Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podnik a podnikání

Podnik
= funkčně a právně samostatný subjekt zpravidla zakládaný a provozovaný podnikatelem za účelem dosahování podnikatelského zisku.
Činnost podniku je zaměřena na uspokojování potřeb jiných osob.
Podniky lze členit např. podle činnosti, velikosti a podle právní a organizační formy podnikání.
Podnikání
Podnikáním se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní účet, na vlastní riziko za účelem dosažení zisku.
Podnikání je upraveno právními normami.
Právní norma
Všeobecně závazné pravidlo chování vydané v předepsané formě a vynutitelné státní mocí.
Nejvyšším stupněm právní normy je Ústava. Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod, ve které je zakotveno právo na podnikání. Zákony jsou vydávány Parlamentem ČR.
Podnikateli (podnikatelskými subjekty) mohou být:
a) jednotliví občané, čili fyzické osoby
b) skupiny lidí (společenské útvary), čili právnické osoby

Žádné komentáře:

Okomentovat