Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podpora prodeje

Podpora prodeje
1. Podpora prodeje spotřebitele – zaměřuje se na spotřebitele, zajišťuje výhody pro spotřebitele a má tyto nástroje:
a) kupony – emituje výrobce zboží a spotřebitel je uplatňuje v prodejně. Maloobchodníkovi je výrobce v určitých časových intervalech proplácí
b) bonusy – mají nejčastěji formu přibaleného levnějšího doplňkového výrobku
c) rabaty – mohou mít formu šeku, po koupi určitého množství zboží
d) odměny – drobné předměty podněcují ke koupi (obrázky nebo pohádky pro děti uvnitř výrobku apod.). Odměny mohou mít i formu slev pro časté použití.
e) soutěže o ceny – výrobci nebo markety organizují mezi zákazníky soutěže, kteří při splnění určitých podmínek mohou vyhrát zájezd, peníze nebo určité zboží
f) vyzkoušení zboží – možnost vyzkoušení zboží zvyšuje pravděpodobnost koupě (ochutnávky potravin až po bezplatné demonstrační verzi počítačových programů). Některé podniky dokonce umožňují zákazníkům zakoupené zboží do určité lhůty vrátit a poukázat jim zpět již zaplacenou cenu.
2. Podpora prodeje mezi spotřebiteli a podnikateli

Publicita, Osobní prodej

Publicita
= představuje hodnocení nezávislých osob a institucí, nejde o informace placené výrobcem. Na rozdíl od reklamy je důvěryhodnější.
Nástroje publicity:
1) Televize, rozhlas, tisk
Které z vlastního podnětu informují veřejnost.
2) Výroční správy firem
O hospodaření.
3) Sponzorská činnost
Podnik se tím zároveň prokazuje, že jeho ekonomická situace je dobrá.
Osobní prodej
= nástroje přímé komunikace se zákazníkem (y) najednou. Výhoda – vysoká účinnost. Nevýhoda – vysoké náklady.
Fáze:
1) Průzkum – hledání vhodných tipů, subjektů
2) Kontakty – dopisem, telefonem, obchodním sjednáním
3) Prezentace – informace o výrobku
4) Řešení připomínek – zákazník klade otázky, nutnost rozptýlit obavy zákazníka
5) Uzavření prodeje – zákazník souhlasí s koupí, prodávající dovrší právní podobou
6) Další kontakt – zajímat se dále o uspokojení zákazníka (doprava, instalace, …)

Stimulování prodeje (promotion)

Stimulování prodeje (promotion)
= ovlivňování se uskutečňuje pouze při zajištění komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem.
- náplní propagace: pravidlo A. I. D. A.
A Attention (pozornost)
Upoutáme např. plakátem, obalem, …
I Interest (zájem)
Užitkem může být uspořený čas, odstranění námahy, zlepšení jeho prostředí, zajištění příjemného využití volného času apod.
D Desire (přání) vyloučit nejistoty
Dát informace o životnosti výrobku, záruční lhůtě, uplatnění výrobku (kam se výrobek hodí) apod.
A Action (čin) bez námahy
K dispozici např. katalogy výrobků s objednávkami.
Nástroje propagace
Slogan – heslo nebo motto, které je součástí reklamního prostředku, ať již ve formě písemné nebo akustické, měl by být jednoduchý, vtipný a snadno zapamatovatelný.
Nástroje propagace:
- Reklama
- Publicita
- Podpora prodeje
- Osobní prodej

Reklama

Reklama
Placená nepřímá forma propagace. Její šíření je uskutečňováno nejrůznějšími formami (na bilbordech, v televizi, na internetu, v rádiu, na etiketách, samolepkách, …).
Zásady reklamy: - pravdivost: některé reklamy uvádějí zákazníky v omyl (klamavá reklama), je v rozporu s právními normami
- věcnost, působivost
- efektivnost: tato otázka je spojena s optimální délkou reklamy, s výběrem reklamního prostředku a s časem provádění reklamy
Předmět reklamy: - výrobek: tato reklama poskytuje konkrétnější a úplnější informace a především je zaměřena na nové výrobky nebo na výrobky s novými technickými parametry
- reklama firmy: někdy bývá efektivnější než pouhá reklama výrobku. Jestliže ovlivníme vědomí zákazníka, že naše firma je vynikající, potom zákazník hledá výrobky naší firmy.
- smíšená reklama: je kombinací výrobku a reklamy firmy

Cesty prodeje (place)

Cesty prodeje (place)
Prodejní cesta představuje souhrn prostředků a zprostředkovatelských článků, jejichž prostřednictvím přechází zboží od výrobce k zákazníkovi. Prodejní cesta funguje jako systém, který umožňuje plynulý fyzický tok zboží, jeho vlastnických práv, informací, stimulování prodeje a plateb za zboží. K jeho významným funkcím patří také, že přetváří výrobní sortiment na sortiment obchodní.
Prodejní cesty mohou být:
- přímé
- nepřímé
Přímý prodej: má dvě formy
a) zákazníkovi
b) nejčastěji do maloobchodní prodejny

Nepřímý prodej: uskutečňuje se prostřednictvím velkoobchodu

1) Tradiční velkoobchodní podniky
Velkoobchod – funkce – skladování, prodej, průzkum trhu
- překlenuje časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou
- vytváří zásoby, které jsou nutné k pružnému zásobování odběratelů
- poskytuje obchodní úvěr, který vytváří podmínky pro větší prodej zboží
- podílí se na stimulaci prodeje jednotlivými nástroji propagačního mixu
- dopravní služby, obchodně technické služby

2) Velkoobchodní podniky s omezenými funkcemi
(služby – doprava, skladování)

3) Pojizdný velkoobchodník
(Nabízí zboží maloobchodníkům přímo ze svého nákladního automobilu – textil, květiny, galanterie, ryby)

4) Agenti a komisionáři
(Jsou velkoobchodníky, kteří nepřebírají zboží do svého vlastnictví, jejich funkcí je pouze zprostředkovat nákup a prodej určitého zboží, za službu si účtují dohodnutý procentní podíl z tržby, tzv. provizi)

5) Zaplať hotově a odvez
Zaměřuje se na drobné podnikatele. Nákup se uskutečňuje pouze při platbě v hotovosti a maloobchodník si zabezpečuje dopravu sám.
Drop skipper – nakupuje a prodává zboží, které však neskladuje, většinou se jedná o uhlí, dřevo, stavební materiál s nízkou cenou za jednotku. Stává se vlastníkem zboží a přebírá za něj riziko.

Maloobchod

Maloobchod
Patří sem specializované prodejny.
Jsou rozšířeny více u nepotravinářského sortimentu. Zákazníkům nabízejí úzký sortiment zboží prodávaný ve velké hloubce. Zaměřují se např. na prodej oděvů, sportovních potřeb, elektrotechniky, nábytku.

Prodejny se zbožím denní potřeby
Reprezentují menší prodejny se základním potravinářským sortimentem, popřípadě dalším doplňkovým sortimentem (noviny, cigarety, …).

Supermarkety
Velké samoobslužné prodejny, se sortimentem potravinářským a základními potřebami pro domácnost. Prodejní strategie je založena na vysokém obratu a nízkém obchodním rozpětí.

Hypermarkety

Obchodní domy
Situovány do středu měst. Bývají většinou nositeli módy. Začínají provozovat nové služby např. pronájem prodejních prostor jiným subjektům (cestovním kancelářím, architektům).

Obchodní střediska
Tvořena rozsáhlými komplexy většinou na okraji měst. Seskupují řadu nezávislých specializovaných obchodních firem a obchodních domů. Součástí středisek bývá i velká široká škála poskytovaných služeb od gastronomických po opravy obuvi, poštovní služby.

Katalogové prodejny
Zákazníci si vyberou dle katalogu, popřípadě dle vystaveného zboží ve vitrínách určitém zboží. Vyplní objednávku a při zaplacení jim je zboží přímo ze skladu vydáno. Nabízený sortiment se zaměřuje přímo na neporuchové zboží. Vybavení obchodu je jednoduché, bez velkých nároků na profesionalitu personálu.

Totální výrobek

Totální výrobek
Design – můžeme charakterizovat jako rysy odrážející se zejména v principu konstrukce, barvě, tvaru, výběru materiálu. Jeho úkolem je zajistit soulad funkčních a vzhledových charakteristik výrobku.
Styl – představuje kombinaci linií, tvarů a forem výrobku. Všeobecně přijatelný styl se nazývá móda.
Kvalita – ve smyslu přání odběratele znamená individuální požadavky na vlastnosti výrobku, lze je vymezit v různých druzích obchodních smluv (např. smlouva o dílo, kupní smlouva).
Kvalita ve smyslu právním zajišťuje soulad s právními předpisy, ke kterým patří technickohospodářské normy.

Obchodně technické služby – OTS – 3.vrstva totálního výrobku
1. Prodejní služby – dodávka
a) při výběru a uskutečňování dodávky - poradenská služba, jakou značku
b) při užívání výrobku - vyzkoušení
- funkce, teletext
- barva
2. Instalace
- vyzkoušení, zapojení
3. Záruka
- odpovědnost za vady: v době prodeje
- záruky: po převzetí zboží
4. Úvěr

Cena (prize)

Cena (prize)
Peněžní vyjádření hodnoty zboží.
Ceny
a) volné (smluvní) – volnost prodávajícího cenu stanovit
b) regulované – v případě, že by volné ceny byly v rozporu s vládní politikou, lze použít tyto ceny (regulační) – stanoví je někdo jiný, např. ministerstvo

Cenová tvorba
- věku zákazníka (vstupenky, jízdenky,…)
- času prodeje (zájezdy, v obchodech, telefon, internet, noviny,…)
- místa prodeje
- množství prodeje
- pohotovosti při placení

Základní metody cenové tvorby
- kalkulační metoda
- metoda cenového porovnání (s konkurencí)
Kalkulace – metoda stanovení nákladů na jednu stanovenou kalkulační jednici (1 m, 1 kg, 1 ks, 1 hod.)
kalkulační metoda:
přímé náklady, materiálové, mzdové, ostatní
+ režie výrobní
- vlastní náklady výroby
+ režie správní
- vlastní náklady výkonu
+ režie zásobovací, odbytová
- úplné vlastní náklady výkonu
+ zisk
- prodejní cena bez DPH
+ DPH
- prodejní cena s DPH

Jádro – 1. vrstva totálního výrobku

Jádro – 1. vrstva totálního výrobku
Nový výrobek
- přichází se na trh úplně s něčím novým
1. Nový výrobek pro výrobce i pro spotřebitele
Může být vyvinut výrobcem nebo zakoupen patent. Tato situace je nejrizikovější, ale s možností vysokého zisku.
2. Nový pro výrobek
Výrobek již na trhu prodává konkurence. Riziko je menší, výrobek byl již trhem přijat. Větší zisky jsou však omezeny konkurenčním prodejem. Z pohledu marketingu, jak se díváme na výrobek.
3. Nový pouze pro spotřebitele
Jde o INOVACI SPOTŘEBY. Výrobek je již vyráběn, dá se rozšířit jeho využití. Např. u vyráběného sýru lze snížit procento tuku sýru, je přijatelný i pro spotřebitele s mírnou dietou.

1) Aktualizace tržby klesají – v útlumu
2) Nový výrobek tržby dosahují maxima – ve zralosti
3) Tržní životnost

Běžný životní cyklus výrobku

Běžný životní cyklus výrobku

Tržní životnost výrobku je také označován jako životní cyklus výrobku.
Běžný životní cyklus výrobku má tyto fáze:
zavádění, růst, zralost, útlum. Tyto fáze lze dobře znázornit graficky.
INOVACE – vylepšení, kvalitativní kladná změna

Obal
Obaly výrobků – 2. vrstva totálního výrobku
Funkce a vlastnosti obalu:
- ochranná funkce (před poškozením): plasty, sklo, polypropylen, igelit
- musí zaujmout nebo upoutat pozornost (zajímavý motiv, konstrukce, tvarem, barvami, materiálem)
- obal je zdrojem informací
- obal musí být snadno zapamatovatelný: prostředkem zapamatování je především značka, která má vztah k výrobku. Značka může mít podobu grafickou, slovní, číselnou. Má význam nejen pro výrobce, ale i pro spotřebitele.

Koordinační funkce

Koordinační funkce
Oddělení marketingu jako článek a prostředek komunikace mezi firmou a jejími zákazníky, sleduje trh, analyzuje jej a hledá pro podnik nové šance, jak uspět. Ostatní oddělení firmy nemají možnost komunikace s trhem, své aktivity vyvíjejí pouze uvnitř podniku.
Průzkum spotřebitelské poptávky
Činitelé určující poptávku
- užitečnost a kvalita výrobku
- cena výrobku
- cena zastupitelných a doplňujících výrobků
- příjmy (mzdy a platy) kupujících
- záliby kupujících
- velikost a kvalita reklamy
- u mnohých výrobků móda

změna prodávaného množství v %
Cenová pružnost (ELASTICITA) poptávky = -----------------------------------------
změny ceny v %

Druhy: 1) cenově neelastická <> 1
3) jednotkově elastická = 1

změna požadovaného (prodávaného) množství v %
Důchodová pružnost poptávky = --------------------------------------------------------------
změna v důchodech v %

Sociálně etický marketing

Sociálně etický marketing
Cílem této koncepce je dát do souladu potřeby a zápisy zákazníků a podniků s potřebami a zájmy společnosti.

zisk
Nákladová rentabilita = ---------
vlastní náklady

Je-li výrobek za menší cenu prodán, poté je vyšší zisk.

Organizace marketingu v podniku
Ředitel - Personální útvar
- Ekonomický útvar
- Marketing - Marketingové služby - Propagace, reklama
- Průzkum trhu
- Plánování výrobků, ceny
- Analýzy, prognózy trhu
- Vedení prodeje - Obchodní zástupci
- Administrativa prodeje
- Prodejní služby
- Výroba
- Technický rozvoj

Marketing plní tyto základní funkce:
- komunikativní a informační
- koordinační
- analytickou

Průzkum trhu, Marketingový mix

Průzkum trhu
1. „od stolu“ – dělá se na základě šetření statistického úřadu, který poskytuje informace, státní kontrolní ústav, banky, hospodářská komora, vnitřní doklady.
2. „v terénu“ – zaměřuje se na zákazníky, zboží, konkurenci.
Komunikativní a informační funkce
Svou funkci komunikativní a informační ve styku se zákazníky podnik plní tak, že informuje prostřednictvím nástrojů propagace (reklama, publicita, podpora prodeje) o výrobku a jeho vlastnostech, službách s prodejem spojených (servis, zaškolení) a jeho fyzické distribuci (doprava).

Marketingový mix
Představuje kombinaci čtyř prvků marketingu : 4 P
- product (výrobek)
- place (cesty prodeje)
- price (cena)
- promotion (stimulování prodeje) – reklama, podpora prodeje mezi podniky a spotřebiteli, publicita, osobní prodej

Marketing (marketingová koncepce)

Marketing (marketingová koncepce)
Způsob řízení pomocí trhu tzn., že vychází především z průzkumu poptávky, je zaměřen také na přetváření poptávky současně na poptávku budoucí.

Podnikatelské koncepce

1) Výrobní podnikatelská koncepce – byla uplatňována ve 20. letech 20. stol. v důsledku rozvoje techniky, zavádění hromadné výroby, zdokonalování její organizace k poklesu nákladu na jednotku produkce, a tím i ke snižování cen výrobku. Tato koncepce vychází z předpokladu, že zákazník bude preferovat výrobky, které budou levné a snadno dosažitelné (Baťa, automobilka FORD, v USA). Motorem vývoje je zavádění technického pokroku a zdokonalování prodeje. Hromadná výroba – typické.

2) Výrobková – vychází z předpokladu, že zákazník bude při nákupu dávat přednost výrobkům špičkové kvality, dále předpokládá, že zákazníci při nákupu se rozhodnou pro vysokou kvalitu a výjimečnost výrobku. Je nebezpečná v tom, že výrobce přehlíží skutečné potřeby zákazníků, a nevnímá plně, co se na trhu děje.

3) Prodejní podnikatelská koncepce – podnikatelé poznali, že zákazník se nemusí
automaticky rozhodnout pro koupi jejich výrobků, a že je mu potřeba k jeho rozhodnutí aktivně pomoci. Proto byla vyvinuta celá řada prodejních postupů k přesvědčení zákazníka (zaplavován reklamou, nástroji podpory prodeje, či jinými nástroji stimulace). Podniky nevychází při výrobě produktů z potřeb a přání zákazníka.

Zánik pracovního poměru

2) Na základě událostí
a) uplynutím dohodnuté doby, na kterou byla smlouva stanovena
b) když mu končí pobyt na našem území (cizinci)
c) úmrtí zaměstnance
d) zánikem firmy

Zákonné výpovědní důvody
zánik podniku
přemístění podniku
reorganizace
nadbytečnost
ztráta zdravotní způsobilosti
nesplnění kvalifikačních předpokladů
porušení pracovní kázně

Změna pracovního poměru

Změna pracovního poměru
- změny jen písemně a na základě dohody účastníků smlouvy
- ze závažných důvodů lze učinit jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele o převedení zaměstnance na jinou práci

I. převedením na jinou práci
= mění se druh pracovní činnosti (zdravotní důvody)
II. přeložení na jiné místo výkonu práce
= na jiné pracoviště (např. služební cesta)
III. na kratší pracovní dobu

Zánik pracovního poměru

Zánik pracovního poměru

1) Právním úkonem
a) okamžitým zrušením pracovního poměru
- po hrubém porušení pracovně – právních vztahů, odsouzení za úmyslný trestný čin
- zaměstnanec může zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15ti dnů po uplynutí její splatnosti. Nebo podle lékařského posudku dále nemůže vykonávat tuto práci a nebyl do 15 dnů převeden na jiné pracoviště.
- dává se výjimečně, vždy písemně, musí být doručeno
- Zaměstnanec, který zrušil PP má nárok na náhradu mzdy.
b) dohodou (dvoustranná)
- je písemná
- pokud o to zaměstnanec požádá, musí v ní být uvedeny i důvody
- prac. poměr končí dohodnutým dnem
c) výpovědí (jednostranná)
- musí být dána písemně, musí být doručena druhému účastníkovi jinak je neplatná
- dá ji zaměstnanec nebo zaměstnavatel
- zaměstnanec nemusí uvést důvod, zaměstnavatel musí udávat důvody – musí souhlasit se Zákoníkem práce např. porušování prac. kázně, nadbytečnost…
- pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby
- výpovědní lhůta – 2 měsíce, při nadbytečnosti 3 měsíce
- začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi
d) zrušením ve zkušební době – písemně, může uskutečnit zaměstnavatel i zaměstnanec bez uvedení důvodů, ale min. 3 dny před ukončením

Pracovně – právně způsobilá osoba:

Pracovně – právně způsobilá osoba:
a) způsobilost mít zaměstnanecké povinnosti a práva
b) způsobilost vlastním jménem přejímat tyto povinnosti a práva
(Vzniká dosažením věku 15 let, u žáků pomocných škol dosažením věku 14 let).
K uzavření prac. smlouvy s mladistvím, který nemá ještě 18 let, je zaměstnavatel povinen si vyžádat vyjádření zákonného zástupce.

Zaměstnanec, který ještě nedosáhl 18 let – nesmí uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti.

Do zaměstnání může být přijat i zaměstnanec, kterého soud zbavil způsobilosti k právním úkonům, případně omezil pro duševní chorobu.
V jednáních o jejich pracovních vztazích je zastupuje opatrovník, kterého stanoví soud.

zaměstnanec se zavazuje, že:
- bude řádně pracovat
- bude dodržovat pracovní podmínky
- může to být kdokoliv nad 15 let

zaměstnavatel se zavazuje, že:
- nabídne zaměstnanci práci
- za práci mu zaplatí
- poskytne mu pracovní podmínky
- bude za něj odvádět SP a ZP
- mohou to být PO, FO – nad 18 let

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru
a) volbou (mimořádně)
- v případě, kdy to stanovují zvláštní předpisy (např. starostové …)
- pracovní poměr začíná dnem počátku volebního období
b) jmenováním do funkce
- uskutečňuje se podle zvláštních předpisů
- pr. poměr vzniká dnem nástupu do funkce
- např. jmenování ředitele
c) uzavřením pracovní smlouvy
- nejčastější
- vzniká smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
- pr. poměr vzniká dnem, kdy je sjednán nástup do práce
náležitosti pracovní smlouvy:
- vždy ve dvou vyhotoveních
- pracovní poměr začíná dnem uvedeným ve smlouvě
- podstatné náležitosti pracovní smlouvy: druh práce, funkce
místo výkonu práce
den nástupu do práce
- nepodstatné náležitosti pracovní smlouvy: zkušební doba (max. 3 měsíce)
doba trvání pracovního poměru (na dobu určitou)
délka denní pracovní doby
způsob odměňování
zvyšování kvalifikace

Personální činnost podniku

Personální činnost podniku
- zajišťuje, aby podnik měl dostatek pracovníků v dané struktuře (podle potřené kvalifikace)

patří sem:
1. plánování počtu zaměstnanců
- vycházíme z norem práce,
- normy: výkonové (časové a množství)
obsluhy
početních stavů

2. získávání, přemisťování a propouštění pracovníků
- získávání např. přes inzerát, nebo konkurzem

3. uzavírání pracovních poměrů

4. hodnocení pracovníků

5. evidence pracovník

6. péče o pracovníky

Pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích, které souvisejí s výkonem práce

Pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích, které souvisejí s výkonem práce
pracovní vztah = pracovní poměr
vztah související s výkonem práce = dovolená, ochrana zdraví při práci, odpovědnost pracovníka za škody

Zdroje pracovního práva:
1) listina základních práv a svobod
2) zákoník práce
3) pracovní řád
4) kolektivní smlouva
5) zákon o mzdě a platu
6) dokumenty mezinárodní organizace práce

Druhy pracovně - právních vztahů
1) pracovní poměr
2) dohoda o pracovní činnosti (sjednána na 100 a více hodin, odměna vyplacena ve výplatním termínu)
3) dohoda o provedení práce (méně než 100 hod, odměna okamžitě po odevzdání práce)

Pracovní poměr

Pracovní poměr
Je nejvýznamnější pracovně – právní vztah, zakládaný obvykle pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Druhy pracovních poměrů:
1) podle délky pracovní doby – plná pracovní doba
- kratší pracovní doba
2) podle doby ukončení pracovního poměru – na dobu určitou
- na dobu neurčitou
3) podle vzájemných vztahů dvou nebo více prac. poměrů jednoho zaměstnance
- hlavní pracovní poměr
- vedlejší pracovní poměr
- souběžné prac. poměry(uklízečky)
účastníci pracovně právních vztahů
zaměstnavatel (může být každá osoba, která má právní subjektivitu)
- osoby právnické (organizace)
- osoby fyzické – podnikatel
- nepodnikatel (hospodyně, au-pair)
Každý zaměstnavatel může zaměstnávat neomezený počet zaměstnanců.
zaměstnanec (může být osoba, která je právně – právně způsobilá fyzická osoba)

Obchodně technické služby – OTS – 3.vrstva totálního výrobku

Obchodně technické služby – OTS – 3.vrstva totálního výrobku

1. Prodejní služby – dodávka
a) při výběru a uskutečňování dodávky - poradenská služba, jakou značku
b) při užívání výrobku - vyzkoušení
- funkce, teletext
- barva

2. Instalace
- vyzkoušení, zapojení

3. Záruka
- odpovědnost za vady: v době prodeje
- záruky: po převzetí zboží

4. Úvěr

Skladování

Skladování
Sklady slouží k vytváření zásob pro zajištění plynulosti výroby a chrání...
Podle druhů materiálu mohu být sklady v podobě: budov hal přístřešků nádrží sil, ale i volných, případně oplocených prostranství.
Skladování materiálu musí splňovat tyto stránky:
a) stránka technická (vlhkost, teplota)
b) stránka ekonomická (vytváří optimální zásoby)
c) stránka evidenční (vyhotovení dokladů)
d) stránka právní (se kterou je spojeno dodržování určitých zásad při hospodaření s materiálem)
e) stránka organizační (vymezení vhodného prostoru pro skladování)

Zásady účetního skladování
1. Zásada hygienického skladování zásob
- péče o zásoby, aby si udržely jakost, původní vlastnosti (vzhled, barva, vůně)

2. Zásada dovoleného a nedovoleného sousedství zásob
- správné skladování musí respektovat fyzikální a chemické vlastnosti materiálu a zboží

3. Dodržování provozních a bezpečnostních podmínek
- skladování nesmí bránit volnému přestupu k bezpečnostním zařízení

4. Zásada účetního a přehledného uskladnění a rozmístění zboží a rychlé odměny zásob
- každému druhu zboží musí být vyhrazeno stálé místo, aby skladník měl přehled o stavu zásob, aby sem bylo také usnadněno objednávání a inventarizace
- nově došlé zásoby je nutné ukládat tak, aby nebránily odběru zásob již dříve skladovaných zásob

Právní zajištění dodávek

Právní zajištění dodávek
Smlouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Kupní smlouva
Smlouva o dílo
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se zavazuje jedna nebo obě smluvní strany uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem. Smlouva vyžaduje písemnou formu.

Kupní smlouva
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo k této věci (zboží) a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
Náležitosti: - předmět
- cena (předběžná kalkulace)
- platební podmínky
- dodací podmínky
- reklamace

Smlouva o dílo
Smlouvou o dílo se zhotovitel k provedení určitého díla (zhotovení, montáž, údržba, opravu) a objednatel se zavazuje k zaplacení za jeho provedení.
Tato smlouva nemusí mít vždy písemnou formu.
Aby nedocházelo ke sporu, doporučuje se uvádět v této smlouvě kromě předmětu a ceny také dobu zhotovení díla, způsob provedení, odpovědnost za vady, doba a způsob zaplacení, a také možnost odstoupení od smlouvy.

Bilance odbytu

Bilance odbytu
---------------------------------------------------
PS KZ
Výrobky Prodej
Nakoupené zboží - Zahraniční trh
- Vnitřní trh
Normy odbytu
časová norma
Expedice
Zahrnuje přepravu výrobků k prodeji a naložení na dopravní prostředek.
Evidence zásob

Doklady vystavené dodavatelem:
• DODACÍ LIST : slouží ke kontrole při přejímce zboží od dodavatele k odběrateli
• FAKTURA (DAŇOVÝ DOKLAD) : - slouží jako doklad pro placení a zúčtování daně z přidané hodnoty a pro zanesení do účetnictví
- je podkladem pro zaplacení dodávek, které se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím úhrady našeho účtu
Doklady vystavené odběratelem:
• PŘÍJEMKA : slouží pro přijetí zboží na sklad a vystavuje se ve skladu příjemce obvykle na základě dodacího listu
• SKLADNÍ KARTA : slouží k evidenci pohybu materiálu, zjištění stavu zásob na skladě a sledujeme na ní konečný zůstatek zásob ke každému dni
• VÝDEJKA : slouží k výdeji materiálu do výroby
• PŘEVODKA : převod ze skladu do skladu
UPOMÍNKY, POBÍDKY, PŘÍHRADOVÉ LÍSTKY
BALÍCÍ LIST, VÁŽNÝ LIST, EXPEDIČNÍ LIST, REKLAMAČNÍ PROPAGACE

Cesty prodeje (place)

Cesty prodeje (place)
Prodejní cesta představuje souhrn prostředků a zprostředkovatelských článků, jejichž prostřednictvím přechází zboží od výrobce k zákazníkovi. Prodejní cesta funguje jako systém, který umožňuje plynulý fyzický tok zboží, jeho vlastnických práv, informací, stimulování prodeje a plateb za zboží. K jeho významným funkcím patří také, že přetváří výrobní sortiment na sortiment obchodní.

Prodejní cesty mohou být:
- přímé
- nepřímé

Přímý prodej: má dvě formy
a) zákazníkovi
b) nejčastěji do maloobchodní prodejny

Nepřímý prodej: uskutečňuje se prostřednictvím velkoobchodu

Publicita, Osobní prodej

Publicita
= představuje hodnocení nezávislých osob a institucí, nejde o informace placené výrobcem. Na rozdíl od reklamy je důvěryhodnější.
Nástroje publicity:
1) Televize, rozhlas, tisk
Které z vlastního podnětu informují veřejnost.
2) Výroční správy firem
O hospodaření.
3) Sponzorská činnost
Podnik se tím zároveň prokazuje, že jeho ekonomická situace je dobrá.
Osobní prodej
= nástroje přímé komunikace se zákazníkem (y) najednou. Výhoda – vysoká účinnost. Nevýhoda – vysoké náklady.
Fáze:
1) Průzkum – hledání vhodných tipů, subjektů
2) Kontakty – dopisem, telefonem, obchodním sjednáním
3) Prezentace – informace o výrobku
4) Řešení připomínek – zákazník klade otázky, nutnost rozptýlit obavy zákazníka
5) Uzavření prodeje – zákazník souhlasí s koupí, prodávající dovrší právní podobou
6) Další kontakt – zajímat se dále o uspokojení zákazníka (doprava, instalace, …)

Cena (prize)

Cena (prize)
Peněžní vyjádření hodnoty zboží.
Ceny
a) volné (smluvní) – volnost prodávajícího cenu stanovit
b) regulované – v případě, že by volné ceny byly v rozporu s vládní politikou, lze použít tyto ceny (regulační) – stanoví je někdo jiný, např. ministerstvo

Cenová tvorba
- věku zákazníka (vstupenky, jízdenky,…)
- času prodeje (zájezdy, v obchodech, telefon, internet, noviny,…)
- místa prodeje
- množství prodeje
- pohotovosti při placení

Základní metody cenové tvorby
- kalkulační metoda
- metoda cenového porovnání (s konkurencí)
Kalkulace – metoda stanovení nákladů na jednu stanovenou kalkulační jednici (1 m, 1 kg, 1 ks, 1 hod.)
kalkulační metoda:
přímé náklady, materiálové, mzdové, ostatní
+ režie výrobní
- vlastní náklady výroby
+ režie správní
- vlastní náklady výkonu
+ režie zásobovací, odbytová
- úplné vlastní náklady výkonu
+ zisk
- prodejní cena bez DPH
+ DPH
- prodejní cena s DPH

Reklama

Reklama
Placená nepřímá forma propagace. Její šíření je uskutečňováno nejrůznějšími formami (na bilbordech, v televizi, na internetu, v rádiu, na etiketách, samolepkách, …).
Zásady reklamy: - pravdivost: některé reklamy uvádějí zákazníky v omyl (klamavá reklama), je v rozporu s právními normami
- věcnost, působivost
- efektivnost: tato otázka je spojena s optimální délkou reklamy, s výběrem reklamního prostředku a s časem provádění reklamy

Předmět reklamy: - výrobek: tato reklama poskytuje konkrétnější a úplnější informace a především je zaměřena na nové výrobky nebo na výrobky s novými technickými parametry
- reklama firmy: někdy bývá efektivnější než pouhá reklama výrobku. Jestliže ovlivníme vědomí zákazníka, že naše firma je vynikající, potom zákazník hledá výrobky naší firmy.
- smíšená reklama: je kombinací výrobku a reklamy firmy

Podpora prodeje

Podpora prodeje

1. Podpora prodeje spotřebitele – zaměřuje se na spotřebitele, zajišťuje výhody pro spotřebitele a má tyto nástroje:
a) kupony – emituje výrobce zboží a spotřebitel je uplatňuje v prodejně. Maloobchodníkovi je výrobce v určitých časových intervalech proplácí
b) bonusy – mají nejčastěji formu přibaleného levnějšího doplňkového výrobku
c) rabaty – mohou mít formu šeku, po koupi určitého množství zboží
d) odměny – drobné předměty podněcují ke koupi (obrázky nebo pohádky pro děti uvnitř výrobku apod.). Odměny mohou mít i formu slev pro časté použití.
e) soutěže o ceny – výrobci nebo markety organizují mezi zákazníky soutěže, kteří při splnění určitých podmínek mohou vyhrát zájezd, peníze nebo určité zboží
f) vyzkoušení zboží – možnost vyzkoušení zboží zvyšuje pravděpodobnost koupě (ochutnávky potravin až po bezplatné demonstrační verzi počítačových programů). Některé podniky dokonce umožňují zákazníkům zakoupené zboží do určité lhůty vrátit a poukázat jim zpět již zaplacenou cenu.

2. Podpora prodeje mezi spotřebiteli a podnikateli

Oceňování zásob

Oceňování zásob
a) PC – cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady – touto cenou se oceňují nakupované zásoby
b) Vlastními náklady – oceňujeme vl. vyrobené zásoby
c) Reprodukční pořizovací cenou – v případě, že nějaké zásoby dostaneme
Oceňování zásob při výdeji do spotřeby
- vážený aritmetický průměr periodický (průměr se počítá za určitou periodu, většinou měsíc)
- vážený aritmetický průměr proměnlivý (počítá se průměrná cena po každé dodávce)
- FIFO
Ukazatelé rozboru zásob
1) počet obrátek =
spotřeba za dané období
= -------------------------------
průměrná zásoba
Vyjadřuje kolikrát se zásoba mat. obrátí ve spotřebě ve sledovaném období.
2) doba obratu =
počet dnů za období
= --------------------------
počet obrátek
Vyjadřuje čas potřebný k přeměně zásob.
3) ukazatel vázanosti zásob =
objem výroby nebo prodeje
= -----------------------------------
průměrná zásoba
Vyjadřuje množství produkce připadající na 1 korunu vázanou v zásobách.

Odbytová činnost podniku

Právní posouzení jakosti výrobku
a) výrobek posuzujeme podle ČSN (české státní normy) = musí s ní být v souladu
b) obvyklé vlastnosti výrobku (pokud není stanovena ČSN, posuzuje se podle obvyklých vlastností (jestli je výrobek schopen splnit účel, za kterým je vyroben), např. vyhřívání atd…
c) kompletnost = bývá často uvedena ve smlouvě. Kompletním výrobkem se rozumí např. výrobek s technickými údaji a návodem
d) správné označení výrobku (výrobní značka, ochranná známka)
e) bez právních vad = tzn. nesmí být zatížen právem třetí osoby, neměl by už být prodán
Odbyt se člení na:
1) prodej
2) skladování

Průzkum trhu
1. „od stolu“ – dělá se na základě šetření statistického úřadu, který poskytuje informace, státní kontrolní ústav, banky, hospodářská komora, vnitřní doklady.
2. „v terénu“ – zaměřuje se na zákazníky, zboží, konkurenci.

Nástroje propagace
Slogan – heslo nebo motto, které je součástí reklamního prostředku, ať již ve formě písemné nebo akustické, měl by být jednoduchý, vtipný a snadno zapamatovatelný.

Nástroje propagace:
- Reklama
- Publicita
- Podpora prodeje
- Osobní prodej

Skladování

Skladování
Sklady slouží k vytváření zásob pro zajištění plynulosti výroby a chrání...
Podle druhů materiálu mohu být sklady v podobě: budov
hal
přístřešků
nádrží
sil
ale i volných, případně oplocených prostranství.
Skladování materiálu musí splňovat tyto stránky:
a) stránka technická (vlhkost, teplota)
b) stránka ekonomická (vytváří optimální zásoby)
c) stránka evidenční (vyhotovení dokladů)
d) stránka právní (se kterou je spojeno dodržování určitých zásad při hospodaření s materiálem)
e) stránka organizační (vymezení vhodného prostoru pro skladování)

Zásady účetního skladování
1. Zásada hygienického skladování zásob
- péče o zásoby, aby si udržely jakost, původní vlastnosti (vzhled, barva, vůně)
2. Zásada dovoleného a nedovoleného sousedství zásob
- správné skladování musí respektovat fyzikální a chemické vlastnosti materiálu a zboží
3. Dodržování provozních a bezpečnostních podmínek
- skladování nesmí bránit volnému přestupu k bezpečnostním zařízení
4. Zásada účetního a přehledného uskladnění a rozmístění zboží a rychlé odměny zásob
- každému druhu zboží musí být vyhrazeno stálé místo, aby skladník měl přehled o stavu zásob, aby sem bylo také usnadněno objednávání a inventarizace
- nově došlé zásoby je nutné ukládat tak, aby nebránily odběru zásob již dříve skladovaných zásob

Evidence zásob

Evidence zásob

Doklady vystavené dodavatelem:
• DODACÍ LIST : slouží ke kontrole při přejímce zboží od dodavatele k odběrateli
• FAKTURA (DAŇOVÝ DOKLAD) : - slouží jako doklad pro placení a zúčtování daně z přidané hodnoty a pro zanesení do účetnictví
- je podkladem pro zaplacení dodávek, které se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím úhrady našeho účtu

Doklady vystavené odběratelem:
• PŘÍJEMKA : slouží pro přijetí zboží na sklad a vystavuje se ve skladu příjemce obvykle na základě dodacího listu
• SKLADNÍ KARTA : slouží k evidenci pohybu materiálu, zjištění stavu zásob na skladě a sledujeme na ní konečný zůstatek zásob ke každému dni
• VÝDEJKA : slouží k výdeji materiálu do výroby
• PŘEVODKA : převod ze skladu do skladu
UPOMÍNKY, POBÍDKY, PŘÍHRADOVÉ LÍSTKY

Právní zajištění dodávek

Právní zajištění dodávek
Smlouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Kupní smlouva
Smlouva o dílo
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se zavazuje jedna nebo obě smluvní strany uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem. Smlouva vyžaduje písemnou formu.

Kupní smlouva
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo k této věci (zboží) a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
Náležitosti: - předmět
- cena (předběžná kalkulace)
- platební podmínky
- dodací podmínky
- reklamace

Smlouva o dílo
Smlouvou o dílo se zhotovitel k provedení určitého díla (zhotovení, montáž, údržba, opravu) a objednatel se zavazuje k zaplacení za jeho provedení.
Tato smlouva nemusí mít vždy písemnou formu.
Aby nedocházelo ke sporu, doporučuje se uvádět v této smlouvě kromě předmětu a ceny také dobu zhotovení díla, způsob provedení, odpovědnost za vady, doba a způsob zaplacení, a také možnost odstoupení od smlouvy.

TICHÁ SPOLEČNOST, Státní neziskové organizace

TICHÁ SPOLEČNOST
= smlouva mezi tichým společníkem a podnikatelem, má písemnou formu, tichý společník se zavazuje poskytnout podnikateli určitý vklad, podnikatel vyplácí podíl na zisku
- společník ničím neručí a má právo kontrolovat účetnictví
- není samostatným právním subjektem, nezapisuje se do OR, aby mohl být společník utajen

Státní neziskové organizace
- různé státní i nestátní právnické osoby, jejichž posláním je uspokojovat potřeby lidí s pomocí státu nebo nepodnikatelské sféry.
- organizace:
a) rozpočtové: jsou státem zřizovány zejména k zajišťování služeb. Na státní rozpočet jsou napojeny věcmi, příjmy a výdaji.
b) příspěvkové: jsou zřizovány státem zejména v oblasti kultury. Na státní rozpočet jsou napojeny příspěvkem.

Zásoby

Zásoby
1) Základní materiál
2) Pomocné látky (nitě)
3) Provozní látky (mazadla, oleje, čisticí prostředky)
4) Náhradní díly
5) Obaly
6) Nedokončená výroba
7) Polotovary VV
8) Výrobky
9) Zboží
10) Zvířata (hejna drůbeže, krůt, kachen)
11) Drobný hmotný majetek (krátkodobý, oběžný)
Zásobování materiálem (zásobovací činnost)
patří: 1) plánování (sestavuje se bilance zásob, výpočet budoucí spotřeby, výpočet normy zásob)
Zásobovací bilance
---------------------------------------------
PS KZ
nákup spotřeba
surovin
N = S + KZ - PS
Normy zásob
časová norma

SDRUŽENÍ, SPOLEČNÝ PODNIK – JOINT VENTURES, HOLDING

SDRUŽENÍ
= konsorcium
- není zapsáno v obchodním rejstříku
- několik osob se sdruží k provedení nějakého obchodu, činnosti
- je to dočasný podnikatelský subjekt, funguje omezenou dobu
- vzniká smlouva o sdružení
- zřizuje se k financování velkých akcií (výstavba nák. centra)

SPOLEČNÝ PODNIK – JOINT VENTURES společný podnik s domácím a zahr. kapitálem
= podnik se zahraniční majetkovou účastí
- dochází ke spojení našeho a zahraničního kapitálu na základě vzájemné výhodnosti
- výhoda: pro zahr. partnera – tuzemský partner zná lépe tuzemské podmínky, je tu levná pracovní síla
- výhoda: pro tuzemského partnera – získává od zahra. partnera kapitál, know how, více pracovních míst
- zahr. partner může vyvést svůj zisk do zahraničí
- podnik působí na území ČR, podléhá našim zákonům

HOLDING typ akciové společnosti, ve které vlastníci rozhodujícího podílu akcií (kontrolního balíku) společnost plně kontrolují a přímo ji spravují. Holdingová společnost.
- představuje kapitálovou účast s cílem ovládnutí společnosti
- centrálami jsou většinou banky
- setkáváme se zde s mateřskou a dceřinnou společností
- mateřská ovládá dceřinou spol tím, že vlastní většinu akcií

Družstvo

Družstvo
Společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání. Musí mít nejméně pět členů nebo nejméně dvě právnické osoby. Je právnickou osobou a za porušení závazku odpovídá celým svým majetkem. Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, k nimž se členové zavázaly. Minimum je 50 000.
Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva:
a) určuje se zapisovaný základní kapitál
b) schvalují se stanovy
c) volí představenstvo
d) volí kontrolní komise

Družstva nevytvářejí rezervní fond, ale tzv. nedělitelný fond, který se vytváří při vzniku družstva nejméně ve výši 10 % zapsaného základního kapitálu a je doplňován 10 % z čistého zisku až dosáhne 50 % zapsaného základního kapitálu.

Společnost s ručeným omezeným – S. r. o.

Společnost s ručeným omezeným – S. r. o.
Společnost, jejíž základní jmění je tvořeno předem stanovenými vklady společníků. Společnost může být založena i jednou osobou. Může mít maximálně 50 společníků.

Majetkové otázky
a) ručení
b) základní jmění: max. 200 000 Kč
c) vklad společníka: max. 20 000 Kč
d) rezervní fond: poprvé v roce 10 % z čistého zisku, ne více než 5 % základního jmění, v dalších letech max. 5 % z čistého a max. 10 % základního jmění
e) rozdělení zisku

Valná hromada – shromáždění všech společníků, nejvyšší orgán – 1 hlas na 1 000 Kč vkladu.
Jednatelé – jeden nebo více jednatelů, statutárním orgánem.
Dozorčí rada – dohlíží a kontroluje.

Druhy organizací

Druhy organizací

1) podle zaměření a způsobu hospodaření
a) ziskové (výdělečné)
b) neziskové (nevýdělečné)

2) podle vlastnictví
a) soukromé
b) družstevní
c) státní
d) církevní
e) obce
f) nadace
g) politické strany
h) zájmová sdružení

3) podle velikosti
a) nejmenší
b) malé
c) střední
d) velké

4) podle výkonů, které poskytují
a) podniky vyrábějící hmotné statky (zpracovatelské, těžební, zemědělské)
b) podniky poskytující služby (obchodní, dopravní, skladovací)

5) podle příslušnosti k určitému odvětví
a) podniky náležející ke zpracovatelskému průmyslu
b) potravinářství
c) peněžnictví, pojišťovnictví
d) pohostinství, ubytování
e) zemědělství

Zvláštním druhem podniku jsou tzv. JOINT VENTURES (společné riziko), nebo-li jinak, podniky, které vznikli spojením našeho a zahraničního kapitálu

Akciová společnost

Akciová společnost
Základní kapitál A. s. je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě.
Akcie – cenný papír, s níž jsou spojena majetková a správní práva akcionáře.
Akcie mají hodnotu:
a) nominální (jmenovitá) – vytištěna
b) kurzovní (tržní) – za co se prodává
c) vnitřní
d) výnosové – určuje rentabilitu obchodu
e) objektivní – je schopen přinést nějaký výnos

Rozdíl mezi jmenovitou a tržní se nazývá ážio. Jestliže společnost prodává již při emisi akcií akcii za vyšší cenu než nominální, rozdíl se nazývá emisní ažio.

Skladba akcie
a) plášť
b) talón
c) kupónový arch – obsahuje datum inkasa dividendy

Majetkové otázky
Akcionáři neručí za závazky společnosti. Tvorba základního kapitálu je povinná a v minimální výši 2 000 000 nebo 20 000 000. Jmenovitá hodnota akcie není stanovena, ale vklad je povinný. A. s. je povinná vytvořit rezervní fond.
U prvního odvodu musí společnost odvést až 20 % čistého zisku, ale max. 10 % hodnoty základního kapitálu. V dalších letech 5 % čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu.

Akciová společnost

AUDIT – podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy z různých hledisek.
A. s. lze vytvořit bez výzvy sepsání akcií, kdy zakladatelé se ve smlouvě dohodnou, že spolu zakládané jmění sami nebo může na základě výzvy k spisování akcií.
- uzavření zákl. smlouvy
- upisování akcií
- ustavující valná hromada, která rozhodne o založení společnosti
- dnem zápisu do obchodního rejstříku se A.s. stává právním subjektem

Akcie jsou vydány akcionáři ve formě zatimního listu při úpisu akcií. Akcie se splácejí postupně 10 % při úpisu, 20 % před ustavující valnou hromadou a zbytek postupně do jednoho roku.

Orgány akciové společnosti
Valná hromada – nejvyšší orgán A. s., do její působnosti náleží volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady. Rozhoduje o zrušení společnosti, o rozdělení zisku.
Představenstvo – statutární orgán, má nejméně tři členy, ze svého středu volí předsedu a zastupuje společnost vůči svému okolí a řídí organizaci práce.
Dozorčí rada – nejvyšším kontrolním orgánem a dohlíží na činnost představenstva. Jsou nejméně tři a člen dozorčí rady nemůže být členem představenstva.

Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávnění
Místní příslušnou předkládání žádosti o živnostenské oprávnění je odlišná u fyzické a právnické osoby. Fyzická osoba předkládá žádost v místě podnikání. Právnická osoba v sídle podnikatele.

Živnostenský rejstřík
Je přehled živností v daném územním obvodě. Jsou v něm obsaženy všechny údaje ze živnostenského oprávnění.

Organizace živnostenské správy
- živnostenský úřad ČR
- okresní a obecní živnostenské úřady
K živnostenské samosprávě patří hospodářská komora a živnostenská společenstva.

Obchodní společnosti
- právnické osoby za účelem založení
- formy obchodních společností:
1) společnosti osobní
a) Veřejná obchodní společnost
b) Komanditní společnost
2) společnosti kapitálové
a) Společnost s ručením omezeným
b) Akciová společnost

Vytvoření obchodní společnosti

Vytvoření obchodní společnosti

Probíhá dvěma fázemi:
a) založení
b) vznik

Majetkové otázky obchodní společnosti
- základní jmění: je peněžité vyjádření souhrnu vkladů
- vklad společníka: je souhrn peněžitých prostředků
- podíl: je míra účasti společníka na jména společnosti
- rezervní fond: je vytvářen povinně ke krytí ztrát společnosti
- ručení společníka: je právní vztah, který vzniká ze zákona

Obchodní společnost
Obchodní společnosti se zakládají společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Na základě společenské smlouvy vzniká Veřejná obchodní společnost, S. r. o., A. s. Pravost podpisů zakladatelů musí být ověřena. Společnost může založit i jediný zakladatel, pak společenskou smlouvou nahrazuje zakladatelská listina (S. r. o.), vyhotovená ve formě notářského zápisu. Jeden společník může založit A. s. na základě zakladatelské listiny, více společníků může založit A. s. na základě zakladatelské smlouvy. Návrh na zápis do obchodního rejstříku společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského, či jiného podnikatelského oprávnění.

Práva společníků

Práva společníků
a) práva majetková – právo na podíl na zisku
- právo na podíl na likvidačním zůstatku
b) práva správní

Veřejná obchodní společnost V. O. S.
Je to společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společným obchodním jménem a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem.
Základní kapitál je nepovinný, tudíž i vklad společníka je nepovinný. Rozdělování zisku rovným dílem. Statutárním orgánem jsou všichni společníci.

Komanditní společnost
Je to taková společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). Základní kapitál není povinný. Vklad společníka je povinný jen u komanditisty (min. 5 000 Kč). Vklad je povinen splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou. Dále je komandista oprávněn nahlížet do účetních knih a dokladů, kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora. Rezervní fond není povinný. Rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem stanovený ve společenské smlouvě.
AUDITOR: (byl) kdysi přísedící u vojenského soudu

Formy podnikání

Formy podnikání
Živnostenské podnikání fyzických a právnických osob
Živnost – jakákoliv podnikatelská činnost, pokud není zákonem zakázána (vyloučena) ze živnostenského podnikání.

Podmínky provozování živnosti
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům – všeobecné
- bezúhonnost

- předepsaná odborná způsobilost
- jiná než odborná způsobilost úkonům (např. spolehlivost) – zvláštní (odborné)

Způsobilost k právním úkonům – okresní soud může občana zbavit v případě poruchy, která není přechodná.
Bezúhonnost – čistý trestní rejstřík

Druhy živností
1) ohlašovací:
a) řemeslné: kovářství, hodinářství, řeznictví, zednictví, mlynářství …
b) vázané: revize a zkoušky kotlů, plynoinstalatérství, automatizované zpracování dat
c) volné
2) koncesované: činnosti v oborech, taxislužba, provozování čerpacích stanic

Živnost
Podle skutečnosti, od které může podnikatel zahájit podnikání, člení se živnosti na živnosti ohlašovací a živnosti koncesové.
Živnosti ohlašovací při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení podnikatele živnostenskému úřadu.
Živnosti koncesové smějí být provozovány na základě koncese udělené živnostenským úřadem, nejdříve však dnem doručení koncesní listiny.

Obecné náležitosti ohlášení

Obecné náležitosti ohlášení

U FYZICKÝCH OSOB
- jméno a příjmení
- trvalé bydliště – rodné číslo
- oznámení zda soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti
- jestliže je ustanoven odpovědný zástupce, tytéž údaje o něm
- obchodní jméno
- identifikační číslo, bylo-li přiděleno
- předmět a místo podnikání
- místo hlavní provozovny a vedlejších provozoven
- další předepsané údaje
Fyzická osoba připojí k ohlášení:
a) výpis z rejstříku trestů

U OSOB PRÁVNICKÝCH
- obchodní jméno – sídlo
- právní forma (např. a. s.)
- jména a bydliště osob, které jsou statutárními orgány
- identifikační číslo
- předmět podnikání
- místo hlavní provozovny a vedlejších provozoven
- další předepsané údaje

Právnická osoba připojí k ohlášení:
a) výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce

Podle předmětu se živnost ještě dělí na:
a) výrobní
b) obchodní
c) živnosti poskytující služby

Vznik a založení podniku:

Vznik a založení podniku:

ZALOŽENÍ:
1fáze: založení společnosti (společníci sepíší smlouvu) – společenská smlouva (u s.r.o.), zakladatelská smlouva (u a.s.), nakladatelská smlouva (u sro i as, když je 1 společník)
2fáze: vznik společnosti (den, kdy je společnost zapsána do obchodního rejstříku nebo do živnostenského rejstříku)

ZÁNIK:
- zrušení právní subjektivity (vymazání z obchodního rejstříku
Důvody -
• bankrot,
• úmrtí podnikatele,
• změna právní formy podnikání,
• splynutí s jiným podnikem - fůze,
• splnění cíle,
• vlastním rozhodnutím
• rozhodne o tom živnostenský úřad, když se nedodrží podmínky stanovené zákonem
• pokud do 5 let od vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny nezačne podnikat

Řízení podniku:

Řízení podniku:
= usměrňování všech prvků a činností určité soustavy k dosahování stanoveného cíle
(prvky – viz. nahoře) činnosti: nákup a prodej majetku, placení mezd, výroba …
soustava = podnik

složky řízení
1) plánování – dlouhodobé(strategické) a krátkodobé (operativní)
2) organizování – jednotlivých prvků v soustavě, snažíme se, abychom dosáhli minimálních nákladů, času a úsilí (př. postavení strojů v halách)
3) vedení lidí – přikazování, výchova, motivování (hmotná - penězi, nehmotná – pochvaly a tresty)
4) kontrola – efektivnost použitých metod ovlivní mé budoucí výsledky

složka řízená a složka řídící
složka řídící: působí na složku řízenou
jsou mezi nimi vazby: přímá (vedoucí pracovník uděluje úkoly podřízeným)
nepřímá (řízená složka informuje, zda byl úkol splněn či proč nebyl)
Vazby fungují pomocí informací a ty jsou buď ústní nebo písemné.

Funkce podniku (činnosti):

Funkce podniku (činnosti):
- výrobní
- skladovací
- prodejní
- vědeckotechnická
- propagační
- sociální
- dopravní
- plnění funkcí vzdělávacích

Základní znaky podniku
1. Musí mít právní subjektivitu (zápis do OR => založení)
2. Musí mít ekonomickou samostatnost

Franchising [FRENČÍZING]
Zvláštní forma podnikání. Typický příklad je síť provozoven Mc Donald‘s. Převzetí podnikatelské koncepce vhodné pro nové firmy obávající se rizika při neznalosti podnikatelského chování…Pomůže nám, radí => vypracovaný projekt, pomůže nám se vstupem, rozjezdem. Odvádíme mateřské firmě podíl ze zisku, kontrola – hygiena.

Majetkové otázky firem
Základní kapitál musí mít: a. s., s. r. o., družstvo, 5 000 Kč – komandisti
Fond u a. s. – rezervní.
Fond u s. r. o. – nedělitelný.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík
Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů. Obchodní rejstřík je veden soudem k tomu určeným (rejstříkovým soudem).
Statutární orgán – orgán, který může jménem podniku jednat ve všech věcech (jednatel, ředitel – jednotlivec; správní rada, představenstvo – kolektivní orgán).
Prokurista – může jednat ve všech věcech kromě zcizování majetku a zatěžování nemovitostí (obchodní zmocněnec).
Do obchodní rejstříku se zapisují tyto údaje:
a) obchodní jméno, sídlo
b) identifikační číslo
c) předmět podnikání (činnosti)
d) právní forma právnické osoby
e) označení
f) jméno prokuristy a jeho bydliště
g) další skutečnosti, které již se liší podle jednotlivých forem podniků

Cíle podnikání
Dosahování zisku, dobrá finanční situace spojená s dlouhou ziskovostí.
Požadavek dlouhodobé ziskovosti je nutno nadřadit požadavkům krátkodobé ziskovosti.

Podstata hospodaření podniku

Podstata hospodaření podniku
Podniky vytvářejí výnosy (oceněné výkony), jejichž základem jsou tržby z prodeje výrobků a služeb. Kromě tržeb do výnosů patří také ostatní výnosy např. náhrada škody od pojišťovny, inventurní přebytky. Z výnosu podniky uhrazují své náklady mzdové, materiálové náklady a ostatní. Rozdíl mezi výnosy a náklady je hospodářský výsledek (zisk, ztráta). Právnické podnikatelské osoby, odvádějí ze zisku asi 31% do státního rozpočtu formou daně z příjmů právnických osob.

Státní neziskové organizace
- různé státní i nestátní právnické osoby, jejichž posláním je uspokojovat potřeby lidí s pomocí státu nebo nepodnikatelské sféry.
- organizace:
a) rozpočtové: jsou státem zřizovány zejména k zajišťování služeb. Na státní rozpočet jsou napojeny věcmi příjmy a výdaji.
b) příspěvkové: jsou zřizovány státem zejména v oblasti kultury. Na státní rozpočet jsou napojeny příspěvkem.

Druhy organizací

Druhy organizací

1) podle zaměření a způsobu hospodaření
a) ziskové (výdělečné)
b) neziskové (nevýdělečné)

2) podle vlastnictví
a) soukromé
b) družstevní
c) státní
d) církevní
e) obce
f) nadace
g) politické strany
h) zájmová sdružení

3) podle velikosti
a) nejmenší
b) malé
c) střední
d) velké

4) podle výkonů, které poskytují
a) podniky vyrábějící hmotné statky (zpracovatelské, těžební, zemědělské)
b) podniky poskytující služby (obchodní, dopravní, skladovací)

5) podle příslušnosti k určitému odvětví
a) podniky náležející ke zpracovatelskému průmyslu
b) potravinářství
c) peněžnictví, pojišťovnictví
d) pohostinství, ubytování
e) zemědělství
Zvláštním druhem podniku jsou tzv. JOINT VENTURES (společné riziko), nebo-li jinak, podniky, které vznikli spojením našeho a zahraničního kapitálu.

Charakteristické znaky podnikatele (fyzické i práv. osoby)

Charakteristické znaky podnikatele (fyzické i práv. osoby)
- je právní subjekt
- provozuje svou činnost samostatně
- vymezuje si předmět podnikání
- nese podnikatelské riziko
- hospodaří s majetkem
- podniká na vlastní účet a vede účetnictví

Podnikatel – právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí svou činnost svým jménem a na vlastní účet.
Podnik – soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží nebo mají sloužit k provozování podniku.
Obchodní jméno (firma) podniku:
a) fyzické osoby: Josef Staněk, pekařství; Jiří Marek, syn
b) právnické osoby: Tipa, s. r. o. Třebíč; Strojimport, a. s.Praha

Strategie ekonomického rozvoje rozvojové země

Strategie ekonomického rozvoje rozvojové země
Východiskem je start ekonomického růstu, kde startem je rozvoj výroby v určitém odvětví, kde rychlý růst umožní tvorbu úspor a ty poslouží k financování investic v dalším odvětví až k sebeudržujícímu růstu celé ekonomiky. Většinou jde o rozvoj průmyslových odvětví, tzv. industrializace. Bývá stimulována vládní regulací jako podpory vývozu (dotace, daňové úlevy, ...) nebo nahrazování dovozů (ochrana domácí výroby před zahr. konkurencí). Součástí strategie je využívání zahraničních finančních zdrojů. Rozhodující význam mají úvěrové zdroje. Přijaté úvěry jsou základní součástí zahraničního dluhu rozvojových zemí. Budou použity na nákup kap.statků, který povede k růstu produktu.

Podnik a podnikání

Podnik
= funkčně a právně samostatný subjekt zpravidla zakládaný a provozovaný podnikatelem za účelem dosahování podnikatelského zisku.
Činnost podniku je zaměřena na uspokojování potřeb jiných osob.
Podniky lze členit např. podle činnosti, velikosti a podle právní a organizační formy podnikání.
Podnikání
Podnikáním se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní účet, na vlastní riziko za účelem dosažení zisku.
Podnikání je upraveno právními normami.
Právní norma
Všeobecně závazné pravidlo chování vydané v předepsané formě a vynutitelné státní mocí.
Nejvyšším stupněm právní normy je Ústava. Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod, ve které je zakotveno právo na podnikání. Zákony jsou vydávány Parlamentem ČR.
Podnikateli (podnikatelskými subjekty) mohou být:
a) jednotliví občané, čili fyzické osoby
b) skupiny lidí (společenské útvary), čili právnické osoby

Ekonomika rozvojových zemí

1.10. Ekonomika rozvojových zemí
Rozvojová země je taková země, v níž reálný důchod na obyvatele ve srovnání se Spojenými státy, Japonskem a západní Evropou je nízký. Ukazatele rozvojových zemí: odvětvová struktura (typická jednostrannost); demografická struktura (vysoký podíl venkovského obyv.), dále všeobecně nízká střední délka života.
Příčiny nízkého tempa růstu HDP/1 obyv.:
• vývoj obyvatelstva: vysoká míra porodnosti a úmrtnosti přetrvává vysoká porodnost a pod vlivem pokroku se snižuje úmrtnost (populační exploze) - zde se nachází rozvojové země klesá míra porodnosti a růst obyv. se zpomaluje stabilizovaná míra porodnosti i úmrtnosti (v rozvinutých zemích)
• nedostatečná zásoba kapitálových statků - k rozšíření a prohloubení kapitálu chybí úspory, ty ale nemohou být rozšířeny díky nízkému produktu a důchodu na obyvatele. Nízká produktivita (Y/L) se ale nezvýší, dokud nevzroste zásoba kapitálu na jednotku práce, ale to opět naráží na nedostatečné úspory bludný kruh nerozvinutosti.
• nedostatečný technologický pokrok spojený také s nedostatkem kapitálu
• únik mozků - tj. kvalifikovaní pracovníci migrují do rozvinutých zemí
• bariéra v podobě institucí - právní rámec podnikání, byrokracie zneužívají své postavení, licence

Zdroje ekonomického růstu

1.8. Zdroje ekonomického růstu
Tyto zdroje lze dělit několika způsoby.
• Lidské zdroje – množství práce, kvalifikace
• Přírodní zdroje – množství půdy a nerost. surovin a jejich kvalita
• Kapitálové zdroje – stroje, zařízení a technická úroveň těchto kapitálových statků

Obecněji lze zdroje ekonomického růstu členit na:
1.8.1. Kvantitativní zdroje ekonomického růstu
Pokud se do výroby zapojují další výrobní faktory, tj. dodatečné množství práce, půdy nebo kapitálu. ( tempo růstu kapitálu a práce ).
Pokud je ekonomický růst založen převážně na těchto zdrojích, potom mluvíme o tzv. extenzivním růstu.

1.8.2. Kvalitativní zdroje ekonomického růstu
Zvyšování kvalifikace pracovníků, využívání kvalitnějších přírodních zdrojů, lepší technická úroveň strojů atd. ( kappa ).
Kvalitativní zdroje ekonomického růstu bývají někdy označovány jako Technologická změna. a ta ovlivňuje produktivitu práce.
V tomto případě hovoříme o tzv. intenzivním růstu

1.8.3. Růstové účetnictví
Jeho úkolem je určit jakou měrou se na růstu produktu podílí kvantitativní a jakou kvalitativní zdroje ekonomického růstu.
Část produktu je tvořena růstem kapitálu a to MPPk*K, kde MPPk = Y/K. Totéž L.
Čili Y= MPPk*K+ MPPL*L

Růst produktu

1.7.1. Růst produktu
Krátkodobý, který je po určité době vystřídán poklesem, protože k růstu došlo v důsledku odchylky od dlouhodobých potenciálních možností – to je růst skutečného produktu, resp. jeho kolísání.
Dlouhodobý, který je spojený s plynulým zvyšováním produkčních možností ekonomiky při plné zaměstnanosti výrobních faktorů – to je dlouhodobý růst potenciálního produktu.
V teorii růstu se budeme zabývat dlouhodobým růstem potencionálního produktu, popř. dlouhodobým růstem Y* na jednoho obyvatele.

1.7.2. Grafické znázornění růstu
• V modelu AS-AD je růst produktu vyjádřen posunem křivky SRAS doprava. Jelikož je křivka LRAS závislá na výši Y*, bude se s posunem Y* zároveň posouvat i křivka LRAS.
• Vývoj potencionálního produktu lze též znázornit jako posun hranice produkčních možností.

1.7.3. Růst reálného produktu
V praxi se používá pojem “ růst produktu ” v souvislosti s růstem reálného produktu.
Tento přírůstek reálného produktu lze vyjádřit dvěma způsoby:
• Absolutně – např. jako přírůstek v mld. Kč tj. Y=Yt-Y(t-1)
• Relativně – jako tempo růstu produktu tj.

Růst nominálního produktu

1.7.4. Růst nominálního produktu
Na tempo růstu nominálního produktu mají vliv dvě veličiny: jednak tempo růstu reálného produktu gY a tempo růstu cenové hladiny neboli míra inflace .
Čili zjednodušeně platí gYtN = gYt+t
Jinak se násobí koeficienty růstu.

1.7.5. Růst produktu na 1 obyvatele
Opět se určuje buď jako absolutní změna nebo jako tempo růstu.
Za předpokladu, že obyvatelstvo roste stejně rychle jako množství použité práce L, můžeme ztotožnit tempo růstu produktu na 1 obyvatele s tempem růstu produktu na jednotku použité práce, tedy s tempem růstu produktivity práce.

Jinak toto určíme pokud podělíme tempo růstu produktu tempem růstu obyvatel.
Ukazatel produktu na jednoho obyvatele vyjadřuje ekonomickou úroveň (HDP/obyv.). tj. jak daná ekonomika využívá disponibilní výrobní faktory.

1.7.6. Kapitálová vybavenost práce
Kapitálová vybavenost práce je množství kapitálu připadající na jednotku práce.
K/L – při růstu tohoto poměru dochází k prohlubování kapitálu
Jestliže zásoba kapitálu roste stejně rychle jako množství pracovní síly – potom se jedná o tzv. rozšiřování kapitálu.

Teorie cyklu

1.4. Teorie cyklu

Fáze cyklu
1. Kontrakce neboli recese , tj. pokles reálného produktu alespoň ve dvou po sobě jsoucích čtvrtletích. ( velká recese je označována jako deprese ).
2. Fáze je zakončena bodem obratu ( dno, sedlo ). Příčinou je pokles agregátní poptávky spojený s poklesem cenové hladiny (inflace) nebo pokles agregátní nabídky spojený s růstem cenové hladiny – stagflace.
3. expanze, růst reálného produktu.
4. Na konci fáze dochází k hornímu bodu obratu ( vrchol ). Dochází k růstu poptávky a zaměstnanosti a produktu.

Nabídkové a poptávkové šoky (spontánní i regulační) představují vnější příčiny cyklického kolísání produktu. Patří k nim i teorie politického cyklu, kdy před blížícími volbami se prosazuje expanzivní typ politiky s cílem získat a udržet si hlasy voličů, ale ihned po volbách je prosazována restriktivní pol.
Monetární teorie cyklu vidí vnější příčiny v pohybu agregátní poptávky, vyvolané měnovou politikou. Fluktuace je umožněna díky záměně nominálních mezd za reálné ze strany pracovníků jejich nesprávným inflačním očekáváním.

Podobná je i hypotéza racionálních očekávání, kdy na neočekávané změny agregátní poptávky působí krátkodobá mylná interpretace vývoje cen podniky a pracovníky.
Teorie reálných hospodářských cyklů odvozuje kolísání ze změny produkční funkce (změny ve vybavenosti práce kapitálem, technologické změny, omezení disponibilního množství surovin, ...).
Podle inovační teorie ( Schumpeter )jsou střednědobé cykly způsobeny inovacemi.
Jakmile je zahájen cyklus vnější příčinou (poptávkovým a nabídkovým šokem) začne působit samočinný ekonomický mechanismus - vnitřní příčina, která udržuje fluktuaci produktu. Tato teorie klade důraz na investice a jejich roli interakci multiplikátoru a akcelerátoru.

Princip akcelerátoru

1.5. Princip akcelerátoru
Akcelerátor – je číslo, které udává o kolik je třeba zvýšit (nebo o kolik se zvýší ) Investice, vzroste-li produkt o X.
Protože Investice jsou ovlivněny růstem prodejů, růstem produktu a vůbec pozitivními očekáváními, způsobuje skutečný i očekávaný růst produktu násobný růst investic.
Akcelerační princip je založen na vztahu mezi objemem vytvářené produkce a stavem kapitálu, potřebného k výrobě daného produktu. Dosahuje-li tento poměr (tzv. kapitálový koeficient K/Y) hodnotu např. 2, znamená to, že k výrobě produkce v hodnotě 100 mld korun je třeba kapitálu ve výši 200 mld.

1.6. Interakce multiplikátoru a akcelerátoru
V důsledku fungování akcelerátoru dojde k nárůstu investic. Ten způsobuje další nárůst poptávky. To další růst investic atd. čili účinnost akcelerátoru doprovází resp. zesiluje existence multiplikačního efektu.

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS. EKONOMICKÝ RŮST.

1.1. Okunův zákon
Arthur Okun. Ekonomické důsledky nezaměstnanosti jsou představovány ztrátou produkce v podobě rozdílu mezi skutečným a potenciálním produktem. Kvantifikuje ho Okunův zákon . Je-li skutečná nezaměstnanost na přirozené míře (u=u*), pak Y=Y* Y/Y*=1.
Je-li u>u* ekonomika nevyužívá své potenciální možnosti a Y klesá pod Y* Y/Y*<1.>1. Rozdíl mezi Y a Y* je tzv. inflační mezera.
Koeficient 0,02 vyjadřuje, že růst u nad u* o 1 procentní bod je spojen s poklesem Y pod Y* o 2%.

1.2. Potenciální produkt
Maximální úroveň HNP, které lze dosahovat při daném stavu technologie a počtu obyvatelstva, aniž dochází k urychlení inflace. Je to úroveň produktu, který odpovídá přirozené míře nezaměstnanosti. Je ho dosahováno při rovnováze na trzích práce, kdy se poptávané množství práce vyrovná s nabízeným.

1.3. Charakteristika hospodářského cyklu
Dlouhodobý vývoj potenciálního produktu je trendem, okolo kterého skutečný produkt kolísá ( fluktuuje ). Odchylka skutečného produktu od jeho potenciální úrovně představuje tzv. mezeru produktu. Inflační mezera: Y>Y*. Deflační mezera: Y