Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Funkce homogenizační

- relativně nová funkce
- ve vyspě1ých zemích představuje směřování k určitému příjmovému vyrovnání, snižování rozdílů odstraňování neodůvodněných rozdílů v jednotlivých skupinách obyvatelstva
- jde o dosahování vyššího stupně stejnorodosti v uspokojování základních potřeb a vyššího stupně stejnorodosti zájmů a hodnot soc. subjektů
- homogenizace znamená poskytování stejných šancí vzdělávat se, pracovat, pečovat o své zdraví apod.

Funkce stimulační
- účelem této funkce je podporovat a podněcovat žádoucí soc. jednání jednot1ivců i skupin jak v oblasti ekonomické, tak i mimo ni
- prospěch jednotlivců se promítá i do celkového prospěchu společnosti
- tato funkce vyvolává i kultivování lidského potenciálu svými opatřeními zaměřenými na vzrůst kulturnosti, trávení volného času a úsilí o důstojné podmínky občanů handicapovaných
- tato funkce má i stabilizační efekt, neboť tlumí soc. neklid

Žádné komentáře:

Okomentovat