Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Metoda indexu ziskovosti

Index ziskovosti = Σ SHCF / kapitálové výdaje
Index > 1 přijatelná investice
(je-li více alternativ investičního záměru, je výhodnější ta s vyšší ČSH nebo indexem ziskovosti a s nižší dobou návratnosti)

Metoda vnitřní míry výnosu
vnitřní míra výnosu = vnitřní výnosové procento

VVM =(Kv - Kn) x ČSHn/ (ČSHn – ČSHv) + Kn

VVM = vnitřní výnosová míra
kn = zvolená nižší diskontní míra
kv = zvolená vyšší diskontní míra
ČSHn = ČSH při nižší k
ČSHv = ČSH při vyšší k


Metoda doby návratnosti
Doba návratnosti je odvozena od kumulované SHCF a je určena následovně:
počet let od začátku investice do roku, kdy celkové příjmy (tj.kumulované SHCF) překročí kapitálové výdaje + částka nutná k úhradě kapitálových výdajů v roce, kdy příjmy
překročí kapitálové výdaje / SHCF roku, kdy celkové příjmy překročí kapitálové výdaje

(K – kumul. SHCF(t-1)) / SHCFt

t… rok, kdy jsou uhrazeny kapitálové výdaje (K)

Postup hodnocení efektivnosti investic

• Stanovení kapitálových výdajů na investici
• Predikce budoucích peněžních toků (CF)
• Stanovení nákladů na finanční kapitál
• Výpočet současné hodnoty očekávaných příjmů (CF)
• Aplikace metod hodnocení efektivnosti investic

Stanovení kapitálových výdajů na investici
Pořizovací cena DM + výdaje na zvýšení ČPK - příjmy z prodeje vyřazeného majetku
+ výdaje na likvidaci nepotřebného majetku + daňové efekty

Predikce budoucích peněžních toků
budoucí peněžní tok = cash flow (CF) = zisk po zdanění + odpisy = budoucí příjmy

tržby - provozní náklady,vyjma odpisů – odpisy = zisk před zdaněním – daň = zisk po zdanění
+ odpisy +/- změna pracovního kapitálu + příjem z prodeje strojů a zařízení - daňový efekt z prodeje = budoucí hodnota cash flow

Stanovení nákladů na kapitál, ze kterého je investice financována

ka=Wú . kú (1 – D) + Wd . kd

ka – průměrné kapitálové náklady podniku
kú – úroková míra pro úvěry před zdaněním
D – daňová sazba pro zdanění zisku
kd – míra dividend na akcie
Wú, Wd – váhy jednotlivých složek kapitálu určené procentem z celkových výdajů

Výpočet současné hodnoty očekávaných příjmů (CF)

SHDF = CF1/(1+K)1 + CF2/(1+K)2 + ……+ CFn/(1+K)n = Σ CFt/(1+K)t

SHCF = současná hodnota CF v období t
CFt = očekávaná hodnota CF v období t
k = průměrné kapitálové náklady podniku
t = období 1 až n (roky)
n = očekávaná životnost investic v letech

Metody hodnocení efektivnosti investic

• statické metody (pomocné)
– výnosnost (rentabilita) investic
– doba návratnosti
• dynamické metody (zohledňují faktor času)
– metoda čisté současné hodnoty
– metoda indexu ziskovosti
– metoda vnitřní míry výnosu
– metoda doby návratnosti

Metoda čisté současné hodnoty (ČSH)
ČSH = Σ SHCF – kapitálové výdaje

ČSH = ΣNn-1 Pn {1/(l+i)n}-k = P/(l+i) + P/(l+i) 2 + …..+ P/(l+i) n

n…od 1 do N
Pn… peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti
i…úrok (mezní cena kapitálu)
n…léta životnosti
N…doba životnosti
K…kapitálový výdaj
ČSH > 0 přijatelná investice

Dělení leasingu:

– leasing movité věci
– leasing nemovitosti
– operativní (provozní) leasing
– finanční leasing
– zpětný leasing
– leasing s plnou amortizací
– leasing se zůstatkovou hodnotou

2)FAKTORING
• odkup pohledávky
• krátkodobá forma
• pohledávka postoupena faktorové firmě (faktor) => firma získá dříve peníze
• faktoringová smlouva - závazek firmy po určité období postupovat všechny určené pohledávky; závazek faktora tyto pohledávky odkupovat
• stanoven úvěrový limit
3)FORFAITING
• obdoba faktoringu, pohledávky jsou však jištěny – zejména jde tedy o dl. pohledávky
• forfaitingová smlouva na jednotlivé pohledávky, nikoliv na soubor pohledávek
• druhy: zahraniční a tuzemský

4)TICHÉ SPOLEČENSTVÍ

• vklad tichého společníka
• po skončení smlouvy o tichém společenství vrací podnikatel vklad tichému společníkovi
• FO i PO, podílí se na podnikání a dostává část zisku vyplývající z jeho podílu

5)RIZIKOVÝ KAPITÁL
• kapitál zaměřený na projekty, kde je obtížené získat finance z klasických zdrojů
• kapitál financující velké projekty, projekty malých a středních firem – rizikové projekty
• specializovaná instituce poskytuje firmě kapitál (ZK) + napomáhá odbornými znalostmi a
monitoruje ekonomickou situaci
• cíl rizikového investora – zisk z investovaného Kapitálu
Typy rizikového kapitálu:
– předstartovní financování
– financování počátečního rozvoje
– rozvojové financování
– financování akvizic
– profinancování dluhů
– záchranné financování

Interní forma financování - ODPISY

• vyjadřují fyzické i morální opotřebení majetku, přenáší hodnotu majetku do nákladů
• fixní náklad; vrací se v tržbách – proto zdroj pořízení nového majetku
• souhrn odpisů = oprávky
• účetní odpisy – snaha zachytit co nejpřesněji skutečné opotřebení
• daňové odpisy – max. výše odpisů, která je pro účely základu daně uznána jako náklad
• Zákon o DzP zařazuje majetek do 6 odpisovýchskupin a určuje závaznou dobu odepisování
a metodiku výpočtu ročních odpisů
• Odpisy rovnoměrné a zrychlené


Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru
INVESTICE
• peněžní výdaje, k jejichž přeměně v budoucí příjmy dojde v delším časovém období
• statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, ale pro využití ve výrobě
• dělení:– hmotné– nehmotné– finanční
• způsoby pořízení: koupě, investiční výstavba, leasing, dar
• zdroje financování

Financování podniku a hodnocení efektivnosti investic

Zdroje financování podniku
• Externí x interní
• Vlastní x cizí
• Krátkodobé x dlouhodobé
• Externí - vklad majitele, úvěry, obligace, závazky,dotace, zvláštní formy financování

• Interní - čistý zisk, nerozdělený zisk,odpisy, finanční prostředky z prodeje majetku firmy

Zvláštní externí formy financování
• Leasing
• Faktoring
• Forfaiting
• Rizikový kapitál
• Tiché společenství
1)LEASING
• = pronájem dlouhodobého majetku
• získání majetku, nikoliv financí
• forma splátky kupní ceny, ne náklad na užívání, splátka je za urč. podmínek daňový náklad
• výrobce leas. spol. podniku

B. OBLAST INVESTOVÁNÍ

Nabytí hmotného investičního majetku -
Nabytí nehmotného investičního majetku -
Nabytí finančních investic -
Výnosy z prodeje hmot.investičního majetku +
Výnosy z prodeje finančních investic +
Inkaso pohledávek z komplexního pronájmu +
Úhrada závazků ke komplexnímu pronájmu - .

C. OBLAST FINANCOVÁNÍ
Zvýšení dlouhodobých úvěrů +
Snížení dlouhodobých úvěrů -
Zvýšení závazků z dluhopisů +
Snížení závazků z dluhopisů -
Zvýšení ostat. dlouhodobých závazků +
Snížení ostat. dlouhodobých závazků -
Upsání cenných papírů a účastí +
Vyplacení vlastního jmění společníkům -
Přeměna dluhopisů na akcie +
Dotace +
Kapitalizace závazků +
Úhrada ztráty společníky +
Dividendy a podíly - = konečný stav peněžních prostředků

Vztahy základních účetních výkazů

přehled o peněžních tocích
poč. stav peněžních prostředků výdaje
příjmy konečný stav peněžních prostředků


rozvaha
aktiva pasiva
peněžní prostředky vlastní jmění
zisk


výkaz zisku a ztrát
náklady výnosy
zisk

- Hrubé cash = cash flow– zisk po zdanění + odpisy
- Odpis je náklad a je zohledněný v hospodářském výsledku

Jak lze zvyšovat cash flow

• zvýšit tržby využitím vztahu mezi změnou ceny a množ. prodaného zboží,výrobků,služeb
• přesvědčit odběratele a zákazníky, aby platili včas resp. dříve
• prodat pohledávky faktoringové společnosti
• platit dodavatel. později, když to nenaruší obchod.styky, etiku podnikání a bude to výhodné
• optimalizovat zásoby
• pokusit se omezit sezónní výkyvy poptávky
• snižovat režijní náklady a platby za ně
• získat další úvěr či přesvědčit banku ke změně jednoráz. kr. úvěru na revolvingový,kontok.

Ukazatele na bázi CF
• CF likvidita, CF k celkovému kapitálu, CF na akcii…

Sestavení přehledu CF nepřímou metodou
Počáteční stav peněžních prostředků

A. PROVOZNÍ OBLAST
Hospodářský výsledek (zisk, ztráta)
Odpis stálých aktiv +
Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku (akt.oprav. položka +, p.o. položka – )

Změna zůstatku rezerv

Změna zůstatku rezerv (přírůstek rezerv +, úbytek rezerv -)
Změna zůstatku časového rozlišení (Výdaje příštích období přírůstek +, úbytek -)
Náklady příštích období přírůstek -, úbytek +)
Příjmy příštích období (přírůstek -, úbytek +)
Výnosy příštích období (přírůstek +,- úbytek )
Kurzovní rozdíl aktivní (pokud se obchoduje se zahraničím)( přírůstek -, úbytek +)
Kurzovní rozdíl pasivní (přírůstek +, úbytek -)
Dohadný účet aktivní ( přírůstek -, úbytek +)
Dohadný účet pasivní ( přírůstek +, úbytek)
Změna zůstatku opravných položek ke stálým aktivům ( přírůstek +, úbytek -)
Výsledek z prodeje stálých aktiv (vyloučení výsledku prodeje stálých aktiv z provozní oblasti) (zisk -,ztráta +)
Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účasti ( rozdíly zúčtované do výnosů -,rozdíly do nákladů + ) Změna stavu pohledávek ( přírůstek -, úbytek +)
Změna stavu krátkodobých závazků ( přírůstek +, úbytek -)
Změna stavu zásob (přírůstek -, úbytek +)
Změna zásoby krátkodobého finančního majetku (přírůstek -,úbytek + )

Vztah HV a CF

• VZZ vyjadřuje výsledek hospodaření za sledované období – kumulativní báze
• VCF informuje o příjmech a výdajích peněžních prostředků za sledované období
• Zisk vs. záporné CF – nedaří se inkasovat tržby dostatečně rychle
• Ztráta vs. kladné CF – neschopnost zhodnotit vložený kapitál
• Zisk + kladné CF – příznivá situace
• Ztráta + záporné CF – nepříznivá situace


příjmy a výdaje vs. náklady a výnosy
• Náklady – i položky, které nebyly skutečně uhrazeny v daném období
• Náklady – i položky, které neznamenají úbytek PP
• Výnosy – i položky, které nebyly skutečným příjmem v daném období
• VZZ nezohlední některé výdaje běžného období
• VZZ neodráží některé příjmy běžného období
Metodika sestavování přehledu CF
• Přímá metoda
• Nepřímá metoda

Přímá metoda

Výkaz vhodně zvolených a uspořádaných skupin peněžních příjmů a výdajů
Například: (Přijaté úhrady za vlastní výrobky,Přijaté úhrady za služby, Přijaté úhrady za zboží, Výdaje na zboží, Materiální výdaje, Výdaje na nakupované služby, Výdaje na mzdy a ostatní osobní výdaje, Placené daně, Výplata dividend)

Nepřímá metoda
• výkaz cash flow je sestavován na základě výnosových a nákladových údajů, které jsou
transformovány v informace příjmově výdajové pomocí změn položek rozvahy, cash flow je rozdíl mezi obratem příjmů a obratem výdajů
• HV podniku upraven o: • Nepeněžní operace (odpisy, tvorba a čerpání rezerv, opr.položky)
• Neuhrazené náklady a výnosy
• Položky příjmů a výdajů spojených s investiční a finanční činností


• kladný peněžní tok
» Zvýšení pasiv
» Snížení aktiv

• záporný peněžní tok
» Snížení pasiv
» Zvýšení aktiv

Sledujeme CF ve členění na:

• Peněžní tok z běžné činnosti: (základní výdělečná činnost podniku)
• HV, Nepeněžní operace, Změny OA

• Peněžní tok z investiční činnosti (pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku)
• Výdaje na investice, Příjmy z prodeje stálých aktiv

• Peněžní tok z finanční činnosti (změny velikosti a složení VJ, dl. popř. kr. závazků)
• Vybrané operace s vlastním jměním, Změny dlouhodobých závazků

Musí platit:
Počáteční stav peněžních prostředků
± cash flow celkem
+ tvorba převažuje nad užitím peněžních prostředků
− užití převažuje nad tvorbou peněžník prostředků
= Konečný stav peněžních prostředků

Peněžní toky v podniku

CASH FLOW
•Vznik v USA v 50. Letech a rozšířeni během 70. let
•Výkaz CF - výkaz peněžních toků - změny peněžních prostředků podniku za dané období
•Výkaz CF zjišťuje: -skutečný příjem peněz (peněžních ekvivalentů) do pokladny nebo na BÚ
-skutečně vydané peněžní prostředky (peněžní ekvivalenty)

CF = přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků (peněžních ekvivalentů)
Peněžní prostředky • Peníze v hotovosti + ceniny
• Peněžní prostředky na účtu
• Peníze na cestě
Peněžní ekvivalenty • Krátkodobý likvidní majetek
• Peněžní úložky
• Likvidní, obchodovatelné CP
Převod v rámci položek se nepromítne do přehledu CF!!

Přehled CF

• Disponibilní peněžní prostředky podniku na počátku sledovaného období
• Tvorba peněžních prostředků
• Užití peněžních prostředků
• Disponibilní peněžní prostředky na konci období
• Peněžní tok za sledované období
Využití CF
• Krátkodobé a dlouhodobé plánování finančního hospodaření
• Hodnocení investičních záměrů a plánování investic = plánování nákupu DM
• Hodnocení platební schopnosti podniku
• Řízení likvidity
• Finanční analýza a hodnocení hospodaření podniku
• Zjišťování tržní ceny podniku
Výhody přehledu CF
• Není ovlivněn metodou odpisování dlouhodobého majetku
• Není zkreslován systémem a výší časového rozlišení
• Vliv na peněžní tok nastává až v okamžiku zaplacení
• Není ovlivněn tvorbou rezerv, opravných položek

„Podnik v podniku“

Tvorba „podniků v podniku“ je další možností zpružnění organizační struktury. Svým
charakterem se podniky v podniku podobají spíše „projektům v podniku“. Čím pružnější je
organizační struktura, tím lepší zázemí tvoří pro rychlou reakci chování podniku na změny v jeho okolí. Přestože podmínky, ve kterých působí kterýkoliv podnik, nikdy nejsou neměnné, jsou jednotlivé obory podnikání vystaveny různé míře změn okolí.
„Podniky v podniku“ jako sekundární organizace. např. tzv. podnikatelské jednotky
jsou vytvořeny na základě kombinace kritérií výrobek – trh. Každá podnikatelská jednotka má přesně definované zákazníky, na které se orientuje, a konkurenty, se kterými se střetává. Má své vlastní poslání,cíle,vlastní plán, samostatné řízení zdrojů a odpovídá za dosažený hospodářský výsledek (je ziskovou jednotkou). Je třeba upozornit, že ziskovou jednotkou nemusí být samozřejmě pouze SBU, zisková jednotka může mít i jinou podobu.
Kromě organizační struktury existuje v podniku ekonomická struktura, jejíž součástí jsou tzv. odpovědnostní střediska . Organizační a ekonomická struktura nemusejí být totožné.
„Podniky v podniku“ jako primární organizace. Řada organizačních forem používaných v současnosti excelentními podniky používá systém tvorby „podniků v podniku“ jako základní kritérium strukturalizace, tzn. že „podniky v podniku“ tvoří primární a nikoli sekundární organizaci. „Podniky v podniku“ jsou představovány pružnými
týmovými strukturními formami, jako je např. fraktálová a flotilová organizace, améba.

„bezhierarchická“ organizace

Zde by bylo přesnější hovořit o změně koordinačního mechanismu (resp. systému řízení a
komunikačního systému) a nikoliv o zrušení hierarchického uspořádání podniku. Hierarchie
nezanikne, tak jako nikdy nezanikne dělba pravomoci a manažeři. Hierarchie usnadňuje
spolupráci při plnění cílů podniku, tzn. Umožňuje realizaci „velkých“ úkolů.

Přímým nákladem je, pokud mohu jednoznačně naznačit že souvislosti s daným produktem nebo výrobkem jednoznačně souvisí např. vyrábím auta a mám 2 technologické linky fabie a octavie, jednotlivé linky dostávají mzdu (přímý náklad) energie není přímý náklad taktéž voda, olej, čím můžu dát více v podniku přímých nákladů tím je to pro mě lepší
Nepřímé náklady rozvrhuji pomocí:
1) Celkových přímých nákladů (toto kritérium si stanoví podnik ve vnitropodnikové směrnici)
2) Počítám nepřímé náklady na jednu korunu mezd

Metody kalkulace je tzv. druhá fáze kalkulace (k jednotlivým výrobkům přiřadím přímé a nepřímé náklady a druhá fáze je že je vlastně propočítávám) Předběžná (abych se nějak v procesu výroby řídil)
1)odečítací metoda (hl. a vedlejší produkt)
2) dělící neboli prostá
3) poměrových čísel (máme zde více hlavních výrobků a stanovíme poměry jednotlivých výrobků)
4) metoda zakázková (uděláme zakázku a kalkulujeme náklad na danou zakázku)

Základní formy organizačních struktur

• Malým a (nebo) mladým podnikům bude většinou vyhovovat průkopnická organizace, kde dominuje jednoliniový systém uspořádání řídících vztahů.
• Zavedeným (nebo) velkým podnikům v případě, že je pro ně charakteristická menší intenzita změn okolí, jíž musí čelit, se hodí byrokratická organizace založená na bázi liniově štábního systému.
• Podnikům, jež musí čelit velice dynamickým změnám okolí a adekvátně na ně reagovat, a přitom velikost těchto podniků již není vhodná pro použití průkopnické organizace, nezbývá než použít pružných organizačních forem.

Ke zvýšení pružnosti dochází:
- zavedením více kriteriální struktury (např. maticová organizace),
- zavedením projektových organizačních forem,
- snahou o implementaci výhod malých průkopnických forem organizace do velkých firem prostřednictvím tvorby „podniků v podniku“.

Vícekriteriální organizační struktura
Představitelem maticová organizace, kde je primární struktura, která je vytvořena podle 1 kritéria, maticově propojena (tzn. Aplikována současně) se sekundární strukturou, která je vytvořena podle jiného kritéria. O možných kritériích (funkce, objekt) bylo pojednáno v souvislosti s tvorbou organizačních jednotek. Tato organizační forma je sice schopna lépe reagovat na změny okolí prostřednictvím specializovaných manažerů pro výrobek, trh, projekt nebo funkci, větší pružnosti je však dosaženo za cenu porušení jednoty řízení.

Projektové organizační formy

Charakteristické tím, že v rámci základní organizační struktury podniku vznikne dočasně
organizace orientovaná na uskutečnění určitého projektu (tzn. úkolu se zcela specifickými rysy). Projektová organizace má interdisciplinární charakter. Je ustaven vedoucí projektu, který si vytvoří tým z pracovníků různého zaměření tak, aby jeho sestava vyhovovala řešení projektu. Charakter projektu určuje dělbu pravomoci mezi linii a vedoucím projektu.

Podle toho, jak silně je ovlivněna základní struktura, je rozlišována:
- koordinace projektu, kde dominuje linie a vedoucí je pouze spojnicí pracovníků tvořící tým (shromažďuje návrhy a zpracovává závěry), je používána u nenáročných projektů
- projektová maticová organizace, kde pravomoc je rozdělena mezi linii a vedoucího projektu a aplikuje se na řešení složitějších projektů (např. výrobkové inovace)
- čistá projektová organizace, která se hodí pro velmi složité projekty, kdy je třeba, aby současně se stávající strukturou podniku vznikl plně organizačně samostatný projektový tým, v němž pracovníci jsou zcela vyvázáni z plnění stávajících povinností a jsou podřízeni pouze vedoucímu týmu.

Způsoby uspořádání řídicích vztahů

a) Jednoliniový (liniový) systém, předpokládá u každého podřízeného pouze 1 nadřízeného.
b) Víceliniový (funkcionální) systém,podřízený dostává příkazy od několika nadřízených. Tyto dvě formy uspořádání řídících vztahů jsou extrémní a v praxi se většinou nevyskytují ve své čisté podobě, nýbrž jako smíšené formy.
c) Liniově štábní systém, je velmi rozšířenou smíšenou formou (kombinací výše zmíněných forem) je uváděn jako zvláštní forma uspořádání řídících vztahů. Snaha kombinovat výhody jedno- a vícelinového systému.


Liniově štábní systém se vyznačuje jednou linií řízení (přikazovací pravomoci), přičemž vysoká fundovanost rozhodování liniových pracovníků je zajištěna pomocí delegování části jejich pravomoci na:
- Štábní organizační jednotky (např. asistent generálního ředitele),které pro linii plní podpůrnou funkci (odborné poradenství, příprava rozhodování, kontrola plnění úkolů).
- Společné servisní jednotky, které jsou vybaveny rozsáhlými kompetencemi, spojenými s výkonem jejich specializované funkce:
• kontrolní (např. účetnictví, controlling),
• služeb (např. výzkum trhu, výpočetní centrum),
• plánování,
• společné provádění vybraných funkcí (např. centrální nákup, výzkum,personalistika).

2) Divizionalizace, což je typ ...

2) Divizionalizace, což je typ specializace podle objektu. Předpokládá specializaci vytvořené organizační jednotky na daný objekt, kterým může být např. výrobek, trh, region, projekt.

vedení podniku


výrobková skupina1 výrobková skupina2 výrobková skupina3 výrobková skupina4 výrobková skupina5

vedení podniku


trh 1 trh 2 trh 3 trh 4 trh 5

Způsob propojení organizačních jednotek
Při propojení (provázání) organizačních jednotek přichází na řadu druhý organizační princip:
odpovědnost musí odpovídat pravomoci. Pojivem je pravomoc, pomocí které jsou definovány vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Prostřednictvím těchto vztahů může být uskutečňována koordinace organizačních jednotek.

Organizační výstavba podniku

Cílem podnikatele je zvyšovat hodnotu svého podniku. V případě, že vlastník nechce, nebo
vzhledem k velikosti podniku nemůže, řídit podnik sám, je třeba oddělit řízení od vlastnictví.
Podmínkou pro oddělení řízení od vlastnictví podniku je, aby profesionální manažeři jednali
v zájmu vlastníků. Protože existuje kritérium umožňující posoudit činnost manažerů (ČSH), může na ně být delegována pravomoc.

Samotný pojem „organizace“ je interpretován různě. Například jako:
- organizační struktura,
- proces organizování,
- podnik, resp. instituce.

Zaměříme se na pojetí organizace jako organizační struktury. Organizační strukturou obvykle
rozumíme účelovou formální strukturu organizačních jednotek ve formálně organizovaném podniku.

Organizační struktura je výsledkem ...

Organizační struktura je výsledkem organizování. Důvodem organizování je nutnost dělby práce a omezenost rozpětí řízení. V řízení, jako v každé jiné činnosti, musí dojít k dělbě práce z důvodu rozsahu, různorodosti a efektivnosti vykonávání manažerské činnosti.

Dělba práce je proces, jímž je celková dělba práce rozdělována do činností tak, aby jejich realizace byla co nejefektivnější. Omezenost rozpětí řízení je pak důvodem pro vytváření více organizačních úrovní.

Postup při tvorbě organizační struktury
Organizační struktura musí být „šitá na míru“ podle situace konkrétního podniku. Manažer musí rozhodnout o tom, jaké úkoly je nutné pro dosažení cíle podniku vykonat, kde a jak by se měly provést a kdo za ně bude odpovídat.
Plnění úkolů znamená uskutečnění:
- činností transformačních (změny vstupů na výstup),
- materiálových toků (pohyb materiálu z jednoho místa na druhé),
- převodu informací (koordinace transformačních kroků,materiálových toků a zpětné vazby).

Předpoklady tvorby organizační struktury

Identifikace činností nutných pro dosažení cíle podniku a jejich seskupení do organizačních jednotek tak, aby bylo možno je co nejlépe provést. Rozdělení, přesné definování a přidělení toků spojených s fungováním podniku jednotlivcům, resp. skupinám, představuje organizaci.
Ze specializace vyplývá rozdělení odpovědnosti. Odpovědnost by měla odpovídat pravomoci. Ten, kdo je odpovědný za určitý úkol, musí mít pravomoc činit kroky a disponovat prostředky
k jeho splnění.
Při tvorbě organizační struktury je třeba rozhodovat podle situace podniku o:
- způsobu tvorby organizačních jednotek
- způsobu provázání vytvořených organizačních jednotek

Způsob tvorby organizačních jednotek
1) Funkcionalizace, kdy jde o specializace podle podnikových funkcí. To předpokládá orientaci organizačních jednotek na vykonávání specializované činnosti.
vedení podniku


konstrukce zásobování výroba prodej správa

Všeobecný kalkulační vzorec

1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
4. Výrobní (provozní) režie
Vlastní náklady výroby - položky 1 - 4
5. Správní režie
Vlastní náklady výkonu - položky 1 - 5
6. Odbytové náklady
Úplné vlastní náklady výkonu - položky 1 - 6
7. Zisk (ztráta)
Cena výkonu


Členění kalkulace nákladů (dle způsobu zpracování)
Předběžná - slouží k naplánování nákladů a tržeb podniku.
Výsledná – slouží k zhodnocení dodržení naplánovaných nákladů a tržeb.

Metody kalkulace

Kalkulace dělením
- prostá
- stupňovitá
- s poměrovými čísly
Kalkulace přirážková
Kalkulace ve sdružené výrobě - zůstatková (odečítací) metoda, rozčítací metoda, metoda
kvantitativní výtěž
Kalkulace rozdílová (metoda standardních nákladů, metoda normová)
Rentabilita
Prostřednictvím rentability hospodářské činnosti je hodnoceno dosahování zisku podnikem.
Její úroveň lze kvantifikovat absolutním ukazatelem, poměrovými ukazateli.
Nejvýznamnějším ukazatelem je kapitálová míra rentability, označovaná také jako míra
zisku nebo výnosnost vloženého kapitálu.

Rentabilita celkového kapitálu
Slouží k hodnocení celkové ekonomické efektivnosti podniku.
Výpočet:
rentabilita celkového kapitálu = zisk před odpočtem úroků a daní / celková aktiva
rentabilita celkového kapitálu = [zisk po zdanění +úroky ( 1 - d)] / celková aktiva
(d = sazba daně ze zisku)

Rentabilita vlastního kapitálu

informuje o výnosnosti kapitálu, vloženého do podniku jeho vlastníky.
Je definována: rentabilita vlastního kapitálu = zisk po zdanění / vlastní jmění

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálHodnocení výnosnosti dlouhodobých zdrojů a to jak vlastních, tak cizích.
rentabilita dlouhodobého kapitálu = [ zisk po zdanění +úroky ( 1 - d) ] / [vl. jmění + dl. cizí zdroje]
Podává informaci o výnosnosti všech investorů.
výnosová míra rentability = zisk po zdanění / výnosy
rentabilita tržeb = zisk po zdanění / tržby
nákladová míra rentability = zisk po zdanění / náklady

Rozpočty
Rozpočet je plán, jehož pomocí zjišťujeme náklady a výnosy podniku nebo vnitropodnikových útvarů.

Rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací
Rozpočet
- vypočítává se pro určité období
- je zaměřen na náklady a výnosy
- u nákladů je prvořadé hledisko odpovědnosti
- týká se vnitropodnikového útvaru
- je podrobnější v režijních nákladech

Kalkulace
- vypočítává se pro určitý úsek výrobků
- je zaměřena na náklady
- u nákladů je prvořadé hledisko účelu jejich vynaložení a místa vzniku
- týká se výkonů (výrobků, služeb)
- režijní náklady shrnuje do globálních položek

Odpisy

Daňové – 7 odpisových skupin, podle zákona o daních z příjmů, odepisujeme je po celý
rok podle jedné stanovené sazby
Účetní – stanovuje si podnik sám, podle zákona o účetnictví, podělíme dvanácti a účetně si
můžeme odepsat pouze 1/12

Daňové odpisy
Lineární (rovnoměrné)
Degresivní (zrychlené)
Tyto odpisy slouží pro výpočty daně z příjmu


Lineární odpisy
Roční odpis v prvním roce: (vstupní pořizovací cena x roční sazba pro 1. Rok odepisování) /100

Roční odpis v dalších letech: (vstupní pořizovací cena x roční sazba pro další roky)/100

Degresivní odpisy

Roční odpis v prvním roce: vstupní pořizovací cena/koeficient pro 1. Rok odepisování

Roční odpis v dalších letech: (zůstatková cena X 2)/koeficient – počet let,kdy byl majetek odp.


Účetní odpisy
Lineární
Degresivní
Progresivní

Kalkulace nákladů
K řízení nákladů je nezbytné jejich sledování i z hlediska věcného, tj. podle výkonů. To je úkolem kalkulací vlastních nákladů.
Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na kalkulační jednici.
Kalkulační jednice je určitý výkon vymezený měřící jednotkou.
Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. Doporučené kalkulační položky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec, který je používán většinou podniků v České republice.

Dle závislosti nákladů na změnách objemu výkonů

fixní náklady
variabilní náklady
proporcionálních nákladů (lineárně závislých)
podproporcionálních nákladů (degresivně závislých)
nadproporcionálních nákladů ( s progresivní závislostí)

Podle příčinných vazeb k druhově, objemově, a jakostně specifikovanému výrobku či službě
- přímé (jednicové)
- nepřímé
Mohou být vykazovány jako
- režijní náklady,
- náklady pomocných činností.

Režijní náklady bývají v podnicích často členěny na
- výrobní (provozní) režii
- správní režii
- odbytová režie

Náklady pomocných činností tvoří většinou ...

Náklady pomocných činností tvoří většinou náklady na mechanizované práce víceúčelových strojů, nákladní autodopravu, provoz dílen, stavební práce a jiné služby poskytované jedním vnitropodnikovým útvarem jinému.

Hospodářský výsledek podniku
Hospodářský výsledek vykazován odděleně za
- provozní činnost,
- finanční činnost,
- mimořádnou činnost.

Finančně ekonomický výsledek PO
daně z příjmů PO
zisk čistý zisk
přidaná mzdové náklady
výnosy
hodnota finanční a ostatní náklady

odpisy
ostatní materiálové náklady a služby
- Rozpracovaná výroba se oceňuje ve výši vl. nákladů

Finančně ekonomický výsledek FO

daně z příjmů FO
zisk čistý zisk
přidaná ocenění podnikatele výnosy
hodnota mzdové náklady zaměstnanců
finanč. A ost. Náklady, odpisy
ostatní materiálové náklady
(spotřeba materiálu, energie, služby)Ekonomická přidaná hodnota
Základem je čistý zisk z hlavní výdělečné činnosti snížený o průměrné náklady kapitálu dlouhodobě vázaného v podniku: EVA = Z - ko ( A - KZ )
kdeEVA = ekonomická přidaná hodnota,
Z = zisk z hlavní výdělečné činnosti po zdanění,
ko = průměrné náklady dlouhodobého kapitálu,
A = aktiva celkem,
KZ = celkové krátkodobé závazky.
Prostřednictvím ekonomické přidané hodnoty lze adekvátněji usuzovat na schopnost manažerů zhodnocovat kapitál vlastníků v daném období.

Příklad:

(+) (+) (+)
mimořádné výnosy (-) mimořádné náklady = mimořádný výsledek
+ mimořádný zisk
- mimořádná ztráta
výnosy (-) náklady = hospodářský výsledek
(zisk, ztráta) před zdaněním tj. hrubý zisk
(-)daně (z příjmu práv osob)
- (v.o.s. - fyzických osob)
----------------------------------------------------
hospodářský výsledek
(zisk, ztráta) po zdanění tj. čistý zisk
(+)čerpání z rezervních fondů
(-)příděly rezervním fondům
(+)(-)zisk, ztráta z minulého období
---------------------------------------------------
bilanční zisk ( + )
bilanční ztráta ( - )

Výkaz zisků a ztrát - výsledovka

+ Tržby za prodej zboží
- Náklady vynaložené na zboží
= Obchodní marže
+ Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
+ Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
+ Aktivace
- Výrobní spotřeba materiálu, energie a služeb
= Přidaná hodnota
- Odpisy dlouhodobého majetku
- Mzdové a ostatní osobní náklady
- Daně a poplatky
+ Jiné provozní výnosy
- Jiné provozní náklady
- Tvorba rezerv
+ Opravné položky výnosů a nákladů
= Provozní hospodářský výsledek
+ Výnosy z finančních operací
- Náklady na finanční operace
+ Opravné položky výnosů a nákladů z finančních operací

Hospodářský výsledek z finančních operací

+ Provozní hospodářský výsledek
- Daň z příjmů za běžnou činnost
= Hospodářský výsledek za běžnou činnost po zdanění (zisk nebo ztráta)
+ Mimořádné výnosy
- Mimořádné náklady
- Daň z příjmů z mimořádné činnosti
= Mimořádný hospodářský výsledek po zdanění
+ Hospodářský výsledek za běžnou činnost po zdanění
= Hospodářský výsledek běžného účetního období po zdanění


Výnosy podniku
Peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých hospodářských činností za určité
období. Jejich hlavními součástmi jsou zejména externí výnosy v podobě
- tržeb z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb,
- změna stavu vnitropodnikových zásob,
- aktivace,
- tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu,
- finanční výnosy aj.

Tržby

Hlavní složka výnosů podniku
Tržby z prodeje zboží
Tržby z prodeje vlastních výkonů
Tržby jsou ovlivněny
růstem objemu prodeje zvyšováním kvality a technické úrovně výkonů, zlepšením servisu,
účinnou reklamou, zaváděním nových výrobků a služeb atd.,
stanovením ceny vzhledem k formě konkurenčního prostředí na příslušném trhu.

Náklady podniku
Jsou členěny podle jednotlivých druhů:
spotřeba materiálu, energie a služeb,
mzdové a ostatní osobní náklady,
dpisy dlouhodobě využívaného majetku,
finanční náklady.

Členění nákladů
Podle původu spotřebovaných vstupů a v návaznosti na obrat kapitálu podniku
náklady prvotní též externí,
náklady druhotné či interní.

Čistý zisk podniku, bývá považován ...

Čistý zisk podniku, bývá považován za jeho disponibilní zisk.

Nerozdělený zisk se rozumí čistý zisk snížený o podíly do příslušných fondů a o dividendy resp. jiné podíly vlastníků na zisku.

Ekonomický zisk zohledňující nejen dosahované výnosy a s nimi související explicitní náklady zjišťované v účetnictví , ale celkové ekonomické náklady.

provozní výnosy provozní náklady provozní výsledek
tržby materiálové + provozní zisk
+ - změna zásob (-) osobní (mzdy, pojištění, = - provozní ztráta
+ aktivace odpisy
Ostatní
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(+) (+) (+)
finanční (neprovozní) (-) finanční (neprovozní) = hospodářský výsledek
výnosy náklady
jiné činností úroky + finanční zisk
z účastí finanční náklady - finanční ztráta
z finančních investic
úroky aj.

Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku

Hospodářský výsledek = finanční výsledek
Hospodářský výsledek je vyčíslen jako rozdíl mezi výnosy a náklady:
Zisk - přebytek výnosů nad náklady,
Ztráta – přebytek nákladů nad výnosy.
Je vykazován ve výkazu zisku a ztrát a rovněž v rozvaze jako výsledný stav při účetní závěrce:
• vpřípadě dosažení zisku
Aktiva = Pasiva + zisk
• vpřípadě ztráty
Aktiva = Pasiva - ztráta.

Zisk
Účetní zisk vykazovaný ve výsledovce a to jako
- zisk z hlavní (provozní) činnosti podniku
- zisk z běžné činnosti,
- mimořádný zisk.

Daňový (zdanitelný) zisk

Hrubý zisk (hrubý výnos)
- pro označení zisku soukromého podnikatele
- pro označení zisku před zdaněním.

MAJETEK =Kapitál (=zdroje)

Koloběh a obrat kapitálu
Rozpracovaná (nedokončená) výroba výrobky (jejich prodej a následné výnosy)
Pohledávky u odběratelů (příjmové platby, inkaso pohledávek) peněžní prostředky
Rozdělení finančního výsledku odvody(daně), rozdělení zisku
Peněžní prostředky do výroby (nákup faktorů, výdajové platby) výrobní faktory (spotřeba výrobních faktorů, náklady) rozpracovaná (nedokončená výroba)

výrobky (vnitřní obrat výrobků, krmiva, osiva) výrobní faktory

• První stádium
• Druhé stádium
• Třetí stádium
Struktura dluhu
• krátkodobý cizí kapitál je obvykle levnější než dlouhodobý
• optimalizace poměru dlouhodobých a krátkodobých zdrojů
• čistý pracovní kapitál
• nekrytý dluh

Optimalizace kapitálové struktury

• optimální kapitálová struktura – minimum celkových nákladů na podnikový kapitál
• celkové náklady na kapitál: Ko(WACC) = Kj (l-T)(B/V) + Ke(S/V)
ko – náklady na celkový kapitál
kj – náklady na cizí kapitál před zdaněním zisku
ke – náklady na vlastní kapitál před zdaněním zisku
T – míra zdanění zisku
B – tržní hodnota cizího kapitálu
V – celkový kapitál (tržní hodnota firmy)

Ukazatelé používané pro hodnocení obratu kapitálu (jednoho koloběhu)

Rychlost obratu ro=Oo/C
kde OO = objem obratu
C = pr_m_rný stav kapitálu

Doba obratu do=(1/ro) x T
kde T = počet dní

Objem obratu lze vyjádřit:

- celkovými ročními výnosy (tržbami), tj. výstupy,
- celkovými náklady, tj. vstupy.

Hlavní způsoby zrychlování kapitálu:
- zlepšování technologie
- optimalizace zásob
- urychlení odbytu výrobků a zboží

Oceňování podniku
• Celkovou hodnotu podniku potřebujeme znát při prodeji nebo koupi, vstupu nových
společníků, fúzi apod.
• Oceňování likvidovaného podniku se provádí na základě likvidační hodnoty.
• Existuje celá řada metod pro oceňování podniku jako celku.

Rozvaha – bilance

Aktiva celkem Pasiva celkem

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění
B. Stálá aktiva
B.I Nehmotný dlouhodobý majetek
B.II Hmotný dlouhodobý majetek
B.III Finanční majetek
C. Krátkodobá (oběžná) aktiva
C.I Zásoby
C.II Dlouhodobé pohledávky
C.III Krátkodobé pohledávky
C.IV Finanční majetek

A. Vlastní kapitál
A.I Základní kapitál
A.II Kapitálové fondy
AIII Fondy tvořené ze zisku
A.IV Hospod.výsled. minulých let
A.V Hospod.výsled. účetního období
B. Cizí kapitál
B.I Rezervy
B.II Dlouhodobé závazky
B.III Krátkodobé závazky
B. IV Bankovní úvěry a výpomoci
C. Ostatní pasiva

Základní kapitál

Základní kapitál je vytvářen peněžitými a nepeněžitými vklady společníků.
• U akciové společnosti
– Bez veřejné nabídky akcií – 2 mil. Kč
– S veřejnou nabídkou akcií - 20 milionů Kč
• U společnosti s ručením omezeným - minimálně 200000 Kč.
• U družstev - nejméně50 000 Kč.

Kapitálové fondy
• U akciové společnosti jde o emisní ážio.
• U společnosti s ručením omezeným může jít o příplatek nad hodnotu vkladu.
• Ostatní kapitálové fondy.
• Rezervní fond (fond nedělitelný)
• Statutární fondy
• Ostatní fondy
• Nerozdělený zisk
• Zisk běžného roku po zdanění
• Dlouhodobé cizí zdroje
Mohou to být závazky v souvislosti
– s emisí podnikových obligací,
– s čerpáním dlouhodobých bankovních úvěrů,
– s využíváním dlouhodobého obchodního úvěru.

Krátkodobé cizí zdroje

– krátkodobé závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, státu a dalším institucím,
akcionářům, společníkům či členům
– krátkodobé bankovní úvěry
- kr. účelové úvěry, revolvingový, kontokorentní, lombardní, eskontní, avalový, akceptační

Cizí zdroje - rezervy
• Podle určení jde o
- rezervy obecné,
- účelové rezervy.
• Dle daňového hlediska
- rezervy daňové,
- ostatní rezervy,
Ostatní (přechodná) pasiva
- výdaje příštích období
- výnosy příštích období
Celková výše finančních zdrojů podniku je určována především:
– velikostí podniku,
– technologickou úrovní podniku,
– rychlostí obratu kapitálu,
– organizací a způsobem odbytu výrobků.

Krátkodobý (oběžný) majetek

- věcné jako zásoby
- finanční
1. Zásoby
• skladovaný materiál
- suroviny
- pomocné látky přecházející rovněž do výrobku
- náhradní díly
- vratné obaly a obalové materiály
- další movité věci
• nedokončená výroba
• výrobky vlastní výroby
• zboží
• zvířata

2. Pohledávky
Vznikají při obchodním styku s odběrateli a třídí se:
- podle subjektu
- podle splatnosti
- podle jejich rizikovosti
- pravidelné pohledávky či náhodné

Krátkodobý finanční majetek je ...

Krátkodobý finanční majetek je vykazován v
- hotovosti v pokladně
- bezhotovostních peněžních prostředcích
Oceňování krátkodobého majetku
- hotovost a vklady
- zásoby
•podle průměrných cen
•FIFO
•LIFO
•pevnými skladovými cenami

- pohledávky

Přechodná aktiva
- náklady příštích období
- příjmy příštích období
Kapitálová struktura podniku
Představuje strukturu zdrojů, z kterých je podnik financován.
• Vlastní kapitál (vlastní jmění)
• Cizí kapitál (cizí zdroje)
• Přechodná pasiva

Vlastní kapitál

- základní kapitál (základní jmění)
- kapitálové fondy (např. u a.s. emisní ážio)
- fondy ze zisku (např. zákonný rezervní fond, nedělitelný fond)
- hospodářský výsledek minulých let
- hospodářský výsledek běžného roku

Cizí kapitál
- dlouhodobý (dlouhodobé závazky – dlouhodobý úvěr, dluhopisy, dlouhodobé přijaté zálohy)
- krátkodobý (obchodní úvěr, krátkodobý bankovní úvěr, daňové závazky, závazky k zaměstnancům)
- rezervy (zákonné, na kurzové ztráty, ostatní)

Přechodná pasiva
Výdaje příštích období, výnosy příštích období, kurzové rozdíly pasivní, dohadné položky pasivní

T = doba použitelnosti ...

T = doba použitelnosti majetku v letech,
Os = lineární odpisová sazba v % vypočtená z doby použitelnosti,
Cp = pořizovací cena majetku v Kč
Or = roční výše odpisů v Kč
Výkonové odpisy Or = Cp / Q

Q = výkon v měrných jednotkách, např. u dopravních prostředků počet ujetých km,
Or = roční výše odpisů v Kč na jednotku výkonu.
Degresívní způsob odpisování přináší různou výši odpisů po dobu využívání odpis. majetku, přičemž výše ročních odpisů v průběhu jeho životnosti klesá.Odpis. sazbu lze stanovit
- kumulativní metodou
- zůstatkovou metodou

Daňové odpisy
• Dle Zákona o daních z příjmů.
• Majetek je zařazován do 6 odpisových skupin.
• Při rovnoměrném odpisování se výše ročního odpisu stanoví Or = ( Cp × Os ) / 100
Os v % je stanovena odlišně pro první a další roky odpisování.
• Při zrychleném způsobu odpisování se roční odpis v prvním roce stanovuje Or = Cp / Kt

Cp = pořizovací cena

Kt = koeficient pro příslušnou odpisovou skupinu a příslušný rok životnosti.

• V dalších letech se roční odpis stanoví jako podíl dvojnásobku zůstat. ceny a rozdílu mezi přísluš. koeficientem a počtem let, po který byl již majetek odpisován Or = ( 2 × Cz ) / Kt – t

Míra opotřebení:
(oprávky / dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích cenách ) × 100
Oprávky jsou souhrn dosud provedených odpisů hmotného a nehmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek
• licence, patenty, autorská a jiná vydavatelská práva, know-how, software,
• zřizovací výdaje spojené se založením podniku,

Dlouhodobý finanční majetek
• dluhové cenné papíry
• finanční účasti
• dlouhodobé (termínované) vklady nebo půjčky a členské vklady
• určité druhy hmotného majetku
drobný dlouhodobý hmotný majetek
drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Majetková struktura podniku

• Jedná se o souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání.
• Dlouhodobý (investiční) majetek
• Krátkodobý (oběžný) majetek

Z věcného hlediska je majetek rozlišován
- majetek hmotný,
- majetek v peněžní podobě,
- majetek v podobě práv.

Majetek podniku (aktiva)
– a) dlouhodobý (investiční) majetek (stálá aktiva)
-b) krátkodobý (oběžný) majetek
c) přechodná aktiva

Dlouhodobý (investiční) majetek – hmotný – movitý (stroje, inventář) a nemovitý (pozemky, budovy)
- nehmotný – (software, patenty, licence, autorská práva)
- finanční – (finanční účasti, cenné investiční papíry, sbírky, obrazy)

Krátkodobý (oběžný) majetek

Krátkodobý (oběžný) majetek – ve věcné formě – zásoby
- v peněžní formě – pohledávky a finanční majetek

Přechodná aktiva – náklady příštích období
- Příjmy příštích období
- Kurzové rozdíly aktivní
- Dohadné položky aktivní

Dlouhodobý hmotný majetek
• movitý majetek,
• nemovitý majetek,
• pěstitelské celky trvalých porostů,
• zvířata základního stáda a tažná zvířata,Oceňování majetku a kapitálu podniku
• Pořizovací cena
• Reprodukční pořizovací cena
• Vlastní náklady
• Zůstatková cena

Oceňování dlouhodobého majetku

- individuálně za jednotlivé položky aktiv
- celková hodnota aktiv je součtem jednotlivých položek DM v rozvaze ve třech položkách
•pořizovací cena (brutto cena)
•oprávky (korekce)
•zůstatková cena (netto cena)

Odpisy
• DM se nespotřebovává najednou, ale dochází k jeho postupnému opotřebování a znehodnocování.
• Účetní odpisování majetku upravuje Zákon o účetnictví.
• Sazby účetních odpisů si stanoví podniky samostatně prostřednictvím svého odpis. plánu.

Účetní odpisy
Lineární odpisová sazba se stanoví Os = 100 / T

roční výše odpisů pak Or = (Cp x Os ) / 100 nebo přímo Or = Cp / T

Organizace, jejichž cílem není dosahování zisku, ...

• organizace, jejichž cílem není dosahování zisku, ale uspokojování společenských potřeb (státní zdravotnická zařízení, školy,soudy atd.), jako rozpočtové organizace jsou financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtu obcí, kam odvádějí i své příjmy. Jestliže mohou vykonávat podnikatelskou činnost, je jim umožněno dosaženého rozdílu mezi příjmy a výdaji používat k financování jejich další činnosti;
• příspěvkové organizace ( divadla, muzea, galerie, knihovny aj.), jejichž příjmy však zpravidla nekryjí jejich výdaje a jsou závislé na příspěvcích veřejných rozpočtů

Život podniku
• Založení podniku
• Růst podniku
• Krize a sanace
• Zánik podnik (zrušení a zánik, likvidace, konkurz a vyrovnání)

7. FINANČNÍ MOŽNOSTI

a.s. - Nová emise akcií, vydání obligací.
s.r.o. - Doplatek stávajících společníků k jejich původ. vkladům, přijetí nového společ. nebo tichého společníka
Družstvo - Možnosti spočívají ve zvýšení vkladů dosavadních členů, přijetí nov. členů či bankovním úvěru.

8. DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ
a.s. - Daň z příjmu právnických osob a ostatní daně
s.r.o. - Daň z příjmu právnických osob a ostatní daně
Družstvo - Daň z příjmu právnických osob a ostatní daně

9. ZVEŘEJŇOVACÍ POVINNOST
a.s. - U a. s. z obchodního zákoníku vyplývá vždy.
s.r.o. - závisí na velikosti podniku:
1) úhrn brutto rozvahy vyšší než 40mil Kč,
2) Čistý obrat větší než 80mil Kč a
3) průměrný stav zaměstnanců více než 50.
Musí být splněny 2 ze 3 výše uvedených podmínek za uplynulé a předcházející účetní období.

Družstvo - závisí na velikosti podniku:

Družstvo - závisí na velikosti podniku:
1) úhrn brutto rozvahy vyšší než 40mil Kč,
2) Čistý obrat větší než 80mil Kč a
3) průměrný stav zaměstnanců více než 50.
Musí být splněny 2 ze 3 výše uvedených podmínek za uplynulé a předcházející účetní období.

Státní podniky
Zakladatelem je stát prostřednictvím ústředních orgánů státní správy nebo města, obce, případně jiné územní samosprávné celky. Dle Zákona o státních podnicích majetek, se kterým hospodaří, je státním vlastnictvím. Za závazky odpovídají veškerým svým majetkem, stát za
jejich závazky neodpovídá.

Z hlediska finančního hospodaření je možné státní veřejné podniky rozdělit na:
• podniky, jejichž cílem je vytvářet zisk, své výdaje včetně daní a dalších odvodů hradí z příjmů, mohou využívat i zdrojů kapitálového trhu např. prostřednictvím úvěrů a emisí obligací. Tyto podniky se od soukromých podniků liší pouze vlastnictvím základ. kapitálu, svou podnikatelskou činnost provozují většinou jako a.s., méně jako s.r.o. Některé jsou v postavení přirozeného monopolu, proto si stát zachovává vliv např. udělováním koncesí k podnikání, ukládáním určité povinnosti v rozsahu poskytovaných služeb, kontrolou jejich cenové politiky, která by jim umožňovala krýt opodstatněné průměrné náklady a dosahovat potřebné výše ekonomického zisku k jejich rozvoji;

7. FINANČNÍ MOŽNOSTI

Živnostník, FO – minimální kapitálové vybavení. Obtížný přístup k cizím zdrojům (úvěry)- problém ručení,
obvykle chtějí málo peněz (řádově statisíce), což je pro banku neatraktivní, dnes
konkurence bank,(kampeličky)
v. o. s. – vlastní kapitál tvoří vklady společníků. Možnosti rozšíření kapitálu: - zvýšení vkladů společníků-
přijetí nového společníka- tichý společník. Obtížný přístup k úvěru v počátku podnikání, pokud
dostanou a splácí, pak už získat další není problém.
k.s.– majetek komplementářů a vklady komanditistů. Možnost rozšíření kapitálu:- tichý společník- zvýšení kap.
vkladů- přijetí nového komanditisty. Obtížný přístup k úvěru,Pozitivní pro věřitele je, že vklady
komanditistů jsou zaneseny v obchodním rejstříku

8. DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ
Živnostník, FO – daň z příjmu fyzických osob (podle stupnice)
v. o. s. – daň z příjmu fyzických osob a další daně
k.s. – podléhá zákonu o dani z příjmu PO. Zjištěný základ daně se sníží o částky připadající na jednoho
komplementáře podle spol.smlouvy. Ti pak zdaní tuto částku jako FO. Další daně podle okolností.

9. ZVEŘEJŇOVACÍ POVINNOST

Živnostník, FO – Je předepsána u FO zapsaných do OR.
v. o. s. – závisí na velikosti podniku:
1) úhrn brutto rozvahy vyšší než 40mil Kč,
2) Čistý obrat větší než 80mil Kč a
3) průměrný stav zaměstnanců více než 50.
Musí být splněny 2 ze 3 výše uvedených podmínek za uplynulé a předcházející účetní období.
k.s. – závisí na velikosti podniku:
1) úhrn brutto rozvahy vyšší než 40mil Kč,
2) Čistý obrat větší než 80mil Kč a
3) průměrný stav zaměstnanců více než 50.
Musí být splněny 2 ze 3 výše uvedených podmínek za uplynulé a předcházející účetní období.

Nová kritéria založení kapitálových společností a družstev

1. RUČENÍ
a.s. - Společnost ručí za závazky neomezeně. Akcionáři osobně neručí za žádné závazky společnosti,
jedinou povinností je uhrazovací povinnost.
s.r.o. - Společnost ručí za závazky neomezeně. Společníci do výše nesplacených vkladů.
Družstvo - ručí za závazky neomezeně, společníci do výše nesplaceného vkladu.

2. OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ

a.s. – Nejvyš.org. je valná hromada. Vl. Podnik. činnost řídí představenstvo. Kontrol. Orgánem je dozorčí rada.
s.r.o. - Nejvyšším orgánem je valná hromada. Statutárním orgánem je jednatel, kterého jmenuje a odvolává
valná hromada. Jednatelem může být pouze FO. Podle společenské smlouvy lze zřídit dozorčí radu.
Družstvo - Statutárním orgánem je představenstvo, které volí ze svých členů předsedu. Předseda zpravidla
řídí činnost družstva. Představenstvo může zvolit i ředitele na řízení běžné činnosti družstva.

3. POČET ZAKLADATELÚ
a.s. - min 1, ale pouze PO
s.r.o. - min 1, max 50, PO i FO
Družstvo - min 5 FO, nebo 2 PO

4. NÁROKY NA POČÁTEČNÍ KAPITÁL
a.s. - 2 000 000,- resp. 20 000 000,- Kč
s.r.o. - 200 000,- Kč
Družstvo - 50 000,- Kč

5. ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ROZSAH VÝDAJÚ

a.s. - Sestavení zakladatelské listiny a stanov společnosti. Svolání ustavující valné hromady a notářsky ověřený
zápis o založení a.s. Úpis akcií, zápis do OR, vedení účetnictví, povinnost vytvářet rezervní fond.
s.r.o. - K založení společnosti je nutné živnostenské oprávnění a sepsání společenské smlouvy, zápis do OR.
Povinnost vytvářet rezervní fond a vést účetnictví.
Družstvo - Družstvo zakládá ustavující členská schůze, která schválí stanovy a výši základního jmění.
Povinnost zápisu do OR, vést účetnictví a vytvářet rezervní fond.

6. ÚČAST NA ZISKU A ZTRÁTĚ
a.s. - Zisk je rozdělován podle rozhodnutí valné hromady.
s.r.o. - Zisk je rozdělován podle výše vkladů, pokud nestanoví společenská smlouva jinak
Družstvo - Výši zisku k rozdělení ručí členská schůze. Pokud stanovy neurčí jinak, podíl na zisku člena se
určí poměrem podle výše splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů.

Podniky se dále rozlišují

• dle vlastnictví na podniky
- soukromé,
- státní,
- smíšené.
• dle právní formy na
- soukromé podniky samostatných podnikatelů
- obchodní společnosti
- osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost),
- kapitálové ( společnost s ručením omezeným,akciová společnost),
- družstva,
- státní podniky a ostatní veřejné podniky.

Druhy obchodních společností
• Osobní společnosti - v. o. s.
- k. s.
• Kapitálové společnosti - a. s.
- s. r. o.
• Ostatní
- družstvo, státní podniky, tichá společnost, kartel,
Konsorcium

Charakteristika základních právních forem podnikání

1. RUČENÍ
Živnostník, FO - neomezeně, ale neexistuje žádný předpis o minimální výši záručního kapitálu
Pozn.: zde si nikdo nebude připravovat plánovitě krach
v. o. s. - ručí neomezeně celým svým os. majetkem Pozn: zde si nikdo nebude připravovat plánovitě krach.
k.s.- společnost neomezeně, komplementáři neomezeně, tj. celým svými i osobním majetkem. Komanditisté
ručí jen do výše nesplaceného majet. vkladu. Odlišnou úpravu lze zahrnout do společenské smlouvy.

2. OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ
Živnostník, FO – jednotlivec sám řídí i pracuje
v. o. s. – podle společenské smlouvy lze pověřit i zástupce
k.s.- komplementáři jsou oprávněni k vedení společnosti, komanditisté mají právo nahlížet do účetních dokladů
a mají právo na vydání jednoho stejnopisu roční účetní závěrky

3. POČET ZAKLADATELÚ
Živnostník, FO – 1 osoba
v. o. s. –min. 2 osoby PO i FO
k.s. - nejméně 2 osoby, jeden komanditista a druhý komplementář

4. NÁROKY NA POČÁTEČNÍ KAPITÁL

Živnostník, FO – nejsou ze zákona upraveny
v. o. s. – nejsou ze zákona upraveny
k.s. – komandita min. 5000Kč

5. ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ROZSAH VÝDAJÚ
Živnostník, FO – minimální, pouze povolení živnostenského úřadu
v. o. s. – minimální, povolení živnosti, smlouva společníků
k.s.– minimální, živnostenské povolení, smlouva společníků

6. ÚČAST NA ZISKU A ZTRÁTĚ
Živnostník, FO – zisk má podnikatel plně k dispozici (nemá nárok na mzdu, dává si zálohu, kterou odečítá od
zisku, mzda zde není nákladová položka
v. o. s. – zisk rozdělen rovným dílem mezi společníky, společníci mají nárok na úroky z hodnoty vkladu ve
smluvené výši
k.s.– rozdělení zisku určuje společenská smlouva, jestliže ne, pak v poměru rizika
(komplementáři větší podíl než komanditisté)

Počet zakladatelů

Minimální počet společníků
• kapitálové obchodní společnosti - jedna osoba (fyzická nebo právnická)
• osobní společnosti - minimálně dvě osoby
• družstvo -pět fyzických nebo dvě právnickéosoby
Maximální počet společníků – u s.r.o. 50 osob.

Ručení společníků za závazky
• podle platné právní normy existují dvě variant ručení:
a) omezené ručení
b) neomezené ručení

Riziko a podíl na zisku
Míra rizika podnikatele je úměrná jeho účasti na zisku a ztrátě.
Oprávnění k řízení,statutární orgán
Jde o zmocnění vést podnik a zastupovat ho navenek.

Obchodní zákoník upravuje dvě možnosti:
• Ve vybraných případech je ponechána tato otázka na uvážení majitelů (společníků),
• Zákon předepisuje, které orgány podnik musí mít a jaké jsou jejich kompetence.

Povinnost tvorby základního kapitálu

Základní kapitál může být vytvářen resp. rozšiřován
- vklady podnikatele a společníků, resp. Získáním tichého společníka,
- přijetím nových členů společnosti,
- prodejem akcií.
Minimální rozsah základního kapitálu, potřebného pro založení společnosti je ze zákona definován u kapitálových společností a u družstva.

Finanční možnosti
• Jedná se především o možnost zvýšení či snížení vl. kapitálu a přístup k cizímu kapitálu.
• Přístup k cizímu kapitálu je závislý především na výši kapitálu, míře ručení společníků a předpisech, které zajišťují jistotu věřitelů.

Administrativní náročnosta rozsah výdajů
Administrativní náročnost je spojena především s úpravou podmínek, za kterých podnik vzniká.

Zákaz konkurence
Jedná se o možnost společníků a zaměstnanců společnosti a družstva podnikat ve stejném předmětu činnosti.

Zveřejňovací povinnost

Je upravena zejména Obchodní zákoníkem a Zákonem o účetnictví a dalšími právními normami. Zveřejňovací povinností se rozumí povinnost společnosti publikovat rozvahu
a výkaz zisků a ztrát. Součástí je vyhotovení výroční zprávy.

Typologie podniků, právní formy podniku
• dle sektorů
- primární
- sekundární
- terciárním

• dle hospodářských odvětví
- v zemědělství, rybolovu, myslivosti a lesním hospodářství,
- v průmyslu, energetice a stavebnictví,
- ve službách

• dle podílu převládajícího výrobního faktoru na
- podniky s pracovně náročnou výrobou,
- podniky s výrobou investičně a materiálově náročnou.

• dle velikosti podniku, hodnocené prostřednictvím počtu zaměstnanců, počtem strojů, velikostí kapitálu, velikostí celkovéhoobratu, velikostí obratu na pracovníka, výší přidané hodnoty napracovníka a jinými ukazateli na
- malé podniky- střední podniky- velké podniky


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

Řídící funkce

• Řídící funkce - její náplní jsou činnosti spojené s řízením podniku. Jde o vymezení vztahů mezi řízenými jednotkami a vedením podniku, určení rozsahu odpovědnosti a pravomocí managementu podniku, nástrojů řízení a stylu řídící činnosti.
• Správní funkce - zahrnuje činnosti zabezpečující chod celého podniku, převážně administrativní.
• Sociální funkce - neméně významné je zapojení podniku do ochrany, udržování a zkvalitňování životního prostředí (environmentální funkce), do kulturního rozvoje regionu,
do oblasti rozvoje vzdělávání a sportu sponzorskou činností a pod.

• cíle ekonomické a finanční,
• cíle technické,
• cíle sociální,

Dle hierarchie cílů
• cíle hlavní ( nadřazené, primární ),
• cíle dílčí

Podle vztahů mezi cíli můžeme rozlišit
• cíle komplementární,
• cíle konkurenční,
• cíle indiferentní,

Podnikání dle Živnostenského zákona

Živnost je podnikání, na které je vyžadováno živnostenské oprávnění. Živnostenský list musí mít jak fyzická, tak právnická osoba podnikající dle Živnostenského
zákona nebo dle zvláštních předpisů,


Rozdělení živností
Z hlediska průkazu odborné způsobilosti:
• Ohlašovací – smějí být provozovány při splnění stanovených podmínek na základě ohlášení.
• Koncesované – smějí být provozovány jen na základě státem udělené koncese (povolení).

Ohlašovací živnosti
• Živnosti řemeslné
• Živnosti vázané
• Živnosti volné

Všeobecné podmínky provozování živností
a) dosažení věku 18 let ke dni vzniku oprávnění,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost,
d) splnění daňových povinností vůči státu.

Podle předmětu podnikání se živnosti dělí na:

• Obchodní
• Výrobní
• Poskytující služby

Kritéria pro vymezení dělení podniků
• obchodní firma
• počtem zakladatelů,
• způsobem přebírání rizika a rozdělování zisku,
• rozsahem ručení za závazky podniku,
• způsobem řízení podniku,
• způsobem vytváření základního kapitálu,
• možností získání úvěrů a dalších cizích zdrojů,
• daňovým zatížením podniku,
• administrativní náročnost a rozsah výdajů,
• zveřejňovací povinností,

Obchodní firma
Náležitosti, které musí obsahovat obchodní jméno
obchodní společnosti nebo družstva.

Podnikatel

1) každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku,
2) FO nebo Po podnikající dle Živnostenského zákona nebo dle zvláštních předpisů,
3) osoba provozující zemědělskou výrobu a jako taková je zapsaná v evidenci obce,
4) i zahraniční osoby, pokud splňují podmínky uvedené v Obchodním zákoníku.

Ekonomický systém podniku
Systém je množina prvků a množina vazeb mezi nimi a také mezi vnějším okolím systému. Tyto prvky a vazby vytvářejí vlastnosti systému a umožňují mu plnit jeho účelové funkce a cíl.
V rámci podniku lze rozlišit:
a) subsystém technicko technologický, jeho prvky tvoří jednotlivé složky věcného kapitálu, dlouhodobého hmotného majetku, materiálových zásob, a hmotně energetické vazby v rámci jejich uspořádání.

b) subsystém organizační , podnik jedná a vystupuje navenek jako celek, skládá se však z mnoha lidí organizovaných do vnitropodnikových útvarů, jejichž vzájemné vztahy jsou stanoveny vlastními vnitropodnikovými pravidly.

c) subsystém řídící, definuje jako své prvky rozhodovací a řízené jednotky a vztahy mezi nimi. Samotné řízení je realizováno v několika fázích - plánování, organizování, personalistice, vedení, kontrole. Nedílnou součástí tohoto subsystému je subsystém informační.

d) Subsystém ekonomický představují dvě složky:

subsystém technicko ekonomický, charakterizují ho vazby mezi vstupy (inputy) používanými ve výrobě a výstupy (outputy) z ní. subsystém finanční, jeho prvky jsou finanční zdroje (kapitál) vlastní a cizí, alokované do jednotlivých složek majetku, na základě jejich využívání dosahované tržby, výnosy, náklady a zisk, příjmy a výdaje podniku a obrat peněžních prostředků.

Funkce podniku
• Výrobní, obchodní a zásobovací funkce - vyplývají z účelu, za jakým byl podnik založen.
• Vědeckotechnická funkce - spočívá ve vyhledávání nových vědeckotechnických poznatků a informací a jejich aplikaci na podmínky vlastní výrobní činnosti, ve vývoji a realizaci nových
nebo inovovaných výrobků a technologií.
• Organizační funkce - zajišťuje účelnou organizaci výroby, technologických a pracovních procesů a operací
• Personální funkce - jejím úkolem je zajistit rozhodující výrobní faktor, pracovní síly.

Finančně ekonomická funkce

• Finančně ekonomická funkce - směřuje k dosahování ekonomické efektivnosti činnosti podniku zajišťováním produktivity práce a kapitálu, vytváření produkce s optimem nákladů, zabezpečení potřebného rozsahu a struktury finančních zdrojů, dostatečného množství
nejlikvidnějších složek majetku a udržení solventnosti podniku.

• Řídící funkce - její náplní jsou činnosti spojené
s řízením podniku. Jde o vymezení vztahů mezi řízenými
jednotkami a vedením podniku, určení rozsahu
odpovědnosti a pravomocí managementu podniku, nástrojů
řízení a stylu řídící činnosti.

• Správní funkce - zahrnuje činnosti zabezpečující chod
celého podniku, převážně administrativní.

• Sociální funkce - neméně významné je zapojení podniku
do ochrany, udržování a zkvalitňování životního prostředí
(environmentální funkce), do kulturního rozvoje regionu,
do oblasti rozvoje vzdělávání a sportu sponzorskou
činností a pod.

Podniková ekonomika

Předmětem podnikové ekonomiky je podnik jako institucionalizované podnikání.
Podnik se nachází v okolí, které jej obklopuje. Okolí (odběratelé, dodavatelé, banky, obce, stát…) ovlivňuje a sám je jím ovlivňován. Podnik má své charakteristické rysy, vývoj, cíle a funkce, život, organizaci atd.
Podniková ekonomika (nauka o podniku) se stala samostatnou disciplínou hospodářských věd. Mezi další takové disciplíny patří např. management, marketing, ekonomie.

Ekonomie
Dělí se na:
• makroekonomii
- zabývá se hospodářstvím jako celkem a je základem hospodářské politiky,
• mikroekonomii
- zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů

Základní pojmy
• Podnikání - je soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.
• Podnik – instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, který je charakteristický rozsahem a kombinací výrobních faktorů. Podle obchodního zákoníku se podnikem rozumí soubor hmotných, osobních i nehmotných složek podnikání.