Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

I.Analýza výnosnosti založeného podniku

Úvod k analýze výnosnosti


Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou. Finanční analýza se provádí několika způsoby, především se srovnávají absolutní údaje v čase, jako například sledování zisku, anebo se pomocí poměrových ukazatelů sleduje například likvidita, rentabilita nebo zadluženost.
Každý ekonomický subjekt, který působí na trhu, musí neustále analyzovat svou činnost a výsledky, kterých dosáhl. Tato skutečnost je nutná především proto, že veškeré rozhodování v podniku je třeba přizpůsobit změnám, aby podnik neztratil své místo na trhu a byl stále konkurenceschopný.
Znamená to úměrně měnit objem výroby, výrobní sortiment, strukturu financování nebo počet zaměstnanců v závislosti na změnách tržního prostředí. Proto se v každém prosperujícím podniku vytváří finanční analýzy a vyvozují se z nich závěry pro podnik.
Úkolem finanční analýzy je posouzení současné finanční situace podniku a zároveň vyhlídek do budoucnosti. Jedná se vlastně o rozbor hospodaření podniku, který umožňuje, je - li prováděn kvalifikovaně a pravidelně, odhalit případné nedostatky.
Výsledky provedené analýzy jsou nezbytným zdrojem informací pro kvalitní vedení podniku a zlepšení rozhodovacích procesů.
Základním zdrojem informací pro celou finanční analýzu je účetnictví. Poskytuje důležité informace zahrnuté ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Cash – Flow :

- o stavu a pohybu majetku firmy,
- o zdrojích, ze kterých byl majetek pořízen,
- o čistém obchodním jmění,
- o hospodářském výsledku,
- o nákladech a výnosech.

Zdrojem údajů pro finanční analýzu jsou nejen tyto interní finanční výkazy, ale také údaje manažerského účetnictví, různá statistická šetření, externí údaje o jiných podnicích, jako jsou například výroční zprávy, údaje ze Statistické ročenky ČSÚ, z Obchodního věstníku a jiné. Slouží nám především pro srovnání s ostatními, hlavně konkurenčními podniky.
Finanční analýza nám odhaluje současnou finanční situaci podniku a její příčiny. Navrhuje varianty opatření, vedoucí ke zlepšení stavu. Finanční analýza charakterizuje finanční stav podniku proporcemi mezi majetkem, kapitálem, výnosy, náklady, příjmy a výdaji. Proporce se vyjadřují poměrovými ukazateli, které mají vztah k výnosnosti a finančním rizikům.

Cílem této seminární práce je zjištění výnosnosti založeného podnikatelského subjektu.

Žádné komentáře:

Okomentovat