Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kontrolní komise

– je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, odpovídá pouze členské schůzi.
Další orgány družstva – družstvo může zřizovat (v souladu se stanovami) další orgány potřebné ke své činnosti – komise (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mzdovou, sociální, kulturní apod.) Řeší spory mezi družstvem a jeho členy.

SDRUŽENÍ BEZ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY
Je vytvářeno několika FO nebo PO za účelem dosažení společného stanoveného cíle. Podmínky sdružení a uzavření smlouvy o sdružení vymezuje občanský zákoník. Členové sdružení poskytují hmotné nebo nehmotné prostředky a za závazky ručí nerozdílně. Ručí omezeně.
Zisk je rozdělován podle výše vkladu.

TICHÉ SPOLEČNOSTI
Tichý společník může být FO nebo PO, která se ve smlouvě zavazuje splatit určitý vklad. Z tohoto vkladu plyne tichému společníkovi právo na podíl na zisku.
Tichý společník ručí omezeně. Smlouva musí být písemná a podnikatel se v ní zavazuje vyplácet podíly na zisku.
Tichá společnost se nezapisuje do OR.

STÁTNÍ PODNIKY

Žádné komentáře:

Okomentovat