Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DRUHY KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

Kapitálové společnosti – společnost s ručením omezeným
akciová společnost

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
- s. r. o.
- spol. s r. o.

Společnost bývá založena společenskou smlouvou, může ji založit i jeden člen. Max. počet společníků je 50. Základní kapitál je povinný, jeho min. výše je 100.000,- Kč.
Vklady společníků jsou povinné, min. výše vkladu je 20.000,- Kč. Společníci ručí omezeně jen do výše svého vkladu.
Zisk je rozdělován podle výše vkladu.
Obchodní podíl – je podíl společníka na řízení společnosti, na zisku a na likvidačním zůstatku.
Orgány společnosti:
Valná hromada – vrcholný orgán, shromáždění všech společníků je schopno usnášení se a 1 hlas se rovná vklad 1.000,- Kč. Rozhoduje o nejdůležitějších otázkách společnosti, o rozdělování zisku , o zaměstnancích.
Jednatelé – jedna nebo více osob, statutární orgán. Volí je valná hromada z řad společníků nebo jiných FO. Mají povinnost zajistit vedení evidence a účetnictví.
Dozorčí rada – není povinná, dohlíží a kontroluje činnost jednatelů a podává zprávy valné hromadě.

Žádné komentáře:

Okomentovat