup + výrobní proces + prodej)
- prostorové uspořádání:
a) technologické – příbuzná technologie (brusírna, žehlírna)
- vychází část výrobku
b) předmětné – různá pracoviště – seřazené podle sledu operací
- materiál -> hotový výrobek nebo podstatná část výrobku
c) smíšené – na začátku a na konci technologického uspořádání a uprostřed
předmětné uspořádání
- výrobní linky: a)synchronizované
b) nesynchronizované

VÝKONY PODNIKU:

a) výrobek – hmotný výsledek činnosti dokončený ve všech operacích výroby,
převzatý na sklad po provedení výstupní kontroly (kontrola zde
zajišťuje a splňuje požadavky na kvalitu – kontrolu provádí útvar
řízení jakosti)
- realizační – určen k prodeji mimo podnik
- vnitropodnikový
- zmetek – vadný výrobek, který nesplňuje kvalitní požadavky, může
být opravitelný a neopravitelný
b) služby – nedají se skladovat, uspokojují během hlavní činnosti
- hlavní nebo vedlejší činnost

VÝROBNÍ KAPACITA:
= maximální výrobní schopnosti určitého podniku za jednotku času
= schopnost vyrábět, popř. poskytovat službu
- kapacita podniku je souhrnem kapacit jednotlivých norem
- ovlivněna: a) fondem času činnosti = F
b) výkonností = v
- vypočítáme : K = v * F

- sleduje se podíl výrobků starších ...

- sleduje se podíl výrobků starších tří let na celkovém vývoji – každá změna
výrobního programu se odrazí na HV
- jedním z hlavních rozhodnutí je optimální výrobní program
- cílem je najít takovou strukturu, která co nejlépe využije zdroje podniku
(stroje, pracovníky, suroviny) a co nejlépe uspokojí potřeby odběratelů
a přinese maximální efekt

Typy výroby:
1) KUSOVÁ – od každého výrobku 1 až několik typů (výrobky na zakázku)
- vysoká kvalita, univerzální výběr, kvalifikovaní pracovníci, drahé
2) SÉRIOVÉ – opakující se výroba, ale nepravidelná (boty, ponožky, auta)
- malosériová, středněsériová, velkosériová
3) HROMADNÁ – stálá, opakovaná několik desítek let (oděvy, rohlíky, chleba)
- nízká kvalifikace, levné

PŘÍPRAVA VÝROBY:
- před zahájením výroby se výrobek musí připravit po stránce technické, ekonomické a organizační
- účelem je určit tvar, rozměry, vlastnosti výrobku, způsob a místo výroby, stanovit N a cenu

Technická příprava

- obsahem je vypracování technické účelné konstrukce a technologie
- stanovení tvarů, rozměru nových výrobků, konstrukce
- určení vlastností nových výrobků
- funkce nových výrobků
- zdokonalování dosavadních výrobků
- výběr technologického postupu a jeho zdokonalování
- cílem je: dokonalejší nebo nový výrobek s lepšími vlastnostmi a dokonalejší
výroba nebo nejlepší výrobní postup
- vznikají zde informace na jejichž základě vznikají technicko-hospodářské normy
- norma spotřeby materiálu představuje nezbytně nutné množství materiálu, který
potřebuje k výrobě určitého výrobku (užitečná spotřeba – materiál, který zůstane ve výrobku * neužitečná výroba – materiálový odpad) -> tyto informace jsou podkladem pro sestavení předběžné kalkulace N a cen výrobků.

TECHNICKO HOSPODÁŘSKÉ NORMY (THN)
- předpisy, které stanoví spotřebu prostředků a práce na jednotku množství prostředků vázaných určitým objemem uskutečňovaných výkonů
- stanovují se uvnitř podniku

- týkají se spotřeby vázanosti:

a) kapitálu – norma spotřeby materiálu
- norma spotřeby energie
- norma zásob materiálu, vlastní výroby a režie
- odpisová norma
- kapacitní norma
b) práce – výkonové normy času a množství
- vyjadřují požadovanou úroveň spotřeby práce dělníků ve výr.procesu
- norma času = spotřeba pracovního času na jednotlivé množství
produkce nebo výsledku operace
- norma množství = množství produkce na jednotku času
- normy obsluhy
- tam, kde nelze stanovit přímý vztah mezi množstvím práce a jejím
výsledkem
- např. chemický prům.:buď počet dělníků nutný pro obsluhu aparatury
nebo počet aparátů, které může obsluhovat jeden dělník
- normativ stavu pracovníků
- určuje počet a profesionální kvalifikaci pracovníků, kteří mají
v daném organizačním útvaru konat práce nevýrobní povahy
(např. inspekční údržbář)

EFEKTIVNOST INVESTIC:

Investice jsou výdaje vynaložené na pořízení nového DM, na jeho modernizaci, rekonstrukci, přístavbu a nástavbu. Jsou to peněžní prostředky, které jsme vynaložili v očekávání, že v budoucnu nám přinesou efekt.
- investice na stavební práce
- investice na stroje a zařízení včetně montáží

Základní ukazatelé ekonomické efektivnosti investic:

Koeficient ekonomické efektivnosti (E)

E = roční čistý výnos investic
investiční náklad

- udává kolik korun čistých výnosů nám přinese jedna koruna nákladů
- čím vyšší hodnota koeficientu, tím výhodnější je investice

Hlavní činnost podniku - výroba, poskytování služeb, prodejní činnost

ŘÍZENÍ VÝROBY:
- vychází z požadavků zákazníka, z tradic, strojního vybavení, kvalifikace
našich zaměstnanců a konkurence
- cílem podniku je: vytváření statků a poskytování služeb, dosažení zisku,
získání dobrého jména navenek, kvalifikace pracovníků.
a) přímé – zejména v malých podnicích
- mistr nebo dílovedoucí sám zadává výrobu na jednotlivá pracoviště,
organizuje zabezpečení materiálu ze skladu a kontroluje průběh výroby
i odvádění zboží
b) nepřímé – ústřední řízení podniku, kde výkonným pracovníkem je dispečer,
sleduje odchylky od plánů, což umožňuje rychlou nápravu.

VÝROBNÍ PROGRAM:
= dlouhodobá orientace podniku na určitou kategorii výrobku
= soubor vyráběných výrobků, které tvoří náplň výrobní činnosti podniku
- vymezujeme jej:
a) obecně – je vymezen výrobními obory dle jednotné klasifikace oborů
v národním hospodářství
b) konkrétně – vymezen jakostními a rozměrovými charakteristikami výrobků
- rozsah závisí na velikosti podniku, na druhu a typu výroby
- program sestavujeme vzhledem k požadavkům trhu (nabídce a poptávce)
- v některých podnicích tvoří náplň hlavní výroby jediný druh výrobku, v jiných
podnicích více druhů výrobků

FORMY VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU:

1) Likvidace – provádí se jednak z důvodu technického zastarání DM nebo
z důvodů neopravitelných poruch
2) Prodej – provádí se v případě nepotřebnosti DM
3) Darování – provádí se nejčastěji formou sponzorských darů různým neziskovým
organizacím (škole, nemocnicím …)
4) Přeřazení do osobního užívání – provádí se jestliže podnikatel již DM pro
podnikání nepotřebuje, ale využije jej
v osobní potřebě.

UKAZATELE VYUŽITÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU:

Koeficient intenzivního využívání DM

Ki = skutečný výkon daného zařízení za hod
kapacitní norma (výrobní kapacita) za hod

Koeficient extenzívního využití DM

Ke = skutečná doba činnosti stroje v hod
využitelný časový fond zařízení v hod

Koeficient komplexního využití DM

Kk = Ki * Ke => využití výrobní kapacity

Doba návratnosti:

T = investiční náklad
roční čistý výnos z investic

- doba, za kterou se nám vrátí z čistého zisku vynaložené investiční náklady
- uvádí se v letech
- je převrácenou hodnotou E

Koeficient efektivnosti dodatečných investic = N1 – N2
I2 – I1

Doba návratnosti dodatečných investic = I2 – I1
N1 – N2

I1 – celkový investiční náklad na variantu číslo 1
I2 – celkový investiční náklad na variantu číslo 2
N1 – vlastní náklady výroby za rok u varianty 1
N2 - vlastní náklady výroby za rok u varianty 2

VÝROBNÍ KAPACITA (VK):

- je maximální množství výrobků, které je podnik schopen za časovou jednotku
za optimálních podmínek vyrobit
- VK strojů určuje výrobce a je uvedena na štítku a v technické dokumentaci
- je většinou stanovena v naturálních jednotkách
- je udávána na jednotlivých zařízeních většinou jako hodinová nebo za minutu
případně za vteřinu

Využitelný časový fond – max doba v hodinách, po kterou sledované zařízení může
být za rok v chodu
Kapacitní norma času – udává kolik času max potřebuje stroj na výrobu 1 výrobku
za optimálních podmínek
Kapacitní norma výkonnosti – udává max množství výrobků vyrobených za časovou
jednotku za optimálních podmínek na daném stroji

VK = VČF
KNČ VK = VČF * KNV

VÝHODY A NEVÝHODY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU:

Vlastní zdroje - uplyne dlouhá doba, než si vlastní zdroje vytvoříme
- uplyne dlouhá doba, než se při investování do DM vrátí
- vlastní zdroje znehodnocuje inflace
- jejich použití n investice zhoršuje likviditu podniku
Úvěr – úroky z úvěrů jsou nákladem a zvyšují pořizovací cenu DM, tím snižují
přínos investic
- je pomalá návratnost v odpisech
- banky nemusí úvěr poskytnout, raději poskytují úvěry na kratší dobu,
splatnost úvěru je kratší než doba odepisování DM
- výše úrokové míry se mění a může se zvyšovat – zvyšují se náklady
Leasing – bývá vyšší cena pořízení, ale splátky si může nájemce zahrnout do N
- nesnižuje se likvidita podniku
- je lépe dostupnější než úvěr
- neodepisuje se
- lze častěji měnit technologie, lze častěji modernizovat

OCENOVÁNÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU:
1) POŘIZOVACÍ CENA – cena pořízení, za kterou jsme majetek koupili a N s jeho
pořízením souvisejí – doprava, montáž, clo …
2) REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA – cena, kterou stanoví soudní znalec úřed.odhadem

3) VLASTNÍ NÁKLADY –

3) VLASTNÍ NÁKLADY – cena v případě pořízení vlastní výrobou
4) ZŮSTATKOVÁ CENA – vypočte se, když od vstupní ceny odpočítáme oprávky
Pořiz. cena, reprodukční pořiz. cena, vlastní N, cena pořízení = VSTUPNÍ CENA

FINANČNÍ MAJEKTEK oceňujeme cenou pořízení, která nezahrnuje žádné náklady s jeho pořízením.

OPOTŘEBENÍ:
FYZICKÉ – vzniká používáním (nůž frézy se tupí) i nepoužíváním (nůž rezaví)
MORÁLNÍ – vzniká technickým zastaráním (co bylo dříve nové, není teď)
- vyjadřuje se odpisy (je peněžní vyjádření celkové opotřebení dl.majetku)
- součet již provedených odpisů ke stanovenému datu se nazývá OPRÁVKY
ÚČETNÍ ODPISY:slouží k přehledu o skutečné výši majetku a opotřebení
:podnik si zvolí formu: podle doby upotřebitelnosti
: odpisování podle výkonu
DANOVÉ ODPISY
- podnik postupuje při výpočtu podle zákona o dani z příjmu
- slouží k výpočtu daně z příjmu
- počítají se vždy k 31.12. daného roku
- odpisy uplatňuje vlastník nebo kdo má právo hospodaření
- odepisuje se do výše vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny
- jsou 2 metody odepisování – zvolená metoda se musí dodržet do konce odpisování
- odpisování lze přerušit a pokračovat až podle potřeb podniku

Rovnoměrné odpisování:

Roční odpis = (vstupní cena/ 100) * roční odpisová sazba

Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu a zároveň u majetku odpisovaného
i cenu zůstatkovou, a to v tom zdaňovacím období, kdy bylo uvedeno do užívání. Odpisy se počítají od tohoto roku ze zvýšené vstupní ceny = vstupní cena + hodnota technického zhodnocení. Aby se jednalo o technické zhodnocení, musí být jeho cena vyšší než Kč 40 000,-- (modernizace, nástavba, rekonstrukce …)
Zrychlené odpisování:
Odpis v 1. roce = vstupní cena / koeficient
Odpis v 2. roce = (2 * zůstatková cena)/ koeficient – n
n – počet let, po které byl již majetek odepisován

ODPISOVÁNÍ V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ:
Odpis v roce technického zhodnocení = (2 * zvýšená zůstatková cena)/koeficient
Odpis v dalších letech = (2 * zůstatková cena)/ koeficient – n

Jakmile pořídíme DM vypisujeme zápis o převzetí.
Na tomto základě vystavíme inventární kartu.
Dokladem o vyřazení DM je zápis o vyřazení DM.

NEODEPISOVANÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK:

A) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež
nedosáhly plodonosného stáří
B) umělecká díla, sbírky, předměty muzejní a galerijní hodnoty
C) movité kulturní památky
D) povrchové a podzemní vody, lesy, ložiska nerostných surovin, jeskyně …
E) inventarizační přebytky hmotného a nehmotného DM

TYPY REPRODUKCE:
prostá jedná se o pouhé nahrazení strojů ve stejném rozsahu, místo starého
již opotřebovaného stroje koupíme jeden nový o stejném výkonu
rozšířená extenzivní typ – jedná se o náhradu 1 stroje více stroji se stejným
výkonem
intenzivní typ – jedná se o náhradu 1 stroje opět 1 strojem, ale
vyšším výkonem na vyšší technické úrovni
zúžená například 10 vyřazených strojů nahradíme pouze 3 stroji se stejným
výkonem nebo 1 stroj nahradit 1 strojem s výkonem nižším nebo žádným
strojem, jedná se o útlum výroby.

NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK:

1) Zřizovací výdaje (= jsou výdaje spojené se zařízením nového podniku)
2) Nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti – př. projekty, receptury
3) Software
4) Ocenitelná práva – např. know-how, licence, autorská práva
5) Drobný nehmotný dlouhodobý majetek – pořizovací cena je nižší než Kč 60 000,-
nebo doba použitelnosti delší než 1 rok

FINANČNÍ DLOUHODOBÝ MAJETEK:
1) Cenné papíry a vklady – jedná se o termínované vklady a cenné papíry, které
jsou splatné za dobu delší než 1 rok
2) Půjčky poskytnuté jiným podnikům – jedná se o půjčky středně a dlouhodobého
charakteru s dobou splatnosti delší než 1 rok

Pořizování dlouhodobého majetku:
1) Nákupem neboli dodavatelsky
2) Vlastní výrobou neboli ve vlastní režii
3) Darováním
4) Převodem z osobního vlastnictví podnikatele
5) Finanční leasingem
6) Vkladem majetku společníky

Financování pořízení dlouhodobého majetku:

1) Vlastní zdroje – odpisy, zisky, vklady společníků
2) Cizí zdroje – bankovní úvěr, emise obligací, obchodní úvěr
3) Leasing – pronájem dlouhodobého majetku

ÚČASTNÍCI LEASINGU: pronajímatel – majitel předmětu leasingu po dobu nájmu
(leasingová společnost)
: nájemce – uživatel předmětu leasingu
Leasingová splátka - pravidelný poplatek, který platí nájemce pronajímateli
Leasingový koeficient - poměr všech úhrad a pořizovací ceny
Leasingový faktor - hodnota jedné splátky – vyjádřena v %
Akontace - první mimořádná splátka, záloha, úhrada předem
Zůstatková hodnota - předem dohodnutá cena, po jejíž úhradě se stává
předmět leasingu vlastnictvím nájemce
DRUHY LEASINGU:
- podle míry krytí pořizovací ceny předmětu leasingu:
A) finanční – dlouhodobý pronájem, min. na 3 roky u nemovitostí min. 8 let
- pronajímatel má k předmětu leasingu pouze vlastnický vztah, ale
nenese žádné riziko z jeho provozování, neposkytuje žádné služby
- nájemce ve splátkách uhazuje pořizovací cenu, úroky, zisk, pojišť.
- po skončení má na předmět leasingu předkupní právo nájemce

- nevypověditelný

- nevypověditelný
- ve smlouvě musí být stanoveno, co se s předmětem po ukončení
smlouvy stane
B) operativní – pronajímatel pronajímá předmět leasingu na kratší dobu,
poskytuje kompletní servis
- po ukončení smlouvy zůstává majitelem pronajímatel
- nejdražší forma financování
- podle teritoriálního hlediska:
A) tuzemský – všichni účastníci jsou z jedné země
B) zahraniční – pronajímatel je z jiné země než nájemce
- podle účastníků:
A) přímý – účastní se pouze výrobce, který je současně pronajímatel i nájemce
B) nepřímý – mezi výrobce a nájemce vstupuje leasingová společnost
Zpětný leasing – prodej předmětu leasingové společnosti a jeho následným
pronájem

LOGISTIKA:

- část zásobovací činnosti
- zabývá se – fyzickou dodávkou zboží (cesta zboží od dodavatele k odběrateli,
která zahrnuje dopravu, přejímku,
uskladnění)
- informační toky (zajišťuje předání dokladů)
- nezabývá se obchodní činností (peníze, smlouvy)
- převzatý materiál se ukládá do skladu
- podle druhu materiálu mohou být sklady v podobě budov a hal, přístřešků,
nádraží, volných nebo oplocených prostranstvích
- důležité je vybavení (žebříky, vozíky, výpočetní technika)
ŘEŠÍ:
- volbu dodávkové cesty, dodavatelských článků a způsobu realizace dodávek
- logistické zabezpečení dodávek – zajištění operací v přepravě, manipulaci,
balení, skladování
- řešení dodávkového režimu – velikost dodávek, periodicita, řešení odchylek
a problémů v dodávkách
- logistické zabezpečení vstupu dodávek do podniku – přejímka, kontrola jakosti
- způsob skladování a řízení zásob
- rozsah návazných logistických služeb poskytovaných dodavatelem
- rozsah návazných logistických služeb poskytovaných nákupem firmy
vnitropodnikovým spotřebitelům (odběratelům)

- technické řešení logistického ...

- technické řešení logistického systém a jeho vlivu na fungování nákupních služeb
- řízení logistického systému včetně počítačových systémů na podporu optimálního
nákupu

Investiční činnosti podniku

DLOUHODOBÝ MAJETEK: nemění svoji podobu, pouze se opotřebovává
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ – hmotný (cena vyšší než 40 000,-- ; déle jak 1 rok)
- nehmotný (cena vyšší než 60 000,-- ; kratší než 1 rok)
- finanční

HMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK:
1) Pozemky (bez ohledu na pořizovací cenu)- budovy, haly, stavby
Umělecká díla, sbírka a předměty z drahých kovů (bez ohledu na pořizovací
cenu)
2) Movité věci
3) Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou použitelnosti delší než 3 roky
4) Základní stádo a tažná zvířata
5) Otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace
6) Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořizovací cena je nižší než Kč 40 000,--
nebo doba použitelnosti kratší než 1 rok

ČINNOSTI SKLADŮ –

ČINNOSTI SKLADŮ – příjem materiálu
- uložení a péče o materiál
- výdej materiálu
SKLADOVÁNÍ – sklady materiálu
- mezisklady (nedokončená výroba, polotovary)
- sklady výrobků

Organizace skladového hospodářství:
A) centralizovaná
- jeden velký sklad s jedním odpovědným vedoucím
- možnost vybavení nejmodernější technikou
- dobré využití skladových prostor, přehlednost
- jednodušší evidence a organizace
B) decentralizovaná
- více skladů na více místech, v každém je odpovědný vedoucí
- nelze všechny sklady vybavit nejmodernější technikou
- jsou umístěny blízko místa zpracování – krátký materiálový tok
- pro jednotlivá pracoviště, úseky

C) kombinovaná

- jeden velký sklad a několik menších
- nejčastější způsob organizace skladů
Skladník: měl by mít zkušenosti se zbožím, se kterým se operuje
: umět komunikovat s lidmi
: znalosti o zboží – podmínky pro skladování (vlhkost, teplota)
: musí umět řídit skladní stroje
: vede evidenci

EVIDENCE MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB:
SKLADNÍ KARTA
- záznamy o příjmu, výdeji ze skladu, konečném zůstatku na skladě
- záznamy na dokladech jsou v naturálních jednotkách, někdy v penězích
- každý druh zásoby má samostatnou skladní kartu
- obsahuje: název zásoby, kvalitativní označení, číslo, měrná jednotka, cena za
jednotku, údaje (přijetí, vydávání), podpis, datum
DOKLADY VYSTAVENÉ DODAVATELEM
- dodací list – provází zboží od dodavatele k odběrateli
- faktura – doklad pro placení a zúčtování
- vystavuje se při předání zboží

DOKLADY VYSTAVENÉ ODBĚRATELEM

- příjemka – dokument o přijetí zboží
- skladní karta
- výdejka: dokument, na jehož základu vydáváme ze skladu
: je na ní požadované vydané množství
: vyhotovuje ji odebírající útvar

Informační tok – faktura, dodací list, příjemka, skladní karta, výdejka

PŘEPRAVNÍ DOKLADY – týká se veřejných dopravců
- průvodka – pošta
- přepravní list – ČSAD
- nákladní list – České dráhy
- náložní list – vodní doprava
- konosament – námořní doprava
- letecký nákladní list

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ NÁKUPU:
Úkoly nákupního oddělení:
1) výběr vhodného dodavatele: záleží především na ceně a kvalitě dodávaného mat.
: zda dodavatel plní smluvní podmínky

2) uskutečnění dodávky:

2) uskutečnění dodávky: právní podmínky nákupu
: po výběru dodavatele si musíme právně dodávku zajistit -
sepsáním smlouvy mezi oběma stranami
: právní podmínky nákupu jsou řešeny v Obchodním zákoníku
3) převzetí a zaplacení dodávky:
- přejímka je důležitou součástí zásobování
- dodavatel má povinnost při přejímce zkontrolovat, zda zboží odpovídá kvalitě
- kontrola se provádí srovnáním skutečnosti s dodacím listem
- přejímka zamezí pozdějším škodám
- materiál, který má být reklamován, nesmí být skladován s ostatním materiálem
a nesmí být použit k výrobě
Dodávka – naplánované zboží, které je nám dodáno
Přejímka – od přepravce : kontrolujeme množství, počet beden, jejich neporušenost
- od dodavatele: kontrola kvantitativní – přepočítáme, převážíme
: kontrola kvalitativní – podle druhu zjišťujeme pevnost,
pružnost, obsah látky,…

NÁKLADY NA ZÁSOBOVÁNÍ:
1) náklady zásobovacího aparátu – cestovné, odpisy, zařízení kanceláří, …
2) náklady na dopravu – dopravu materiálu, jeho nakládání, vykládání, pojistné …
3) náklady na skladování – mzdy vedoucí skladu, odpisy budov, náklady spojené
s údržbou, manka, pokuty …

PRŮMĚRNÁ ZÁSOBA:

A) ve dnech – udává počet dní, na které vydrží průměrná zásoba

ČNZ = c + p + t
2
ČNZ – časová norma zásob
c – dodávkový cyklus (závisí na vzdálenosti dodavatele)
p – pojistná zásoba (v případě, že dodavatel nedodá včas)
t – technická zásoba (počet dní, které jsou potřeba k úpravě materiálu)

B) v měrných jednotkách – udává velikost prům.zásoby v měrných jednotkách

NZ = ČNZ + s
NZ – norma zásob
S – spotřeba
s – průměrná denní spotřeba (S:360)

ŘÍZENÍ ZÁSOB:
- zajištění plynulé činnosti s minimálními náklady na pořízení a skladování
- klasický a nejčastější způsob ABC: používá se proto, že propočty norem zásob
jsou časově i nákladově náročné, neprovádí
se proto u všech druhů materiálových zásob
: při použití této metody třídíme materiál
do 3 skupin:

SKUPINA A

- zahrnuje ty druhy materiálu, jejichž hodnota představuje rozhodující podíl na
hodnotě celkové roční spotřeby materiálu (60 – 80%)
- 10% všech druhů materiálů
- jsou v nich vázány velké částky
- např. základní materiál
- stanoví se podle optimalizovaných propočtů
SKUPINA B
- patří sem ty druhy materiálu, které se snadno nakupují
- nákup na základě objednávky (náhradní díly)
- na celkové roční spotřebě se podílí z 15 – 25%
- zahrnují asi 15 – 25 % druhů
- stanoví se na základě minimální zásoby

SKUPINA C
- materiál, který se nakupuje na základě požadavků jednot.útvarů v podniku
- jedná se o náhradní díly, vybavení kanceláří
- představuje asi 60 – 80 % druhů a zhruba z 10 % se podílí na roční spotřebě

SKLADOVÁNÍ A SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:
SKLADY: otevřené
: polokryté
: kryté

B) NEDOKONČENÁ VÝROBA

- produkt, který se vytváří v průběhu výrobního procesu
- od polotovaru se liší tím, že na nich není dokončena celá část výrobního procesu, takže se nedají samostatně prodávat
C) POLOTOVARY
D) VÝROBKY – předmět vlastní výroby určený k prodeji
E) ZBOŽÍ – předměty, které podnik nakupuje a beze změny je prodává
F) ZVÍŘATA

RYCHLOST OBRATU ZÁSOB(RO): udává, kolikrát se zásoby za sledované období obrátí
: celková spotřeba
průměrná zásoba
DOBA OBRATU(DO): udává, kolik dní trval jeden obrat
: 360 dní
RO
KOEFICIENT OBRATU: udává, kolik haléřů zásob připadá na 1 Kč spotřeby : průměrná zásoba
celková zásoba
NORMATIV ZÁSOB: udává jaké množství peněz je vázáno v zásobách podniku

PLÁNOVÁNÍ ZÁSOB:

1) má formu bilance materiálu – porovnávají se zdroje a potřeby
ZDROJE POTŘEBA
- počáteční zásoba - spotřeba
- nákup - konečná zásoba

PZ + N = S + KZ
N = S + KZ – PZ
S = celková spotřeba materiálu v plánovaném období
= plánovaný počet výrobků x norma spotřeby materiálu na 1 ks
N = potřebný nákup materiálu na plánované období
PZ = plánovaná počáteční zásoba materiálu na skladě k prvnímu dni plán. období
KZ = konečná zásoba materiálu na skladě na konci plánovaného období

2) výpočet dle technické dokumentace
a) metoda podle technické dokumentace – stanovují se normy spotřeby materiálu
b) indexní metoda – vychází ze spotřeby v minulém období
- je nejméně přesná
c) metoda podle výtěžnosti – ukazatel výtěžnosti určuje množství produkce
z určitého množství surovin

3) stanovení počtu dodávek

Do = 2 x D x N2
Ns
Počet dodávek = S:Do
D – roční výše celkové dodávky v naturálních jednotkách
Nd - náklady na jednu dodávku
Ns – náklady na skladování jednotky zásob v Kč/rok

4) výpočet velikosti zásob (normování zásob)
- podnik si musí udržovat zásoby materiálu na takové výši, aby zabezpečil plynulou
činnost podniku a aby náklady s nimi spojené byly co nejnižší
ČASOVÁ NORMA ZÁSOB (ČNZ) – skládá se ze tří ukazatelů
1) ČN běžné zásoby – počet dní, na které by měla zásoba ve skladu
vydržet při zajištění pravidelnosti dodávek a výroby
- dodávkový cyklus (c)– počet dní mezi 2 dodávkami
2) ČN pojistné zásoby (p) – počet dní, na které by měla zásoba ve skladě
vydržet při zpoždění dodávky
3) ČN technické zásoby (t) – počet dní, které jsou třeba k úpravě materiálu
před vydáním do spotřeby

ZÁSOBOVACÍ ÚTVAR:

ZÁSOBOVACÍ ÚTVAR: jedná s dodavateli a uzavírá smlouvu o dodávce materiálu
MARKETINGOVÝ ÚTVAR: se zabývá průzkumem trhu materiálu a surovin
: sleduje jeho vývoj
: hledá dodavatele schopné dodat materiál včas, za výhodnou cenu
a za výhodných dodacích a přepravních podmínek


ZÁSOBY
- jedna ze složek oběžného majetku
1) nakupované – př. materiál, zboží, zvířata
2) vlastní výroby – př. nedokončená výroba, polotovary, zvířata

A) MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY
- suroviny a základní materiál – tvoří podstatu výrobku, tzn. Zcela nebo z části
přecházejí do výrobku (dřevo-stoly)
- pomocné látky – přecházejí přímo do výrobku, ale netvoří jeho podstatu
- provozovací látky – hmoty, kterých je potřeba pro provoz podniku (paliva,
kancelářské potřeby, čistící prostředky)
- náhradní díly – slouží k provádění opravy
- obaly – slouží k ochraně výrobků při přepravě
- nevratné (sáčky, krabice)
- vratné: vrací se zpět do podniku, jen se půjčují (přepravky)

STÁTNÍ PODNIK (S.P.)

- je upraven zákonem o státním podniku
- upravuje postavení a právní poměry státního podniku založeného ministerstvem
po předchozím souhlasu vlády
- PO, která provozuje podnikatelskou činnost s majetkem státu, ale vlastním
jménem na vlastní odpovědnost
- k tomu majetku, který byl svěřen má tzv. právo hospodaření (upraveno v
Obchodním zákoníku)
- zřizovány k uspokojení významných celospolečenských, strategických nebo
veřejně prospěšných zájmů
- zřizují se zakládací listinou
Organizační řád:
- o struktuře podniku
- vazby mezi orgány podniku
Kolektivní smlouva – smlouva mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem
Obchodní rejstřík – veřejný seznam PO, které jsou ze zákona povinny se tam
nechat zapsat
- v Praze je to městský soud, mimo Prahu krajský soud

Povinné náležitosti zapsání do OR: firma

: sídlo
: zakladatelé (společníci)
: předmět podnikání
: statutární orgán
: výše zákl. kapitálu a vkladů společníků
: popř. doba splatnosti

- kromě státních podniků hospodaří s majetkem ve státním vlastnictví:
a) rozpočtové organizace (školy, státní správa, obrana, bezpečnost státu)
- hlavním úkolem jsou mimoekonomické činnosti
- všechny příjmy se odvádějí do státního rozpočtu a na všechny schválené
výdaje ze státního rozpočtu čerpají
b) příspěvkové organizace (divadla, kina, galerie, muzea)
- výdaje jsou zpravidla vyšší než příjmy, plánovaný rozdíl mezi P a V čerpají
ze státního rozpočtu ve formě příspěvků za svou činnost

JOINT VENTURE = SPOLEČNÝ PODNIK (se zahraniční účastí)
- všechny formy hospodářsko technické spolupráce mezi domácím podnikem
a podnikem, který není trvale usazen v dané oblasti
- spolupráce sahá od udělení licence až ke společnému podnikání (joint venture
v širším slova smyslu)

- spolupráce podniků z různých hospodářských ...

- spolupráce podniků z různých hospodářských oblastí se záměrem společně
plánovat a budovat průmyslové zařízení nebo založit společně řízený výrobní
podnik a odbytové organizace (joint venture v užším slova smyslu)
- slouží zejména k podpoře mezinárodní výměny zboží a služeb mezi národním hosp.
s tržní ekonomikou a rozvojovými zeměmi nebo bývalými zeměmi s monopolním
zahraničním obchodem.


Zásobovací činnost podniku a logistika

ZÁSOBOVÁNÍ = činnosti, kterými podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost
= cílem je zajistit materiál v potřebném množství, druzích, kvalitě
za výhodné ceny a ve stanovené době
= podnik musí zajistit plynulost své činnosti
ZÁSOBOACÍ ČINNOSTI: 1) nákupní průzkum
2) plán zásob
3) uzavírání kupních smluv
4) vlastní dodávka – odběr, přejímka
5) skladování
6) výdej do spotřeby
7) řízení zásob
8) vyhodnocení zásob – doba obrátek, počet obrátek
: zajišťuje je zásobovací a marketingový útvar

- orgány společnosti a jejich pověření:

- valná hromada – kolektivní orgán tvořený všemi společníky
- rozhoduje o rozdělení zisku, změně stanov, likvidaci,…
- jednatelé – řídí společnost – statutární orgán
- odpovídají za hospodaření
- dozorčí rada – kontroluje činnost vedení

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (K.S.)
- alespoň 2 společníci
- členové se dělí na: komplementáře – ručí za závazky celým svým jměním a řídí
- statutární orgán
- vklady nejsou povinny ze zákona
: komanditisty – mají povinnost zaplatit vklad a ručí
věřitelům jen do výše nesplaceného vkladu
zapsaném v OR
- min vklad 5 000,-
- rozdělení zisku: na 2 poloviny, 1. polovina se rozdělí mezi komplementáře rovným dílem, 2. polovinu si komanditisté rozdělí podle společenské smlouvy
a výše splacených vkladů.
- společenská smlouva: obchodní jméno + k.s.
: sídlo
: určení společníků (komanditista, komplementář)
: určení společníků – FO – adresa a jméno, PO – název,sídlo
: předmět podnikání
: výše vkladů každého komanditisty i komplementáře

AKCIOVÁ SPOLEČNOST (A.S.; AKC. SPOL.)

- základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmen.hodnotě
- společnost ručí celým svým majetkem (akcionáři ale neručí svými majetky)
- základní kapitál je povinný 2 000 000,-- nebo 20 000 000,-- (úpis akcií)
- vklad společníka je povinný ze zákona a zakládá se v 1. roce při dosažení
čistého zisku: 1. rok 20 % čistého zisku, ale max 10 % hodnoty zákl.jmění
: v dalších letech 5 % z čistého zisku až do 20 % zákl.kapitálu
: platí zákaz konkurence členů představenstva
Vytvoření a.s.:
a) při základním kapitálu 2 000 000,--
- může založit 1 osoba, která musí být právnická -> zakladatelská listina
- nebo více osob -> zakladatelská smlouva
- zakládá se bez veřejné nabídky akcie

b) při základním kapitálu 20 000 000,-- na základě veřejné nabídky akcií
I. zakladatelská smlouva formou notářského zápisu + stanovy
II. výzva k upisování akcií
III. sestavení ustavující valné hromady
- do 60 dnů od konce upisování
- vyžaduje se přítomnost notáře -> osvědčí založení notářským zápisem
- notář má osobní zodpovědnost – může upozornit na nesrovnalosti

IV. návrh na zápis do OR

- provede statutární orgán
- předání zakladatelské smlouvy, stanovy, seznam upisovatelů, notářský zápis
V. den zápisu do OR -> faktický vznik společnosti
Orgány a.s.:
- valná hromada – shromáždění všech akcionářů
- rozhoduje o změnách stanov, zákl.jmění, odvolává a volí členy
představenstva, dozorčí rady
- představenstvo – statutární orgán – min 3 členové
- dozorčí rada – kontrolní orgán

DRUŽSTVA
- zakládáno za účelem podnikání nebo zajištění hospodářských, sociálních nebo
jiných potřeb jeho členů
- může ho založit min 5 FO nebo 2 PO
- otevřená forma podnikání
- členové neručí ničím, družstvo celým svým majetkem
- min ZJ 50 000,--; nedělitelný fond 10 % ze ZJ, doplňuje se ze zisku až do 50 %
Orgány:
- členská schůze – schází se 1x do roka
- činnost: strategie, závěrka UCE
- rozhoduje o zániku družstva, při rozhodování má člen 1 hlas
- představenstvo
- kontrolní komise
Druhy: spotřební, stavební, bytové, zemědělské

- neúspěšně hospodařící společnost ...

- neúspěšně hospodařící společnost může zaniknout v konkurzních řízení, jehož
cílem je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který není po delší dobu
schopen plnit své závazky – je předlužen
- prohlášením konkurzu je společnost zrušena a v následujícím konkurzním řízení
se před jejím zánikem dosáhne poměrného uspokojení věřitelů z majetku
předlužené společnosti, popř. i z majetku společníků, jestliže ručí za závazky
společnosti celým svým majetkem

ZÁKLADNÍ JMĚNÍ: peněžité vyjádření souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů
všech společníků dohromady.
VKLAD SPOLEČNÍKA: souhrn peněžních prostředků a jiných penězi oceněných hodnot,
které se společník zavazuje vložit do společnosti
PODÍL: míra účasti společníka na jmění společnosti
REZERVNÍ FOND: vytvářen ke krytí ztrát nebo k překonání nepříznivého průběhu
hospodaření
RUČENÍ SPOLEČNÍKA: v jakém rozsahu je společník povinnen uhradit ze svého jmění
dluhy společnosti v případě, že je společnost po výzvě
věřitele neuhradí sama

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (V.O.S.; VEŘ.OBCH.SPOL.)

- společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společnou firmou
- zakládá se společenskou smlouvou
- návrh do OR podepisují všichni společníci, přílohou je společenská smlouva
- společníky mohou být FO i PO, ale FO musí splňovat všeobecné podmínky
provozování živnosti dle živnostenského zákona, u PO tuto podmínku musí
splňovat statutární orgány
a) věk 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
d) nesmí mít nedoplatky vůči státu (daň, SZP)
e) znalost českého nebo slovenského jazyka
- povinnost vkladů a vytváření základního kapitálu není
- všichni ručí neomezeně (celým svým majetkem) a solidárně
- nemusí tvořit rezervní fond ani stanovy
- statutárním orgánem jsou společníci
- zisk se rozděluje zásadně rovným dílem
- zánik: úmrtím, není-li ve
: výpovědí společníka
- společenská smlouva: obchodní jméno
: sídlo
: předmět podnikání
: určení společníků (jméno, bydliště)

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (S.R.O.)

- základní jmění je tvořeno předepsanými vklady společníků
- společnost může být založena i 1 osobou (zakladatelská listina)
- může mít max 50 členů (společenská smlouva)
- ručení je omezené, do výše nesplaceného vkladu zapsaného v OR
- základní jmění je povinné a činní 200 000,--
- vklad společníka je povinný, min 20 000,-- (peněžitá i nepeněžitá forma, ale
oceněna v penězích)
- rezervní fond je povinný:
- tvoří se v roce, kdy společnost dosáhla čistého zisku a to 10 % z čistého zisku, ale ne více než 5 % základního kapitálu
- v dalších letech min 5 % z čistého zisku až do dosažení hranice min 10 % základního kapitálu
- zisk se rozděluje zásadně podle výše vkladu, pouze společenská smlouva může určit jinak
- vystoupení není možné – jen převést vklad na někoho jiného
- společenská smlouva: název + s.r.o. nebo spol. s.r.o.
: sídlo
: výše jmění
: částka vkladu každého člena (min 20 000,--)
: minimální jmění 100 000,--
: max 50 členů

Obchodní společnosti

PRAVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ:
1. Obchodní společnosti (a.s., k.s.,s.r.o.,v.o.s.) – jen pro účely podnikání
2. Živnosti – podle živnostenského zákoníku
3. Sdružení – podle smlouvy o sdružení
- podle občanského zákoníku -> nejedná se o PO
4. Tichá společnost – podle smlouvy o tichém společenství podle obchodního
zákoníku – nejedná se o PO
5. Družstvo – právnická osoba
6. Státní podniky
7. Příspěvkové a rozpočtové organizace

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI: podle obchodního zákoníku

a) osobní: veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
: komanditní společnost (k.s.)
: menší firmy
: ručí za své závazky celým svým majetkem
: společníci většinou řídí a pracují ve firmě sami osobně

b) kapitálové:

b) kapitálové: společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
: akciová společnost (a.s.)
: za závazky ručí omezeným ručením
: většinou firmu zakládá více osob
: mohou si na řízení firmy někoho najmout

Vytvoření obchodní společnosti:

a) založení: společenskou smlouvou ( v.o.s., k.s., s.r.o.)
: zakladatelskou listinou (s.r.o. pokud zakládá 1 společník, u a.s.
pokud zakládá 1 společník)
: zakladatelskou smlouvou (a.s. a s.r.o. pokud zakládá více společ.)
b) vznik: dnem, ke kterému byla společnost zapsána do OR – právní subjekt

Zrušení a zánik obchodní společnosti:

- z iniciativy společnosti
- rozhodnutím soudu (pokud nevyvíjí déle než 2 roky žádnou činnost)
- zrušení se uskutečňuje bez likvidace, jestliže majetek společnosti se
všemi pohledávkami i dluhy přejímá právní nástupce (při sloučení společ.)
- jinak dochází k vypořádání majetkových poměrů zrušené společnosti likvidací
(likvidátor vymáhá pohledávky, platí dluhy a zpeněžuje majetek zrušené spol.)
- společnost zaniká dnem výmazu z OR

2) živnosti koncesované –

2) živnosti koncesované – základní podmínky + zvláštní podmínky stanovené
v zákoně
- dokument: Koncesní listina (doklad)
- vyšší nároky na odbornost praxe
- schvaluje orgán státní správy
- vzniká dnem doručení Koncesní listiny
- poplatek Kč 2000,--

PODNIKATEL
- právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí svou činnost pod svým jménem a na vlastní účet
a) fyzické osoby (jednotliví občané) – po dosažení 18 let
b) právnické osoby (skupiny lidí = společenské útvary) – společnosti, družstva

PODNIKATEL
- je právní subjekt
- provozuje svou činnost samostatně
- vymezuje si předmět podnikání
- nese podnikatelské riziko
- hospodaří s majetkem
- podniká na vlastní účet a vede účetnictví

DOKLADY PŘI ŽÁDOSTI O ZÁPIS DO REJSTŘÍKU

- občanský průkaz
- výpis z rejstříku trestů
- doklad z finančního úřadu
- souhlas majitele, že můžeme provozovat živnost
- doklady o odbornosti
- doklady o zaplacení správních poplatků
- žádost

OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ: právo provozovat živnosti na základě – živnostenský list
- koncesní listina
ZÁNIK ŽIVNOSTI: smrtí živnostníka, pokud nepokračuje dědic
: ukončení z vůle živnostníka
: rozhodnutím soudu s následným zrušením ze strany živ.úřadu
: uplynutím doby povolení
: rozhodnutím živ. úřadu na základě zákoně

FIRMA:
- dříve obchodní jméno, název pod kterým podnikatel podniká a je zapsán od OR popř. živnostenského rejstříku
a) u fyzické osoby
- jméno a příjmení (může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele a druh
podnikání); JOSEF NOVÁK, PEKAŘSTVÍ

b) u právnické osoby

- název, pod kterým je podnik zapsán v OR; STOJIMPOR, A.S. PRAHA
POVINNOSTI SOUKROMÉHO PODNIKATELE
- umožnit prohlídku provozovny živnostenského úřadu
- označit provozovnu jménem, provozní dobu
- označit zboží cenami
- odpovědnost za zaměstnance (bezpečnost práce)
- zařízení na ochranu životního prostředí, hygienické a protipožární normy
- evidence finančních operací – peněžní deník
- evidence operativní – majetku, pohledávek a závazků, daňová povinnost – daň
z příjmů, silniční daň

Morální vlastnosti podnikatele:cílevědomost, vytrvalost, pracovitost, takt …

TICHÉ SPOLEČENSTVÍ
- není to právní forma podnikání, jen dohoda mezi stranami
- nemají právní subjektivitu
- vždy dva společníci = majitel + tichý společník (podílí se vkladem)
- nevzniká společný majetek
- nezapisuje se od OR

TICHÝ SPOLEČNÍK

- nedluží věřitelům
- má podíl na zisku vymezený smlouvou
- účast tichého společníka není veřejně známa
- vklad společníka je součástí majetku podnikatele
- tichý společník se po zániku stává věřitelem (výše vkladu)
- vzniká notářským zápisem

KONSORCIUM (SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ)
= sdružení osob k provedení jednoho nebo více obchodních případů nebo na určitou dobu a to na společný účet
Smlouva o sdružení
- název
- účel
- doba
- práva a povinnosti společníků
- výše podílů
- rozdělení zisku nebo ztráty
- vypořádání

Neprovádí se zápis do obchodního rejstříku – právnickou osobou je každý
samostatně
KONDOMINIUM – sdružení vlastníků bytů v domě

PODNIKOVÉ ČINNOSTI:

PODNIKOVÉ ČINNOSTI: nákup majetku (hmotného, nehmotného, finančního)
: placení mezd
: výroba
: prodej
: technický rozvoj
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ:
a) živnosti – podle živnostenského zákoníku, smlouvy podle obchodního zákoníku
b) obchodní společnosti – podniky soukromých podnikatelů (jednotlivců)
- výhoda = jednotlivec je ve všem rozhodující osobou ->
rozhodování je pružné a včasné
- nevýhoda = nedostatek kapitálu, přílišné podnikatelské
riziko, vysoké prac. Zatížení podnikatele
- formy: I. Společnosti osobní (v.o.s., k.s.)
- bývají to menší firmy
- ručí za své závazky celým svým jměním
II. Společnosti kapitálové (s.r.o., a.s.)
- za závazky ručí omezeným ručením
- většinu firem zakládá více osob
- mohou si na řízení firmy někoho najmout

III. Družstva – podle obchodního zákoníku, PO

- podnikatelské – družstvo obuvníků
- ostatní – stavební, obyvatel určit.domu
IV. Tiché společenství – není PO
V. Sdružení – neznamenají PO, uzavírají se
podle smlouvy o sdružení OZ
VI. Státní podniky
VII. Příspěvkové a rozpočtové organizace

ŽIVNOST = soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem
= vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní účet
= za účelem zisku, řídí se Živnostenským zákonem
= živnostník – FO nebo PO (splňuje podmínky statutární orgán)
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
:jakákoliv podnik. Činnost pokud není jiným zákonem zakázána nebo vyloučena ze živnostenského zákoníku – § 3 (uvedeny činnosti, které nejsou živností tj. činnosti advokátů, notářů, námořní doprava …)

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTÍ: všeobecné

: bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku)
: předložení dokladu,že nemá žádné dluhy vůči státu
: zvláštní
: trvalý pobyt na území ČR
: znalost cizího jazyka (u cizinců)
: doklad o odborné způsobilosti (maturita, jazykové zkoušky)

DRUHY ŽIVNOSTÍ:
1) živnosti ohlašovací – při splnění stanovených podmínek podnikání na základě
ohlášení živnostenského úřadu – Živnostenský list
- poplatek Kč 1000,--
- zahajuje dnem ohlášení
a) řemeslné – základní pomníky, odborné znalosti, 1 rok
praxe (kuchař, číšník)nebo 5 let praxe
v oboru + základní podmínky
b) vázané – základní podmínky + odborné znalosti + další
podmínky (průvodce, studnař)
c) volné – základní podmínky (v přílohách nejsou)

Subjekty podnikání s důrazem na živnosti

PODNIKÁNÍ: soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní
účet, za účelem dosažení zisku.
DRUHY PODNIKŮ:
1) Státní podniky:
a) státní akciové společnosti (hospodářské org.)- založené na základě zákonu
o státním podniku
b) veřejně prospěšné společnosti – V.P.S.
2) Soukromé podniky:
a) živnosti – zakládají se podle živnostenského zákonu
b) ostatní – vznik podle zvláštních předpisů – doktor, právník, překladatel
3) Společné podniky několika osob:
a) konsorcium
b) tichá společnost

CÍLE PODNIKU: dlouhodobá ziskovost
: zajišťování stability podniku prodejem kvalitních výrobků a služeb
VÝROBNÍ FAKTORY: investiční majetek
: oběžný majetek
: pracovní síly