Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Volný pohyb služeb

- formy volného pohybu služeb: 1. založení poboček
2. přes hranice
- liberalizace finančních služeb – 3 základní problémy
1) sladit podmínky zřizování bank
2) určení orgánu, který ji bude kontrolovat a co bude předmětem kontroly
3) přijmutí principu uznávání národního dozoru nad činností finančních
institucí a vzájemného jednání a uznání výsledků
1977 – byla vydána 1.bankovní směrnice, která určila, že licenci uděluje vláda
na jejímž území bude banka operovat
1989 – vydána 2.bankovní směrnice – stanovuje jednotný základní kapitál
500 000 EUR – musí být prokázán původ
- vydání licence v mateřské zemi platí i pro další země

4. Volný pohyb kapitálu
- klíčový bod pro ostatní 3 svobody
- pozitivní vliv na umístění úspor, kapitálu a investic mezi členskými zeměmi
=> výběr podle úrokové míry
- základ k přechodu do měnové unie
1988 – uzavírání vkladových účtů

MEZINÁRODNÍ INSTITUCE

Světová banka (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj)
- sídlo je ve Washingtonu
- založena na základě Bretton-woodských dohod -> 1944 společně s MMF
- cílem bylo zpočátku financování válkou rozvráceného hospodářství Evropy
- dnes je cílem: financování zejména prospěšných projektů v rozvojových zemích
a projekty na rozvoj infrastruktury, školství, zemědělství,
průmyslu … v projektových zemích
Skupiny světové banky:
IDA – mezinárodní sdružení pro rozvoj
- poskytuje úvěry na rozvojové země, bezúročné, úvěry se poskytují vládám
- poskytuje i další služby
IFC – mezinárodní finanční korporace
- poskytuje úvěry na rozvojové projekty v soukromém sektoru
MIGA – agentura pro mnohostranné investiční záruky
- poskytuje investorům záruky na tzv. neobchodní rizika (na ztráty
způsobené válkami, občanskými nepokoji, vyvlastněním …)
ICSID – mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů
- poskytuje služby k řešení investičních sporů mezi vládami a soukromými
zahraničními investory

Mezinárodní měnový fond

- sídlo ve Washingtonu
- založen v roce 1944 a má více než 150 členských států
- hlavní úkoly: podpora mezinárodní spolupráce v měnové oblasti
: podpora členských států při problémech s platební bilancí pomocí
úvěrů
: usnadňování světového obchodu zejména mezi průmyslovými a
rozvojovými zeměmi
- pro lepší a účinnější koordinaci existují různé výbory a pracovní skupiny =>
=> G7 – 7 nejmocnějších států světa: Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo
USA, VB => v budoucnu pak G8 – Rusko => G10 (11) – Švédsko, Švýcarsko,
Belgie a Nizozemsko -> Skupina 20 – spoluúčast rozvojových zemí

OSN
- dohoda mnoha států
- 1945, sídlo v New Yorku
- celosvětové sdružení států k zajištění a úspěšné mezinárodní spolupráci – více
než 150 zemí

NATO
- obranné seskupení (obranný vojenský blok)
- Severoatlantická aliance
- připojení několika zemí později (ČR v roce 1999)

4. Program ACCESS:

4. Program ACCESS: zaměřuje se na ohrožené skupiny obyvatel (tělesně postižení,
romská menšina …)
: začlenění nevládních organizací do struktury evrop. organiz.
5. Program HRD: fond rozvoje lidských zdrojů
: podpora zaměstnanosti (u krajů s vysokou nezaměstnaností)
6. Program EIDHR: evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva
: cílem je posilovat občanské, demokratické, sociální … práva
: 9,5 mil Kč

ČTYŘI ZÁKLADNÍ SVOBODY EU

1. Volný pohyb zboží
 odstranění překážek přechodu zboží –>
a) fyzická překážka (celníci) od roku 1993 byla zrušena kontrola na hranicích
b) technická překážka (rozdílné technické předpisy): 3 organizace ->
-> I. CEN – evropský výbor pro normalizaci
-> II. CENELEC – evropský výbor pro elektrotechnické normy
-> III. ETSI – evropský výbor pro telekomunikaci
-> výrobek, který prošel zkušebnou má označení CE (odpovídá normám)

 odstranění daňových překážek ->

a) sblížení daňové sazby – standardní sazba DPH: min 15 %, max. 25 %
- snížená sazba DPH: min 5 %, max. 9 %
(u speciálních druhů zboží – léky, energie …)
b) místo pro výběr daní – v zemi původu
- v zemi určení

2. Volný pohyb osob
- deklarovala ho Schengenská smlouva
- vymezení volného pohybu pracovníků:
a) zrušení diskriminace , která je založena na státní příslušnosti člověka
b) svoboda zahrnuje: ucházení o práci kdekoli v členské zemi
: možnost pobytu v dané zemi po ukončení zaměstnanosti
: volný pohyb po území EU
: volný pobyt v členské zemi
: možnost nabývat movitostí a nemovitostí v dané zemi EU
- omezení v rámci svobody: a) z důvodu veřejného pořádku
: b) omezení některých činností (politici, armáda …)
- problémy: 1. uznání kvalifikace – uznaní mat.vysvědčení, diplomu a výučního
listu podle směrnice, VB a Irsko nemají žádné výhrady vůči ČR
: 2. platby na sociální zabezpečení – řešení se opírá o několik zásad:
a) platí se v 1 zemi
b) důchod se vyplácí i z jiné země
c) nepřichází se o práva, které jsme nabyli v jiné zemi
d) sčítání odpracované doby (např. 20 let v ČR + 5 v Německu …)

Rada EU (Rada ministrů):

Rada EU (Rada ministrů): zákonné i výkonné pravomoci, rozhoduje
: složena z ministrů členských zemí
: vydávají zákony pro EU a řeší spory
: rozhodující postavení mají větší země (Německo, Francie
mají 10 hlasů)
: 25 typů zasedání (ekonomické, zemědělské …)
: členské země se střídají o předsednictví v radě
Evropská komise: navrhovatel zákonodárství
: vykonává jednotlivá ustanovení
: dohlíží na dodržování smluv
: zavádí legislativu do praxe
: značné výkonné pravomoci
: je složena z komisařů – vykonávají funkci bez ohledu na národní
vlády
: sídlo v Bruselu
Evropský soudní dvůr: rozhoduje spory, které se týkají další legislativy
: sídlo v Lucemburku
: pomáhá mu Soud první instance

Evropský ombudsman:

Evropský ombudsman: „ochránce slabých a spravedlivých“
Evropský účetní dvůr: kontroluje vynaložení prostředků z pokladny EU
Evropská investiční banka: poskytuje dlouhodobé investiční úvěry na podporu
hospodářského vývoje
Výbor regionů: nejmladší instituce
: stará se o regionální politiku

FINANČNÍ PODPORA Z EU

1. Program PHARE: je hlavním nástrojem finanční a technické pomoci zemím Stř a V
Evropy
: odpovídá za něj Evropská komise
: Evropská komise navrhuje s vládou zmíněné země nějaký program
a po schválení přechází odpovědnost na vládu země a ta má
3 roky na to, aby ho splnila
2. Program ISPA: pomoc kandidátským zemím splnit standarty v rámci životního
prostředí, které EU požaduje a umožnit nějaké kvalitní spojení
3. Program SAPARD: fond, který se zaměřuje na zemědělství a rozvoj venkova
: 700 mil Kč ročně

červen 1979 –

červen 1979 – vznik a první přímé volby do Evropského parlamentu
1.ledna 1981 – přistupuje Řecko => 10 zemí
1985 – „ Schengenská dohoda“ – Německo, Francie, BENELUX – odstranění hraničních
kontrol mezi účastníky
1.ledna 1986 – přistupuje Španělsko a Portugalsko => 12 členů
červenec 1987 – nabývá účinnosti jednotný společenský evropský akt => novelizuje
smlouvu o ES, cílem je vytvořit jednotný vnitřní volný trh
1989 – vzniká program PHARE
květen 1990 – Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj – cílem je poskytovat
pomoc zemím Stř a V Evropy
1.listopad 1990 – vstupuje v platnost smlouva o spolupráci ES a ČR
1991 – zasedání v Maastrichtu => sepsána „maastrichtská dohoda“ – evropské
občanství, posílení pravomocí národních společenství, společná obranná
bezpečnost, přijímání nových členů – vytvoření měnové unie
- ES se mění na EU
1993 – vstupuje v platnost jednotný vnitřní trh (volný pohyb zboží, kapitálu
a služeb)
1993 – zasedání Evropské rady v Kodani => EU je ochotna přijmout nové členy -
musí plnit určité podmínky
1995 – rozšíření o Rakousko, Švédsko, Finsko => 15 zemí
leden 1996 – ČR podává oficiální přihlášku k EU
červen 1997 – zasedání Evropské rady v Amsterodamu – stanovení přesných podmínek
pro přijetí do EU

březen 1998 –

březen 1998 – zahájeny vstupní rozhovory s ČR
únor 2001 – smlouva v Nitze nastartovala ratifikační proces
1.leden 2002 – platnost EURA (VB,Dánsko,Švédsko – odmítli)
červenec 2002 – po 50 letech končí ESUO
prosinec 2002 – v Kodani byla ČR oficiálně pozvána do vstupu EU
1.května 2004 – ČR SE STALA ČLENEM EU

3 ZÁKLADNÍ PILÍŘE EU

1. společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP):
- bezpečnost, lidská práva, demokracie, právní stát, mír, společná zahraniční
politika
- prostředky: společný postoj a akce

2. vnitro a justice:
- azyl, hraniční kontroly (drogy, boj proti mezinárodní kriminalitě …),
spolupráce v občanských a trestních záležitostech
- prostředky: europol (policie), společný postoj a opatření, mezinárodní
smlouvy

3. společné výkonné zákonné orgány:

- pracují na základě dělby práce

ORGÁNY EU
Evropská rada: vrchol orgánů, schází se 2x ročně
: cílem je sladit činnosti EU
: setkání hlav států
: dává impulsy k dalšímu vývoji

Evropský parlament: výkonný orgán, doporučuje
: vytváří legislativu
: 626 poslanců – voleni na 5 let (Německo 99 poslanců)
: sídlo ve Štrasburku
: pravomoci: 1. legislativní – dávat možnost přijímat nové
právní normy, předkládat
a pozměňovací návrhy
: 2. rozpočtová – schvaluje rozpočet EU
: 3. kontrola výkonné moci
a) parlament jmenuje předsedu a členy evropské
komise – může ji kontrovat a předkládat dotazy
b) předseda evropské rady předkládá konečnou
zprávu a parlament ji schvaluje

I. ihned po podepsání dohody ->

I. ihned po podepsání dohody -> odbourání cel u 60 % položek
II. mají být snížena cla u tzv. středně citlivého zboží (elektro)
III. snížení cel u citlivého zboží (textil, hutnictví)
- velký problém = zemědělství -> snížení cel na zemědělské produkty,
ale kvóty zůstanou
4. ESVO – evropské sdružení volného obchodu – význam upadá => země jdou do EU
- vytvoření oblasti volného obchodu s průmyslovými a zpracovatelskými
zemědělskými produkty (včetně ryb)
- význam: méně vyspělé ekonomiky mají možnost obchodovat s vyspělými
tržními ekonomikami
5. NAFTA – severoamerická zóna volného obchodu
- KANADA, USA, MEXIKO
6. OPEC – organizace vyvážející ropu
- KUVAJT, SAUDSKÁ ARÁBIE …
7. LAFTA – latinská Amerika
- ARGENTINA, BRAZÍLIE, CHILE …
8. UDEAC – středoafrická celní a hospodářská unie

9. EVROPSKÁ UNIE

16. září 1946 – první impuls z VB, kdy Churchill vyzývá k sjednocení Evropy
1. ledna 1948 – vznik celní unie mezi Belgií, Lucemburskem, Nizozemskem =>
BENELUX
červenec 1952 – Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO)
- nejstarší společenství – BENELUX, Francie, Itálie, Německo =>
„silná šestka“
1958 – vznik Evropské investiční banky v Lucembursku
- EUROATOM: jaderná energie
- Evropské hospodářské společenství (EHS) –BENELUX, Itálie, Francie,
Německo => na začátku celní unie a pak společný trh
1960 – ve Stockholmu – „Stockholmská úmluva“ => založení ESVO (EFTA) – VB,
Norsko, Dánsko, Švédsko, Portugalsko, Švýcarsko, Rakousko
1967 – změna EH => Evropské společenství (ES) a rozhoduje se o přistoupení
dalších států
- dochází ke sloučení EUROATOM + ESUO + ES (výkonný orgán)
1970 – „Lucemburská smlouva“ – společenství bude finančně nezávislé (soběstačné)
=> financování z vlastních zdrojů (cla, poplatky, kvóty …)
1.ledna 1973 – první rozšíření Velká Británie, Irsko, Dánsko -> 9 členů
13.března 1979 – vzniká Evropský měnový systém (EMS) => evropská měnová politika

MEZINÁRODNÍ INSTITUCE MEZI STÁTY

1. OECD – usiluje o sladění vztahů 3 ekonomických center => SEVERNÍ AMERIKA,
ZÁPADNÍ EVROPA, JAPONSKO
- koordinuje pomoc rozvojovým zemím
- členové: vládní odborníci – vydávají nezávislá rozhodnutí
(expertízy)=> koordinace činnosti
- ČR je členem od 1.1.1996
2. WTO – světová obchodní organizace
- cílem je odstraniti překážky v mezinárodním obchodě – cla, úřední
poplatky
- pracuje na principu doložky nejvyšších výhod
- dbá na volný obchod (služby, cla)
- poskytnout ochranu proti dumpingu (1997 – ČR)
- ČR je členem od roku 1993
3. CEFTA – středoevropská dohoda o volném obchodu
- POBALTSKÉ STÁTY, UKRAJINA, POLSKO, ČR, SLOVENSKO, SLOVINSKO,
MAĎARSKO, RUMUNSKO, BULHARSKO, CHORVATSKO
- smluvní základ pro postupné odstraňování omezení obchodu
- byla podepsána jako otevřené seskupení (každý se může přidat)
- etapy (vzájemné snížení cel a kvót):

=> východiskem je stabilizovat peněžní emisi –

=> východiskem je stabilizovat peněžní emisi – centrální banky bys se měly řídit tvz. „zlatým pravidlem měnového růstu“ – přírůstek množství peněž v ekonomice
musí odpovídat reálnému ekonomickému
růstu země
- monetaristé dokazují, že změna množství peněz v oběhu má rozdílné krátkodobé
a dlouhodobé účinky =>
● krátkodobě: přináší pozitivní změny (roste zaměstnanost, roste výroba …)
● dlouhodobě: přináší inflaci
- Západní ekonomiky přecházejí na monetarismus na konci 70.let => podařilo se
jim dostat pod kontrolu inflaci a snížit schodky SR
- významní politici: Margharet Theatcherová, Ronald Regan


Integrační procesy po 2.sv. válce

INTEGRAČNÍ SESKUPENÍ
1. pásmo volného obchodu (odstranění cel) – nejjednodušší forma
2. celní unie (společný celní tarif) – vyšší forma, ČR a Slovensko
3. společný trh – volný přechod kapitálu, pracovní síly, zboží přes hranice
4. hospodářská a měnová unie – jednotná hospodářská politika a měna

- dalšími hnacími motory společnosti je ...

- dalšími hnacími motory společnosti je dělba práce a mezinárodní dělba práce,
ale na principu vzájemné výhodnosti (kritika merkantilismu)
- Smith je také autorem Pracovní teorie hodnoty – odlišuje užitnou a směnnou
hodnotu =>
Smith se domníval, že směnná hodnota je určena množstvím vynaložené práce
(tj. jedním faktorem)
- tato teorie byla později podrobena kritice samotnými klasiky a J.S. Mill tuto
teorii již otevřeně odmítl a říká, že hodnotu tvoří nejen práce, ale i kapitál
- později Mill zpochybnil i Smithovu neviditelnou ruku trhu a tázal se, zda by
viditelná ruka státu mohla zasahovat do rozdělovacích procesů s cílem
dosáhnout většího společenského uspokojení
- Sayův zákon říká, že agregátní nabídka vytváří stejně velkou poptávku -> tj.
neexistuje problém nedostatečné poptávky

E) Neoklasická škola
- navazuje na klasickou školu
- hl.představitelem byl Alfred Marshall
Marshallovy nůžky: zabývá se vztahem nabídky, poptávky a ceny
: rozlišuje vzájemné působení v krátkém a dlouhém období =>
- v krátkém období: je zboží vyrobeno, obilí zaseto -
rozhodující pro cenu je nabídka
- v dlouhém období: se výrobci přizpůsobí změněné situaci -
rozhodující vliv má poptávka

G) Keynesiánská škola

- zakladatelem je John Mayenard Keynes a jeho dílo:
Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz: dílo z roku 1936
: kritik klasiků
: napsal po hospodářské krizi
: odmítá neviditelnou ruku trhu
: kapitalismus má tendenci ke krizím
: odmítá Sayův zákon
- řešení: a) v tom, že stát bude vytvářet pracovní místa, tak aby se snížila
(odstranila) nezaměstnanost a stimuluje se poptávka a výroba
: b) centrální banky budou pouštět do oběhu více peněz => prosazovala
Anglie, USA a Z Evropa -> důsledky: vysoká inflace a deficity SR
- keynesiánství musel vystřídat monetarismus

H) Monetarismus
= zakladatelem je Milton Friedman
= vychází z kritiky keynesiánství a na rozdíl od Keynese považuje kapitalistický
řád za stabilní a schopný samoregulace -> pokud tento systém trpí poruchami,
tak jsou jenom dočasné a jsou způsobeny vnějšími zásahy zejména tzv.
„monetární šoky“ – když emisní banky náhle intenzivně změní množství peněz
v oběhu

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

= národní ekonomiky nejsou izolované celky, ale jsou propojeny s ostatními státy, tj. probíhá mezinárodní obchod (výměna zboží, služeb a práv přes hranice)
Výhody: vyrovnávání nedostatku nebo přebytku zboží
: zvyšuje se konkurence => zvýšení kvality, snižování cen a následně by
měla růst životní úroveň
: probíhá i mezinárodní dělba práce = země se specializují na ty druhy
výrob, pro které mají lepší podmínky (sur.zdroje, klimatické podmínky …)
a ostatní mohou získat z dovoz
Nevýhoda: v době válek a živelných pohrom

MĚNOVÝ KURZ
Kurz měny: poměr v němž se jednotka domácí měny může směnit za jinou měnu.
: vyhlašuje ČNB – vydává každý den kurzovní lístek (kurz střed) =>
na jeho základě utvářejí obchodní banky svoje vlastní kurzy nákupu
a prodeje => kurzovní lístky
: ČR měla v totalitním režimu pevný kurz
: v 1.polovině 90.let – ostruační pásmo = kurz se mohl pohybovat okolo
několika % - 35 % USD a 60 % DEM
: od 1997 řízený plovoucí kurz: je ovlivněn nabídkou a poptávkou
: řízený => ČNB má nástroje, kdy může
kurz ovlivnit (prodej Kč …)

: devalvace –

: devalvace – znehodnocení měny
: revalvace – zhodnocení měny – je to zásah banky na rozdíl od inflace
(= přirozený jev)
ČNB kurz Kč snižuje – podpora vývozu, dovoz se znevýhodňuje


EKONOMICKÉ TEORIE

A) Období antiky
- odpověď na otázky, jaký je smysl a podstata ekonomické aktivity člověka
a) první proud: říká,že důvodem ekonomické aktivity je individuální blaho
b) druhý proud: preferuje princip obecného blaha (zabezpečuje ho stát) => velký
důraz na úlohu státu v ekonomice

B) Merkantilismus
= ekonomická teorie, která vznikla v 16. a 17. století a je poplatná své době -
jedná se o dobu zámořské koloniální expanze
= zdrojem růstu národního bohatství je příliv drahých kovů a peněz do země -
vhodným prostředkem je ZO
= politika protekcionismu (cla na vývoz, embarga)

C) Fyzikové

- vzniká ve Francii v 18. století
- kritizují merkantilismus, zamítají protekcionismus (státní zásahy do eko)
- razí ideu přirozeného řádu – [lezafér] => ekonomika se řídí sama
- zdrojem národního bohatství je půda a zemědělství, které vytváří čistý produkt
- neuměli docenit význam výroby
- kritizují jednostranný ZO

D) Klasická škola
- zakladatelem byl angličan Adam Smith
- patří: David Ricardo, Jean B. Say, John Stuart Mill
- Adam Smith napsal Pojednání o podstatě a původu bohatství národů => dílo
ekonomického liberalismus – říká, že kapitalismus je systém, který nepotřebuje
zásahy do státu – má svůj vlastní koordinační mechanismus.
- základem bohatství společnosti je bohatství jednotlivce -> bohatství
společnosti roste, když roste bohatnou jednotlivci
- jednotlivec ve snaze zbohatnout musí mít ekonomické aktivity takové, aby
uspokojovaly zájem společnosti
- NH je systém, který je schopen spontánně obnovovat svou rovnováhu ->
koordinující mechanismus nazval: „neviditelná ruka trhu“ (nyní – tržní
mechanismus)

- licenční řízení se odehrává v rámci ...

- licenční řízení se odehrává v rámci licenční správy ministerstva průmyslu
a obchodu.
- zboží na které potřebujeme licenci je ve vyhlášce

2.administrativní, technické a právní předpisy
- technické, ekologické, zdravotní a jiné normy – zboží musí projít státní
zkouškou => certifikát
NORMY ISO – jednotlivé normy stanovené mezinárodní normalizační organizací

AKTIVNÍ AUTOMNÍ NÁSTROJE OP

A) vývozní prémie: a) přímé (odměny za vyvezené zboží)
b) nepřímé (odstranění daní – DPH, spotřební daň)
B) úvěrování vývozu: Česká exportní banka
C) státní záruky na úvěr: pojišťování rizik státem (EGAP)
D) vládní vývozní úvěry: půjčky jedné země druhé zemi – nákup určitého zboží
v zemi věřitele
E) měnový dumping: stát snížení provede devalvaci měny – vývozce zaplatí méně,
dovozce více
F) zřizování organizací: kvalita výrobků, propagací, informační služby
(CZECH TRADE, ČESKÁ CENTRA V ZAHRANIČNÍ …)

SMLUVNÍ NÁSTROJE OP

A) DVOUSTRANNÉ

1.obchodní smlouva: rámcové ujednání mezi dvěma (i více) státy, které obsahuje
všeobecné zásady a pravidla zacházení v rámci obchodních
a hospodářských styků
: uzavírají se na nejvyšší úrovni (hlavy státu)
: nejvýznamnější část – meritorní: obsahuje ujednání
o podmínkách dovozu a vývozu; celní, daňové a poplatkové
problematiky (doložky) = klauzule
2.obchodní dohoda: podrobnější, navazují na obchodní smlouvy
: jsou dvoustranné povahy – konkretizují obchodní smlouvy
: na dobu své platnosti (1 rok) upravují obchodní styky
(stanovují rozsah a zbožovou strukturu)
: v příloze obsahují zbožové listiny – kontingentní
- nekontingentní
: junktimování – zboží je rozloženo na položky: citlivé, běžné
a zbytné zboží

3.platební dohoda:

3.platební dohoda: dohoda mezi státy, ale i mezi emisními bankami
: rozhodují o způsobech vyrovnání pohledávek a závazků

 ve volné měně – není třeba platební dohody
 clearingová dohoda – dovozci jedné země poukazují platby do své banky a ta
pak vyplatí dovozce z druhé země (platí oboustranně)
- narůstá zadluženost -> stanovení mezního úvěru, pokud
se úvěr překoná je dlužník povinnen uhradit rozdíl ve
volné měně
- výhoda: rozvoj obchodu při nedostatku volné měny
- nevýhoda: vytváří se vztahy trvalých dlužníků a věřitelů
: nucení do nežádoucí struktury dovozu
 Barterové dohody – zboží za zboží

B) MNOHOSTRANNÉ

1. Dohody a smlouvy, které se týkají při obchodu více zemi:
- mezinárodní organizace nebo instituce, které jsou v podstatě smlouvou
mezi zainteresovanými zeměmi (WTO)
2. Integrační seskupení
3. Mezinárodní surovinové dohody

3.diferencovaná:

3.diferencovaná: snaží se odstranit nevýhody valorických a specifických cel
: a) diferencovaná valorická cla – pro různé zboží jsou různé %
celní sazby
: b) diferencovaná specifická cla – ceny za měrnou jednotku je
odstupňována podle toho kolik
to zboží stojí
4.smíšená – kombinace valorických a specifických cel

Celní sazby
1.všeobecné: nejvyšší; zboží u kterého není prokázána země původu
: pro státy se kterými nemáme uzavřenou celní dohodu
2.smluvní: dvoustranná dohoda, snížená sazba, nesmíme vybírat další poplatky

3.preferenční: snižuje buď smluvní nebo všeobecnou sazbu
: a) dovoz bez cla
: b) snížená preferenční sazba
: c) preferenční snížení cla

Celní sazebník

- obsahuje cla, celní sazby, měrné jednotky, preferenční sazební opatření, seznam zboží – mezinárodní harmonizovaný systém.

Vyměřování cla v ČR
- clo, DPH a spotřební daň se vyměřuje při dovozu
- při vývozu se clo nevyměřuje

B) NETARIFNÍ

1.množstevní omezení
- stanovení největšího možného množství zboží
- zvýšená cena (méně zboží => větší cena)
- rozdíl od cla – clo cenu zvýší
- max množství se nazývá kontingent – přidělování se děje na základě licenčního
řízení
Přidělení licence: a) kdo podal dříve žádost o dovozní licenci
b) podle principu ancienity – přednostní právo pro podniky,
které s tímto zbožím dříve
obchodovaly
- u citlivého zboží: zbraně,…

2. Česká exportní banka

- vlastněna státem prostřednictvím akcionářů
- zákonem pověřena financovat vývoz se státní podporou
- financuje vývozní úvěry na zboží, které vyžaduje dlouhodobé úvěrování
(pivovary, přehrady …)
3. Informační pomoc CZECH TRADE
- konzultační služby, informace
- vytvářené ucelených souborů o podmínkách obchodování za zahraničních trzích
4. Česká centra v zahraničí
5. Podpora ČR
- v rámci výstav, veletrhů …

LIBERALISMUS
- volný obchod, odstranění celní i necelních bariér
- výhody: rozšíření trhu => rozšíření množství zboží se kterým se dá obchodovat
: růst specializace (využití komparativních výhod)
: nižší ceny výrobků
: větší cenová stabilita
: velká konkurence
- maximalizuje bohatství země

PROTEKCIONISMUS

- ochrana dané ekonomiky (domácí před konkurencí)
- potřebný u dětského průmyslu
- výhody: ochrana trhu práce
: ochrana makroekonomické stability (omezení zranitelnosti ekonomiky)
: omezení závislosti na dovozu
: ochrana národních zvyklostí
- neexistuje stát, který by propagoval čistý protekcionismus a liberalismus –mix


PASIVNÍ AUTONOMNÍ NÁSTROJE OP
A) TARIFNÍ

Clo: poplatek, který se platí když zboží přechází přes hranice
: nejstarší prostředek OP
: vzniklo z poplatku za mosty, ochranu kupců …

Cla podle účelu: ochranná = chrání spotřebitele
: prohibiční = vysoká cla (nevyplatí se dovážet)
: finanční = ukládá se na zboží – dorovnání daňového rozdílu,
růst inflace, zvýší se cena a sníží se
konkurenceschopnost

Různé charaktery ochranných cel

1) preferenční: výhodné ceny pro určité země (Slovensko)
2) vyrovnávací: uvalují se na zboží při jehož výrobě čerpala jednotka z nějaké
subvence nebo dotace (v ČR – bionafta)
3) odvetná: odveta cizí zemi
4) antidumpingová: v případě, že dovozce dováží zboží za nižší ceny než jsou na
domácím trhu (chce ovládnout domácí trh)

Cla podle pohybu zboží
1) dovozní – ochranná funkce
2) vývozní – méně častá
3) tranzitní – průvozní, jsou zrušeny

Cla podle způsobu výpočtu
1.valorická: stanoví se % z ceny zboží (fakturované částky)
: výhoda – zatěžují stejně drahé i levné zboží
: nevýhoda – stanovení základu pro výpočet cla
2.specifická: vyměřena pevnou částkou za měrnou jednotku (kg, t, barel …)
: jednoduché
: nevýhoda – zatěžuje více těžší zboží

NEZAMĚSTNANOST

Formy
1. dobrovolná – lidé jsou dostatečně finančně zajištěni
- lidé ztratili naději, že najdou práci
- ekonomicky negativní obyvatelstvo

2. nedobrovolná – lidé usilují o pracovní zařazení, nebo se připravují na návrat
do práce
- ekonomicky aktivní obyvatelstvo

Počet nezaměstnaných x 100
ekonomicky aktivní obyvatelstvo

Typy
a) frikční – přirozený jev (přecházení z jednoho zaměstnání do druhého)
- krátkodobá
b) strukturální – profesní: vlivem technického rozvoje zanikají nebo se omezují
některé činnosti –> rekvalifikace pracovníků
- regionální: snížení pracovních příležitostí v určité oblasti
c) cyklická – v období ekonomického růstu je pracovních příležitostí více než
v období ekonomického poklesu nebo ekonomické stagnace

DŮCHODOVÁ POLITIKA

- týká se mezd a cen
Ceny v ČR – došlo k liberalismu cen a většina cen je volných
- určitá část cen je regulovaná (nájemné, vodné, elektřina …) =>
sociální důvody – probíhá deregulace (uvolňování) cen
Mzdy: stát může regulovat mzdy jen u zaměstnanců státní sféry
: je zaveden institut min mzdy 40h/ týdně => Kč 7 185,--
: v soukromé sféře stát mzdy nereguluje, ale na základě třístranné dohody
(tripartity) – vláda, odbory, zaměstnanci, může dávat doporučení
: v období krizí může stát přikročit i k regulaci mezd v podnikatelské sféře

ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ POLITIKA
= národní ekonomiky nejsou izolované celky, ale jsou propojeny s ostatními
státy, tj. probíhá mezi nimi mezinárodní obchod (výměna zboží, služeb a práv
přes hranice země)

ORGANIZACE PODPORUJÍCÍ ZO V ČR
1. Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s.
- akcionáři jsou hospodářská ministerstva
- činnosti: poskytování úvěrů
: pojišťování vývozů
: uzavírá zprostředkovatelské smlouvy na sjednání pojištění
: poskytuje poradenství
: spravuje prostředky ze státního rozpočtu, které jsou určené pro
podporu exportu
: prevence vzniku škod
: poskytuje záruky za české dovozce

Druhy:

A) podle velikosti míry inflace
a) mírná (plíživá) – jednociferná, je slučitelná se zdravým ekonom. vývojem
b) pádivá – dvojciferná, symptom nezdravého hospodářského vývoje
c) hyperinflace – trojciferná a větší, lidé přestávají věřit měně – přestává
fungovat peněžní směna a převládá naturální směna

B) podle příčin vzniku
a) inflace tažená poptávkou (poptávková inflace) – vychází ze zvýšení některé
složky agregátních výdajů (např. zvýšení výdajů SR)
b) inflace tažená nabídkou (nabídková inflace) – impulsem je zvýšení N
(mzdové a surovinové -> 70.léta ropa)

= obě inflace spolu do jisté míry souvisí a může přecházet jedna v druhou =>
inflační spirála – velmi nebezpečná

Desinflace: zpomalující se růst cenové hladiny (inflace)
Deflace: pokles cenové hladiny (opak inflace)

Sociální a vnější hospodářská politika

= cílem hospodářské politiky vlády je dosahování ekonomického růstu NH

SOCIÁLNÍ POLITIKA
= různé sociální programy na podporu různých skupin obyvatelstva (dávky pro
mladé rodiny s dětmi, bezplatné vzdělání pro mládež, programy pro zdravotně
postižené …)

TRH PRÁCE
= v tržní ekonomice je zbožím i práce

Zaměstnavatel: PO nebo FO – více než 18 let, musí mít právní subjektivitu
: má – pracovní příležitost a kapitál na mzdy
: nabídka – pracovních příležitostí – mzdy
: poptávka – po pracovní síle

Zaměstnanec: FO, která dosáhla 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku
: má – pracovní sílu
: nabídka – prodávat práci za mzdu
: poptávka – po možnosti prodeje práce (po pracovních příležitostech)

3. Operace na volném trhu:

3. Operace na volném trhu: nákup a prodej CP se státními CP
: nejčastěji jsou to pokladniční poukázky, dluhopisy
: státem zaručené nerizikové CP
: nákup => více peněz v oběhu
: prodej => stahuje peníze z oběhu

Přímé nástroje monetární politiky
ČNB – může stanovit max úrokové sazby
- limitovat bankám množstvím peněz na úvěry
- tyto nástroje používá ČNB jen v období krizí (zpočátku 90.let)

A) Expanzivní: více peněz v oběhu, cílem je podpora poptávky a rozvoj výroby
: nebezpečí -> rozvoj inflace (tuto politiku používá ČR)

B) Restriktivní: méně peněz v oběhu, cílem je zabránit (zmenšit) inflaci
: nebezpečí => růst nezaměstnanosti, pokles výroby

INFLACE
= trvalejší růst cenové hladiny neboli zmenšování kupní síly peněz

= k měření používáme cenové indexy:

A) Deflátor HDP: HDP v běžných cenách
HDP ve stálých cenách
: nejkomplexnější ukazatel inflace – obsahuje ceny všech statků
a služeb a lze ho spočítat i s větším zpožděním

B) Index spotřebitelských cen (CPI):
- průměr úrovně cen spotřebních výrobků a služeb (podle tzv. spotřebního koše,
který je tvořen podle spotřeby průměrných domácnostech)
- pohyb cen se u jednotlivých položek sleduje v pravidelných intervalech
- častější způsob zveřejnění míry inflace

C) Index cen výrobců (PPI): sleduje se pro různá odvětví a odbory
: jeho vývoj signalizuje nadcházející změny CPI

Důsledky inflace:
- přerozděluje bohatství ve prospěch dlužníků a na úkor věřitelů – funguje to jen tehdy, když jsou smlouvy dlouhodobé a inflace se neočekává => vyvolání krátkodobých smluv

SR může být konstruován jako:

SR může být konstruován jako: A) vyrovnaný => příjmy = výdaje
: B) přebytkový => příjmy > výdaje
: C) schodkový => příjmy < výdaje

Mandatorní výdaje – nelze s nimi nic dělat – jsou stanovené zákonem
- mzdy poslanců, úředníků …

Krytí schodku
= vláda aby pokryla schodek SR vydává státní CP (obligace, peněžní poukázky …)=>
půjčuje si od toho kdo si CP kupuje
= nebo si může půjčit od Centrální banky nebo od mezinárodní banky (zahraniční
dluhy)

Funkce státního rozpočtu
1. alokační = soustřeďuje (alokuje) zdroje pro financování státního sektoru
2. stabilizační = prostřednictvím prostředků hospodářské politiky lze
stabilizovat ekonomiku
3. distribuční = procesy rozdělování a přerozdělování („bohatým bere a chudým
dává“)

- po skončení roku se sestavuje tvz. ...

- po skončení roku se sestavuje tvz. Státní závěrečný účet =>
=> přehled skutečných příjmů a výdajů státu
=> má kontrolní funkci a slouží jako podklad pro sestavení SR na další rok
=> vede ho ČNB

NÁSTROJE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY STÁTU: fiskální, monetární, důchodová, sociální
a zahraničně obchodní politika
FISKÁLNÍ POLITIKA
= jeden z nástrojů realizování hospodářské politiky státu
= nazývá se také rozpočtová a dotýká se příjmů a výdajů SR
= podstatou je správné stanovení úrovně zdanění a správné úrovně výdajů SR

Lafferova křivka: demonstruje, že při neúměrné výši daňových sazeb se může daňový výnos snižovat.

A) Expanzivní: spočívá ve snižování míry zdanění v růstu vládních výdajů – bývá
navrhován deficitní SR a cílem je zvýšení poptávky a tím i růst
výroby

B) Restriktivní:

B) Restriktivní: zvýšení daňových sazeb, snižují se státní výdaje, podporuje
se vytváření přebytkového SR a cílem by bylo snížení inflace


MONETÁRNÍ POLITIKA
= peněžní a úvěrová politika a cílem je regulace množství peněz v oběhu regulace
bankovní soustavy např. úvěrů
= hlavní slovo má ČNB

Nepřímé nástroje monetární politiky
1. Diskontní politika: ČNB vyhlašuje diskontní úrokovou sazbu – má pro banky
signální roli a podle diskontní sazby vyhlašují obchodní
banky úrokové sazby z vkladů a úvěrů
: sazba za kterou si mohou obchodní banky uložit své zdroje
u centrální banky
: pokud roste -> zdražování úvěrů, tj. menší zájem o úvěry
a je méně peněz v oběhu
: dnes máme úrokové sazby nízké (pod úrovní inflace)
2. Politika minimálních rezerv: % z depozit (vkladů), které si musí obchodní
banky povinně uložit u ČNB
: pokud % roste => méně peněz v oběhu
: pokud % klesá => více peněz v oběhu
: dnes je % nízké (okolo 2 %)

b) když očekávají rozmach ekonomiky

c) v důsledku technického rozvoje – firma obnovuje technologie v cyklech
10 –15 let a v cyklech 50 –60 letech dochází k významným vědeckým objevům,
které ovlivňují sklon k investování

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
= soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření států v oblasti mikro
a makroekonomické reality
= nositelem je stát a jeho orgány (vláda, parlament, centrální banka,
mezinárodní instituce a organizace, veřejnost)

Cíle hospodářské politiky

1.Dosažení ekonomického růstu (uspokojivého): přírůstky HDP (v ČR 3 %,ideál 5 %)
2.Plná zaměstnanost – nelze
- optimální nezaměstnanost 2-6 %, v ČR 10 %
3.Cenová stabilita – inflace by se měla držet do 2 % (v ČR okolo 3 %)

4. Hospodářská rovnováha ve vztahu k zahraničí:

vyrovnané saldo obchodní a
platební bilance
: obchodní saldo je – (převažuje
dovoz, ale převaha se snižuje)
: platební saldo je + => více
peněz do ČR přijde než odejde

STÁTNÍ ROZPOČET (SR)
= základní finanční plán státu, má podobu platební bilance =>
=> na jedné straně jsou příjmy
=> na druhé straně jsou výdaje

Vznik:
- navrhuje ho ministerstvo financí, projednává se v poslanecké sněmovně
a schvaluje ho vláda
- příjmy jsou daňové a nedaňové -> daňové – (daň z příjmu, DPH, spotřební daň)
-> nedaňové – poplatky a cla

Výdaje státního rozpočtu
- jdou do kapitol jednotlivých ministerstev a ústředních státních orgánů
(ministerstev – dopravy, školství, zdravotnictví, sociální správy – nejvíc …)
- schodek SR 600mld
- Dluhová služba – položka, která obsahuje rozpočtované úroky ze státního dluhu

a) příjmová metoda:

a) příjmová metoda: měří důchody – tj. mzdy + zisky + renty
b) výdajová metoda: měří výdaje a to ->
výdaje domácnosti
+ výdaje státní(na státní sektor – školství, policie, …)
+ hrubé domácí investice (výdaje firem na obnovu nebo
rozšíření majetku a zvýšení zásob)
+ export
- import

- každý rok se sleduje růst výkonů ekonomiky, mohou se používat 2 ukazatele:

A) Ukazatel ekonomického růstu: HDPt+1 – HDPt > 0

B) Ukazatel tempa růstu (častější): % přírůstek HDP za rok

HDPt+1 – HDPt x 100 = %
HDPt

= rozlišujeme: a) HDP nominální – vyjádřen v běžných cenách
- může být zkreslen o inflaci
b) HDP reálný – vyjádřen ve stálých cenách
- ostatní roky, které chceme porovnávat přepočítáme
na ceny základního roku -> ukazatelé nejsou
zkresleny o inflaci

MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK

= příznivý vývoj EKO (pokud jsou správně nastaveny stupnice v grafu) by se měl projevovat zvětšováním plochy čtyřúhelníka
= proporcionální vývoj EKO je znázorněna tak, že žádný z rohů čtyřúhelníka
příliš nevyčnívá

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS

- ekonomika se vyvíjí nerovnoměrně
- fáze vzestupu střídají fáze poklesu
- celkově v dlouhém období by však měla ekonomika zaznamenat rostoucí trend
- pro fázi poklesu používáme označení RECESE (mírný pokles, déle než 6 měsíců)
- DEPRESE A KRIZE: používáme pro označení významnějšího poklesu
- pro fázi vzestupu používáme termíny rozmach, konjunktura nebo oživení (=
počátek fáze vzestupu)
- mohou být i období kdy ekonomika nezaznamená ani pokles ani vzestup =>
stagnace

Příčiny cyklického vývoje
- spatřují ekonomové v tom, e se střídají období s vysokým sklonem investování
s obdobími útlumu investičních aktivit
- podnikatelé jsou ochotni investovat:
a) když je nízká úroková míra

 oligopol:

 oligopol: pro dnešní trhy je charakteristické
: několik hlavních firem v daném odvětví (3-5)
: mají tendenci uzavírat kartelové dohody (dohody
o cenách) -> jsou zakázány v řadě zemí i v ČR
 cenové vůdcovství: dominantní firma na trhu přichází s cenou,
které se ostatní firmy podřizují

SELHÁNÍ TRHU
= rozumíme situace, kdy subjektům na trhu vznikají ztráty nebo větší náklady
aniž by je tyto subjekty zavinily nebo naopak mohou vzniknout výhody, přínosy
pro subjekty na trhu aniž by se o to nějakým způsobem přičinily
= záporné nebo přínosné efekty se nazývají externality =>
=> např. znečištění vody – nevýhody pro rybáře i spotřebitele (více zaplatí)
=> např. firma používá vodní elektrárnu – lepší usměrnění vody, ekologické
sadař a včelař mají pozemky vedle sebe

= vyžaduje státní zásahy -> u negativních externalit: snaží se je omezit
(vydává předpisy, které znečišťovatelům ukládají
povinnost budovat čističky, …)
-> spotřební daň

Fiskální a monetární politika

ZÁKLADNÍ UKAZATELE VÝVOJE NH

1) HDP
2) Inflace
3) Nezaměstnanost
4) Platební bilance

= cílem hospodářské politiky vlády je dosahování ekonomického růstu NH
= ekonomického růste lze dosáhnout:
a) extenzivně – zvyšuje množství využívaných výrobních faktorů
- např. více lidí, továren, …
b) intenzivně – lépe se využívají stávající výrobní faktory
- např. produktivnější stroje, lepší využití pracovní doby …
= výkon ekonomiky se měří pomocí ukazatele HDP

Hrubý domácí produkt (HDP)
= souhrn veškeré finální produkce služeb vyprodukovaných na území daného státu
za období 1 roku, vyjadřuje se v běžných cenách
- k výpočtu HDP se používá výdajová nebo příjmová metoda

DĚLBA PRÁCE

= na základě dělby práce vznikají povolání (pekař, obchodník, metař …)
= rozdělení činnosti mezi lidi (nebo skupiny lidí)
= mezinárodní dělba práce – část zboží získá stát z dovozu

Specializace: omezení na určitý druh činnosti
: v podniku jsou specializované funkce
: uvnitř státu – omezení na určité obory
: prochází jí kooperace = spolupráce

SEKTORY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
I.Primární sektor: získání surovin (těžba dřeva, rybolov …)
II. Sekundární sektor: zpracovatelský průmysl (potr., stroj.,hutnický …)
III. Terciální sektor: služby (zdravotnictví, školství, finanční činnosti …)
IV. Kvartální sektor: věda a výzkum

Odvětví: jsou podniky, které vyrábějí nebo poskytují podobné služby a používají
stejné technologie
: strojírenství, oděvnictví, školství …
: se dále člení na obory
Např.obory školství: mateřské školy
: základní školy
: střední školy
: vysoké školy

KONKURENCE = HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

I.HLEDISKO:
a) cenová = výrobci si na trhu konkurují prostřednictvím ceny
= pokud chtějí podniky získat větší podíl na trhu, tak mohou stejně
kvalitní výrobek nabízet za nižší cenu než konkurence
b) necenová = kvalitou výrobků, servis, dodávky náhradních dílů, značka firmy …

II.HLEDISKO:
A) dokonalá = dnes není dokonalá konkurence
= dříve byla (na začátku 20.století)
= funguje jestliže je na trhu velké množství firem z nichž žádná
nezaujímá na trhu výsadní postavení
= produkce jednotlivých firem je stejnorodá a neexistují omezení
vstupu do odvětví
= existovala v období vzniku kapitalistické společnosti -> postupně
však docházela k diferenciaci mezi výrobci a v dnešních tržních
ekonomikách se projevují prvky -> nedokonalé konkurence
B) nedokonalá = vstup do odvětví je omezený
= některé firmy mají významný podíl na trhu a podíl ostatních
firem je zanedbatelný a produkce je různorodá
= extrémní formou nedokonalé konkurence je:
 monopol: má výsadní postavení na trhu
: může diktovat ceny
: má tendenci omezovat a zdražovat výrobu

EKONOMICKÉ SYSTÉMY

1) Zvykové hospodářství = výrobní postupy se dědí z generace na generaci
= africké kmeny, žádný velký technický rozvoj

2) Centrálně řízená ekonomika = ceny i objem výroby se stanovují centrálně -
stanovuje je stát prostřednictvím státních
orgánů
= bylo v ČSSR a státy socialistického bloku,
Kuba, S Korea, Čína

3) Tržní hospodářství = objem výroby a spotřeby reguluje tržní mechanismus
= ve vyspělých tržních ekonomikách existuje státní sektor
(školství, zdravotnictví, policie, armáda …) => jejich
služby a produkty neprocházejí trhem

VÝROBNÍ FAKTORY
KAPITÁL hmotná podoba: materiál, stoje, zařízení, materiál …
peněžní podoba: peníze, které slouží k získání dalších peněz -> zisk

PRÁCE: schopnost člověka pracovat
PŮDA (přírodní zdroje): získáváme z ní suroviny
: stojí na ní budovy, haly …

METODY FINANCOVÁNÍ

Vývoz:

1.Bankovní úvěr: na základě úvěrové smlouvy
: EGAP, Česká exportní banka
2.Faktoring: odkup krátkodobých pohledávek (do 9 měsíců)
: provádí faktoringové společnosti – vyplácí okamžitě 80 –90 %
vývozci
: přebírá vymáhání dluhu od kupujícího i riziko nezaplacení
3.Forfaiting: odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek (1,5 roku)

Dovoz:

1.úvěr od banky
2.úvěr od vývozce: kupující zaplatí později
3.finanční leasing: bývá dlouhodobý a po skončení smlouvy věc přechází do
vlastnictví nájemce
4.operativní leasing: pronajímatel je odpovědný za bezporuchový chod
: věc zůstane v jeho vlastnictví

Tržní a národní hospodářství

= je mechanismus založený na tržních vztazích
= na trhu působí subjekty, které jsou ochotni za určitou minimální cenu prodat
(nabídka)
= subjekty, které jsou za určitou maximální přijatelnou cenu koupit (poptávka)
= podmínkou existence trhu je střetávání nabídky s poptávkou
= subjekty trhu: STÁT, PODNIKY, DOMÁCNOSTI

DRUHY TRHŮ
1) Trh spotřebních statků (výrobků a služeb)
2) Trh práce
3) Finanční trh (= kapitálový + peněžní)
4) Trh výrobních faktorů (kapitálových statků)

VZTAH NABÍDKY A POPTÁVKY
A) poptávka > nabídka = růst cen
B) nabídka > poptávka = snížení cen
C) nabídka = poptávka = rovnovážné množství (vše co se vyrobí se prodá)
= rovnovážný bod
= rovnovážná cena – cena, která pokryje výrobcům N
a přinese jim přiměřený zisk

: doložky

vyplaceně loď
: dáno do určitého přístavu
: zboží jde přes palubu
: FOB stowed – zavazujeme se, že zboží odborně uložíme a dáme na palubu

FAS: vyplaceně k boku lodi
: přístav naložení

3. SKUPINA: C
- hlavní přepravné placeno
CFR: N, přepravné placeno na sjednané místo
CIF: N, přepravné a pojistné placeno na sjednané místo
CPT: přepravné placeno do místa určení
CIP: přeprava a pojištění placeno do místa určení

4. SKUPINA: D
- dodání zboží

DAF: dodání na hranice
DES: s dodáním z lodi
DEQ: s dodáním z nábřeží
DDU: s dodáním do skladu, clo neplaceno
DDP: s dodáním do skladu, clo placeno

PROKURA INDOSAMENT:

zmocňujeme prokuru indosatáře, aby pro nás zinkasoval částku
ze šeku
: obsahuje doložky: k vyhrání
: za účelem vyinkasování
: k inkasu
: pokud převádíme část částky -> šek je neplatný
: šekovníkem je banka, spořitelna, peněžní ústav a ze zákona
není zavázána šek zaplatit
KŘIŽOVÁNÍ (KROSOVÁNÍ): zabránění tomu, aby šek mohl být proplacen komukoli
K ZÚČTOVÁNÍ: zabránění tomu, aby šek byl vyplacen v hotovosti

PODMÍNKY INKOTERMS

= základem je dodací parita => určení kritických bodů, ve kterých dochází
k přechodu práv z jedné osoby na osobu druhou
= způsob a místo dodání zboží odběrateli
= místo a okamžik přechodu rizika
= místo a okamžik přechodu úhrady N spojených s dodávkou zboží
= jak se bude zajišťovat doprava
= pojištění, celní odbavení, zajištění dokladů

INKOTERMS 2000

: doložky
: nejsou právními normami ani vyhláškami
: seznam, který vydala komora a poskytuje informace o kritických
bodech (kvalifikovaný výklad)
: jsou závazné, pokud je dohodneme ve smlouvě
: mělo by být pravidlem si vyměnit text dodací podmínky

1. SKUPINA: E
- doložka odebrání

EXW: prodávající splní svou povinnost tím, že nechá kupujícího odebrat zboží ze
svého závodu

2. SKUPINA: F
- hlavní přepravné neplaceno

FCA: vyplaceně dopravci
: na sjednané místo

4) převoditelný –

4) převoditelný – umožňuje převést práva prodávajícího na jinou osobu
- užívá se hlavně u zprostředkovatelů
- původní benefit předává do akreditivu fakturu
5) akreditiv s červenou doložkou – avizovaná banka poskytne prodávajícímu zálohu
ještě před odesláním zboží

SMĚNKY
- jsou cenné papíry na řad, určené podstatnými náležitostmi, které jsou stanoveny zákonem
- jsou cenné papíry, které jsou převoditelné indosamentem na právoplatného majitele
- slouží: k platbě
: jako jistící účel – necháme si od dlužníka podepsat směnku – lépe se
vymáhá
: úvěr – banka nám poskytne úvěr prostřednictvím směnky
: vlastní financování (refinancování) – eskont směnky
Druhy:
1) vlastní – obsahuje bezpodmínečný závazek uvedenou částku zaplatit
- „zaplatím“
- 2 osoby: výstavce a remitent
2) cizí (trata) – vyzíváme jinou osobu, aby zaplatila za nás
- nutná akceptace směnky -> vystupuje 3.osoba směnečník
- „zaplaťte“

3) směnka na vlastní řad –

3) směnka na vlastní řad – podstatou je, že je to cizí směnka ve které se
výstavce sám označí za remitenta
4) zastřená směnka vlastní – označení na řad (komu)
- výstavce se zároveň označí za směnečníka

Podstatné náležitosti:
= směnka bez nich není platná
 slovo směnka v souvislém textu (v jazyce ve kterém je vystavena)
 bezpodmínečný příkaz k zaplacení – „zaplatím“ ; „zaplaťte“
 identifikace výstavce s jeho podpisem
 identifikace směnečníka (u cizí směnky)
 údaje splatnosti
 údaje místa, kde má být placeno
 jméno toho komu má být placeno
 datum a místo vystavení směnky

Nepodstatné náležitosti:
= směnka platí i bez nich
 pokud není datum splatnosti => směnka „naviděnou“
 pokud není místo placení => směnka je splatná přímo u dlužníka
 pokud chybí místo vystavení, ale pokud je uvedeno u výstavce, jedná se
o místo vystavení
 domicilní doložka („domicil směnky“) – určení banky, kde to bude zaplaceno
 doložka úroková – platba úroků

AKCEPTACE SMĚNKY:

AKCEPTACE SMĚNKY: úkon, kterým směnečník, kterému výstavce směnky přikazuje
zaplatit určitou částku určité osobě na určitém místě a v určitý čas
: druhy – částečná – akceptuje se na určitou část sumy směnky
- modifikovaná – změna data splatnosti (jako příjemce)
- po dohodě, jen jednou

LHŮTA SPLATNOSTI
1) směnka naviděnou: pokud není datum
: splatná ihned když ji předložíme (nejpozději do 2.dne)
2) lhůtní vita směnka: splatná až za několik dní po předložení
3) datosměnka: od tohoto data za určitý čas (např. od 12.12. za 2 měsíce)
4) denní směnka: splatná v určitý den (např.zaplaťte dne 12.12.)

Směnka se předkládá k placení v den splatnosti; ručí za ni všichni ti, kteří ji vystavili, přijali, indosovali i akceptovali

SMĚNEČNÉ RUČENÍ: forma tzv. avalu
: vyskytuje se v tzv. avalizační doložce
: účelem je zvýšení jistoty té směnky
: za – akceptanta směnky
- výstavce vlastní směnky
- výstavce cizí směnky
- indosanta

INDOSAMENT SMĚNKY:

INDOSAMENT SMĚNKY: institut, kterým převádíme všechna práva, která plynou ze
směnky na jinou osobu
PROTEST SMĚNKY: veřejná listina, který byla vystavena nějakými veřejnoprávními
orgány (soud, notář …) a stvrzuje, že nám nebylo zaplaceno

ESKONT SMĚNKY: předložení bance před lhůtou splatnosti a banka nám poskytne
tzv. eskontní úvěr
: banka si strhne diskont a poplatky

ŠEKY
- cenný papír a zároveň platební nástroj
- nejlepší je bankovní šek (výstavcem je banka, krytý)

Náležitosti šeku:
= řídí se směnečným a šekovým zákonem
- formální: musí být písemný
: slovo šek v souvislém textu
: sepsán v jednom srozumitelném jazyce
- obsahové: bezpodmínečný příkaz
: jméno toho kdo má platit (= šekovník)
: místo kde má být placeno
: místo a den vystavení
: podpis výstavce

Splatnost šeku:

 do 8 dnů = šek je vydaný a splatný ve stejném státě
 do 20 dnů = šek je vydaný a splatný v různých zemích stejného kontinentu
 do 70 dnů = šek je vydaný a splatný v různých zemích různého kontinentu


ODVOLÁNÍ ŠEKU: pokud jsme předložili šek po lhůtě splatnosti -> šekovník ho může
odvolat
: na odvolání šeku nemá vliv úmrtí vystavitele ani jeho zbláznění
PROMLČENÍ ŠEKU: 180 dní od uběhnutí lhůty předložení šeku
: pokud nám někdo proplatí promlčený šek má 1 rok na získání
peněz zpět
ŠEKOVÁ ČÁSTKA: slovy i číslicemi
: pokud jsou částky různé – platí ta slovy, nebo ta nižší
: pokud má šek vadu platí se bance poplatek – většinou se vyplňuje
nový šek
ŽIROVÁNÍ: převod, který se děje tzv. rubopisem -> úkon, kterým převádíme práva
s tím šekem
: na jméno
: na řad (na řad + jméno)
: rekta-šek
: šek na majitele (doručitele)

ZPŮSOBY PLACENÍ

1) Platba v hotovosti: nepoužívá se => zakázána
2) Hladká platba: nejrizikovější (z účtu na účet)
: nízké N
: rizika ze strany odběratele – platební neschopnost (nemám)
- platební nevůle (nedám)
3) Dokumentární inkaso: platební nástroj, který nám zajišťuje, že dokumenty
budou vydány odběrateli až po zaplacení ceny nebo po
akceptaci směnky
: spojeno s nebezpečím – odběratel ze skladu nemusí
převzít
: 2 typy – Dokumenty proti zaplacení: doklady nejsou
vydány dříve než odběratel zaplatí
- Dokumenty proti akceptaci směnky: dáme
dokumenty -> může prodat zboží -> pak zaplatí
4) Bankovní záruka: je to spíše zajišťovací nástroj
: banka se za nás zaručí, proplatí záruku
: banka pečlivě zkoumá dokumenty – „zásada přísného souladu“
(pokud dokumenty nesouhlasí – neproplatí nám záruku)
: existují jednotná pravidla URDG
: „nepřímá záruka“ – banka dovozce vystavuje záruku na základě
záruky banky vývozce
: „akontační záruka“ – v případě, když platíme dopředu

5) Dokumentární akreditiv

- banka se zavazuje, že poskytne třetí straně určité plnění pokud budou během
určité doby, která je stanovena akreditivem, předložena složka patřičných
dokumentů a splněny budou všechny podmínky akreditivu
- řídí se podmínkami UCP
- další doklady: dopravní podmínky, dodací listy, faktury, celní deklarace,
konosamenty, záruční listy …

Průběh akreditivu:

Druhy akreditivu
1) akreditiv - odvolatelný (revocable L/C): je možné ho kdykoliv zrušit v době
platnosti i bez předchozího oznámení
- neodvolatelný (irrevocable L/C): jde odvolat jen se souhlasem
obou stran
: častější
2) akreditiv – potvrzený: neodvolatelný
: na žádost vystavující banky byl potvrzen další bankou
=> stává se pro prodávajícího vystavující bankou (může
vymáhat peníze)
- avizovaný: avizující banka funguje jen jako prostředník
3) revolvingový – neustále opakovaný

SMLUVNÍ NÁSTROJE OP

A) DVOUSTRANNÉ

1.obchodní smlouva: rámcové ujednání mezi dvěma (i více) státy, které obsahuje
všeobecné zásady a pravidla zacházení v rámci obchodních
a hospodářských styků
: uzavírají se na nejvyšší úrovni (hlavy státu)
: nejvýznamnější část – meritorní: obsahuje ujednání
o podmínkách dovozu a vývozu; celní, daňové a poplatkové
problematiky (doložky) = klauzule

2.obchodní dohoda: podrobnější, navazují na obchodní smlouvy
: jsou dvoustranné povahy – konkretizují obchodní smlouvy
: na dobu své platnosti (1 rok) upravují obchodní styky
(stanovují rozsah a zbožovou strukturu)
: v příloze obsahují zbožové listiny – kontingentní
- nekontingentní
: junktimování – zboží je rozloženo na položky: citlivé, běžné
a zbytné zboží

3.platební dohoda: dohoda mezi státy, ale i mezi emisními bankami
: rozhodují o způsobech vyrovnání pohledávek a závazků

 ve volné měně –

 ve volné měně – není třeba platební dohody
 clearingová dohoda – dovozci jedné země poukazují platby do své banky a ta
pak vyplatí dovozce z druhé země (platí oboustranně)
- narůstá zadluženost -> stanovení mezního úvěru, pokud
se úvěr překoná je dlužník povinnen uhradit rozdíl ve
volné měně
- výhoda: rozvoj obchodu při nedostatku volné měny
- nevýhoda: vytváří se vztahy trvalých dlužníků a věřitelů
: nucení do nežádoucí struktury dovozu
 Barterové dohody – zboží za zboží

B) MNOHOSTRANNÉ
1. Dohody a smlouvy, které se týkají při obchodu více zemi:
- mezinárodní organizace nebo instituce, které jsou v podstatě smlouvou
mezi zainteresovanými zeměmi (WTO)
2. Integrační seskupení
3. Mezinárodní surovinové dohody

Platební a dodací podmínky v ZO

PLATEBNÍ PODMÍNKY
- určují způsob a dobu placení
- jedna z nejdůležitějších součástí KS
- odvíjí se od několika částí – druh zboží (úvěry)
- teritorium: kam se bude dodávat – vyspělé země
: politika a zákony
: charakteristiky devizových omezení
: platební bilance
- situace na trhu: snažíme se využít různé pohyby
deviz
- různé zvláštnosti obchodu: kde a jak se bude
obchodovat (burza …)
- specifika partnera: solventnost, kulturní vlivy
- místo úhrady: stanoveno v KS – přímo
- nepřímo (určí se, kde bude předána dokumentace,
u jaké banky bude otevřen akreditiv)
: podle českých zákonů -> zaplatit na místě dodavatele (pokud není
stanoveno jinak v KS)
- doba placení: výhodnější pro kupujícího – zaplatit až po dodání zboží
(dodavatel poskytne úvěr – úrok)
: výhodnější pro prodávajícího – zaplatit předem (částečná
akontace)
: nejlepší je platba při dodání zboží – dokumentární platby

Vyměřování cla v ČR

- clo, DPH a spotřební daň se vyměřuje při dovozu
- při vývozu se clo nevyměřuje

B) NETARIFNÍ

1.množstevní omezení
- stanovení největšího možného množství zboží
- zvýšená cena (méně zboží => větší cena)
- rozdíl od cla – clo cenu zvýší
- max množství se nazývá kontingent – přidělování se děje na základě licenčního
řízení

Přidělení licence: a) kdo podal dříve žádost o dovozní licenci
b) podle principu ancienity – přednostní právo pro podniky,
které s tímto zbožím dříve
obchodovaly
- u citlivého zboží: zbraně,…
- licenční řízení se odehrává v rámci licenční správy ministerstva průmyslu
a obchodu.
- zboží na které potřebujeme licenci je ve vyhlášce

2.administrativní, technické a právní předpisy

- technické, ekologické, zdravotní a jiné normy – zboží musí projít státní
zkouškou => certifikát
NORMY ISO – jednotlivé normy stanovené mezinárodní normalizační organizací

AKTIVNÍ AUTOMNÍ NÁSTROJE OP

A) vývozní prémie: a) přímé (odměny za vyvezené zboží)
b) nepřímé (odstranění daní – DPH, spotřební daň)
B) úvěrování vývozu: Česká exportní banka
C) státní záruky na úvěr: pojišťování rizik státem (EGAP)
D) vládní vývozní úvěry: půjčky jedné země druhé zemi – nákup určitého zboží
v zemi věřitele
E) měnový dumping: stát snížení provede devalvaci měny – vývozce zaplatí méně,
dovozce více
F) zřizování organizací: kvalita výrobků, propagací, informační služby
(CZECH TRADE, ČESKÁ CENTRA V ZAHRANIČNÍ …)

PROTEKCIONISMUS

- ochrana dané ekonomiky (domácí před konkurencí)
- potřebný u dětského průmyslu
- výhody: ochrana trhu práce
: ochrana makroekonomické stability (omezení zranitelnosti ekonomiky)
: omezení závislosti na dovozu
: ochrana národních zvyklostí
- neexistuje stát, který by propagoval čistý protekcionismus a liberalismus –mix


PASIVNÍ AUTONOMNÍ NÁSTROJE OP

A) TARIFNÍ
Clo: poplatek, který se platí když zboží přechází přes hranice
: nejstarší prostředek OP
: vzniklo z poplatku za mosty, ochranu kupců …

Cla podle účelu: ochranná = chrání spotřebitele
: prohibiční = vysoká cla (nevyplatí se dovážet)
: finanční = ukládá se na zboží – dorovnání daňového rozdílu,
růst inflace, zvýší se cena a sníží se
konkurenceschopnost

Různé charaktery ochranných cel

1) preferenční: výhodné ceny pro určité země (Slovensko)
2) vyrovnávací: uvalují se na zboží při jehož výrobě čerpala jednotka z nějaké
subvence nebo dotace (v ČR – bionafta)
3) odvetná: odveta cizí zemi
4) antidumpingová: v případě, že dovozce dováží zboží za nižší ceny než jsou na
domácím trhu (chce ovládnout domácí trh)

Cla podle pohybu zboží
1) dovozní – ochranná funkce
2) vývozní – méně častá
3) tranzitní – průvozní, jsou zrušeny

Cla podle způsobu výpočtu
1.valorická: stanoví se % z ceny zboží (fakturované částky)
: výhoda – zatěžují stejně drahé i levné zboží
: nevýhoda – stanovení základu pro výpočet cla
2.specifická: vyměřena pevnou částkou za měrnou jednotku (kg, t, barel …)
: jednoduché
: nevýhoda – zatěžuje více těžší zboží

3.diferencovaná:

3.diferencovaná: snaží se odstranit nevýhody valorických a specifických cel
: a) diferencovaná valorická cla – pro různé zboží jsou různé %
celní sazby
: b) diferencovaná specifická cla – ceny za měrnou jednotku je
odstupňována podle toho kolik
to zboží stojí
4.smíšená – kombinace valorických a specifických cel

Celní sazby
1.všeobecné: nejvyšší; zboží u kterého není prokázána země původu
: pro státy se kterými nemáme uzavřenou celní dohodu
2.smluvní: dvoustranná dohoda, snížená sazba, nesmíme vybírat další poplatky
3.preferenční: snižuje buď smluvní nebo všeobecnou sazbu
: a) dovoz bez cla
: b) snížená preferenční sazba
: c) preferenční snížení cla

Celní sazebník
- obsahuje cla, celní sazby, měrné jednotky, preferenční sazební opatření, seznam zboží – mezinárodní harmonizovaný systém.

PLATEBNÍ BILANCE

- zahrnuje mezinárodní pohyb výrobků, služeb a finančních aktiv
- vyjadřuje ekonomické transakce členů dané země se zahraničním za určité období
- MMF člení na 4 části:

1.Běžný účet – a) pohyb výrobků
b) pohyb služeb
c) důchody
d) transfery (sociální platby)

2.Kapitálový účet: vyjadřuje pohyb kapitálu na zahraničním trhu
: a) přímé zahr.investice (FDI) – zahr.investor koupí podíl,
který zaručuje možnost
efektivního řízení podniku
: b) portfóliové investice – zahr.investor koupí podíl podniku
nízké kapitálové účasti, obligace
: c) ostatní kapitál – krátkodobý
- dlouhodobý
- pohledávky a rezervy

3.Rezervy: vyjadřují vývoj a pohyb aktiv v držení CB (zlato, devizy, valuty)

4.Chyby a opomenutí: slouží k vyrovnání běžného a kapitálového účtu

Zachycení případů (transakcí) platebního styku:
- kredit (+) import kapitálu: a) snížení pohledávek, zvýšení závazků
b) export statků
c) příliv důchodů
- debet (-) export kapitálu: a) zvýšení pohledávek, snížení závazků
b) import statků
c) odliv důchodů
SNÍŽENÍ REZERV JE +
ZVÝŠENÍ REZERV JE -

ORGANIZACE PODPORUJÍCÍ ZO V ČR
1. Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s.
- akcionáři jsou hospodářská ministerstva
- činnosti: poskytování úvěrů
: pojišťování vývozů
: uzavírá zprostředkovatelské smlouvy na sjednání pojištění
: poskytuje poradenství
: spravuje prostředky ze státního rozpočtu, které jsou určené pro
podporu exportu
: prevence vzniku škod
: poskytuje záruky za české dovozce

2. Česká exportní banka

- vlastněna státem prostřednictvím akcionářů
- zákonem pověřena financovat vývoz se státní podporou
- financuje vývozní úvěry na zboží, které vyžaduje dlouhodobé úvěrování
(pivovary, přehrady …)

3. Informační pomoc CZECH TRADE
- konzultační služby, informace
- vytvářené ucelených souborů o podmínkách obchodování za zahraničních trzích

4. Česká centra v zahraničí

5. Podpora ČR
- v rámci výstav, veletrhů …


LIBERALISMUS
- volný obchod, odstranění celní i necelních bariér
- výhody: rozšíření trhu => rozšíření množství zboží se kterým se dá obchodovat
: růst specializace (využití komparativních výhod)
: nižší ceny výrobků
: větší cenová stabilita
: velká konkurence
- maximalizuje bohatství země

- po roce 1989 se ČR začala ...

- po roce 1989 se ČR začala orientovat na jiné trhy => Z (rozpad RVHP)
- do roku 1989 ČR patřila mezi nejvyspělejší země V Evropy
- nyní 70 % vývoz
20 % dovoz

OBRAT ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
1) vývoz a dovoz zboží (musí být licence)
2) služby: doprava , pojištění, skladování, zprostředkování, kontrola
3) reexport – přímý (jde do cílové země)
- nepřímý (jde přes třetí zemi)
4) zušlechťovací styk: aktivní (přepracovává se v dané zemi)
: pasivní (přepracovává se v cizí zemi)
5) nehmotný vývoz a licence
6) kooperace = spolupráce

OBCHODNÍ BILANCE
- zachycuje hodnotu vývozu a dovozu zboží a služeb (nezachycuje platby)
- rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu se nazývá saldo
a) aktivní (vývoz > dovoz => saldo +)
b) pasivní (vývoz < dovoz => saldo -) – situace v ČR
c) vyrovnaná (vývoz = dovoz => saldo 0)

KOMODITNÍ STRUKTURA ČR

- ČR se snaží najít komparativní výhody = komplex faktorů, které ovlivňují
relativní postavení země v zapojení do mezinárodní dělby práce MDP) a které
jsou v souladu s historickým vývojem zohledňováni jako kritéria efektivní
struktury zapojené do MDP

Přírodní podmínky: výhody – vhodná poloha pro pěstování méně náročných plodin
- tranzitní poloha
- úrodné povodí řek
- turisticky atraktivní krajina
- výskyt minerálních pramenů => lázeňství
: nevýhody – málo surovin
- moc ekologických škod

Ekonomické podmínky: výhody – nízká úroveň mezd a platů (levnost
a kvalifikovanost)
- dobrá industrializace (ale starší stroje)
- atraktivita pro turisty
: nevýhody – malý trh
- malý počet obyvatel
- málo domácího kapitálu
- malá konkurenceschopnost výrobků
- malá přizpůsobivost světovým trendům
- u vývozu: malá přidaná hodnota výrobku
(polotovary, suroviny …)

c) spekulace (trading) –

c) spekulace (trading) – na rozdíl od zajištění se nesnažím chránit proti nepříznivému vývoji, ale naopak chci na tom vydělat (např. očekávám růst kurzu akcií – proto je dnes nakoupím a uzavřu smlouvu na budoucí prodej)
d)
e) arbitráž – je založena na využití cenových diferencí mezi různými trhy (např. na trhu A uzavřu opci na nákup akcií za 100 USD/ks a na trhu B opci na prodej stejných akcií za 110 USD/ks) – vzhledem k velké propojenosti trhů jsou dnes možnosti arbitráží poměrně malé.

Burzovní indexy
= zachycují vývoj cen na burzách i na finančním trhu
= nejdůležitější: DOW JONES 20 – měří vývoj obligací, USA
: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE – měří vývoj akcií na burze
v New Yorku
- vznikl v roce 1931
: NIKKEI 225 – měří vývoj změn cen akcií v Japonsku
: STANDART POOR´S 500 – v USA
: PX – 50: v ČR, 50 významných firem
: akciová burza
: brán od počátku burz
: PX – 30: v RM-systému

Burzovní lístek –

Burzovní lístek – úřední přehled kursů CP, dosažených při burzovních obchodech
= záznam kursů – bursovní kotace
1.kurs zboží – prodejní (nabídková) cena a nákupní (poptávková) cena
2.kurs hraniční – průměr nejvyšších a nejnižších cen za určité období
3.kurs likvidační – uveřejní ho pokladna -> úřední kurs
4.kurs střední – průměr cen určitého zboží
5.kurs nominální – kurs za zboží se kterým se neobchodovalo
6.kurs uzávěrkový – shoda nabídky a poptávky a uskutečněného obchodu ->
efektivní obchod
7.kurs otevírací – první kurs při zahájení burzy


RM – SYSTÉM
- mimoburzovní organizátor trhu s CP
- vznikl zejména díky velké privatizaci na začátku 90. let(1993)
- slouží především k usnadnění obchodování účastníkům kupónové privatizace
- nemá tak přísná pravidla jako burza
- statutární orgány jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, ředitel
- výkonná složka – centrální pracoviště a vstupní pracoviště, členěná na obchodní místa a speciální vstupní pracoviště
- založen na zákaznickém principu a proto není přístup na trh nijak omezen
- zákazníkem se může stát jak FO tak PO bez ohledu na to, zda je občanem ČR

Drobní investoři a občané podávají své ...

Drobní investoři a občané podávají své požadavky na nákup (tzv. K-pokyn) a prodej CP (tzv. P-pokyn) přímo do terminálů na přepážkách obchodních míst. Zvláštní (větší) zákazníci mohou využívat i jiná média (diskety, modem, on-line připojení).
Předobchodní validace = každý kupující musí předem složit peněžní prostředky na zvláštní, tzv. jumbo účet, u každého prodávajícího naopak RM-S prověřuje, zda CP skutečně vlastní a blokuje je.
Průběh obchodu je založen na tzv. průběžné aukci, tzn. že se obchoduje průběžně a cena se během dne mění podle centrálního algoritmu podle aktuální nabídky a poptávky v rámci přípustného cenového pásma. Finanční a majetkové vypořádání uskutečněných obchodů se provádí ještě týž den.


Zahraničně obchodní vztahy podniku a státu

VÝZNAM ZAHRANIČNÍHO OBCHODU:
1.ekonomický: úspora výrobních faktorů, která se projeví v úspoře nákladů
2.politický: vzájemný obchod zvyšuje přátelské vztahy
3.kulturní: poznávání způsobů života v jiných zemích, jejich kultury, umění,
ideologií …

Druhy trhů na BCPP:

- hlavní trh – nejprestižnější trh s nejlikvidnějšími CP, rozsáhlá informační
povinnost emitenta
- vedlejší trh – prestižní trh s kvalitními emisemi
- volný trh – pro emitenty, kteří nechtějí plnit rozsáhlou informační povinnost
- nový trh – pro společnosti s krátkou historií a perspektivním podnikatelským
záměrem (tzn. potřebují peníze), nové společnosti musí mít svého
patrona (dohlíží a radí s činností burzy) a kotujícího člena
(udržuje nabídku a poptávku emise)

TYPY BURZOVNÍCH OBCHODŮ
A) podle účelu:
a) efektivní obchody – nákup a vlastnictví zboží
b) spekulační obchody – nejde o vlastnictví zboží (po koupi opět prodáme)
- na vzestup: koupím teď levně, prodám později dráž
: „býci“
- na pokles: zajistím si nákup dopředu
: „medvědi“

B) podle dodací lhůty:
a) promtní – dodání ihned po uzavření obchodu (cash obchody) nebo do 7 dnů
b) termínované – realizace až po určité době
- uzavírají se mezi 3-6 měsíci (velká rizika)

Zvláštním nástrojem finančního trhu ...

Zvláštním nástrojem finančního trhu jsou finanční deriváty. (zjednodušeně řečeno) termínovaný obchod, jehož hodnota je odvozena od vývoje základního nástroje.

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ DERIVÁTY MŮŽEME ROZDĚLIT DO DVOU SKUPIN:

1) pevné neboli nepodmíněné obchody – vyznačují se tím, že obě strany obchodu mají současně právo i povinnost obchod splnit; patří sem:
2)
a) forwardy – povinnost prodat či koupit předmět obchodu k určitému datu v budoucnu za předem dohodnutou cenu; jsou prováděny na mimoburzovních trzích
b)
c) futures – v podstatě to samé co forwardy, ale jsou standardizované (mají předem daná některá pravidla), a proto se s nimi setkáme na organizovaných trzích, hlavně burzách
d)
e) swapy – v podstatě kombinace promptního a termínovaného obchodu; jde o promptní (okamžitý) prodej či nákup předmětu obchodu se závazkem ho koupit či odprodat zpět k určitému datu v budoucnu za předem dohodnutou cenu

3) podmíněné neboli opční obchody -

3) podmíněné neboli opční obchody – vyznačují se tím, že kupující získává právo, nikoliv povinnost, na splnění obchodu, prodávající získává povinnost na splnění obchodu; patří sem zejména:
4)
a) kupní opce (tzv. call option) - kupující (majitel opce) získává právo (ne povinnost) nakoupit předmět obchodu v budoucnu za předem dohodnutou cenu a za to má povinnost zaplatit protistraně prémii, prodávající má naopak povinnost prodat předmět obchodu v budoucnu za předem dohodnutou cenu a má právo na obdržení prémie
b)
c) prodejní opce (put option) - kupující (majitel opce) získává právo (ne povinnost) prodat předmět obchodu v budoucnu za předem dohodnutou cenu a za to má povinnost zaplatit protistraně prémii, prodávající má naopak povinnost koupit předmět obchodu v budoucnu za předem dohodnutou cenu a má právo na obdržení prémie.

Finanční deriváty lze v zásadě využít ze tří důvodů:

a) zajištění (hedging) – pomocí derivátů si můžeme fixovat cenu základního nástroje do budoucnosti (např. devizový kurz, úrokovou sazbu, kurz akcie) a chráním se tak proti očekávanému nepříznivému vývoji
b)

Trh CP v ČR

k obchodování s CP v ČR slouží tři trhy, v praxi pouze dva:
- BCPP – nemá sem přístup každý, burza si vybírá s jakými CP bude obchodovat
- RM Systém - může obchodovat každý starší 18 let, FO i PO
BURZY
= zvláštní formy trhu, kde se soustředí nabídka a poptávka po burzovním zboží
= zboží musí být připuštěno k burzovním obchodům a musí být zakótováno
= zboží na burze nemusí být přítomno

Typy burz podle druhu zboží:
1.všeobecné – všechno zboží
2.zvláštní – specializované, obchoduje se s jedním druhem zboží
- peněžní (efektové): peníze, CP, devizy
- plodinové burzy: zemědělské produkty
- potravinářské burzy: maso, mléko
- surovinové burzy: nafta, kovy
- speciální burzy: obchody s prostorem na lodích, …

Hlavní světové burzy: New York, Londýn, Zürich, Frankfurt nad Mohanem

Typy burz podle techniky
a) plně elektronická – „nejtišší burza na světě“ (Stockholm)
b) částečně elektronická – většina burz
c) klasická

Typy burz podle právnické normy:

a) veřejné: platí jen všeobecné právní předpisy
: ti, kdo obchodují, nemusí být členy burzy
: malý státní dohled
: obchody se uzavírají pouze prostřednictvím dohodců, kteří jsou
jmenováni správou burzy a potvrdil je státní orgán
: tzv. francouzský typ

b) soukromé: platí zde právní předpisy
: nezasahuje stát
: obchodování je vyhrazeno pouze pro členy
: nečlenové obchodují pouze prostřednictvím dohodců
: Burza ČR
: tzv. anglo-americký typ

BCPP, a.s.
– jediná z našich burz s napojením na světové burzy
- nejvýznamnější organizátor trhu s CP v ČR
- organizuje nabídku a poptávku registrovaných CP
- výsledky burzovních obchodů zveřejňuje prostřednictví Internetu, informačních
agentur a denního tisku

- provádí osvětovou a poradenskou ...

- provádí osvětovou a poradenskou činnost určenou účastníkům kapitálového trhu
- činnost burzy se řídí Zákonem o burze CP
- pro obchodování jsou stanovena přesná pravidla
- elektronická burza -> obchody se uskutečňují prostřednictvím automatizovaného
obchodního systému(AOS)
- velké množství CP se začalo obchodovat na BCPP v souvislosti s kupónovou
privatizací
– burza přijata za přidruženého člena Federace evropských burz

Orgány burzy
valná hromada – nejvyšší orgán burzy, rozhoduje o zvýšení nebo snížení zákl. kapitálu burzy, schvaluje roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě úhradu ztráty burzy
dozorčí rada – kontroluje činnost burzy
burzovní komora – statutární orgán, řídí činnost a jedná jejím jménem(9 členů) generální tajemník – řídí provoz burzy
burzovní výbory – pro členské otázky(příjem nových členů, udílení pokut, vyloučení členů), pro kotaci(vybírá papíry, s kterými se bude obchodovat), pro burzovní obchody (sleduje jak probíhají obchody)
burzovní rozhodčí soud – rozhoduje spory vznikající při obchodech
garanční fond burzy – slouží k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících
z burzovních obchodů a z jejich vypořádání
- vytváří ho povinně všichni členové burzy
- správou GFB je pověřen UNIVYC, a.s

- zvláštní druh náložního listu používaného ...

- zvláštní druh náložního listu používaného v námořní dopravě = konosament (Bill
of Lading – B/L) – slouží jako potvrzení o příjmu nákladu k přeprav a je
i oznámením o uzavření přepravní smlouvy (v liniové dopravě)
- nezaměňovat s nákladním listem, který není CP


Kapitálový trh v ČR

FINANČNÍ TRH:
- místo, kde se střetává nabídka s poptávkou
- setkáním nabídky a poptávky se vytváří cena peněz

Finanční trh tvoří:
- peněžní trh – trh krátkodobých (do 1 roku) cenných papírů a půjček
- kapitálový trh – trh dlouhodobých (nad 1 rok) CP a půjček
- devizový trh – trh zahraničních národních měn
- trh drahých kovů – dnes již málo významný trh

Finanční trh lze dělit i podle jiných hledisek:

 podle fáze emise CP na trh:
1) primární trh – trh nově emitovaných CP
2) sekundární trh – trh dříve emitovaných CP
3)
 podle stupně organizovanosti trhu na:
a) trh organizovaný – např. burzy, u nás je známý RM-Systém
b) trh neorganizovaný – tzv. OTC (Over-the-Counter) trh

Účastníci finančních trhů jsou velmi různorodí – od drobných investorů (občanů), přes banky, makléřské firmy, investiční společnosti až po centrální banky v mezinárodním měřítku.

KAPITÁLOVÝ TRH
= trh dlouhodobého finančního kapitálu (tzn. nad 1 rok):
a) cenné papíry – akcie, obligace, hypotéční zástavní listy, podílové listy
b) střednědobé a dlouhodobé termínované vklady
c) střednědobé a dlouhodobé úvěry
d) finanční deriváty
e)

ŠEKY

- cenný papír a zároveň platební nástroj
- nejlepší je bankovní šek (výstavcem je banka, krytý)

Náležitosti šeku:
= řídí se směnečným a šekovým zákonem
- formální: musí být písemný
: slovo šek v souvislém textu
: sepsán v jednom srozumitelném jazyce
- obsahové: bezpodmínečný příkaz
: jméno toho kdo má platit (= šekovník)
: místo kde má být placeno
: místo a den vystavení
: podpis výstavce

Splatnost šeku:
 do 8 dnů = šek je vydaný a splatný ve stejném státě
 do 20 dnů = šek je vydaný a splatný v různých zemích stejného kontinentu
 do 70 dnů = šek je vydaný a splatný v různých zemích různého kontinentu

ODVOLÁNÍ ŠEKU:

ODVOLÁNÍ ŠEKU: pokud jsme předložili šek po lhůtě splatnosti -> šekovník ho může
odvolat
: na odvolání šeku nemá vliv úmrtí vystavitele ani jeho zbláznění
PROMLČENÍ ŠEKU: 180 dní od uběhnutí lhůty předložení šeku
: pokud nám někdo proplatí promlčený šek má 1 rok na získání
peněz zpět
ŠEKOVÁ ČÁSTKA: slovy i číslicemi
: pokud jsou částky různé – platí ta slovy, nebo ta nižší
: pokud má šek vadu platí se bance poplatek – většinou se vyplňuje
nový šek
ŽIROVÁNÍ: převod, který se děje tzv. rubopisem -> úkon, kterým převádíme práva
s tím šekem
: na jméno
: na řad (na řad + jméno)
: rekta-šek
: šek na majitele (doručitele)
PROKURA INDOSAMENT: zmocňujeme prokuru indosatáře, aby pro nás zinkasoval částku
ze šeku
: obsahuje doložky: k vyhrání
: za účelem vyinkasování
: k inkasu
: pokud převádíme část částky -> šek je neplatný
: šekovníkem je banka, spořitelna, peněžní ústav a ze zákona
není zavázána šek zaplatit

KŘIŽOVÁNÍ (KROSOVÁNÍ):

KŘIŽOVÁNÍ (KROSOVÁNÍ): zabránění tomu, aby šek mohl být proplacen komukoli
K ZÚČTOVÁNÍ: zabránění tomu, aby šek byl vyplacen v hotovosti

KUPÓNY:
- slouží k uplatnění práva vkladatele na výnos z cenných papírů
- jde o CP na doručitele
- tisknou se společně s akciemi, obligacemi, podílovými listy
- vydávají se na kupónovém archu

SKLADIŠTNÍ LIST
- dispoziční CP, se kterým je spojeno právo požadovat vydání skladovaných věcí
- je buď na doručitele nebo na majitele
- je současně potvrzením o převzetí zboží ke skladování
- je upraven obchodním zákoníkem

NÁLOŽNÍ LIST
- dispoziční CP, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky
dle obsahu tohoto CP
- dopravce je povinen zásilku vydat, pokud oprávněná osoba náložní list předloží
a potvrdí na něm převzetí zásilky
- může znít na doručitele, majitele nebo na řad
- je upraven obchodním zákoníkem
- obsahuje všechny nezbytné údaje o odesílateli, místě odeslání, příjemci zboží
a obsahu zásilky

SMĚNKY

- jsou cenné papíry na řad, určené podstatnými náležitostmi, které jsou stanoveny zákonem
- jsou cenné papíry, které jsou převoditelné indosamentem na právoplatného majitele
- slouží: k platbě
: jako jistící účel – necháme si od dlužníka podepsat směnku – lépe se
vymáhá
: úvěr – banka nám poskytne úvěr prostřednictvím směnky
: vlastní financování (refinancování) – eskont směnky
Druhy:
1) vlastní – obsahuje bezpodmínečný závazek uvedenou částku zaplatit
- „zaplatím“
- 2 osoby: výstavce a remitent
2) cizí (trata) – vyzíváme jinou osobu, aby zaplatila za nás
- nutná akceptace směnky -> vystupuje 3.osoba směnečník
- „zaplaťte“
3) směnka na vlastní řad – podstatou je, že je to cizí směnka ve které se
výstavce sám označí za remitenta
4) zastřená směnka vlastní – označení na řad (komu)
- výstavce se zároveň označí za směnečníka

Podstatné náležitosti:

= směnka bez nich není platná
 slovo směnka v souvislém textu (v jazyce ve kterém je vystavena)
 bezpodmínečný příkaz k zaplacení – „zaplatím“ ; „zaplaťte“
 identifikace výstavce s jeho podpisem
 identifikace směnečníka (u cizí směnky)
 údaje splatnosti
 údaje místa, kde má být placeno
 jméno toho komu má být placeno
 datum a místo vystavení směnky

Nepodstatné náležitosti:
= směnka platí i bez nich
 pokud není datum splatnosti => směnka „naviděnou“
 pokud není místo placení => směnka je splatná přímo u dlužníka
 pokud chybí místo vystavení, ale pokud je uvedeno u výstavce, jedná se
o místo vystavení
 domicilní doložka („domicil směnky“) – určení banky, kde to bude zaplaceno
 doložka úroková – platba úroků

Druhy směnek podle původu vystavení:

a) obchodní – v případě vystavení směnky proti dodávce zboží
b) finanční – v případě peněžní půjčky

AKCEPTACE SMĚNKY: úkon, kterým směnečník, kterému výstavce směnky přikazuje
zaplatit určitou částku určité osobě na určitém místě a v určitý čas
: druhy – částečná – akceptuje se na určitou část sumy směnky
- modifikovaná – změna data splatnosti (jako příjemce)
- po dohodě, jen jednou

LHŮTA SPLATNOSTI
1) směnka naviděnou: pokud není datum
: splatná ihned když ji předložíme (nejpozději do 2.dne)
2) lhůtní vita směnka: splatná až za několik dní po předložení
3) datosměnka: od tohoto data za určitý čas (např. od 12.12. za 2 měsíce)
4) denní směnka: splatná v určitý den (např.zaplaťte dne 12.12.)

Směnka se předkládá k placení v den splatnosti; ručí za ni všichni ti, kteří ji vystavili, přijali, indosovali i akceptovali

SMĚNEČNÉ RUČENÍ:

SMĚNEČNÉ RUČENÍ: forma tzv. avalu
: vyskytuje se v tzv. avalizační doložce
: účelem je zvýšení jistoty té směnky
: za – akceptanta směnky
- výstavce vlastní směnky
- výstavce cizí směnky
- indosanta

INDOSAMENT SMĚNKY: institut, kterým převádíme všechna práva, která plynou ze
směnky na jinou osobu
PROTEST SMĚNKY: veřejná listina, který byla vystavena nějakými veřejnoprávními
orgány (soud, notář …) a stvrzuje, že nám nebylo zaplaceno

ESKONT SMĚNKY: předložení bance před lhůtou splatnosti a banka nám poskytne
tzv. eskontní úvěr
: banka si strhne diskont a poplatky
REESKONT SMĚNKY: prodej odkoupených směnek
: může provádět ČNB
PROLONGACE SMĚNKY: dochází k posunutí dne splatnosti směnky (po dohodě
zúčastněných stran) na pozdější dobu

OBLIGACE, DLUHOPISY

= CP, ve kterém se vydavatel zavazuje jeho majiteli splatit dlužnou částku +
vyplácet výnosy k určitému datu
= převážně dlouhodobé CP (splatnost 5 a více let)

Složení obligace:
1.plášť – označení emitenta
- nominální hodnota
- název a číselné označení
- způsob stanovení výnosů
- závazek emitenta (splatit obligaci i úrok)
- datum vydání
- podpisy emitenta
- údaj o povolení emise (povoluje MF ČR)
2.kupónový arch – kupóny k výplatě výnosy + talón (obdobně jako u akcie)
Existují i obligace bez kupónového archu – tvz. registrované obligace – emitent registruje vlastníky těchto obligací, posílá jim úroky na bankovní účet

Rozdělení obligací dle emitentů:
1.státní obligace – emituje stát prostřednictvím ministerstev, rozsah a dobu
splatnosti stanoví zákon (např.povodňové dluhopisy)
2.bankovní obligace – emituje banka, získává dlouhodobé peněžní prostředky pro
své obchody

3.podnikové obligace –

3.podnikové obligace – vydávají podnikatelské subjekty, získávají prostředky pro
své potřeby
4.komunální obligace – vydávají obce, nebo banky, které z výtěžku poskytnou obci
úvěr

Výnosy u obligací lze stanovit:
1. pevnou úrokovou sazbou – úrok je stanoven % z nominální hodnoty obligace
2. pohyblivou úrokovou sazbou – úrok je závislý na aktuální úrokové sazbě na
finančním trhu
3. pevným úročením a podílem na zisku – výše výnosu je zčásti závislá na
dosaženém zisku
4. rozdílem mezi nominální hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem -
- úroky se nevyplácejí, prodej obligace za nižší hodnotu nižší než nominální
5. slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu -
- nižší úroková míra, ale emitent se zavazuje k vyplácení prémie
v závislosti na lhůtě splatnosti nebo může být prémie slosovatelná
6. indexované obligace – chrání majitele před znehodnocením půjčky inflací,
emitent se zavazuje zvyšovat nominální hodnotu podle
míry inflace a s tím se zvyšuje i výnos obligace
7. kombinací předchozích možností

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ DRUHY OBLIGACÍ:

a) směnitelné obligace – emitují je a.s., lze je vyměnit za akcie (či jiné
dluhopisy), úročení je nižší
b) hypotéční zástavní listy
- úvěrový CP emitovaný hypotéční bankou, jejich splacení je kryto
pohledávkami z hypotéčních úvěrů
- pro investora znamenají poměrně jistou návratnost vložených prostředků,
protože jsou kryty pohledávkou z úvěru, který je zajištěn zastavenou
nemovitostí
- úrok je nižší (vzhledem k dobrému zajištění)
- pro vydání HZL nesmí banka přijmout zajištění zástavním právem
k nemovitosti přesahující 70 % hodnoty zastavené nemovitosti
- typické HZL se v ČR emitují na 5 let s fixní úrokovou sazbou
c) vkladové listy (vkladové certifikáty, depozitní certifikáty)
- krátkodobé až střednědobé CP (splatnost od 1 měsíce až po několik let)
- emituje banka výměnou za termínované vklady (vkladový list obsahuje
potvrzení, že banka přijela určitou sumu peněz na stanovenou dobu a úrok)
- různá nominální hodnota některé banky je prodávají za hodnotu nižší než
nominální, to znamená hodnotu sníženou o úrok z vložené částky (disážio)
- vydávány na majitele (lehce se převádí, např. darují) s uvedením data
splatnosti a výše úrokové míry
- na rozdíl od běžných obligací jsou úroky vypláceny až při splatnosti
najednou za celé období

6. CP podle způsobu emise

a) CP vydávané na valné hromadě – akcie, státní obligace, podnikové nebo
bankovní obligace –získání dočasných zdrojů
b) CP vydávané individuálně – např. šeky, směnky …

7. CP podle obchodovatelnosti
a) CP obchodovatelné – lze s nimi obchodovat na veřejných trzích (majitel je
může prodat, ale i zakoupit jiné CP)
b) CP neobchodovatelné – nelze s nimi veřejně obchodovat – zaměstnanecké akcie

8. CP podle doby splatnosti
a) CP kapitálového trhu – pořízení na dobu delší než 1 rok, z účetního hlediska
jsou finanční investicí (obligace, akcie, podílové
listy, hypotéční zástavné listy)
b) CP peněžního trhu – pořízení na dobu 1 roku a méně z účetního hlediska jsou
finančním oběžným majetkem (šeky, směny, kupóny …)

AKCIE
= CP, který vyjadřuje právo akcionáře:
a) podílet se na zisku společnosti (formou dividend)
b) podílet se na řízení společnosti (účastnit se valné hromady)
c) podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti

Hodnota:

Hodnota: nominální (jmenovitá) – je uvedená na CP
: tržní (kurz) – za kterou se prodává a nakupuje na veřejném trhu
: rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou se nazývá ážio
Emisní ážio: rozdíl mezi cenou, za kterou se emitovaná akcie prodává a nominální
hodnotou akcie (emisní kurz > nominální hodnota)
Složení akcie: plášť akcie a kupónový arch (jednotlivé kupóny a talón)
Plášť – musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, číselné označení
akcie, nominální hodnotu akcie, označení druhu akcie, u akcií na jméno -
jméno akcionáře, výši základního jmění, počet akcií v době emise, datum
vydání akcie, podpisy dvou členů představenstva.
Kupóny - slouží k uplatnění práva na výnos z akcie, jsou CP na doručitele
Talón – není CP a slouží k vydání nového kupónového archu
Druhy akcií:
1.základní (kmenové)
2.prioritní – vlastník má přednostní právo na výplatu dividend, většinou má
omezené hlasovací právo
3.zaměstnanecké – vlastníkem je zaměstnanec společnosti, prodej za zvýhodněnou
cenu, jsou na jméno, převáděny pouze mezi zaměstnanci spol.,
pokud ukončí zaměstnanec pracovní poměr, musí být vráceny
společnosti nebo prodány jinému zaměstnanci (nejsou dědičné)

ZATÍMNÍ LIST

= akcionář je může získat, pokud nesplatil celý emisní kurz akcie před zápisem
společnosti do OR
= znamená stejná práva jako akcie, po zaplacení celého emisního kurzu je vyměněn
za akcii

PODÍLOVÉ LISTY
- emitují investiční společnosti jako speciální instituce zaměřené na kolektivní
investování
- majitel podílového listu má nárok na podíl na majetku a zisku podílového
fondu, který je vytvářen investiční společností
- podílník nemá právo na rozhodování při řízení podílového fondu
- podílník není vlastníkem investičních společností
- podílový list je investován na principu rozdělení rizika
- investiční společnost investuje získaný kapitál do různých druhů CP a tím
rozloží možné riziko, protože část CP ztrácí na hodnotě, ale u většiny hodnoty
vzrůstá
- investiční společnosti jsou povinny dle zákona v případě otevřených podílových
fondů odkoupit podílové listy nazpět od jejich majitelů, pokud ti o to
požádají – počet podílníků není omezen (na rozdíl od uzavřeného podíl. fondu)

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

1.CP podle podoby
a) listinné (materializované)
- existují v podobě listiny (certifikátu)
- vytištěny na speciálním papíře s ochrannými prvky (vodotisk, různé typy
tisku, speciální znaky …)
b) zaknihované (dematerializované)
- jsou bezpečnější
- neexistují jako listina, ale jako zápis v evidenci o CP
- evidenci vede Středisko CP (instituce zřízená Ministerstvem financí ČR)=>
=> funkce: vede účty majitelů CP
: zasílá výpis z účtu
: provádí změny ve vlastnictví CP
: registruje vydavatele CP

2. CP podle druhu právního nároku
a) CP dlužnické – vlastníkovi vzniká nárok na splácení dluhu (vyjadřují vztahy
mezi dlužníkem a věřitelem – např. směnka, šek, obligace …)
b) CP majetkové – vlastník má nárok na podíl na majetku emitenta – akcie,
zatímní listy, podílové listy
c) CP dispoziční – vlastník má právo disponovat se zbožím – např. konosament,
skladištní listy …

3. CP podle převoditelnosti

a) CP na doručitele (majitele) – majitelem je ten, kdo CP předloží, převádí se
předáním CP jiné osobě
b) CP na řad – obsahují jméno vlastníka s doložkou „na řad“, převádí se
rubopisem (indosamentem) písemně na rubu CP
c) CP na jméno (rektapapír) – obsahují jméno vlastníka, převod se provádí tzv.
„cesí“ (písemná smlouva o postoupení pohledávky),
dlužník musí být o převodu informován

4. CP podle charakteru výnosů (příjmů)
a) CP přinášející pravidelný výnos – určité % z výše vkladu (stálé nebo
proměnlivé) – dluhopisy, vkladové listy …
b) CP přinášející podíl na zisku – akcie, podílové listy
- závisí na VH, míře inflace, popřípadě
rozhodnutí valné hromady
c) CP bez pravidelných výnosů – např. šeky, dispoziční CP

5. CP podle emitenta
a) státní – vydává je stát ke krytí výdajů státního rozpočtu – státní dluhopisy
b) komunální – měst a obcí – např. komunální obligace
c) soukromé – emitují je soukromé firmy, a. s. – např. akcie, šeky, obligace, …

b) akceptační: zvláštní forma bankovního úvěru

5. Ze stavebního spoření
- pokud se klient pro tento úvěr rozhodne, lze jej získat výhodným způsobem okolo 4,8 % a s dlouhodobou splatností až na 16 let
- úvěr ale musí být použit na financování bytových potřeb na území ČR

6. Avalský
- banka = aval – směnečný nebo šekový ručitel za zaplacení směnky, ručení osvědčuje podpisem směnky z druhé strany

7. Spotřební
- úvěry občanům
- nejvíce střednědobé, mohou být i krátkodobě, jen výjimečně dlouhodobé
- na nákup spotřebních předmětů, automobilů
- vyšší úroková sazba než u kontokorentních úvěrů
- 3 základní formy: a) pořizovací – na celou pořizovací cenu
b) doplňkové – část ceny zaplatí spotřebitel, část banka
c) osobní – např. peníze na svatbu
- podmínky pro poskytnutí: trvalé bydliště v ČR
: doklad o výši příjmů (min.za posledních 6 měsíců)

8. Mezibankovní

- banky si půjčují navzájem, možnost úvěru i od centrální banky

VZTAH MEZI ÚROKOVÝMI SAZBAMI OBCHODNÍCH BANK A SAZBAMI ČNB?
- obchodní banky si u ČNB ukládají přebytečnou likviditu za REPO SAZBU:
a) zvýšením repo sazby zvýší i obchodní banky úroky – klienti se nechtějí
půjčovat peníze a ČNB tak sníží množství peněz v ekonomice
b) snížením repo sazby dojde i ke snížení úroků => více půjček, více peněz
v oběhu
- prima rate: zvýhodněné úrokové sazby pro dobré klienty


Cenné papíry

= peněžní pohledávky nebo majetkové nároky vlastníka (věřitele) vůči tomu, kdo
CP vydal (emitent, dlužník)
= dojde-li ke zničení či ztrátě, zaniká nárok vlastníka na úhradu pohledávky,
i dlužník může plnění závazku odmítnout, pokud není CP předložen

Klient podá žádost o poskytnutí úvěru ->

Klient podá žádost o poskytnutí úvěru -> banka si vyžádá výpis z OR, doklad o hodnotě nemovitosti a movitosti nabízené k zajištění, výkaz příjmů a výdajů, výkaz zisků a ztrát, osnovu podnikatelského záměru …
Klient si musí současně nechat potvrdit potvrzení o výši příjmů, dotazník ručitele. Banka poté sepíše smlouvu o poskytnutí úvěru -> klient podepíše obecné úvěrové podmínky, které musí dodržovat.

Členění úvěrů

a) podle doby splatnosti b) podle měny
- krátkodobé (do 1 roku) - korunové
- střednědobé (1 – 4 roky) - měnové
- dlouhodobé (4 a více let)

c) podle účelu d) podle zajištění
- spotřební I.zajištěné:
- překlenovací - záruka 3.osoby -ručitel
- na nákup DHM - lombardní (za movitost)
- hypotéční (za nemovitost)
- směneční (směnka)
- bankovní (zaručené bankou)
- firemní (zaručí se firma)
II. nezajištěné: minimální výskyt

e) podle subjektu

e) podle subjektu f) podle frekvence
- fyzické osobě (soukromé) - jednorázové
- podnikatelům a firmám - opakované – úvěrová linka
- mezibankovní
- obcím, neziskovým organizacím

ZÁKLADNÍ DRUHY ÚVĚRŮ
1.kontokorentní
- pro obchodní firmy i pro občany
- podstatou je kontokorentní účet, který slouží stejným způsobem jako běžný účet
- úvěr se čerpá po uzavření smlouvy s bankou, která stanoví výší debetu – úvěrový rámec (částka, kterou může klient čerpat do mínusu) – rychlé, pohotové
- splácení se děje automaticky z příjmů, které na účet přicházejí
- pokud klient překročí úvěrový rámec platí sankční úrok

2. Směnečný
a) eskontní – poměrně nízká úroková sazba
- banka odkoupí směnku před lhůtou splatnosti
- při odkupu si sráží diskont a poplatek -> rozdíl mezi směnečnou částkou,
kterou banka klientovi vyplatí a úvěrovou sumou
- úrok je ode dne odkupu směnky do dne splatnosti
- lhůta poskytnutého úvěru = doba od odkupu směnky do její splatnosti
- výhody: nižší úroková míra
: majitel směnky získává prostředky před dobou splatnosti
- požadavky banky: minimální směnečná částka
: max. lhůta splatnosti
: splatnost směnky u pobočky banky, která eskontovala směnku
: výstavce i akceptant mají účet u banky
: směnka může mít určité doložky

Principy úvěrových obchodů:

1.návratnost úvěrů
2.výnosnost úvěrů – závisí na výši úrokové míry
3.každý poskytnutý úvěr musí být krytý odpovídajícím úvěrovým zdrojem
4.poskytnutím úvěrů banka posuzuje klientovu finanční situaci na základě údajů
z ÚČE (výsledovky, rozvahy), daň.přiznání za několik let, spolehlivost klienta
5.banka hodnotí i obsah úvěru, tzv.vlastní důvod, pro který je úvěr poskytován
a klient musí předkládat bance podnikatelský projekt
6.úvěry poskytuje obchodní banka na principu smluvního vztahu
7. některé úvěry může banka poskytnout na základě konkurzního řízení

Úroková míra úvěru: a) pevná
b) pohyblivá – odchylka od centrálně stanovené sazby
Splácení úvěrů: a) zvlášť úvěr + zvlášť úrok
b) anuitně (část úvěru + část úroku = 1 splátka = 1 anuita)

Činitelé působící na výši úrokové míry z úvěru:
1. diskontní sazba
2. inflace + hospodářský růst + úrokové míry z vkladů => poptávka po úvěrech
3. konkurence mezi bankami
4. náklady banky
5. strategie banky

- výhody: výnosy z úroků ...

- výhody: výnosy z úroků jsou zcela osvobozeny od daní
: možnost odečíst úroky z daňového základu
: pojištění úspor
: možnost úvěru s různou úrokovou sazbou (okolo 3 %)
: pro klienty: slevy v obchodech, karta člena …
- nevýhoda: spoření je na 5 let

5. Bankovní obligace
- dlouhodobý dlužnický CP
- stabilní zdroj peněžních prostředků
- vysoké úročení
- koupí obligace získá klient od banky peníze
Složení obligace: plášť (název emitenta, celková emise, slovo „obligace“, nom.
hodnota, úroková sazba, datum splatnosti, podpisy)
: kupónový arch (kupón – poukázka na vyplacení)
Prodej obligací: za nominální hodnotu
: za cenu nižší než nominální (diskontované, pod pari)

6. Nákupy od jiných bank

- všechny výše uvedené druhy vkladů nakupují banky od FO a PO a také od jiných bank a to i od banky centrální

ÚVĚROVÉ OBCHODY
- banka se dostává do postavení věřitele – aktivní služby bank - v bilanci A
- úvěrová politika banky je souhrn zásad (metod), kterými se pracovníci banky
řídí při poskytování úvěrů
a) BEZPEČNOST – banka půjčuje vklady střadatelů a musí je investovat co
nejbezpečněji, proto se provádí před poskytnutím úvěru
analýza bonity klienta
b) LIKVIDITA – banka nepůjčuje veškeré peněžní prostředky, které má k dispozici
(vlastní i cizí), ale ponechává si tzv. likvidní rezervu, aby
mohla v jakémkoli okamžiku vyhovět přání střadatelů, kteří si
chtějí své peníze vyzvednout
c) RENTABILITA – vztah mezi přijatými a vyplacenými úroky
- úroky z úvěru musí > úroky z vkladů, aby banka dosáhla zisku
Úvěrové riziko:
- aktivní: poskytnuté úvěry nejsou splaceny vůbec anebo nejsou splaceny včas
- pasivní: vyplývá z toho, že střadatelé budou požadovat peníze dříve než se
očekává

A) s výpovědní lhůtou

- klient uzavírá s bankou písemnou smlouvu, kde si obecně dohodne výpovědní
lhůtu, výpověď může dát kdykoliv na celý vklad nebo jenom na část
- tento vklad umožňuje další pravidelné nebo nepravidelné úložky, průběžné
připisování úroku během roku, zpravidla čtvrtletně
- kapitalizace úroků (se zvyšováním vkladu se zvýší i úrok)
- s vypovězenou částkou může klient hospodařit 3 měsíce bez krácení úroku
- pokud vybere klient částku před sjednaným termínem, krátí se mu úrokový výnos

B) na dobu určitou
- klient ukládá předem sjednanou částku na předem sjednanou dobu
- výhodou je vyšší úročení, ale na vklad nelze přikládat další úložky, není
možná kapitalizace úroků a po vypršení termínu se převádí na běžný účet za
nízkou úrokovou sazbu


3. Depozitní certifikáty a vkladové listy:
- od termínovaných vkladů se liší tím, že jsou většinou na doručitele => lze
je darovat a prodat
- krátkodobé obchodovatelné CP
- listinná forma nebo jenom potvrzení o vkladu
- vysoké úrokové sazby
- úrok je splatný při splatnosti vkladu
- podléhají srážkové dani 15 %

Možnosti prodeje:

- za cenu nižší než nominální -> diskontované CP
- za nominální hodnotu

4. Úsporné vklady
A) vkladní knížky
- jsou nízce úročené, nejsou již moc vhodným druhem spoření
- nejsou již na doručitele, ale pouze na jméno
- úročení – pevné nebo pohyblivé a úroky se připisují 1x ročně
- podléhají srážkové dani 15 %
- druhy: a) na heslo
b) bez výpovědní lhůty
c) s výpovědní lhůtou
d) výherní – neúročené (losuje se o úroky)
e) cestovní
f) prémiové spoření
- vinkulace je omezení přístupu ke vkladu podle zakladatele

B) stavební spoření
- klient uzavře s bankou smlouvu o stavebním spoření na určitou cílovou částku, kterou si přeje dosáhnout
- jednotlivé platby na účet stavebního spoření může ukládat buď pravidelně nebo nepravidelně, případně zvolit spoření jednou za rok
- slouží s uspokojování bytových potřeb účastníků stavebního spoření