Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Právní zajištění dodávek

Právní zajištění dodávek
Smlouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Kupní smlouva
Smlouva o dílo
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se zavazuje jedna nebo obě smluvní strany uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem. Smlouva vyžaduje písemnou formu.

Kupní smlouva
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo k této věci (zboží) a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
Náležitosti: - předmět
- cena (předběžná kalkulace)
- platební podmínky
- dodací podmínky
- reklamace

Smlouva o dílo
Smlouvou o dílo se zhotovitel k provedení určitého díla (zhotovení, montáž, údržba, opravu) a objednatel se zavazuje k zaplacení za jeho provedení.
Tato smlouva nemusí mít vždy písemnou formu.
Aby nedocházelo ke sporu, doporučuje se uvádět v této smlouvě kromě předmětu a ceny také dobu zhotovení díla, způsob provedení, odpovědnost za vady, doba a způsob zaplacení, a také možnost odstoupení od smlouvy.

Žádné komentáře:

Okomentovat