Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

druh

druh cena loni
p (t ) cena letos
p( t +1)

A
5 Kč
6 Kč

B
6 Kč
6Kč

C
5 Kč
7 Kč

počet jednotek v reprezentativní koši je 10A, 5B, 12C


6*10+6*5+7*12 174
CPI =--------------------* 100 = ----------*100 = 124,28% tzn. inflace je 24,28%
5*10+6*5+5*12 140


index spotřebitelských cen

V ČR ve spotřebitelském koši je 600 nejpoužívanějších položek.

Inflace

• otevřená - dochází-li k vzestupu cenové hladiny
• potlačená - k vzestupu cenové hladiny nedochází vlivem
administrativního opatření
• skrytá - inflace nebyla zachycena, jelikož některé výrobky nebyly zařazeny do spotřeb. koše
• mírná ( plíživá)- pozvolný vzestup cenové hladiny, je doprovázen růstem výkonnosti ekonomiky
• pádivá - rychlý růst cenové hladiny, pokles výkonnosti ekonomiky, klesá kupní síla peněz
• hyperinflace - peníze přestávají plnit své funkce, dochází k přímé směně, roztáčí inflační spirála (Bolívie 1985)
• inflace tažená poptávkou - za stejnou práci chtějí zaměstnanci vyšší mzdu, na trhu je tím více poptávky při stejné nabídce, zvýšená poptávka vyvolá růst cen nabídky, zaměstnanci budou volat po dalším zvýšení mezd, tím se zvýší mzdové náklady firem, dojde ke zdražení na straně nabídky roztáčí se inflační spirála.
• inflace tažená nabídkou - zvýšení cen nabídky v důsledku zdražení vstupů( materiál, energie atd.), poptávka volá po zvýšení mezd, to způsobí opětovné zvýšení cen nabídky. Inflace bují spirála se roztáčí

Různé typy inflace si žádají odlišná opatření

Implicitní cenový deflátor: měří se jím celkové změny cenové hladiny

V praxi se začaly upřednostňovat pouze dva cíle:

• zaměstnanost
• cenová stabilita

To neznamená, že by dva zbývající cíle nebyly sledovány. Jejich kvalita se posuzuje podle toho, jak napomáhají k dosažení požadované úrovně zaměstnanosti a cenové stability.

Zaměstnanost
- na stavu zaměstnanosti závisí využívání výrobního faktoru práce, nezaměstnanost je jevem znamenajícím plýtvání tímto faktorem.
Nezaměstnanost
úloha státu
- aktivní úloha: zřizování úřadu práce
rekvalifikace
zřizování pracovních míst pro nezaměstnané
- pasivní úloha: výplaty podpory nezaměstnanosti
viz. mat. otázky Trh práce, zaměstnanci, odbory

Inflace

Opakem inflace je deflace
• vzestup cenové hladiny
• je porucha ekonomiky znamenající, že klesá kupní síla peněz
• měří se indexem spotřebitelských cen, kde základem je reprezentativní spotřebitelský koš, do kterého jsou zařazeny výrobky a služby, se kterými jsou spojeny nejvýznamnější výdaje domácností. Indexem změříme kolik stojí koš letos oproti loňsku. Pokud je hodnota indexu větší než 100 došlo k vzestupu cenové hladiny probíhá inflace.


Př. dva druhy statků a jedna služba
- potraviny označíme A
- oděvy B
- bydlení C


druh cena loni
p (t ) cena letos
p( t +1)

Jak je patrné výše poplatků

Jak je patrné výše poplatků je určena buď procentem nebo pevnou částkou
Některé osoby (PO i FO) nebo některá řízení jsou od poplatků osvobozeny. Jedná se např. o stát, rozpočtové organizace, navrhovatel řízení o náhradu škody z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, řízení ve věcech péče o nezletilé a osvojení, záležitosti sociálního zabezpečení, ZP apod…

Správní poplatky
Správní poplatky vyměřují a vybírají orgány státní správy ČR a obce. Poplatníky jsou FO nebo PO, které daly podnět k úkonům správních orgánů. jsou stanoveny buď pevnou částkou nebo procentní sazbou ze základu poplatku.
Některé PO nebo FO jsou od poplatků osvobozeny (státní orgány, osoby těžce zdravotně postižené apod.)
Příklady úkonů , za které se platí správní poplatky:
 Za vydání živnostenského listu 1000,--Kč
 Za vydání koncesní listiny 2 000,-- Kč
 Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku 20,-- Kč
 Udělení státního občanství ČR 5 000,-- Kč
 Vydání cestovního pasu osobám přes 15 let 200,-- Kč

Místní poplatky

Místní poplatky vybírají obce. Mají fakultativní charakter. To znamená, že obce samy podle podmínek rozhodnou o jejich zavedení.
Zákon o místních poplatcích vymezuje pouze základní vztahy, např. kdo je plátcem, z čeho se poplatek vybírá, rozpětí sazby. Poplatníky mohou být FO i PO, kromě lázeňského poplatku (zde jen FO)
Pro vybíraní poplatků musí být v obci vypracována a schválena místní vyhláška.
Přehled místních poplatků např:
Poplatek ze psů
Sazba až do 1 000,-- Kč. U druhého psa zvýšení až o 50%. Plátcem je osoba vlastnící psa. Existuje řada osvobození nebo snížení (důchodci, invalidé).

 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 Poplatek za užívání veřejného prostranství
 Poplatek ze vstupného
 Poplatek z ubytovací kapacity
 Poplatek za povolení vjezd s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

ÚLOHA STÁTU V EKONOMICE . ZÁSAHY STÁTU DO EKONOMIKY

ZÁKLADNÍ PŘÍČINY ZÁSAHŮ STÁTU
• existence veřejné sektoru
• legislativní úpravy hospodaření ( obchodní zákoník, živnostenský zákon atd.)
• státní výroba ( důsledek nezájmu soukromého sektoru)
a) nezisková činnost
b) výroba, kterou není žádoucí ponechat v soukromém sektoru ( jaderný program)
Státními zásahy lze docílit:
• plynulejší vzestup ekonomiky
• nutnost přerozdělit důchody, odstranění nepřiměřených sociálních tvrdostí
• vytváření podmínek pro působení tržního mechanismu ( odstranění monopolů)

Stabilizační politika státu
- cíle stabilizační politiky státu bývají formulovány čtyři:
• zaměstnanost
• cenová stabilita
• stálý hospodářský růst
• vyrovnaná platební bilance

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI DAŇOVÉHO SUBJEKTU

POVINNOSTI DAŇOVÉHO SUBJEKTU PRÁVA DAŇOVÉHO SUBJEKTU
Řádná registrace Nahlížet do vlastních spisů u správce daně
Řádné předkládaní daňových přiznání Požadovat od správce daně kopie ztracených dokladů
Hlášení všech změn majících vliv na velikost daně Dokazovat všechny skutečnosti příslušnými doklady i jinými prostředky (svědectví apod.)
Správné placení cel
Správné placení příspěvků na SP a ZP Podat námitky proti postupu správce daně.
Při ukončení činnosti vyžádání souladu správce daně Doplnit výsledky daňové kontroly o vlastní vyjádření
Spolupracovat s daňovými kontrolními orgány a poskytovat jim všechny podklady Odvolat se proti rozhodnutí (např. proti předpisu penále, zvýšení zálohy apod.)
Nezatajovat údaje vztahující se k daňovému šetření. Najmout si daňového poradce, advokáta, znalce apod.
a další povinnosti Požádat správce daně v některých případech o prodloužení lhůt a další práva…

POPLATKY

Významným doplňujícím zdrojem financování celospolečenských a regionálních potřeb jsou poplatky.

POPLATKY
SOUDNÍ SPRÁVNÍ MÍSTÍ
Zákon o soudních poplatcích Zákon o správních poplatcích Zákon o místních poplatcích
Soudní poplatky
Poplatníky soudních poplatků jsou jak fyzické, tak i právnické osoby, které daly ¨podnět k soudnímu řízení, případně k úkonu, který vykonává soud.

Soudní poplatky
POPLATKY VYBÍRANÉ V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ POPLATKY ZA ÚKONY SPRÁVY SOUDU
například:
při návrhu na zahájení obč. soudního řízení 4% z ceny předmětu řízení, nejm. 500,-- Kč
návrh na rozvod 600,-- K
Návrh na určení nebo popření otcovství 1000,-- Kč návrh na zápis do obchodního rejstříku 0,5% z obchodního jmění, nejméně 3000,-- Kč

Pro registraci nebo zrušení registra existují normalizované tiskopisy. Jde zejména o tyto tiskopisy:

1) Přihláška k registraci pro FO
2) Přihláška k registraci pro PO
Oba tiskopisy jsou univerzálními formuláře přihlášky k DzP, k DPH, ke spotřebním daním, k dani z nemovitosti, k silniční dani a k dani z příjmů.
Jestliže se podnikatel registruje k DPH, ke spotřebním daním a k dani z nemovitostí, musí ještě u univerzálnímu formuláři přiložit přílohy:
 Přihláška k registraci k DPH pro FO (případně pro PO)
 Přihláška k registraci ke spotřební dani pro FO (případně pro PO)
 Přihláška k registraci k dani z nemovitostí pro FO (případně pro PO)
Oznamovací povinnost při změnách je do patnácti dnů.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ A HLÁŠENÍ
Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu se zákonem o správě daní a poplatků nebo v souladu se zvláštním předpisem tato povinnosti a ten, koho správce daně vyzve.
U ročního zdaňovacího období se daňové přiznání nebo hlášení podává nejpozději do 31. 3. roku následujícího po uplynutí ročního zdaňovacího období.

Jedná-li se o poplatníka

Jedná-li se o poplatníka, jemuž přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se lhůta k podání přiznání do 30.6. roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Musí však být plná moc k zastupování uložena u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty.
Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání do 25 dnů po jeho uplynutí.
Dodatečné a opravné daňové přiznání
Zjistí-li daňový subjekt, že jeho daňová povinnost já být vyšší, než jak ji přiznal, je povinen do konce následujícího měsíce po tomto zjištění předložit dodatečné daňové přiznání.V této lhůtě je také daň splatná.
Daň stanovená správcem daně
Jestliže nebylo daňové přiznání podáno včas, může správce daně zvýši daň až o 10%, i když daňové zálohy na daň byly zaplaceny včas.

PENÁLE Z PRODLENÍ

Daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou částku daně nebo zálohu na daň nejpozději v den její splatnosti.
Penále se počítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně a to ode dne původního dne splatnosti.
Za každý den prodlení musí daňový dlužník zaplatit penále ve výši 0,1% z nedoplatku daně.
Z rozdílu mezi daní vypočtenou v daňovém přiznání a uvedenou poplatníkem v dodatečném daňovém přiznání je penále poloviční, tedy 0,05% za každý den prodlení.
Z rozdílu mez daní vypočtenou v daňovém přiznání a daní zjištěnou správcem daně se penále vypočítá dvojnásobnou sazbou, tedy 0,2% za každý den prodlení.

Struktura daňového řízení

Přípravné řízení Patří sem registrace daňových subjektů, přidělení daňového identifikačního čísla, uložení povinností daňovému subjektu správcem daně.
Vyměřovací řízení V něm je stanovena výše daňové povinnosti daňovému subjektu, V rámci vyměřovacího řízení však musí předcházet podání daňového přiznání.
Placení daní V této fázi se pláce stává daňovým dlužníkem, neboť vznikla jeho povinnosti platit vyměřenou daň případně i příslušenství daně, což je zejména penále nebo úrok, případně pokuta.
Vymáhací řízení Vymáhat daňové nedoplatky lze do šesti let po konci roku, ve kterém se nedoplatek stal splatným,. Vymáhání může mít formu daňové exekuce, které předchází výzva k uhrazení daňového nedoplatku. Po uplynutí náhradní lhůty může být vydán exekuční příkaz, který může být určen na srážku ze mzdy nebo sociální dávky, přikázání pohledávky na účtu daňového dlužníka, na prodej movitého nebo nemovitého majetku.
Místí příslušnost finančních úřadů
Místí příslušnost určuje, u kterého finančního úřadu musí být daň placena.

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST FINANČNÍHO ÚŘADU

u FO u PO
V obvodu místa jejího trvalého bydliště v obvodu místa sídla firmy (podniku)
VYJÍMKU TVOŘÍ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ, KTERÉ JE MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM TEN FINANČNÍ ÚŘAD, V JEHOŽ OBVODU LEŽÍ NEMOVITOST

Jestliže podnikatel sráží zálohy na daň z příjmů svých zaměstnanců, je místí příslušnost finančního úřadu dána místem plátcovy pokladny. Jde o pokladnu, ze které na základě výpočtu mzdové účtárny je vyplácena mzda. Každá pokladna musí být registrována Přihláškou k registraci pro plátcovy poklady. Plátcova pokladna má stejná oprávnění a povinnosti jako plátce daně.

DAŇOVÁ REGISTRACE
Osoba (FO nebo PO), která získala podnikatelské oprávnění (živnostenský list, koncesní listinu, výpis ze zápis do obchodního rejstříku apod.), případně povolení jiné samostatně výdělečné činnosti (advokáti, daňoví poradci apod.), je povinna do třiceti dnů od právní účinnosti oprávnění oznámit tuto skutečnost správci daně (finančnímu úřadu).
Plátce daně, kterému vznikne povinnost odvádět daně, je povinen podat přihlášku k registraci do patnácti dnů od vzniku této povinnosti.

Kontrolní komise

– je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, odpovídá pouze členské schůzi.
Další orgány družstva – družstvo může zřizovat (v souladu se stanovami) další orgány potřebné ke své činnosti – komise (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mzdovou, sociální, kulturní apod.) Řeší spory mezi družstvem a jeho členy.

SDRUŽENÍ BEZ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY
Je vytvářeno několika FO nebo PO za účelem dosažení společného stanoveného cíle. Podmínky sdružení a uzavření smlouvy o sdružení vymezuje občanský zákoník. Členové sdružení poskytují hmotné nebo nehmotné prostředky a za závazky ručí nerozdílně. Ručí omezeně.
Zisk je rozdělován podle výše vkladu.

TICHÉ SPOLEČNOSTI
Tichý společník může být FO nebo PO, která se ve smlouvě zavazuje splatit určitý vklad. Z tohoto vkladu plyne tichému společníkovi právo na podíl na zisku.
Tichý společník ručí omezeně. Smlouva musí být písemná a podnikatel se v ní zavazuje vyplácet podíly na zisku.
Tichá společnost se nezapisuje do OR.

STÁTNÍ PODNIKY

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ, POPLATKY

Správou daní rozumíme právo správce daně (finančního úřadu) činit opatření potřebné ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat vyúčtovat, vymáhat, nebo kontrolovat podle zákona o správě daní a poplatků jejich splnění ve stanovené výši a době.

SPRÁVNÍ DAŇOVÉ ŘÍZENÍ

SPRÁVCI DANĚ V ČR
ÚZEMNÍ FINANČNÍ ORGÁNY Zejména finanční úřady
CELNÍ ORGÁNY Spravují DPH, spotřební daně, cla, poplatky: vybírané při přechodu hranic státu
ÚZEMNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY Spravují sprání a místní poplatky

ÚČASTNÍCI DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ

1. Správce daně
Místně příslušný finanční úřad.
2. Daňový subjekt
Poplatník nebo plátce, mají možnost se nechat zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci, daňovým poradcem nebo advokátem.
3. Třetí osoby
Tlumočníci, soudní znalci, svědci apod.

Zásady daňového řízení
Zákon o správě daní a poplatků definuje zásady daňového řízení:
 zákonného postupu,
 neveřejnosti a mlčenlivosti,
 přiměřenosti kroků správce daně
 spolupráce daňového subjektu se správcem daně

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

- v. o. s.
- veř. obch. spol.
Společnost nejméně dvou osob, které podnikají pod společným obchodním jménem a za závazky společnosti ručí společně a nerozdílně veškerým svým majetkem. Ručí neomezeně.
Zisk se rozděluje rovnoměrně mezi oba společníky, pokud společenská smlouva neurčí jinak.
Vklad společníka není povinný a není povinné vytvoření základního kapitálu. Jednat za společnost a řídit společnost mohou všichni společníci stejným dílem, pokud společenská smlouva tímto nepověří jednu osobu.

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST

- k. s.
- kom. spol.
Společnost vzniká spojením alespoň dvou osob za účelem podnikání. V této společnosti jsou 2 druhy společníků:
1. komplementáři – společníci, kteří ručí za závazky spol. celým svým majetkem neomezeně. Mají právo zasahovat do vedení společnosti a jednat za společnost.
2. komanditisté – společníci, kteří za závazky spol. ručí jen do výše svého vkladu. Nemají právo řídit společnost, ani ji zastupovat navenek, ale mohou nahlížet do účetnictví a získat účetní závěrku.
Statutární orgán – komplementáři, popřípadě jeden nebo více komplementářů
Zisk – rozděluje se rovným dílem mezi komplem. a komadnd., v rámci každé skupiny kompem. rovným dílem, komand. podle vkladu.
Vklad společníků – je povinný pro komanditisty, pro komplementáře není, není povinný základní kapitál. Není povinné vytváření rezervního fondu.

DRUŽSTVA

Jsou společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem podnikání nebo za účelem uspokojování potřeb svých členů.
Založit ji může min. 5 FO nebo 2 PO. Členové družstva neručí za závazky družstva a při vstupu musí vložit tzv. členský vklad. Všechny členské vklady tvoří základní kapitál, který musí být minimálně 50.000,-.
Zisk je rozdělován podle výše vkladu. Družstva vytváří nedělitelný fond (min. 10% základního kapitálu), který je doplňován ze zisku a slouží ke krytí nepředvídaných ztrát.
Družstvo se vytváří ve 2 fázích:
1. založení – určení základního kapitálu, schválení stanov, volba představenstva
2. vznik – zapsání do OR
Členská schůze – nejvyšší orgán družstva. Schvaluje stanovy, volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, schvaluje roční uzávěrku, rozhoduje o rozdělení zisku apod.
Představenstvo – statutární orgán družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, volí ze svých členů předsedu družstva
Předseda družstva – řídí jednání představenstva a jedná za něj s jinými právními subjekty.

PODNIKÁNÍ V OSOBNÍCH A SMÍŠENÝCH SPOLEČNOSTECH

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
ZAKLÁDÁNÍ
RUČENÍ
OZNAČOVÁNÍ
PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
ZAKLÁDÁNÍ
RUČENÍ
ŘÍZENÍ
JEDNÁNÍ JEJÍM JMÉNEM
ROZDĚLENÍ ZISKU

PODNIKÁNÍ V OSOBNÍCH A SMÍŠENÝCH SPOLEČNOSTECH

DRUŽSTVA
ÚČEL A ZPŮSOB PODNIKÁNÍ
ZAKLÁDÁNÍ, ZÁKLADNÍ KAPITÁL
NEDĚLITELNÝ FOND
ORGÁNY A JEJICH KOMPETENCE

SDRUŽENÍ BEZ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY

TICHÉ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ PODNIKY
JEJICH ÚČEL
PRÁVNÍ ÚPRAVA
ORGÁNY
PŘÍKLADY EXISTENCE U NÁS

Transakce mohou být exportní nebo importní. Dále je možno transakce rozdělit na různé kategorie, nejznámější je:

 běžný účet
 kapitálový účet
Položka PB je debetní, je-li výsledkem transakce tok peněžních prostředků ze země, nebo kreditní, pokud je tok pen. prostředků z okolního světa do země. Rozdíl stran bilance se vždy nazývá saldo. Saldo majetkových účtů je pasivní nebo aktivní.

OBCHODNÍ BILANCE
Obchodní bilance je nejdůležitější součástí platební bilance, která svým charakterem patří k jejímu běžnému účtu. Tento účet má následující položky:
 bilance zboží – vztah mezi dovozem a vývozem zboží
 bilance služeb – vztah mezi D a V služeb
 bilance výnosů – zejména úrokové a dividendové výnosy
 transfery – dary, příjmy tuzemců zaměstnaných v cizině posílané domů

Kapitálový účet je rozdělen na:
 přímé investice – vklady do akcií, které zvyšují zákl. kapitál
 portfoliové investice – vklady do akcií, které nezvyšují zákl. kapitál
 dlouhodobý kapitál – středně a dlouhodobé úvěry
 krátkodobý kapitál – krátkodobé úvěry (do 1 roku)

Finanční účet – je souhrnným vyjádřením běžného a kapitálového účtu PB.

2. čerpání akreditivu

d) vývozce odesílá zboží dovozci a zároveň dokumenty své bance
e) banka vývozce odesílá dokumenty ke kontrole bance dovozce
f) úhrada banky dovozce bance vývozce bankovním převodem
g) banka dovozce předá dokumenty dovozci
h) banka vývozce posílá vývozci výpis o připsání peněz

Tento způsob placení je pro obě strany nanejvýš jistý, proto se doporučuje zejména novým obchodním partnerům. Dodavatel totiž odešle zboží až poté, co ví, že dostane peníze. Odběratel má jistotu, že za své peníze dostane odpovídající zboží. Tento způsob placení je však značně zdlouhavý a drahý.

ODKUP POHLEDÁVEK
Odkup pohledávek bankou nebo jinou fin. společností je často užívanou formou financování vývozu. Lhůty placení jsou v ZO často několikanásobně delší než ve vnitrost. plat. styku. Vývozce však potřebuje peníze obvykle co nejdříve. Existují 2 druhy odkupu pohledávek:
 faktoring – odkup krátkodobých pohledávek
 forfaiting – odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek
Významnou úlohu při financování našich vývozů má Česká exportní banka, která poskytuje exportérům výhodné vývozní úvěry.

PLATEBNÍ TITULY V ZAHR. PLATEBNÍM STYKU

Pro účely sestavení platební bilance je nutné sledování účelu plateb do zahraničí a ze zahraničí. Opatřením ČNB byl stanoven číselník platebních titulů pro platby došlé i vyšlé. Platební příkaz musí obsahovat platební titul, tj. slovní označení účelu prováděné úhrady a jemu odpovídající číselné označení. Banka před provedením vyšlé úhrady porovná vzájemný soulad označení slovního a číselného. U došlé úhrady banka přiřadí úhradě nejvhodnější číselné označení platebního titulu. Platební tituly jsou rozděleny do 10 skupin a mají třímístné číslování. Např.:
110 – vývoz zboží
120 – dovoz zboží

PLATEBNÍ BILANCE
Platební bilance země vyjadřuje peněžní hodnotu všech ekonomických transakcí mezi ní a ostatními zeměmi v průběhu daného období, zpravidla kal. roku. Mezi ně patří pohyb zboží a služeb, darů, toky peněz atd. Garantem naší plat. bilance je ČNB.

FORMY PLACENÍ V ZO

V ZO se používá jak hotovostního, tak i bezhotovostního platebního styku. Hotovostní styk je zpravidla omezen jen na menší transakce. Bezhotovostní platební styk má 2 hlavní formy:
1. hladké platby – platby, při nichž banky nemusí podle dokumentů kontrolovat splnění určitých podmínek. Jsou nejlevnější, ale v ZO nejsou příliš rozšířeny.
2. dokumentární platby – platby, při nichž banka zaplatí až poté, co shledá v pořádku požadované dokumenty. Jsou dražší, ale jistější. Jedná se o:
 dokumentární inkaso
 dokumentární akreditiv

DOKUMENTÁRNÍ INKASO
Tento druh platebního styku má 2 formy:
D/P – dokuments against payment (dokumenty při zaplacení)
D/A – dokumenst against acceptance (odložené placení)

Průběh dok. inkasa je následující:
1, vývozce odešle zboží dovozci a zároveň dokumenty ke zboží své bance
2, banka vývozce zašle dokumenty bance dovozce (inkasní bance)
3, inkasní banka předá dokumenty dovozci, který buďto ihned platí (banka mu odepisuje prostředky z účtu ve prospěch banky vývozce), nebo dovozce podepisuje směnku.

4, inkasní banka

4, inkasní banka poukazuje úhradu nebo zasílá směnku bance vývozce
5, banka vývozce připisuje prostředky ve prospěch účtu vývozce

Dok. inkaso je ve srovnání s L/C poněkud rychlejší i levnější, zato však existuje pro dodavatele riziko nepřijetí zboží odběratele.
Dok. inkaso není tak zdlouhavé jako L/C, protože odpadá otevírací fáze a dod. může odeslat zboží hned po podpisu kupní smlouvy. Také se poněkud ušetří na provizích oběma bankám (musí je ale stejně dostat). Banky dostávají úhradu za zpracování žádosti o inkaso a kontrolu dokumentů, za poštovní, za telefonní a jiné výlohy.

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV
Jedná se o slib banky jiné bance, že poskytne určité osobě (beneficientovi) určitou částku, budou-li splněny stanovené podmínky. Tento druh placení, který se značí L/C (letter of credit), lze rozdělit na 2 fáze:
1. otevření akreditivu
a) dovozce dává příkaz své bance k otevření akreditivu ve prospěch vývozce
b) banka dovozce oznamuje bance vývozce otevření akreditivu
c) banka vývozce oznamuje vývozci otevření akreditivu

Druhy akcií:

 na majitele – převoditelná pouhým předáním, práva z akcie náleží majiteli.
 na jméno – převoditelná rubopisem = indosamentem a každý nový majitel je zapsán v seznamu akcionářů
 zaměstnanecké – majiteli jsou zaměstnanci a držitelé těchto akcií jsou zvýhodněni, např. mohou si koupit akcii za polovinu nom. hodnoty.
 prioritní – držitelé mají určité výhody, mají přednostní právo na vyplácení dividend.
 zlaté – zde jsou vlastníky státní orgány např. ministerstva
Akcie dávají akcionářům určitá práva:
 podílet se na řízení společnosti
 podílet se na zisku
 podílet se na likvidačním zůstatku
Akcie mohou mít 2 podoby:
 listinnou – akcie je samostatný list
 zaknihovanou – jsou zapsané ve středisku cen. papírů

Orgány společnosti:

 Valná hromada – nejvyšší orgán a. s. Je schopna usnášení, pokud akcionáři mají akcie 30% zákl. kapitálu. Rozhodují o např. volbě členů představenstva, rozhodnutí o rozdělení zisku, zrušení společnosti apod.
 Představenstvo – statutární orgán a. s. Nejméně 3 členové. Volí předsedu. Rozhoduje o záležitostech společnosti – zastupuje společnost, zabezpečuje vedení společnosti.
 Dozorčí rada – nejvyšší kontrolní orgán. Dohlíží na činnost představenstva. Musí být vytvořena. Předpokládá zprávy valné hromadě. Členové kontrolují účetnictví, přezkoumávají roční uzávěrku.

PLACENÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE STÁTU

FORMY PLACENÍ V ZO

DOKUMENTÁRNÍ INKASO

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV

ODKUP POHLEDÁVEK

PLATEBNÍ TITULY V ZAHR. PLATEBNÍM STYKU

PLATEBNÍ BILANCE

OBCHODNÍ BILANCE

Akcie

Akcie – cenný papír, který dává společníkovi právo podílet se na rozhodování společnosti, na zisku a podíl na likvidačním zůstatku. Má jmenovitou neboli nominální hodnotu, jejiž výše je uvedena na akcii. Má tržní hodnotu, tj. cena, za kterou se prodává a kupuje. Rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou se nazývá ažio (vydávání). Jestliže při vydání akcií je tržní hodnota vyšší než nominální, je rozdíl mezi hodnotami emisní ažio.
Každá akcie se skládá:
 plášť akcie – obchodní jméno a sídlo a. s., číslo akcie a jmenovitá hodnota, výše základního kapitálu a počet akcií v době vydání, označení – na jméno nebo na majitele, dva podpisy členů představenstva a datum vydání
 talón – obchodní jméno a sídlo a. s., číslo akcie, po jeho předložení obdrží majitel nový kupónový arch.
 kupónový arch – skládá se z určitého množství kupónů.
 kupón – obchodní jméno a sídlo a. s., číslo kupónu a akcie, datum inkasa dividendy, za jednotlivé kupóny, které se oddělují tzv. detašují, získá majitel akcie podíl na zisku tzv. dividenda.

DRUHY KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

Kapitálové společnosti – společnost s ručením omezeným
akciová společnost

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
- s. r. o.
- spol. s r. o.

Společnost bývá založena společenskou smlouvou, může ji založit i jeden člen. Max. počet společníků je 50. Základní kapitál je povinný, jeho min. výše je 100.000,- Kč.
Vklady společníků jsou povinné, min. výše vkladu je 20.000,- Kč. Společníci ručí omezeně jen do výše svého vkladu.
Zisk je rozdělován podle výše vkladu.
Obchodní podíl – je podíl společníka na řízení společnosti, na zisku a na likvidačním zůstatku.
Orgány společnosti:
Valná hromada – vrcholný orgán, shromáždění všech společníků je schopno usnášení se a 1 hlas se rovná vklad 1.000,- Kč. Rozhoduje o nejdůležitějších otázkách společnosti, o rozdělování zisku , o zaměstnancích.
Jednatelé – jedna nebo více osob, statutární orgán. Volí je valná hromada z řad společníků nebo jiných FO. Mají povinnost zajistit vedení evidence a účetnictví.
Dozorčí rada – není povinná, dohlíží a kontroluje činnost jednatelů a podává zprávy valné hromadě.

Společnost zaniká:

bankrotem
rozhodnutím soudu
rozhodnutím společníků
po uplynutí doby, na kterou byla společnost založena
po výmazu z obchodního rejstříku
Účast společníka zaniká: úmrtím
žádostí společníka
žádostí ostatních společníků

AKCIOVÁ SPOLEČNOST
- a. s.
- akc. spol.

Jedná se o společnost, která vzniká:
a) zakladatelskou smlouvou – když je založena více společníky
b) zakladatelskou listinou – společníkem je jedna PO
Součástí společenské smlouvy musí být návrh stanov (vnitřní řád společnosti). Akciovka má povinný základní kapitál, jeho min. výše je 1.000.000,- Kč. Základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií v libovolně stanovené hodnotě. Min. hodnota akcie je 1.000,- Kč.
Společníci ručí omezeně, vklad společníků je povinný. Vytváření rezervního fondu je povinné. V prvním roce je to 20% ze zisku, v dalších letech 5%, max. do výše 20% základního kapitálu.

Zasilatel je FO nebo PO

Zasilatel je FO nebo PO, která obstarává přepravu zboží vlastním jménem na účet příkazce.

ÚKOLY ZASILATELE
 zajištění optimálního způsobu přepravy
 péče o proclení zásilky
 překládka při přechodu z jednoho druhu dopravy na druhý (kontejnerový dopravní systém, který využívá speciální dopravní skříně kontejnery, zrychluje dopravu, odstraňuje namáhavou práci při překládce zboží, u nás ho provádí Intrans).

KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

DRUHY KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ PODÍL

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

ZÁNIK SPOLEČNOSTI

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

AKCIE

SLOŽENÍ AKCIE

DRUHY AKCIÍ

PRÁVA AKCIONÁŘŮ

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

FINANCOVÁNÍ

Na principu poplatků (jízdné, přepravné), v současné době nehradí náklady podniků, ze státního rozpočtu formou dotací dopravních podniků (postupně se odbourává), stát investuje do rozvoje silniční a dálniční sítě (silniční a spotřební daň).

REGULACE, ŘÍZENÍ A KONTROLA
Stát stanovuje dopravní a spojové tarify, určuje max. a min. sazby pro uživatele dopravy, jednotná pravidla pro dopravní rozvoj, bezpečnostní opatření, ekologické normy. Základním předpisem v každé veřejné dopravě je přepravní řád.
Tarify:
 vnitrostátní
 mezinárodní
 přepravy osob a nákladů
 podle druhů dopravy (železniční, silniční)

ZASILATELSKÉ PODNIKY
V mezinárodní dopravě je přeprava zásilek spojena s celou řadou úkolů, neboť se používá více druhů dopravy a existuje množství různých tarifů, tarifních podmínek atd. Pro přepravu je lepší svěřit takové starosti specializovanému podniku (zasilateli - služby, které poskytuje, se označují jako zasilatelství).
Ceny jsou smluvní dle nabídky a poptávky.
Zasilatelským podnikem je u nás Čechofracht. Snaha uplatňovat systém Just in time (právě v čas) má za cíl, aby na skladech nebyla velká zásoba.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY

 silniční doprava – výhodou je větší rychlost, lepší operativnost, nižší náklady na balení a manipulaci, doprava „z domu do domu“, ale nevýhodou jsou vyšší náklady na přepravovanou jednotku a vyšší energetická náročnost.

 městská doprava – v menších městech ji provozuje ČSAD, ve větších samostatné dopravní podniky (Praha, Brno) řízené městskými úřady, popř. i soukromé podniky (např. Čebus). Používají se autobusy, tramvaje, metro, nadzemní rychlodráhy.

 železniční doprava – u nás ji zajišťují České dráhy (státní organizace). Výhodou je velká přepravní kapacita, přeprava na velké vzdálenosti a poměrně nízká energetická náročnost. Zásilky Českých drah jsou vozové (dokladem je nákladní list), kusové (nákladní list pro kusovou přepravu) a spěšniny (spěšninový list).

 vodní doprava

 vodní doprava – výhodou je velká kapacita a nízké náklady, nevýhodou je malá rychlost a nepravidelnost (vnitrozemská přeprava je závislá na splavnosti řek). Vnitrozemskou vodní dopravu zajišťuje Česká plavba labsko-oderská (sídlo v Děčíně), dokladem je nákladní list.

 letecká doprava – provozuje ji ČSA, které zajišťují vnitrozemskou i mezinárodní přepravu, popř. i soukromé letecké společnosti (např. AIR Ostrava), které zajišťují hlavně vnitrozemskou přepravu. Dokladem je letecký nákladní list. ČSA zabezpečují na svých linkách různé druhy služeb, obchod s vybraným sortimentem zboží na palubách letadel bez DPH a cla, bezcelní prodej na letištích. Výhodou je vysoká rychlost a doprava na velké vzdálenosti, nevýhodou je malá kapacita, vysoké náklady na dopravovanou jednotku a vysoká energetická náročnost.

LEGISLATIVA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Silniční doprava je upravena:
1. zákonem o pozemních komunikacích
2. zákonem o silniční dopravě

POJEM DOPRAVA

Doprava je přemisťování osob nebo zboží a služeb. Je zřízena ministerstvem dopravy a spojů.

ČLENĚNÍ DOPRAVY
 nákladní – výrobní odvětví
 osobní – nevýrobní služby
 veřejná – provádějí ji samostatné dopravní podniky pro cizí potřebu
 závodová – provádějí ji pro vlastní potřebu organizace s jinou hlavní funkcí než dopravní
 sdružená – kombinace několika druhů, např. silniční a železniční
 nesdružená – jeden druh, např. silniční

Zvláštnosti nákladní dopravy:
- výsledkem je nehmotná produkce
- vynaložená živá a zvěcnělá práce zvyšuje hodnotu zboží a ne její užitnou hodnotu
- je službou, rozsah jejích výkonů je závislý na vnějších činitelích
- vysoký podíl fixních nákladů – velký počet dopravních prostředků (vozový park)

DOPRAVNÍ OBORY

Dle povahy dopravních prostředků a cest:
 silniční
 městská
 železniční
 vodní (říční a námořní)
 letecká
 nekonvenční (potrubní, lanovková, atd.)

VSTUPY A VÝSTUPY DOPRAVNÍCH PODNIKŮ
1, v hmotném vyjádření:
- vstupy - IM (dopravní prostředky, cesty, budovy, atd.)
- pracovní síla
- výstupy - objem přepravy (v t)
- přepravní výkon (v tkm)
- jízdní výkon (v oskm)
- průměrná přepravní vzdálenost

2, v hodnotovém vyjádření:
- vstupy - spotřeba nákladů
- výstupy - u nákl. dopravy přepravné (výpočet pomocí tarifů, v úvahu se bere
velikost a druh nákladu, přepr. vzdálenost a sazba za jednotku nákl.)
- u osob. dopravy se výkony vyjadřují jako jízdné

Slevy na silniční dani

poskytují se zejména z ekologických důvodů. Slevami je preferována kombinovaná přeprava a přeprava kontejnerová.

Daňová povinnost vzniká:
 U vozidel v majetku poplatníka – v měsíci vložení do obchodního rejstříku
 U vozidel, která nejsou v maj. poplatníka – v měsíci prvního použití pro
podnikání


Daňová povinnost zaniká:
 U vozidel v majetku poplatníka – v měsíci vyřazení z obchodního rejstříku
 U vozidel, která nejsou v maj. popl. – v měsíci ukončení nebo přerušení využ.
 Při změně osoby poplatníka – uplynutím kal. měsíce předcházejícího kal. měsíci
vzniku daň. povinnosti nového poplatníka

Placení daně

Zdaňovacím obdobím je 1 rok. Daňové přiznání se podává příslušnému fin. úřadu nejpozději do 31. ledna kal. roku následujícího.
Daň je splatná předem pomocí záloh během zdaňovacího období. Platí se ve čtyřech stejných zálohách v těchto termínech:
Splatnost zálohy Rozhodné období
15.4. I. čtvrtletí
15.7. II. čtvrtletí
15.10. III. čtvrtletí
15.12. říjen, listopad

Zálohy se vypočítají ve výši 1/12 daňové sazby za každý měsíc trvání, vzniku a zániku daňové povinnosti.

DOPRAVA

POJEM DOPRAVA

ČLENĚNÍ DOPRAVY

DOPRAVNÍ OBORY

VSTUPY A VÝSTUPY DOPRAVNÍCH PODNIKŮ

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY

LEGISLATIVA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

FINANCOVÁNÍ

REGULACE, ŘÍZENÍ A KONTROLA

ZASILATELSKÉ PODNIKY

ÚKOLY ZASILATELE

SILNIČNÍ DAŇ

Smyslem silniční daně je vytvoření finančních zdrojů na výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu silniční sítě.

Předmětem daně jsou motorová vozidla, kterým je přidělena SPZ v ČR jsou evidována v zahraničí a zároveň jsou určena k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti podléhající dani z příjmů.
Předmětem daně nejsou speciální vozidla a traktory.

Poplatníkem daně je osoba, která:
A – je zapsaná v technickém průkazu jako držitel vozidla
B – užívá vozidlo evidované v zahraničí na území ČR
C – jako zaměstnavatel vyplácí zam. cest. náhrady za použití vlastního os. auta

Osvobození od silniční daně např.
 vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly
 vozidla zabezpečující zpravidla linkovou osobní přepravu
 vozidla požární ochrany, zdravotnické, poruchové služby, …

Základ daně:

 U osobních automobilů – zdvihový objem motoru v cm3
 U ostatních vozidel – součet povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav

Silniční daň, záloha na daň i sleva na dani se zaokrouhlují na celé Kč nahoru ! ! !

Často zam. používají se souhlasem zaměstnavatele vlastní os. auto na prac. cesty pro zaměstnavatele. I v těchto případech musí zaměstnavatel platit silniční daň. Má možnost zvolit jednu ze dvou variant:
I. zaplatit 1/12 roční sazby za každý měsíc
II. zaplatit za každý den použití pro služební účely 25 Kč

Placení daně zahr. uživateli komunikací v ČR:
Sazby jsou odvozeny podle délky pobytu:
1 DEN POBYTU 1/50 roční sazby, nejméně 500 Kč
7 DNÍ POBYTU 1/20 roční sazby, nejméně 1000 Kč
30 DNÍ POBYTU 1/5 roční sazby, nejméně 3000 Kč
Uvedené sazby lze sčítat. Daň se platí podle předpokládané doby pobytu. Při zpětném překročení hranice zaplatí poplatník doplatek daně, pokud dobu pobytu překročí. Přeplatek se nevrací.

… DANĚ DAROVACÍ

- nabytí mov. věcí u FO u I.sk. do 1mil., u II.sk. do 60tis. a u III.sk. do 20tis.
- vklady na účtech u I. sk. do 1mil., u II. sk. do 60tis. a u III. sk. do 20tis.
… DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
- např. převody jmění obch. spol. a družstev při jejich sloučení, splynutí,
rozdělení.


DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K …
Daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.
Základ daně se zaokrouhluje na celé 100 Kč nahoru a daň na celé Kč nahoru ! ! !

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Převod nemovitostí znamená jednorázový úplatný převod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na osobu druhou.

Právní subjekty: převodce (prodávající)
nabyvatel ( kupující)

Poplatníkem daně: převodce – nabyvatel je ručitelem
nabyvatel – pouze při vyvlastnění, konkurzu nebo vyrovnání převodce i nabyvatel – při výměně nemovitostí

Předmětem daně je: A – úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemov. B – bezúplatné zřízení věcného břemene při nabytí dar. C – některé další právní skutečnosti

Základem daně je: - cena nemovitostí platná v den nabytí nemovitosti
- cena bezúplatně zřízeného věcného břemene
- apod.

ROZDĚLENÍ OSOB DO SKUPIN PRO VÝPOČET …

I. SKUPINA
Příbuzní v řadě přímé (všichni potomci i předkové) a manželé po dobu trvání manželství.

II. SKUPINA
Příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety).
Manželé dětí ( zeťové, snachy).

III. SKUPINA
Ostatní fyzické a právnické osoby


OSVOBOZENÍ OD …

… DANĚ DĚDICKÉ
- nabytí mov. věcí u FO u II. skupiny do 60.000 a u III. skupiny do 20.000
- vklady na účtech u II. skupiny do 60.000 a u III. skupiny do 20.000

DAŇ DĚDICKÁ

Právní subjekty – zůstavitel - osoba, po jejíž smrti se dědí
– dědic – osoba oprávněná dědit

Formy dědění – ze závěti – FO a PO
– ze zákona – pouze FO

Poplatníkem daně dědické je dědic.

Předmětem daně je nabytí majetku děděním. Majetek pro účely daně dědické:
A nemovitosti – nacházející se na území ČR bez ohledu na st. občanství zůstavitele
B movitý majetek – věci movité, cenné papíry, peněžní prostř. v české i cizí měně, ...

Zůstavitel v době své smrti: byl občanem ČR a měl tu i trvalý pobyt – daň se vybírá
z celého mov. maj. bez ohledu na to, kde se maj. nachází.
byl občanem ČR a neměl tu tr. pobyt – daň se vybírá z mov. maj., který je v tuzemsku.
nebyl občanem ČR – daň se vybírá z mov. maj., který se nachází v tuzemsku.

Základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o např. prokázané dluhy zůstavitele nebo přiměřené náklady na pohřeb.

DAŇ DAROVACÍ

Právní subjekty: nabyvatel (obdarovaný) – ten, který majetek bezúplatně nabývá
dárce – ten, který majetek bezúplatně přenechává

Poplatník: nabyvatel (obdarovaný) – při darování v ČR nebo do ČR
dárce – při darování do ciziny

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu a to jinak než smrtí zůstavitele.

Dar je bezúplatné nabytí majetku v důsledku právního úkonu bez ohledu na formu právního úkonu.


Majetek pro účely daně darovací:
- nemovitosti – budovy, pozemky
- movitý majetek – movité věci, peníze
- jiný majetkový prospěch – prominutí dluhu, postoupení pohledávky

Základem daně je cena bezúplatně nabytého majetku snížená o např. prokázané dluhy, cenu majetku osvobozeného od daně darovací, clo a daň placené při dovozu při věci dovezené z ciziny.

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ A JEJÍ PLACENÍ

Daňové přiznání se podává správci daně do 31. ledna zdaň. období. Zjistí-li se chyba, může poplatník podat opravné přiznání. Dodatečná či opravná přiznání se podávají na tiskopisech v záhlaví označených jako dodatečné nebo opravné. Změny je povinen oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaň. období. Daň z nemovitostí se platí do 31. května. Daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splátku daně nejpozději v den její splatnosti.


DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ


STRUKTURA ZÁKONA O …
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je upravena jedním zákonem, i když jde o samostatné daně. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí je rozdělen na tři části: společná ustanovení pro daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí; společná ustanovení; ustanovení přechodná a závěrečná.

H+I – obytné domy a ostatní stavby tvořící jejich příslušenství

základní sazba 1,- Kč/m2
+ zvýšení 0,75 Kč
x koeficient 0,3 – 4,5 (5)
+ za každý m2 plochy používané k podnikání 2,- Kč/m2
J – stavba k individuální rekreaci, rodinný dům k rekreaci
základní sazba 3,- Kč/m2
+ zvýšení 0,75 Kč
x koeficient na základě stanovení obce 1,5
koeficient v národním parku 3
K – stavba k individuální rekreaci plnící doplňkovou funkci
sazba daně je 1,- Kč/m2
zvýšení daně a koeficienty jsou totožné s „J“
L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu
základní sazba 4,- Kč/m2
+ zvýšení 0,75 Kč
x koeficient na základě stanovení obce 1,5
M+N+O – stavby pro podnikatelskou činnost
sazby daně za 1 m2 zast. plochy (M 1,- Kč N 5,- Kč O 10,- Kč)
+ zvýšení 0,75 Kč
x obec může stanovit koeficient 1,5
P – ostatní plochy
do této skupiny patří stavby, které nelze zařadit do skupin předchozích.
sazba daně je 3,- Kč/m2 zast. plochy
+ zvýšení 0,75 Kč

DAŇ ZE STAVEB

PŘEDMĚT DANĚ
Stavby jsou nemovitosti spojené se zemí pevným základem.
Druhy staveb:
H obytný dům (převazuje funkce bydlení, domy rodinné)
I ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu (prádelny, kůlny, dílny,
bazény, skleníky apod.)
J stavba k individuální rekreaci, rodinný dům využívaný k rekreaci (chaty)
K stavba k individuální rekreaci plnící doplňkovou funkci (kůlny, chlévy, stodoly)
L garáž vystavěná odděleně od obytného domu
M stavby pro podnikatelskou činnost pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní
hospodářství
N stavby pro podnikatelskou činnost pro průmysl, stavebnictví, dopravu,
energetiku a ostatní zemědělskou činnost
O stavby pro podnik. činnost sloužící pro ostatní podnikatelské činnosti
Předmětem daně ze staveb nejsou:
 stavby přehrad
 vybrané stavby vodního hospodářství (upravující vodní tok, vodovodů,…)
 stavby rozvodů energií
 stavby veřejných dopravních cest (dálnice, silnice, stavby drah,…)

POPLATNÍCI DANĚ

 vlastník – je poplatníkem ve všech případech, jen je-li vlastníkem stát, poplatníkem je PO mající ke stavbě právo hospodaření nebo právo trvalého užívání
 nájemce – u některých druhů pronajatých staveb


OSVOBOZENÍ OD DANĚ
Osvobození zahrnuje např.:
 stavby ve vlastnictví státu a obcí
 stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností
 stavby sloužící školám, muzeím, galeriím, knihovnám, zdrav. zařízením,…
 stavby sloužící výlučně k účelu zlepšení životního prostředí

ZÁKLAD DANĚ A SAZBY DANĚ
Základem daně ze staveb je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 1. 1. zdaňovacího období.
Konstrukce daňových sazeb u staveb je složitější než u pozemků. Jsou stanoveny:
 základní daňové sazby
 zvýšení za každé další nadzemní podlaží přesahující 2/3 zast. plochy
 koeficienty podle počtu obyvatel v obci
 další možnosti místní úpravy
 případné další úpravy

OSVOBOZENÍ OD DANĚ

Osvobození zahrnuje:
 pozemky ve vlastnictví státu a obcí
 pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami škol, zdrav., muzeí, církví apod.
 pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami k zlepšení stavu živ. prostředí
 pozemky určené pro veřejnou dopravu
 pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť
 hřbitovy, remízky, háje
 některé další
ZÁKLAD DANĚ A SAZBY DANĚ
Základ daně je koncipován různě. Je to buď základ hodnotový (např. cena 1 m2 pozemku) nebo fyzická jednotka (např. 1 m2 pozemku).
Základ daně a sazby daně u pozemků zemědělské půdy (A + B)
Základem daně je cena pozemku, která se vypočítá vynásobením výměry průměrnou cenou za 1m2 v katastrálním území. Tuto cenu stanovuje vyhláška Ministerstva zemědělství ČR.
Sazbou daně u pozemků A (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad) je 0,75%. Sazba daně u pozemků B (louka, pastvina) je 0,25%.

Základ daně a sazby daně u pozemků hospodářských lesů (C)

Pro výpočet základu daně je použita cena stanovená podle platných cenových předpisů k 1. 1. zdaňovacího období nebo zákon uvádí částku:
3,80 Kč za 1 m2 a sazbu daně 0,25% z ceny pozemku
Základ daně a sazby daně u rybníků s intenzivním chovem ryb (D)
Pro výpočet základu daně je použita cena podle platných cen. předpisů k 1. 1. zdaňovacího období. Dle vyhlášky je to částka
2,- Kč za 1 m2 a sazba 0,25%
Základ daně a sazby daně u zastavěných ploch a nádvoří (E)
Základem daně je výměra pozemku. Sazba daně je 0,10 Kč za 1 m2.
Plocha půdorysu stavby není zdaněna daní z pozemků, ale daní ze staveb.
Základ daně a sazby daně u stavebních pozemků (F)
Základem daně je výměra pozemku. Jde o pozemek, na který bylo vydáno stavební povolení. Sazba daně je 1,- Kč/m2.
Základ daně a sazby daně u pozemku ostatní plocha (G)
Základem daně je výměra pozemku. Sazba daně je 0,10 Kč/m2.

STRUKTURA DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.
Daň z nemovitostí: daň z pozemků
daň ze staveb


DAŇ Z POZEMKŮ

PŘEDMĚT DANĚ
Pozemkem se rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí stanovenou příslušnými právními normami. Základními údaji pro určení pozemku pro účely daně z pozemků jsou název obce, název a kód katastrálního území a parcelní číslo.
Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. Předmětem daně však nejsou:
 pozemky zastavěné stavbami
 lesní pozemky
 vodní plochy
 pozemky určené pro ochranu státu

Druh pozemků:

A orná půda, chmelnice, vinice, zahrada ovocný sad
B louka, pastvina
C hospodářský les (les, ze kterého se těží dřevní hmota)
D rybník s intenzivním chovem ryb
E zastavěná plocha a nádvoří (pouze nezastavěná část, zastavěná – daň ze staveb)
F stavební pozemek
G ostatní plocha

POPLATNÍCI DANĚ
 vlastník – je poplatníkem se všech případech, jen je-li vlastníkem stát, poplatníkem je PO mající k pozemkům právo hospodaření nebo právo trvalého užívání.
 nájemce – jestliže nájemce není poplatníkem, za daň ručí.
 uživatel – v případě, že vlastník není znám
Poplatníci daně z nem. jsou povinni vyčíslit si výši daně sami, stejně tak i úlevy.

DAŃ Z DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

STRUKTURA ZÁKONA O …
DAŇ DĚDICKÁ
PRÁVNÍ SUBJEKTY
FORMY DĚDĚNÍ
POPLATNÍK DANĚ
PŘEDMĚT DANĚ
ZÁKLAD DANĚ
DAŇ DAROVACÍ
PRÁVNÍ SUBJEKTY
POPLATNÍK DANĚ
PŘEDMĚT DANĚ
ZÁKLAD DANĚ
DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
PRÁVNÍ SUBJEKTY
POPLATNÍK DANĚ
PŘEDMĚT DANĚ
ZÁKLAD DANĚ
ROZDĚLENÍ OSOB DO SKUPIN PRO VÝPOČET …
OSVOBOZENÍ OD …
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K …

SILNIČNÍ DAŇ

PŘEDMĚT DANĚ
POPLATNÍCI DANĚ
OSVOBOZENÍ OD DANĚ
ZÁKLAD DANĚ
PLACENÍ DANĚ ZAHRANIČNÍMI UŽIVATELI KOMUNIKACÍ V ČR
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI
PLACENÍ DANĚ

DANĚ MAJETKOVÉ

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
STRUKTURA DANĚ …
DAŇ Z POZEMKŮ
PŘEDMĚT DANĚ
POPLATNÍCI DANĚ
OSVOBOZENÍ DANĚ
ZÁKLAD DANĚ A SAZBY DANĚ
DAŇ ZE STAVEB
PŘEDMĚT DANĚ
POPLATNÍCI DANĚ
OSVOBOZENÍ OD DANĚ
ZÁKLAD DANĚ A SAZBY DANĚ
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PLACENÍ …

ODČITATELNÉ POLOŽKY OD ZÁKLADU DANĚ

Jsou to položky, které snižují daňový základ z důvodů, které stát považuje z hlediska ekonomické stimulace poplatníků za rozumné.

SAZBA DANĚ
Sazba daně je jednotkou určení výše daně za zdaňovací období. Nejčastěji je to procento z upraveného základu daně.

SLEVA NA DANI
Sleva na dani je částka, o níž je platba vypočítané daně snížená. Na rozdíl od odčitatelných položek od základu daně se odčítá až po výpočtu daně od vypočítané daně.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Daňové přiznání je dokument, ve kterém musí plátce daně uvést všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně a tento výpočet v daňovém přiznání předložit finančnímu úřadu v termínu, který je stanoven v daňovém zákoně.

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Zdaňovací období je časový interval, na který je určen základ daně a výše daně a za který se daň hradí.

DAŇOVÝ ÚNIK
Daňový únik je protiprávní jednání daňového subjektu s cílem neoprávněného zkrácení daňové povinnosti. Jedná se o trestný čin krácení daně.

PLÁTCE DANĚ

Plátce daně je daňový subjekt, tedy FO nebo PO, která je povinna daň vypočítat, vybrat a odvést do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu pod majetkovou odpovědností.

SPRÁVCE DANĚ
Správce daně je příslušný finanční orgán (daňový subjekt), kterému plátce daň poukazuje, který kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, a který ukládá sankce v případě neplnění daňových povinností. Místní příslušnost u FO podle bydliště a u PO podle sídla.

SPRÁVA DANĚ
Správa daně je právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat nebo vymáhat.

OBJEKT DANĚ (PŘEDMĚT DANĚ)
Objektem daně je finanční hodnota, na jejímž základě je uložena daňovému poplatníkovi daňová povinnost.

NEUPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ

Neupravený základ daně je část objektu daně, ze které se po příslušných předepsaných úpravách bude daň vypočítávat. Je to tedy částka před úpravou o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné a přičitatelné položky.

UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ
Upravený základ daně je část objektu daně po úpravě o nezdanitelné části základu daně, odčitatelné a přičitatelné položky, tedy částka, ze které se již daň vypočítává.

NEZDANITELNÁ ČÁST ZÁKLADU DANĚ
Nezdanitelné části základu daně odrážejí sociální, ekologická a jiná hlediska. Tyto položky snižují neupravený základ daně stejně jako položky odčitatelné.
PŘIČITATELNÉ POLOŽKY K ZÁKLADU DANĚ
Jsou položky, které v účetnictví musí být zahrnuty v nákladech, ale pro účely daňové je nelze uznat. Tyto položky tedy zvyšují daňový základ pro výpočet daně.

2, daně přímé

2, daně přímé – daňový poplatník je adresný. Přímými daněmi jsou daň z příjmů FO (FO je nositel práv a povinností. Způsobilost FO mít práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká smrtí. Částečná způsobilost k pr. úkonům vzniká ještě před dosažením zletilosti, v plném rozsahu způsobilost k pr. úkonům vzniká až dovršením věku 18 let), daň z příjmů PO (PO je subjekt, který má práva a povinnosti není FO. Termín PO nahrazuje termín organizace. Je považovaná za samostatný právní subjekt, který se může zavazovat a nabývat práv) a daně majetkové (daň z nemovitostí – daň z pozemků a staveb, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, silniční daň).

ZÁKLADNÍ POJMY DAŇOVÉ SOUSTAVY
DAŇ
Daň je zákonem stanovená, zpravidla opakující se platba fyzických nebo právnických osob do státního rozpočtu. Daň je nenávratného a neúčelového charakteru.

DAŇOVÁ ZÁLOHA

Daňová záloha je část daně, která musí být placena dříve než bude ukončeno zdaňovací období, tedy období, za které se daň vypočítává a platí.

NEDOPLATEK DANĚ
Nedoplatek vzniká, když celkové zálohy na daň jsou nižší než vyměřená celková daň. Nedoplatek musí být do stanoveného termínu uhrazen.

PŘEPLATEK DANĚ
Přeplatek daně vzniká, jestliže celkové zálohy na daň jsou vyšší než vyměřená celková daň. Přeplatek musí být správcem daně vrácen.

SPLÁTKA DANĚ
Splátka daně je část již stanovené velikosti daně v průběhu zdaňovacího období, za které se daň vyměřuje. Daňová povinnost je splněna uhrazením poslední splátky.

POPLATNÍK DANĚ
Poplatník daně je daňový subjekt, tedy fyzická nebo právnická osoba, která ze zákona nese daňové břemeno, tedy podřizuje se dani.

3, stimulační funkce

3, stimulační funkce – daňová soustava musí působit jako ekonomický nástroj, aby se daňoví poplatníci rozhodovali v souladu s ekonomickými hledisky. Např. vlastníkovi nemovitosti se nevyplatí vlastnit tyto nemovitosti, jestliže je neužívá nebo s nimi nepodniká.
4, sociální funkce – do daňového systému zabudovává nástroje, které pomáhají řešit sociální a kulturní potřeby ve státě. Např. odčitatelné položky od základů daní.


STRUKTURA DAŇOVÉ SOUSTAVY
V naší daňové soustavě můžeme obecně členit daně do dvou skupin:
1, daně nepřímé – jsou platby, které jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků nebo služeb. Poplatníkem nepřímých daní je konečný spotřebitel, který je platí v ceně výrobků a služeb. Nepřímými daněmi jsou daň z přidané hodnoty, který má univerzální charakter a spotřební daně (daň z uhlovodíkových paliv a maziv, z lihu a lihovin, z piva, z vína, z tabákových výrobků), které mají selektivní charakter.


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

ZÁKLADNÍ POJMY DAŇOVÉ SOUSTAVY

DAŇOVÁ SOUSTAVA

FUNKCE DAŇOVÉ SOUSTAVY

STRUKTURA DAŇOVÉ SOUSTAVY

ZÁKLADNÍ POJMY DAŇOVÉ SOUSTAVY

DAŇOVÁ SOUSTAVA

Daňová soustava každého státu musí odpovídat jeho ekonomickému systému. Tržní ekonomika potřebuje jinou soustavu než ekonomika s direktivním řízením.
Daňová soustava nabyla účinnosti 1. 1. 1993.
Smysl daňové soustavy je dán smyslem státu. Požadujeme-li, aby stát poskytoval FO i PO řadu služeb, které nelze provádět podnikatel. formou, např. zajišťovat bezpečnost občanů, musí FO i PO za tyto služby platit formou placení daní.
Vzhledem k tomu, že naše daňová soustava je relativně nová, musí se zdokonalovat. Z toho vyplývá, že dochází a bude docházet k dílčím úpravám jednotlivých daňových zákonů, které však již nebudou měnit jejich základní principy.

FUNKCE DAŇOVÉ SOUSTAVY
1, fiskální funkce – znamená úkol daňové soustavy vytvořit dostatečně velký státní rozpočet, který zabezpečuje plynulé financování státního hospodářství (obrana, školství,…).
2, regulační funkce – dílčím úkolem (zejména daní spotřebních) je regulovat spotřebu. Přispívá ke zdravější a ekologicky únosné spotřebě.

STÁT A JEHO ÚLOHA V TRŽNÍ EKONOMICE

Stát by měl částečně zasahovat do tržního mechanismu, nesmí však ohrozit principy fungování trhu.
Minimální úloha státu:
1. stát by měl vytvořit podmínky a stanovit přesná pravidla fungování trhu, kontrolovat jejich dodržování a trestat nedodržení
2. vnější bezpečnost
3. vnitřní bezpečnost
4. nezávislé soudnictví
5. financování státní správy, školství, kontrola zdravotnictví

TRH, JEHO VÝZNAM, PRVKY A HLAVNÍ ZÁKONY

Trh je oblastí ekonomické reality, ve které dochází ke střetu nabídky a poptávky jednotlivých ekonomických subjektů. Směnu zprostředkovávají peníze.
Trh má tři základní části:
 trh práce
 trh zboží a služeb
 trh finanční
Na trhu je tvořena cena, která je určována nabídkou a poptávkou. Oba subjekty na ni působí vědomě nebo nevědomě.
Nabídka je množstvím zboží, které jsou nabízející ochotni prodat (vyrobit) za určitou cenu. S růstem ceny nabídka stoupá, s poklesem ceny nabídka klesá.
Poptávka je množstvím ceny, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu. S růstem ceny poptávka klesá, s poklesem ceny poptávka stoupá.

ROVNOVÁŽNÁ CENA (KŘIVKA N A P, TRŽNÍ MECHANISMUS V PODMÍNKÁCH DOKONALÉ KONKURENCE)

Rovnovážná cena – cena, při které jsou nabízející ochotni nabídnout právě takové množství, jaké jsou poptávající ochotni koupit (N=P). Tento stav netrvá na trhu dlouho, protože N a P mají protichůdné zájmy.
Tržní mechanismus – znamená vyrovnávání N a P. Reguluje množství vyráběného, a tím i množství spotřebovávaného zboží v celém národ. hospodářství a s pomocí vhodných státních zásahů vede i k hospodárnému rozdělování hmotných statků a služeb ve společnosti.
cena P N
přebytek
zboží

nedostatek
zboží na trhu
množství

TRH ZBOŽÍ
zboží a služby
DOMÁCNOSTI Externality FIRMY

THR VÝR. FAKTORŮ

Externality – vedlejší produkty trhu (pozitivní a negativní)
Nedostatečná N – zvýšení ceny – pokles P – výrobci vyrábějí více zboží – zvýšení N – pokles ceny až k rovnovážné ceně.
Přebytečná N – pokles ceny – zvýšení P – pokles N – dochází k rovnovážné ceně.

Životní cyklus výrobku má čtyři fáze:

1. uvedení
2. růst
3. zralost
4. úpadek (útlum)
Zboží – jsou statky a služby určené k prodeji. Je to produkt určený pro trh. Firma ho nakupuje, aby ho dále v nezměněném stavu nebo s drobnými úpravami (obaly) prodala.

REPRODUKČNÍ CYKLUS V EKONOMICE
Reprodukce je neustálé opakování hospodářského cyklu.
Může být:
1. prostá – hospodářský proces se opakuje pořád ve stejném rozsahu
2. rozšířená – hosp. činnosti jsou v následujícím období zvětšeny (proti min.)
3. zúžená – v následujícím období dochází k poklesu ekonom. ukazatelů
TYPY EKONOMIKY
1, zvyková – je založena na tradičních hodnotách
2, příkazová – vláda rozhoduje plně o výrobě i rozhodování
3, tržní – působí podle zákonů nabídky, poptávky a ceny
4, smíšená – působí nabídka, poptávka, min. úlohu má i stát
Nejčastějším typem je smíšená ekonomika.

VZÁCNOST STATKŮ A SLUŽEB

Vzácnost – omezená dostupnost statků. S technickým rozvojem, zvyšováním klasifikace apod. se zvyšuje množství a snižuje se jejich vzácnost.
Vzácnost je vyvolávaná nutnost volby. Volba by měla být taková, aby přinesla co největší užitek. Celkový užitek roste s růstem statků, ale užitečnost každého konkrétního statku a služby při další spotřebě postupně klesá.
Užitek, který přináší poslední přidaná jednotka se nazývá mezní (hraniční) užitek.


VÝROBKY A ZBOŽÍ
Výrobek – je výsledek činnosti firmy. Z hlediska marketingu je výrobek chápán jako hmotný statek, ale i jako služba. Je brán se všemi okolnostmi s ním spojenými a je to vlastně řešení určitého problému spotřebitele. Mluvíme proto o totálním výrobku. Má tři vrstvy: 1. vrstva – jádro – užitná hodnota
2. vrstva – obal, design, kvalita, styl
3. vrstva – záruka, instalace, servis, úvěr, dodávka

PROSTŘEDKY USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB

Potřeby se neustále vyvíjejí. Nutnost uspokojování potřeb je silným motivujícím faktorem lidského konání.
Statek – užitečné předměty, které jsou schopny uspokojit potřebu. Dělíme je na:
 volné – jsou volně dostupné v přírodě a můžeme je spotřebovat (voda, vzduch), ve srovnání s potřebami je jich velmi omezené množství, je nutné je vytvářet.
 vzácné – vznikají hosp. činností, je užíváno též označení výrobní faktory.
 hmotné – stůl, ošacení, auto, potraviny,…
 nehmotné – dovednosti, zkušenosti, znalosti, umění,…
 spotřební – slouží ke konečné spotřebě, jsou dlouhodobé (auto, dům) a krátkodobé (jídlo, sezónní oblečení).
 kapitálové – slouží k další ekon. činnosti
 movité – dají se přemisťovat (auto, kniha, obraz)
 nemovité – pozemek, stavba
Služba – užitečná činnost, která uspokojuje naši potřebu. Dělíme je na:
 osobní – působí přímo na člověka (kadeřnice, masér, lékař)
 věcné – nepůsobí přímo na člověka (instalatér, opravář, natěrač)

POJEM EKONOMIKA, EKONOMIE, MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE

Ekonomika – znamená konkrétní ekonomické (hospodářské) situace.
Ekonomie – pojem, zahrnující spíše teoretické poznatky.
Makroekonomie – zkoumá fungování trhu jako celku (ekonomika celého státu).
Mikroekonomie – zabývá se chováním jednotlivých prvků trhu (domácnosti, firmy).

LIDSKÉ POTŘEBY, JEJICH KLASIFIKACE
Potřeby jsou pocity nedostatku, které motivují snažení, jehož účelem je odstranění pocitu nedostatku. Potřeby sehrávají mimořádně důležitou roli v životě společnosti. Každá potřeba je subjektivní, co jeden jako potřebu pociťuje, jiný nemusí sdílet.
 hmotné potřeby – vlastnit auto, mít rodinný dům, mít nové šaty,…
nehmotné potřeby – umět řídit auto, přátelství, uznání dobré práce,…
 biologické potřeby – dýchání, mít děti,…
kulturní potřeby – divadlo, kino,…
 individuální potřeby – číst knihu,…
společenské potřeby – zajištění pít vodu, MHD,…
 zbytné potřeby – dovolená, číst knihu,…
nezbytné potřeby – oblečení, jídlo, pití,…
 současné potřeby – dostat se domů, trénovat,…
budoucí potřeby – vdát se, zaměstnat se,…

ROZHLAS A TELEVIZE

Patří k tzv. hromadným sdělovacím prostředkům. Před rokem 1990 existoval monopol na televizní a rozhlasové vysílání. Po r. 1990 vznikají soukromé společnosti (více v oblasti rádia, v oblasti televize vznikají nezávislé společnosti). Televize se dělí na veřejnoprávní (ČT) a soukromé (Nova, Prima). Za používání televize a rozhlasu se vybírají tzv. koncesionářské poplatky. Hlavním zdrojem příjmů u soukromých společností je reklama. Došlo k rozvoji kabelové televize.

INTERNET

TRŽNÍ EKONOMIKA

POJEM EKONOMIKA, EKONOMIE, MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE

LIDSKÉ POTŘEBY, JEJICH KLASIFIKACE

PROSTŘEDKY USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB

VZÁCNOST STATKŮ A SLUŽEB

VÝROBKY A ZBOŽÍ

REPRODUKČNÍ CYKLUS V EKONOMICE

TYPY EKONOMIKY

TRH, JEHO VÝZNAM, PRVKY A HLAVNÍ ZÁKONY

ROVNOVÁŽNÁ CENA (KŘIVKA N A P, TRŽNÍ MECHANISMUS V PODMÍNKÁCH DOKONALÉ KONKURENCE)

STÁT A JEHO ÚLOHA V TRŽNÍ EKONOMICE

Czech direct

– volání na účet volaného ze zahraničí. V zahraničí se vytočí určité číslo, kdy se dovoláte na mezinárodní telefonní ústřednu do Prahy, spojíte se s česky mluvící spojovatelkou, které sdělíte vaše jméno, číslo volané stanice a směrové číslo (pro Brno 05). Spojovatelka vytočí číslo, sdělí volanému, že se jedná o tento typ hovoru a zda ho přijme. Poté provede spojení. Za dobu čekání se neplatí. Tato služba je pro volajícího zdarma.
Mobilní telefony – v současné době se uplatňují systémy Eurotel Praha a Radiomobil atd.
TELEGRAFNÍ PROVOZ
Telegram je opis textu v tištěné podobě. Telegrafní provoz se uskutečňuje prostřednictvím České pošty a SPT Telecom.
Způsoby podávání:
 pošta – přepážka
 telefonicky
 poštovnímu doručovateli v místech, kde není pošta
Druhy telegramů:
 obyčejný
 pilný
 poste restante – restatntní – telegram do vlastních rukou

Další služby:

 telegramy na ozdobných blanketech
 telegramy se zaplacenou odpovědí
Cena telegramu se skládá ze základní sazby, ceny za jednotlivá slova a dalších sazeb za další služby.

FAKSIMILNÍ POVOZ)
Faksimile – v tech. slova smyslu způsob snímání a přeměna tištěného textu, grafického znázornění nebo obrazu v elektronický signál, který se přenáší do přijímače k provedení kopie.
V dřívějších dobách typickým představitelem faksimilního provozu byl dálnopis, prostřednictvím kterého se dalo posílat pouze textové zprávy. V současné době je dálnopis pomalu vytlačován faxovým provozem.
Fax je druh telefonního hovoru se záznamem.
Služby:
 telefax – služba poskytovaná veřejnosti SPT Telecomem, kdy seznam účastníků faxového provozu je uveden ve speciálním seznamu.
 postfax – veřejná faksimilní služba provozovaná Českou poštou ve spolupráci s SPT Telecom.
 videofax – druh informační služby SPT Telecom. Účastník této služby musí mít osobní počítač a modem. Jde o poskytování informací z nejrůznějších oborů. Účastník má k dispozici elektronickou poštu a Internet.

Druhy hovorů:

 hovory zprostředkované spojovatelkou - jsou obyčejné, pilné a bleskové
 hovory na účet volaného – volaný může a nemusí tento hovor přijmout, tento hovor je placen z finančních prostředků volaného
 hovory na výzvu – pro osobu, která není telefonním účastníkem. Při tomto hovoru se musí nahlásit jméno přihlašovatele (kdo volá), jméno a přesnou adresu volaného a čas
 hovory na určitou hodinu
 hovory s předběžným hlášením

Způsoby úhrady za telefonní hovory:
 hotovostní úhrada poukázkou na poště
 trvalým příkazem k úhradě ze žirového účtu
 převodem z bankovního účtu
 telefonování prostřednictvím telefonních karet
Impuls je základní jednotka, je to určitý časově omezený úsek a měřící jednotka hovoru.

PENĚŽNÍ SLUŽBY POŠTY

 pro obyvatelstvo – platby mezi organizacemi a občany, výplata důchodů atd.
 pro organizace – hotovostní a bezhotovostní platební styk atd.
 prostřednictvím Poštovní spořitelny – postžiro, běžné účty, vkl. knížky, atd.

PLATEBNÍ STYK PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍCH POUKÁZEK
A – V (A) – je určena k vyplácení peněžních částek v hotovosti a jejich připsání na účet adresáta u banky.
C – je určena k vyplácení peněžních částek v hotovosti.
D – je určena k telegrafické dopravě peněžních částek a jejich výplatě v hotovosti.
H – je určena k odesílání peněžních částek z účtu u banky a jejich výplatě adresátovi, např. takto se vyplácí dávky sociální podpory.

OBCHODNÍ SLUŽBY
Prodej novin, časopisů, známek a pohlednic.

TELEKOMUNIKAČNÍ PROVOZ

Telekomunikační provoz zahrnuje:
 telefonní provoz
 telegrafní provoz
 faksimilní provoz
 rozhlas a televize
 internet

TELEFONNÍ PROVOZ
Telefonní síť je rozdělena na tranzitní telefonní obvody (TTO), každý z nich se dělí na uzlové (UTO) a ty dále na místní (MTO). Telefonní provoz uvnitř MTO má povahu místního telefonního styku. Mimo hranice je stykem meziměstským. V mezinárodním styku je hovorné závislé na vzdálenostním pásmu a na délce hovoru. Přednost před všemi hovory mají hovory tísňové v případě ohrožení života či majetku. Telefonní záznamníky umožňují zaznamenat zprávu i v nepřítomnosti uživatele telefonní stanice. Telefonní aparáty jsou mobilní telefony, video telefony a tlačítkové telefony s pamětí, popř. záznamníkem.
Telefonní provoz je: plně automatizovaný (předvolby)
manuální (zajištění přes spojovatelku)

SPOJE

CHARAKTERISTIKA SPOJŮ

ČLENĚNÍ SPOJŮ

POŠTOVNÍ PROVOZ

PŘEPRAVA POŠTOVNÍCH ZÁSILEK ZA POŠT. POPLATKY

PENĚŽNÍ SLUŽBY POŠTY

PLATEBNÍ STYK PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍCH POUKÁZEK

OBCHODNÍ SLUŽBY

TELEKOMUNIKAČNÍ PROVOZ

TELEFONNÍ PROVOZ

TELEGRAFNÍ PROVOZ

FAKSIMILNÍ POVOZ

ROZHLAS A TELEVIZE

INTERNET

CHARAKTERISTIKA SPOJŮ

Spoje jsou součástí národního hospodářství (služby), jsou zřízeny Ministerstvem dopravy a spojů. Zprostředkovávají přemisťování informací, přepravu zásilek a jiné služby, např.
 zprostředkovávají platební styk
 prodej poštovních cenin, dálničních známek, novin, pohlednic, losů
 úřadovny poštovní spořitelny
 dopravní a přepravní činnost
 budování telekomunikační sítě

ČLENĚNÍ SPOJŮ
Spoje se člení na:
 poštovní provoz
 telekomunikační provoz

POŠTOVNÍ PROVOZ
Poštovní provoz se řídí Poštovním zákonem. Tyto služby mohou poskytovat FO i PO. Musí mít souhlas Ministerstva dopravy a spojů.

PŘEPRAVA POŠTOVNÍCH ZÁSILEK ZA POŠT. POPLATKY

Pošta obstarává přepravu vlastními dopravními prostředky nebo využívá služeb veřejné dopravy. Zásilky dodává adresátům na jejich adresu, popř. si adresát odnáší zásilky z pošty sám.

Zásilky – dopisnice, cenná psaní, balíky – mohou být posílány jako:
- obyčejné – za jejich ztrátu či poškození pošta nezodpovídá
- doporučené – podací lístek, pošta odpovídá za poškození nebo ztrátu
- pilné – po příchodu do místa adresátova sídla jsou ihned doručeny zvláštním doručovatelem
- na dobírku – adresátovi jsou vydány až po zaplacení částky peněz

Poštovní poplatky za zásilky se platí poštovními známkami nebo v hotovosti u poštovní přepážky. Sazby poštovních poplatků jsou uvedeny v Poštovním sazebníku.
Organizace mohou použít i jinou formu:
- úvěrování poštovného – pošta zapisuje poštovné při podání zásilky na úvěrový lístek, který organizace za smluvené období proplácí
- paušálování poštovného – organizace platí průměrnou měsíční částku zjištěnou za určité období
- pomocí výplatních strojů –stroje otisknou příslušnou hodnotu na zásilku a označí ji na kontrolní pásce a za určité období se provede úhrada.
Česká pošta má monopol na dodávání zásilek o hmotnosti do 350 g do r. 2003.


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ STYK A SPOJENÍ SWIFT

Chce-li naše banka provozovat tento styk, musí si nejprve vybudovat síť
korespondentských bank.
Korespondentská banka je banka, která vede účet pro naši banku nebo naopak naše banka vede účet pro ni. Korespondentské banky si otevírají navzájem nostro a loro účty. Korespondentská konta nejsou úročena.

K provádění mezinárodního platebního styku jsou naše banky postupně napojovány
na mezinárodní počítačovou síť SWIFT se sídlem v Bruselu.
Každá banka dostane přidělen swiftový kód.
Platby do zahraničí se nejčastěji uskutečňují ve volně směnitelných měnách.

Hladké platy se v zahraničním platebním styku uskutečňují zpravidla
jen mezi obchodními partnery, kteří se navzájem znají a důvěřují si.
přílohy požadovány.

HOMEBANKING

Homebanking je styk s bankou prostřednictvím počítače s telefonem (ne e-mail).
Moderním prostředkem platebního styku je homebanking, tj. banka v kanceláři klienta. Tento prostředek je u nás používán od roku 1991 a počet bank, které ho zavádějí se postupně rozšiřuje. Hlavní výhodou pro klienta je nepřetržitý provoz 24 hodin denně po celý rok. Klientovi odpadá osobní návštěva banky spojená často se ztrátou času.
Systém homebankingu se obvykle dělí do dvou modulů:
1. modul plateb - do tuzemska a do zahraničí. Klient může přes počítač dávat platební příkazy a zasílat textové informace do banky.
2. modul informační - o stavu na účtech, o kursech
Podmínkou zavedení systému u klienta je:
• zřízení běžného účtu u banky
• vybavení počítačem
• telefonní linka
• úhrada zřizovacího poplatku
• úhrada měsíčních poplatků
Homebanking se vyplatí především firmám, které mají větší množství plateb
na účtech.

PHONEBANKING

Phonebanking je styk s bankou prostřednictvím telefonu. Klienti získávají telefonicky potřebné informace a dávají bankám příkazy telefonicky.

ŠEKY
Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce určité bance,
aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžní částku, která je na
šeku uvedena. Náležitostí šeků (s výjimkou šeků cestovních) a způsob jejich použití jsou právně upraveny v Zákoně směnečném a šekovém a Zákonem o cenných papírech.

KOMBINOVANÝ PLATEBNÍ STYK
má 2 formy:
a) plátce platí v hotovosti, příjemce dostane peníze připsány na bankovní účet
b) plátce platí z bankovního účtu, příjemce obdrží platbu hotově.

Forma a) se uskutečňuje prostřednictvím poštovní poukázky A.
Forma b) se uskutečňuje prostřednictví poštovní poukázky B.
Na těchto dokladech nesmí chybět bankovní spojení včetně směrového kódu
peněžního ústavu.

PLATEBNÍ INSTRUMENTY BPS

BPS v tuzemsku probíhá většinou na podkladě dvou základních platebních
instrumentů:
a) příkazu k úhradě, který dává plátce ve prospěch příjemce
b) příkazu k inkasu, který dává příjemce k tíži plátcePříkaz k úhradě obsahuje tyto náležitosti:
 bankovní spojení plátce
 bankovní spojení příjemce
 částku (jen číslem)
 označení měny, v níž má být placeno
 variabilní symbol (bližší určení platby např. číslo faktury)
 konstantní symbol označuje za co platíme
 specifický symbol
 místo a datum vystavení příkazu
 datum splatnosti (příkaz bez označení splatnosti je splatný ihned. Banka musí takovýto příkaz realizovat nejpozději následující den po obdržení)
 podpis podle podpisového vzoru

Rozlišujeme tyto druhy příkazů k úhradě:

1) Podle počtu plateb
a) jednotlivý pro jedinou platbu
b) hromadný pro více plateb ke stejnému dni
2) Podle toho, kolikrát má být platba provedena, existuje příkaz
a) jednorázový
a) trvalý (při pravidelně se opakujících platbách)

Změna trvalého příkazu se uskutečňuje na základě změnového příkazu. Zatímco příkaz k úhradě je běžným platebním instrumentem, inkasních příkazů lze používat jenom případech mezi plátcem a příjemcem. Je stanoven právními předpisy, vyplývá z rozhodnutí soudu nebo vyplývá ze smlouvy klienta s bankou.
Pro daňové dlužníky je důležitý den platby, protože za každý den prodlení musí
podle zákona o správě daní a poplatků platit penále ve výši 0,1 % nedoplatku daně.
U bezhotovostních převodů z účtů u bank den odepsání z účtu dlužníka. U plateb v hotovosti den přijetí hotovosti bankou.
O zaúčtovaných úhradách banka informuje klienta prostřednictvím výpisu z účtu.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK (BPS)

Rozlišují se dva druhy plateb:
 hladké platy - jsou platby, jejichž uskutečnění není podmíněno splněním
sjednaných podmínek. Tyto platby jsou široce použitelné v obchodním i
neobchodním styku mezi partnery majícími k sobě důvěru.
 dokumentární platby - jsou platby, které banky realizují teprve poté, co se přesvědčí, že jsou splněny požadované podmínky. Uplatňují se především v zahraničním obchodě. Jedná se o dokument. inkaso a akreditiv.

VNITROBANKOVNÍ A MEZIBANKOVNÍ PS
Bankovní převod spočívá v tom, že banka na písemný příkaz klienta převede
požadovanou sumu z jednoho bankovního účtu na druhý a to buď sama (při vnitro-
bankovním PS) nebo ve spolupráci s jinými bankami (při mezibankovním PS).
Při vnitrobankovním PS se nemění pozice banky. Banka určitou částku odepíše z účtu jednoho klienta a připíše na účet druhého klienta. Tento druh PS je zpravidla nejrychlejší.

Mezibankovní platební styk je

a) vnitrostátní - probíhá prostřednictvím clearingového centra ČNB
b) mezistátní - prostřednictvím korespondenčních bank, případně za pomoci mezinárodního telekomunikačního spojení SWIFT.

CLEARING
Clearing je vzájemné zúčtování pohledávek a závazků zúčastněných bank prostřednictvím clearingové banky. V naší republice je clearingovým centrem komerčních bank ČNB. Všechny obchodní banky u ní mají otevřeny clearingové účty, na nichž mají uloženy své prostředky. Clearingové účty nejsou úročeny. Za platby prostřednictvím clearingového centra se České národní bance platí provize.
Clearingu se běžně používá i v mezistátním platebním styku.
Realizují-li se některé platby mezi bankami mimo clearingové centrum, je třeba,
aby si jedna banka u druhé zřídila účet. Účet naší banky u jiné banky se nazývá
nostro a účet jiné banky u naší banky se nazývá loro.

Nevýhodou HPS

 plátce a příjemce se musí setkat ve stejnou dobu na stejném místě
 plátce si musí hotovost včas obstarat, bezpečně ji uložit a několikrát přepočítat
 existuje riziko odcizení, ztráty nebo přijetí padělaných peněz
 po dobu úschovy hotovosti u plátce či příjemce z ní nemohou běžet úroky

OBĚŽIVO A OCHRANNÉ PRVKY BANKOVEK
Úkolem ČNB je udržování optimálního množství peněz v oběhu. Jako centrální banka státu musí zabezpečit emisi oběživa, tj. výrobu bankovek a mincí.
Bankovky jsou tištěny ve Státní tiskárně cenin Praha. Výrobu mincí dnes zajišťuje, Česká bižuterie, mincovna Jablonec nad Nisou. Bankovky musí být chráněny proti padělání. Ochrannými prvky českých bankovek jsou:
 papír - bankovky se tisknou na speciálním papíru
 různé tiskové techniky - hlubotisk (tisk v několika vrstvách), ofset a další
 vrstvený vodoznak - je viditelný na nepotištěné části, tzv. kupónu
 okénkový proužek - kovové vlákno s nom. hodnotou vyraženou mikropísmem
 pole viditelnosti - nominální hodnoty bankovky v rovině oka
 soutisková značka - průsvitka CS, počínaje novou tisícikorunou ČR
 speciální vlákna - viditelná při prosvětlení UV paprsky
 opticky proměnlivá barva – lipový list, který při natáčení mění svou barvu
 iridiscentní proužek – perleťově světlý svislý pruh na pravé straně bankovky, na kterém je vidět hodnota bankovky

Ochranné prvky bankovek můžeme rozčlenit do tří stupňů:

Ochranné prvky bankovek můžeme rozčlenit do tří stupňů:
- pro širokou veřejnost
- pouze pro ty, kteří pracují s penězi
- pouze pro vysoce kvalifikované speciality na oběživo

K počítání papírového a kovového oběživa v bankách, na poštách, ve velkých obchodních domech slouží počítací stroje, které jsou schopny zároveň vytřídit poškozené či padělané peníze. Při zkoušení pravosti bankovek se používají speciální prohlížečky, vybavené UV paprsky.
Bankovky a mince jsou výtvarná díla, na jejichž návrhy se vypisují veřejné soutěže.
Jména autorů, firmy která bankovku vytiskla i jméno emitenta se vyznačuje v dolním pruhu na okraji bankovek.
Požadavky na vlastnosti oběživa:
- trvanlivost
- vybavení ochrannými prvky
- skladnost
- nezaměnitelnost různých nominálů
- snadná rozměnitelnost
- estetická úroveň.


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

PLATEBNÍ STYK

POJEM A ZÁKLADNÍ DRUHY PS

HOTOVOSTNÍ PS

OBĚŽIVO A OCHRANNÉ PRVKY BANKOVEK

BEZHOTOVOSTNÍ PS

VNITROBANKOVNÍ A MEZIBANKOVNÍ PS

CLEARING

PLATEBNÍ INSTRUMENTY BEZHOTOVOSTNÍHO PS

HOMEBANKING

PHONEBANKING

ŠEKY

KOMBINOVANÝ PS

MEZINÁRODNÍ PS + SPOJENÍ SWIFT

POJEM A ZÁKLADNÍ DRUHY PS

Platební styk je styk mezi plátci a příjemci peněz. Plátci peněžní prostředky příjemcům předávají nebo převádějí, příjemci je inkasují. Platební styk patří k neutrálním operacím bank. Za většinu služeb souvisejících s PS platí klienti bance poplatky.
Rozlišujeme platební styk:
 hotovostní – uskutečňuje se předáním platných hotových peněz
 bezhotovostní – uskutečňuje se převodem peněz mezi účty klientů u bank
 kombinovaný – z části hotovostní, z části bezhotovostní

HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK (HPS)
HPS je nejrozšířenější:
 v maloobchodě
 v provozovnách služeb, dopravních prostředcích, telefonních automatech
 v podnicích, které vyplácejí zaměstnancům mzdy, cestovné apod.
 na poštovních úřadech, kde se uskutečňuje kombinovaný platební styk
Výhodou HPS
 okamžité zaplacení, kdy nevzniká pohledávka vůči plátci.

RO

Okresní úřady - zřizovatelem je vláda, v čele okresního úřadu přednosta, kterého navrhuje MV a schvaluje vláda. Jedná se o státní orgán, jehož činnost je omezena zákonem, přezkoumává rozhodnutí obcí, které spadají do jeho působnosti. Ob. úřady jsou zodpovědny Okresnímu úřadu. Okresní úřady jsou napojeny na státní rozpočet. ?? Jedná se o RO zvláštního typu. Okresní úřad sestavuje vlastní rozpočet a vypracovává závěrečný účet. OÚ mohou zřizovat vlastní rozpočtové a příspěvkové organizace, dokonce i vlastní podnik. subjekty.

Obce - územím obce rozumíme jedno katastr. území nebo soubor katastr. území, jestliže se obec člení na části. Obec je PO, vlastní majetek a peněžní prostředky, atd. Občané jsou lidé s trvalým bydlištěm v dané obci. Obec může zakládat vlastní obchodní společnosti, stejně jako všechny RO a přísp.O. Výkonným orgánem je obecní rada v čele se starostou. Komunální volby (1 x za 4 roky).

Akademie věd ČR - posláním org. je výzkum, věd. činnost, vývoj technologií atd.

Vězeňská služby, justiční stráž - napojena na rozpočet Min. spravedlnosti.

Grantová agentura

- cílem této organizace je poskytovat účelové fin. prostředky na veřejné soutěže, které souvisí s výzkumem a vědou. Ta je napojena na Radu vlády ČR pro vědu a výzkum.

Český statistický úřad - je nezávislý. Cílem této organizace je nestranné čili objektivní šetření o základních informacích a činnosti našeho státu.

5) OSTATNÍ NEZISKOVÉ VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE
a) ČT - má udělena práva pro vysílání od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, PO nezapsaná v OR. Jejím posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu národa a rozvíjet ekologické informace, sloužit k výchově a vzdělání. Fin. zdroje = poplatky občanů, příjem z vl. podnikatelských činností, povinné pro všechny maj. televize??? (reklamní předměty, akce)
b) Český rozhlas - licence přidělena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
c) Nejvyšší kulturní úřad - sídlo Praha, kontroluje hospodaření se stáním majetkem a fin. prostředky vybranými na základě zákona ve prospěch příspěvkových organizací s výjimkou prostředků vybíraných obcemi. Kontroluje státní závěrečný účet ČR. Kontroluje zadávání státních zakázek (kontrola ministerstev), kontole nepodléhá ČNB.

Rozpočtová organizace

Rozpočtová organizace neodepisuje svůj majetek. Čerpání fin. prostředků je v RO časově omezené. Ozrušení, zřízení apod. rozhoduje jen zřizovatel. Finanční zdroje RO výhradně z veřejných rozpočtů. Na konci r. 98 u nás více jak 1.000 RO.
Patří sem: ministerstva, ústřední orgány státní správy (nejvyšší soudy), ČSÚ, Grantova agentura, základní školy, sportovní kluby (jen některé, např. armádní), i některé nemocnice (ale neprivatizované).
Příspěvkové organizace zřizovány jako RO. PO odepisuje DM. Prostředky PO mohou být vynaloženy ????? mzdové N ??? + investiční N + investiční prostředky + ostatní neinvestiční prostředky.
Patří sem: kina, divadla, galerie, muzea, střední a vysoké školy, MHD, útulky pro zvířata. Většinu financí získávají z rozpočtu, ale mohou mít i jiné zdroje příjmů (např. ředitel dostává peníze od státu, ale může hledat i sponzory).

c) Politické strany a hnutí

= dobrovolná sdružení členů starších 18-ti let. Vždy jsou to PO a musí být zaregistrovány u MV. Návrh na registraci předkládá tzv. přípravný výbor. Návrh musí být podložen 1000 podpisy + RČ, dále se musí předložit stanovy - musí být sepsány přesně podle zákona. Strana či hnutí odpovídají za své závazky veškerým svým majetkem, ale členové za závazky neručí. Politická strana smí omezeně podnikat (publikační a propagační činnost), může pořádat loterie, kulturní akce atd. Strany a hnutí se zodpovídají Parlamentu a každoročně mu předkládají svou účetní závěrku. Politické strany a hnutí zanikají dnem výmazu ze seznamu politických stran a hnutí, seznam - na MV.

d) Církve a náboženské společnosti - podléhají registraci u MK (Ministerstva kultury), návrh na registraci předkládá nejméně tříčlenný přípravný výbor, musí mít více jak 18 let, 2000 podpisů zletilých osob (RČ, stanovy - předkládají a ty nesmějí být v rozporu s Ústavou, nesmí ohrožovat bezpečnost občanů a veřejný pořádek, zdraví, mravnost, práva a svobody druhých, nezávislost a územní celistvost státu. Církve a náboženské společnosti zanikají zrušením registrace u MK.

e) Organizace s cizím prvkem

- provázanost s právnickými subjekty ze zahraničí - část členů je zahr. orgány, činnost povoluje MV.

3) NEZISKOVÉ VEŘEJNO-PRÁVNÍ ORGANIZACE ROZPOČTOVÉHO A PŘÍSPĚVKOVÉHO TYPU
Soukromoprávní
Zdroje - podnikatelský čili ziskový sektor je zdrojem financování soukromo.
Finacuje sponzoringem

4) NEZISKOVÉ ORGANIZACE TYPU ROZPOČTOVÝCH A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
vznikají registrací - prováděna u zřizovatele: ústřední orgán státní správy - stát, okresní úřad, obec
Zřizovatel vydá o vzniku organizace zřizovací listinu a oznámí její vznik v úředním věstníku (listina obsahuje název a sídlo rozp. organizace, zřizovatele, vymezení hl. činnosti, statutární orgány apod.). Po svém zřízení vydá rozp. organizace statut - ten podléhá schválení zřizovatele, vydá organizační řád, pravidla hospodaření a účetnictví.

c) Sdružení bez právní subjektivity

- spojování živnostníků, není příliš běžné

d) Profesní komory - jen ty, které mohou realizovat i obecně prospěšnou činnost??? (Česká stomatologická, advokátní, lékařská, hospodářská, agrární komora, auditorské komory daň. poradců).
Členství v těchto komorách je povinné, pokud chce FO vykonávat dané
povolání. Komory dbají na odbornost vykonávané práce, vedou seznamy a
v neposlední řadě hájí zájmy a čest svých členů. Kdo je vyloučen z komory,
nesmí být auditorem, advokátem.

Hospodářská a agrární komora ČR
 tyto komory byly založeny za účelem podpory podnikatelských aktivit a dále k prosazování a ochraně zájmů a zjišťování potřeb svých členů. HK - sídlo v Praze; AK - sídlo v Olomouci.

2) NEZISKOVÉ SOUKROMO-PRÁVNÍ ORGANIZACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ

a) Obecně prospěšné společnosti - zakládány od 1. 1. 1996 a mohou dosahovat zisku, avšak pokud dosáhne OPS zisku, ten nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů nebo zaměstnanců. Tento zisk musí být výhradně použit pro poskytování a zkvalitňování služeb, pro které byla OPS zřízena. Zakladatelem může být i FO.

b) Nadace a nadační fondy - Naše dítě, Nadace B. Martinů, Nadace dárců kostní dřeně atd.
Nadace = účelová sdružení majetku zřízená pro dosah. obecně prospěšných cílů:
1) rozvoj duchovních hodnot (Nadace B. Martinů)
2) ochrana životního prostředí, kulturních památek, tradic
3) ochrana a rozvoj věd
4) ochrana lidských práv, rozvoj vědy, tělovýchovy a sportu
Nadační jmění = veškeré jmění nadace, nikdy by se nemělo dostat pod hodnotu Kč 500.000,-.
Nadační fond používá k dosahování svého účelu veškerého svého majetku.
Nadace se zakládají: a) písemnou smlouvou mezi zřizovateli
b) zakládací listinou
c) závětí
Orgány nadace a nadačních fondů je správní a dozorční rada. Nadace a nadační fondy vždy podléhají auditu

NEZISKOVÉ ORGANIZACE STÁTNÍ A NESTÁTNÍ

 organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání
 organizace, na jejíchž činnosti má zájem stát, nebo společnost nebo skupina lidí
 organizace, které jsou založeny proto, aby provozovaly svoji činnost ve prospěch toho, kdo měl prospěch na jejich řízení
 je zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavní činnosti, přičemž výše příjmů stojí obvykle až na druhém místě.
 nemusí být nutně neziskové - zisk není hlavní cíl - nemusí být nutně neziskové
 v širším slova smyslu se nazývají veřejně prospěšné organizace

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ (TYPOLOGIE)
1) neziskové soukromo-právní organizace vzájemně prospěšné
2) neziskové soukromo-právní organizace veřejně prospěšné
3) neziskové veřejno-právní organizace rozpočtového a příspěvkového typu
4) ostatní neziskové veřejno-právní organizace
5) neziskové organizace typu obchodních společností - organizace a. s., s. r. o., nebo družstvo, avšak které byly zřízeny za jiným účelem než podnikání.
Typ 1-2 státní, 3-4 veřejno-právní

1) NEZISKOVÉ SOUKROMO-PRÁVNÍ ORGANIZACE VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÉ

a) Občanská sdružení včetně odborových organizací - založeny na základě práva svobodně se sdružovat bez povolení státních orgánů - podléhají registraci MV (Ministerstva vnitra). Návrh na založení podává tříčlenný útvar - alespoň jeden z nich musí být starší 18-ti let, ČSÚ (Český statistický útvar) jim přidělí IČO. MV musí napsat stanovy, které obsahují název, sídlo, cíl činnosti, orgány, funkcináře atd.
Zánik: 1) dobrovolným rozpuštěním
2) sloučením
3) pravomocným rozhodnutím MV
b) Zájmová sdružení
 účelem je ochrana zájmů či dosažení jiného účelu PO, může být založena jako zisková
 rozhodující je poslání organizace zpracované do Zakladatelské smlouvy
 toto zájmové sdružení je PO a odpovídá celým svým majetkem za nesplnění svých povinností
 zájmové sdružení je evidováno u okresního úřadu

ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY

Organizace živ. správy je právně upravena v zákoně č. 570/1991 Sb. o živ. úřadech. Orgány živ. správy:
Živnostenský úřad ČR – ústřední orgán, řídí, usměrňuje a kontroluje činnost okres. a obec. živ. úřadů. Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí okres. živ. úřadů.
Okresní živnostenské úřady – organizační složka, vedou živ. rejstřík
Obecní živnostenské úřady – jen v některých místech, mají působnost samostatných odborů.

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
Živnostenský rejstřík vedou okresní živ. úřady. Je to veřejný seznam, který slouží k evidenci všech živnostenských oprávnění. Do rejstříku se zapisují všechny údaje z koncesních listin a živnostenských listů.

STÁTNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍ

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Živ. podnikání může být provozováno pouze na základě průkazu živ. oprávnění. Tímto průkazem může být:
a) živnostenský list – ohlašovací živnost
b) koncesní listina – koncesovaná živnost
Žádost o živ. oprávnění předkládá:
a) FO – v místě podnikání
b) PO – v sídle podnikatele
K zániku živ. oprávnění může dojít z těchto důvodů:
 úmrtí podnikatele
 bankrot
 trestná činnost
 podnikatelovo rozhodnutí
 uplynutí doby u živ. oprávnění na určitou dobu
 zákaz činnosti

Členění živností podle předmětu podnikání:

 obchodní živnosti – např. koupě zboží za účelem dalšího prodeje, hostinská činnost, ubytovací čin., čin. cestovních kanceláří apod.
 výrobní živnosti – např. výroba zboží, prodej vl. výrobků, výroba etiket, pronajímání vlastních výrobků apod.
 poskytující služby – činnosti spojené s poskytováním oprav, přepravování zboží a osob, jiné činnosti k uspokojování potřeb.

PŘEDPOKLADY PRO ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
1. všeobecné
 věk 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 trestní bezúhonnost
2. zvláštní
 předepsaná odborná způsobilost
 jiná než odborná způsobilost

PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI PRŮMYSLOVÝM ZPŮSOBEM

Jestliže podnikatel nesplní některou podmínku (zvláště se to týká odbornosti), pak musí mít odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje.
Průmyslovým způsobem se provozují činnosti, které zahrnují v rámci jednoto pracovního procesu více dílčích činností, které by samy mohly být živností. Pod průmyslové živnosti jsou zařazeny větší prům. podniky, které by pro svou činnost potřebovaly více živnost. oprávnění.
O provozování prům. živnosti rozhodne na návrh podnikatele živ. úřad.

ŽIVNOSTENSKÁ PROVOZOVNA
Prostor v němž je provozována živnost (obchod, dílna, stánek). Na základě živ. oprávnění může být živnost provozována i ve více provozovnách. Zahájení a ukončení činnosti v provozovně musí být do 15 dnů ohlášen písemně živ. úřadu. Evidenci provozoven vede živ. úřad. Provozovna musí být:
1. způsobilá – pořádek, WC
2. ustanovena zodpovědná osoba
3. provozovna musí být zvenčí viditelně a trvale označena obchodním jménem, IČO
4. viditelně musí být uvedeno jméno a příjmení odpovědné osoby a provozní doba

FORMY PODNIKÁNÍ

Podnikání – individuální (živnostenské) – FO
PO
– skupinové (společné) – osobní – v. o. s.
– kapitálové – a. s., s. r. o.
– družstva
– ostatní

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
ŽP je vymezeno zákonem o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Živnost – jakákoliv podnikatelská činnost, pokud není zakázána nebo vyloučena
zákonem.
Živností nemohou být – činnosti, na kterých má stát zvláštní zájem nebo jsou
v rozporu s morálními zákony.

DRUHY ŽIVNOSTÍ

Živnostenský zákon rozlišuje živnosti podle skutečnosti, na základě které může začít podnikání.
1. ohlašovací – jejich činnost je zahájena na základě ohlášení živ. úřadu.
 řemeslné – např. hodinářství, uzenářství, zednictví (musí být vyučen v oboru, ukončenu stř. vzdělání v oboru apod.)
 vázané – např. vyučování řízení automobilových vozidel (musí splňovat zvláštní předpisy uvedené v živ. zákoně)
 volné – živnosti s povahou např. obchodní (musí splnit všeobecné podmínky)
2. koncesované – provozují se na základě koncese, kterou uděluje živ. úřad a podnikání může začít nejdříve dnem doručení koncese. Majitel koncese musí splňovat nároky na odbornou nebo morální způsobilost.
 opravy, nákup, výroba a půjčování zbraní, taxislužba
Rozdělení živností a jednotlivé činnosti jsou uvedeny v přílohách živnostenského zákona.

Oproti vyspělé Evropě

Oproti vyspělé Evropě jsou v ČR sazby spotřebních daní nízké.
Vstupem do Evropské unie bude postupně docházet ke zvýšení spotřebních daní bez ohledu na ekonomickou situaci ČR.
V případě příznivější ekonomické situace bude moci stát zvyšování spotřebních daní kompenzovat snižováním daní jiných, zejména daní z příjmů fyzických a právnických osob.

INDIVIDUÁLNÍ PODNIKÁNÍ

FORMY PODNIKÁNÍ

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

DRUHY ŽIVNOSTÍ

PŘEDPOKLADY PRO ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI PRŮMYSLOVÝM ZPŮSOBEM

ŽIVNOSTENSKÁ PROVOZOVNA

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

STÁTNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

VÝPOČET VÝŠE DANĚ

Daň se počítá jako součin množství vyskladněného piva v hektolitrech, konkrétní výše procenta koncentrace a základní nebo snížené sazby.


DAŇ Z VÍNA

PŘEDMĚT A SAZBY DANĚ
Předmětem daně jsou vína, která obsahují více než 0,5% objemových alkoholů.

Révová vína 1 litr od 1. 7. 1999 daň neplatí
Vína dosycovaná CO2 1 litr 16,40 Kč
Šumivá vína 1 litr 23,40 Kč
Dezertní a kořeněná vína 1 litr 16,40 Kč


DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

PŘEDMĚT A SAZBY DANĚ
Předmětem daně jsou tabákové výrobky. Tabákovými výrobky se rozumí: cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky.

Cigarety filtrové délky

Cigarety filtrové délky nad 70 mm ks 0,79 Kč
Cigarety provazcové a cigarety filtrové
délky do 70 mm včetně ks 0,67 Kč
Doutníky ks 0,79 Kč
Cigaretový tabák pro ruční výrobu kg 855,- Kč
Tabákové vložky pro ruční výrobu ks 0,79 Kč
Tabáky žvýkací, šňupací, … kg 44,- Kč

VZNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI PŘI VÝROBĚ A DOVOZU CIGARET
Při výrobě a dovozu cigaret daňová povinnost vzniká dnem, ve kterém byly odebrány tabákové nálepky ( od celního úřadu v Kutné Hoře).
Při vývozu cigaret ale daňová povinnost vzniká vyskladněním, neboť vyvážené cigarety nesmí být označeny tabákovými nálepkami.

PŘIZNÁNÍ KE SPOTŘEBNÍM DANÍM
Daňové přiznání předkládají plátci daně měsíčně, a to do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňová povinnost vznikla.
Při dovozu plní funkci daňového přiznání písemné celní prohlášení. Při dovozu vybraných výrobků se daň odvádí ve lhůtě, kterou stanoví celní zákon.
Splatnost spotřební daně u cigaret, u nichž je daň vybírána nákupem tabákových nálepek je 60 dnů ode dne převzetí těchto nálepek.

OSVOBOZENÍ A VZNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI

Paliva a maziva a motorová nafta používané jako poh. hm. pro mezinárodní leteckou a vodní přepravu nákladů a osob.
Daňová povinnost nejčastěji vzniká dnem vyskladnění (vydání výrobků plátcem z prostor, kde jsou vyráběny nebo skladovány za účelem prodeje).
DAŇ Z LIHU A LIHOVIN

PŘEDMĚT DANĚ
Předmětem daně je líh obsažený v jakýchkoli směsích s jinými látkami, pokud jeho podíl ve směsích přesahuje 15% absolutního alkoholu.

Líh 1 litr ethanolu 234,- Kč
Ovocné destiláty 1 litr ethanolu 95,- Kč
Lihoviny, destiláty 1 litr ethanolu 234,- Kč

OSVOBOZENÍ A VZNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI

Osvobozen je např. líh vstupující do výrobků při výrobě potravinářských, kosmetických a mydlářských výrobků, líh pro výrobu léčiv,…
Daňová povinnost vzniká zpravidla vyskladněním, u dovozu vznikem celního dluhu.


DAŇ Z PIVA

PŘEDMĚT DANĚ
Předmětem daně je pivo. Pivem se rozumí slabě alkoholický nápoj, který obsahuje více než 0,5% objemových alkoholů, vzniklý zkvašením mladiny. Mladina je roztok cukrů a ostatních látek, získaných z různých druhů sladu, povařených s chmelem.

ZÁKLAD A SAZBY DANĚ
Základem daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech.
Existují 2 skupiny sazeb. Jednak snížené sazby pro malé nezávislé pivovary a základní sazba pro ostatní právnické a fyzické osoby.

PŘEDMĚT, ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ, ODVOD A SPLATNOST

Předmětem jsou výrobky vyrobené v tuzemsku a výrobky do tuzemska dovezené. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daňové přiznání podá plátce daně nejpozději do 25. dne po skončení zdaň. období, den zaplacení se prodlužuje o 30 dnů od tohoto dne. Daň je placena jednorázově. Pouze při překročení měsíčního limitu 7 mil. Kč odvádí plátce denní daňové zálohy stanovené fin. úradem.

NÁROK NA VRÁCENÍ JIŽ ZAPLACENÉ DANĚ
 při propuštění výrobků do celního řízení vývoz
 při vstupu jako materiál do výrobků, které budou též zdaněny
 při oprávněné reklamaci


DAŇ Z UHLOVODÍKOVÝCH PALIV A MAZIV

PŘEDMĚT A SAZBY DANĚ
Automobilové benzíny a letecké poh. hm. 1.000 litrů 10.840 Kč
Technické benzíny t 0
Motorové nafty, topné oleje 1.000 litrů 8.150 Kč
Auto. a letecké motor. a převod. oleje, bionafta t 0
Zkapalněné plyny používané jako poh. hm. t 2.850 Kč

DPH V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ

= přeprava, jejíž počátek a cíl je tuzemsko + tranzit přes ČR
Přeprava osvobozená od DPH – přeprava pravidelná zboží, peněz a osob
Přeprava podléhající DPH
 nepravidelná přeprava osob ( jde o část poskyt. v tuz. nebo v zahr. Daň musí být uplatněna na výstupu. Daň. zákl. je cena přepravy.
 příležitostná autobusová přeprava v tuz. provozovaná zahr. provozovateli ( zákl. daně je součin přepravovaných osob bez řidiče a vedoucího zájezdu a počtu ujetých km v ČR. Sazba je 0,05 Kč na 1 osobu a 1 km.

PŘIZNÁNÍ K DPH
Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daň. přiznání a to i v případě, ze mu nevznikla daňová povinnost.
Zdaňovacím obdobím je kal. měsíc, pokud obrat plátce ze předchozí kal. rok dosáhl 10.000.000 Kč. Pokud plátce za předchozí rok nedosáhl tuto částku, je zdaň. obdobím kalendářní čtvrtletí.

SPOTŘEBNÍ DANĚ

FUNKCE
Spotřební daně mají kromě funkce fiskální (vytvořit dostatečně velký státní rozpočet) i funkci regulační (udržet spotřebu v únosné míře):
hledisko zdravotní – zvýšení ceny alk. a tab. a tím snížení jejich spotřeby
hledisko ekologické – zvýšení ceny pohon. hmot znamená snížení jejich spotřeby a
tedy i splodin při jejich spalování.
Spotřební daně patří do nepřímých daní:
 mají selektivní charakter (týkají se vybraných výrobků)
 vznik daňové povinnosti je vázán na vyskladnění (ne ve všech případech)
 uplatňují se jen jednou
 základem daně jsou jednotky množství, tedy naturální
Poplatníkem je konečný spotřebitel. Při dovozu jsou vybírány celnicemi.
Spotřební daně jsou součástí základu pro výpočet DPH !

STRUKTURA
Daň z uhlovodíkových paliv a maziv – benzíny, motorové nafty, topné oleje
Daň z lihu a lihovin – líh, ovocné destiláty, lihoviny
Daň z piva – nápoj vzniklý zkvašením mladiny
Daň z vína – révová vína, šumivá vína, dezertní vína
Daň z tabákových výrobků – cigarety, doutníky, žvýkací tabák

DPH PŘI DOVOZU

Daň. povinnost vzniká dnem nároku státu na clo. DPH vybírají celní orgány spolu se clem. Povinnost zaplatit clo i daně má účastník celního řízení, jemuž bylo zboží propuštěno do volného oběhu v tuzemsku. Zboží z dovozu je osvobozeno od DPH, pokud se na něj vztahuje osvobození od cla. V cestovním ruchu je povolen bezcelní limit 6.000 Kč.
Základ DPH = celní hodnota + clo + spotřební daň
Celní hodnota = prodejní cena + provize + obaly + licenční poplatky + doprava +
pojištění …
K přepočtu měny se používá kur. lístek ČNB devizy střed ze druhé středy v měsíci po dobu následujícího měsíce. Celní hodnota se zaokr. na celé Kč nahoru ! ! !

DPH PŘI VÝVOZU
Vývoz zboží do zahr. uskutečněný plátcem DPH je osvobozen do povinnosti uplatnit DPH na výstupu. Vývoz zboží je uskutečněn, jestliže je zboží propuštěno do celního režimu. Pokud vznikne nadměrný odpočet, fin. úřad je povinen částku vrátit do 30 dnů od konce lhůty pro podání daň. přiznání, tedy do 25. dne násl. měsíce.