Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VIII. Srovnání výnosnosti a rentability založeného podniku s odvětvovým průměrem

Ke srovnání výnosnosti a rentability společnosti nám poslouží údaje čerpané z Ročních výkazů o činnosti Očních optik a Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Severomoravského kraje. Vzhledem ke konkurenci jsou ceny za jednotlivé zboží a služby srovnatelné.
Ostatní specializované úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami v bodovém systému. Z dosažených údajů hodnotím podnik LENCES spol.s r.o. kladně.


Závěr


Oční optika je jednou z prosperujících oblastí a dle zjištěných výsledků i životaschopnou podnikatelskou činností. Z dosažených údajů vyhodnocuji podnik LENCES spol.s r.o. , jako dynamicky se rozvíjející společnost s příznivými finančními ukazateli.
Je v dobré finanční situaci, rychle se rozvíjí a většina finančních ukazatelů je v pořádku. Mé hodnocení finanční analýzy je spíše více teoretické, neboť v praxi se s ní setkávám poprvé a nemám tedy patřičné zkušenosti k potřebnému hodnocení a porovnávání s jinými zjištěnými údaji. Společnost ví sama nejlépe, kde má své největší slabiny a co může ještě zlepšit.

VII. Výpočet návratnosti investice do podniku

Doba návratnosti investice je období, za které tok výnosů přinese hodnotu rovnající se nákladům na investice.Společnost předpokládá koupi nemovitosti za 3.000.000,-Kč, s předpokládanou výnosností 10 % investované částky. Předpokládané budoucí výnosy představují nájemné ve výši 500.000,- Kč za rok po dobu 4 let. Na konci 4. roku je předpoklad prodeje nemovitosti v ceně 3.400.000,-Kč.


Rok
CF
1/(1+0,1)t
SHCF
1
500
0,909
454,50
2
500
0,826
413,00
3
500
0,751
375,50
4
3 900
0,693
2702,70
Celklem
5400

3945,70
Současná hodnota CF :


Časová hodnota peněz se mění působením faktoru času, proto hodnota peněžní jednotky v současnosti je vyšší než peněžní jednotka v budoucnu. Protože zisky oproti investici plynou v budoucnu , musíme určit současnou hodnotu budoucích cash flow.


NVP = SHCF – IN = 3.945.700 – 3. 000 000 = 945.700,- Kč
NVP (současná čistá hodnota investice) = 945.700,- Kč

Index rentability : IR 1
IR = SHCF / IN
IR = 3.945.700 / 3.000.000 = 1,315


Výnosnost investice : ROI = Zr / IN Zr = celkem CF / t
ROI = 1.350.000 / 3. 000 000 Zr = 5. 400.000 / 4 =1.350.000,-
ROI = 45,00 %

Výnosnost investice je 45,00 % .

VI. Cash flow

Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu, k tomu dochází tvorbou zisku.Zisk je však účetní veličinou, nikoli skutečnými penězi.Skutečnými penězi je rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji, který označujeme jako cash flow.
Cash flow je tedy přehled peněžních toků sestaven na základě skutečných plateb.


Přímá metoda výpočtu:

Počáteční stav peněžních prostředků
Příjmy za určité období
Výdaje za určité období
Cash flow
2 220 000 Kč
4 200 000 Kč
-5 308 000 Kč
912 000 Kč
Nepřímá metoda výpočtu:

Příjmy za určité období
Výdaje za určité období
Cash flow
4 200 000 Kč
-5 308 000 Kč
-1 108 000 Kč

Přímá metoda nám ukazuje stav peněžních prostředků na začátku a na konci sledovaného období , nepřímá metoda nám zase ukazuje přírůstek peněz nebo úbytek peněz za sledované období.

ROA a ROE

ROA = zisk / celkový kapitál

r. 2005 765.400,- / 3.740.000,- = 20,47 %
r. 2006 985.504,- / 4.505.400,- = 21,87 %
r. 2007 1.171.208,- / 5.676.608,- = 20,63 %

Z dosažených údajů vyhodnocuji podnik LENCES spol.s r.o. , jako dynamicky se rozvíjející společnost s příznivými finančními ukazateli.

Ukazuje nám, jak se za určitou dobu zhodnotil celkový kapitál vložený do podniku.


ROE = zisk / vlastní kapitál
r.2005 765.400,- / 3.020.000,- = 25,34 %
r.2006 985.504,- / 3.700.400,- = 26,63 %
r.2007 1.171.208,- / 4.750.608,- = 24,65 %

Rentabilita vlastního kapitálu je základní kritérium efektivnosti.

V. Výpočet základních finančních ukazatelů ROE a ROS

Analýza rentability:

Rentabilita tržeb : hospodářský výsledek / tržby

r. 2005 981.400,- / 4.200.000,- = 23,4 %
r. 2006 1.216.504,- / 4.620.000,- = 26,3 %
r. 2007 1.431.208,- / 5.040.000,- = 28,4 %


Vyjadřuje schopnost podniku transformovat zásoby na hotové peníze, měl by mít stoupající tendenci. V našem případě procento postupně stoupá, což znamená, že podnik dobře transformuje zásoby na hotové peníze.

Rentabilita nákladů : zisk / náklady

r. 2005 765.400,- / 3.218.600,- = 0,238
r. 2006 985.504,- / 3.403.496,- = 0,290
r. 2007 1.171.208,- / 3.608.792,- = 0,325


Rentabilita obratu : zisk / obrat

r. 2005 765.400,- / 4.200.000,- = 0,182
r. 2006 985.504,- / 4.620.000,- = 0,213
r. 2007 1.171.208,- / 5.040.000,- = 0,232


Protože celkový kapitál podniku se skládá z vlastního a cizího kapitálu , počítáme zvlášť rentabilitu celkového ( ROA ) a vlastního ( ROE ) kapitálu.

Rozpočet potřeby kapitálu ke krytí hmotného investičního majetku :

- budova 1.630.000,--Kč
- stroje a zařízení prov. 890.000,--Kč
-------------------------------------------------------------------------------------
Celkem : 2.520.000,--Kč


Potřeba kapitálu celkem : 2.520.000,- + 51.900,- = 2.571.900,--Kč


Z celkového kapitálu tvoří : - vlastní kapitál podnikatele 1.630.000,--Kč
- potřeba cizího kapitálu tedy byla 2.571.900,- - 1.630.000,- = 941.900,--Kč
Chybějící částka kapitálu k podnikání byla vysoká, podnikatel využil nabídky k založení společnosti od jiného podnikatele. Druhý společník vložil do podnikání peněžní hotovost ve výši 1.000.000,--Kč.

OKEČ – Systematická část

Živnost oční optik


Ohlášení živnosti se řídí zákonem č.455/1991Sb.o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. O oprávnění v ČR žádá podnikatel na živnostenském úřadě v místě bydliště. Ohlašovací živnosti se dělí na volné, řemeslné a vázané. Oční optika patří k ohlašovacím živnostem vázaným a vyžaduje odbornou způsobilost.

V § 3 odst.2 písm.a) zákona č.455/1991 Sb., se píše, že činnost očních optiků a protetiků, ortopedických protetiků patří mezi živnosti, s odkazem na zákon č.20/1966 Sb. , o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č.220/1991Sb., o České lékařské komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona ČNR č.160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních. V odkazovaných zákonech se konkrétně o očních opticích nehovoří, jsou zde zmíněny pouze střední odborní pracovníci.

Požadavky na odbornou způsobilost a vymezení činnosti očního optika obsahuje příloha č.2 zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění vázané živnosti je oční optika pod SKUPINOU 214 : Ostatní, kde je vymezena odborná způsobilost vystudováním oboru oční optik nebo 3-letého bakalářského oboru oční optik - optometrista, s odkazem na § 8 odst. 2 vyhlášky č.77/1981 Sb. V § 8 odst.2 se hovoří pouze o tom, že oční optik patří mezi střední zdravotnické pracovníky. v příloze č.2 k nařízení vlády č.469/2000 Sb. Obsahové náplně vázaných živností je oční optika ve SKUPINĚ 214: Ostatní. Zde jsou vymezeny činnosti, které vykonává oční optik. Doklad o vystudování oboru oční optik musí podnikatel předložit při ohlášení živnosti. Další podmínky při splnění odborné způsobilosti jsou plnoletost, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

IV. Zakladatelský rozpočet

Podnikatel využil pro podnikání vlastní nemovitost. Hodnota budovy podle soudního
znalce byla stanovena na 1.630.000,--Kč. Zařízení dílny a prodejen činilo 890.000,--Kč.
Pronájem prodejny na 1 rok včetně veškerých služeb /teplo, voda, el.energie, telef.atd./
činí 150.000,--Kč. Podnikatel dosahuje denní tržby 14.000,--Kč při prodeji 25.dnů v měsíci, tj. 350.000,--Kč měsíčně a 4.200.000,--ročně. Roční mzdové náklady na čtyři zaměstnance včetně 35 % nákladů na mzdové odvody činí:
648.000,-Kč / 10.000,- + 35 % =13.500,- x 4 = 54.000,- x 12 = 648.000,- /.
Náklady na nákup zboží činí 2.210.000,--Kč. Podnikatel předpokládal, že oběžný majetek,
jehož největší částku bude tvořit zboží, se v průběhu roku obrátí šestkrát. Zboží se prodá a za získané tržby se opět nakoupí zboží nové.Rozpočet potřeby kapitálu ke krytí oběžného majetku :

- roční obrat 4.200.000,--Kč
- zisk 1.990.000,--Kč
- nákup strojů a zař. 890.000,--Kč
- odpisy HM : - budovy 32.600,--Kč / 6.odp.sk. - odpis zrychlený /
- stroje a zař. 178.000,--Kč / 2.odp.sk. - odpis zrychlený /
- mzdové náklady a odvody 648.000,--Kč
- nájem 150.000,--Kč
---------------------------------------------------------------------------------------
Roční obrat oběžného majetku 311.400,--Kč


Při 6 obrátkách za rok je potřeba kapitálu ke krytí oběžného majetku :

311.400,- : 6 = 51.900,--Kč


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

OKEČ – Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Hlavním požadavkem statistické práce je existence systému, který umožňuje vhodně zpracovat široký rozsah statistických dat za účelem jejich prezentace a analýzy. Společným jazykem pro sběr dat i zveřejňování statistických přehledů jsou klasifikační systémy.

Jednou ze základních ekonomických klasifikací je Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Je vypracována pro kategorizaci údajů, které souvisí s organizační jednotkou – ekonomickým subjektem. Poskytuje základnu pro přípravu statistických údajů, které souvisí s organizační jednotkou - ekonomickým subjektem. Poskytuje základnu pro přípravu statistických údajů o různých vstupech, výstupech, tvorbě kapitálu a finančních transakcích ekonomických subjektů.

Předmětem odvětvové klasifikace ekonomických činností jsou všechny pracovní činnosti vykonávané ekonomickými subjekty a jsou určované jejich vývojem. Obecně je činnost dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění.

Klasifikace je univerzální v tom smyslu, že musí umožnit odvětvové zařazení jak státní správy a činností vlád, místní správy, tak i velkých hospodářských a společenských organizací i drobných podnikatelů. Rozdělení na tržní a netržní činností není třídícím kritériem.

III. Analýza a marketingový plán

Silné stránky : - využití vlastní nemovitosti k podnikání

- dosažené vzdělání a 15-ti letá praxe v tomto oboru

- autorizovaný prodej


Slabé stránky : - nedostatek finančních prostředků na nákup brousících a optických

přístrojů

- nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v daném oboru


Příležitosti : - možnost získání dalších nebytových prostor v novém nákupním centru

Hypernova a zřízení zde prodejny, především s dražším a kvalitnějším zbožím

- možnost sepsat smlouvy s dalšími zdravotními pojišťovnami a přijímat

očními lékaři vystavené poukazy na brýle

- usilovat o možnost zřízení prodejny přímo v některé z nemocnic

- uzavřít s některým očním lékařem smlouvu a rozřířit přímo na prodejně

službu - poradenství a konzultace ohledně kontaktních čoček, které

musí předepisovat vždy lékař /pro začátek 1x týdně odpoledne/


Hrozby : - konkurence z okolí

- konkurence velkých společností

- blízkost hranic s Polskem - podstatně nižší cenyVyhodnocení analýzy : - dostatečná reklama - propagace firmy

- stanovení strategie a jejího uplatnění u jednotlivých služeb a
zboží

- další vzdělávání pracovníků

- flexibilita

- předvídání změn - požadavků u zákazníků

II.Charakteristika společnosti

Předmět podnikání společnosti :

Oční optika


Podnikatel založil společnost s ručením omezeným - oční optiku. Přímo v centru města Karviná v Severomoravském kraji, ve vlastní rodinném domě, který byl vhodný pro zřízení takovéto živnosti. V domě zřídil dílnu i prodejnu, stačily pouze drobné úpravy, zařízení prodejny a vybavení dílny potřebnými brousícími a dalšími optickými přístroji.


Při průzkumu trhu podnikatel zjistil, že přímo ve městě se nachází pouze jediná oční optika - pobočka firmy FOKUS a.s. , která je pouze sběrnou pro hlavní provozovnu v Ostravě. Z tohoto důvodu je doba dodání zboží a oprav pro zákazníky příliš dlouhá. Ve městě provozují praxi 3 oční specialisté, jsou zde dvě nemocnice a jedna poliklinika, na všech je i oční oddělení, dále je zde oční školka a lázně DARKOV, kde se léčí hodně zahraničních pacientů. Přímo v lázních využil možnost pronájmu nebytových prostor, vhodných k zřízení prodejny oční optiky.

Pro zřízené dvě provozovny oční optiky - prodejnu s dílnou v centru města a druhou prodejnu přímo v lázních DARKOV, musel podnikatel zajistit plynulý provoz čtyřmi zaměstnanci. Zaměstnanci mají patřičné odborné vzdělání, praxi, a důraz je také kladen na jejich jazykové znalosti, celkové vystupování a komunikativnost.
Prodejny podnikatel vybavil regály, zrcadly, pulty, pokladnami atd., musel také nakoupit zboží do prodejen a zásobit je.

I.Analýza výnosnosti založeného podniku

Úvod k analýze výnosnosti


Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou. Finanční analýza se provádí několika způsoby, především se srovnávají absolutní údaje v čase, jako například sledování zisku, anebo se pomocí poměrových ukazatelů sleduje například likvidita, rentabilita nebo zadluženost.
Každý ekonomický subjekt, který působí na trhu, musí neustále analyzovat svou činnost a výsledky, kterých dosáhl. Tato skutečnost je nutná především proto, že veškeré rozhodování v podniku je třeba přizpůsobit změnám, aby podnik neztratil své místo na trhu a byl stále konkurenceschopný.
Znamená to úměrně měnit objem výroby, výrobní sortiment, strukturu financování nebo počet zaměstnanců v závislosti na změnách tržního prostředí. Proto se v každém prosperujícím podniku vytváří finanční analýzy a vyvozují se z nich závěry pro podnik.
Úkolem finanční analýzy je posouzení současné finanční situace podniku a zároveň vyhlídek do budoucnosti. Jedná se vlastně o rozbor hospodaření podniku, který umožňuje, je - li prováděn kvalifikovaně a pravidelně, odhalit případné nedostatky.
Výsledky provedené analýzy jsou nezbytným zdrojem informací pro kvalitní vedení podniku a zlepšení rozhodovacích procesů.
Základním zdrojem informací pro celou finanční analýzu je účetnictví. Poskytuje důležité informace zahrnuté ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Cash – Flow :

- o stavu a pohybu majetku firmy,
- o zdrojích, ze kterých byl majetek pořízen,
- o čistém obchodním jmění,
- o hospodářském výsledku,
- o nákladech a výnosech.

Zdrojem údajů pro finanční analýzu jsou nejen tyto interní finanční výkazy, ale také údaje manažerského účetnictví, různá statistická šetření, externí údaje o jiných podnicích, jako jsou například výroční zprávy, údaje ze Statistické ročenky ČSÚ, z Obchodního věstníku a jiné. Slouží nám především pro srovnání s ostatními, hlavně konkurenčními podniky.
Finanční analýza nám odhaluje současnou finanční situaci podniku a její příčiny. Navrhuje varianty opatření, vedoucí ke zlepšení stavu. Finanční analýza charakterizuje finanční stav podniku proporcemi mezi majetkem, kapitálem, výnosy, náklady, příjmy a výdaji. Proporce se vyjadřují poměrovými ukazateli, které mají vztah k výnosnosti a finančním rizikům.

Cílem této seminární práce je zjištění výnosnosti založeného podnikatelského subjektu.