Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Další formy podnikání

Družstvo
- je PO založenou za účelem podnikání nebo k zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů. Družstva se mohou zabývat jakoukoliv hospodářskou činností. Založit ho mohou 2 PO nebo 5 FO Přihlášení členové zakládají družstvo na ustavující členské schůzi, kde je nutné schválit výšíš základního jmění, stanovy a zvolit orgány družstva: představenstvo a kontrolní komisi. Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Před zápisem musí být splacena nejméně polovina základního jmění. Nejvyšším orgánem je členská schůze. Schází se nejméně jednou za rok a rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech např. o změnách stanov, o schválení roční účetní závěrky, o volbě dalších orgánů družstva, o zrušení družstva. Výkonným orgánem je předsta-venstvo v čele s předsedou, který řídí činnost družstva a plní usnesení členské schůze. Představenstvo volí ze svých členů předsedu. Kontrolní funkce plní kontrolní komise, která také projednává a vyšetřuje stížnosti jeho členů. Vyjadřuje se k roční účet. závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty. Družstvo zaniká napři usnesením členské schůze, rozhodnutím soudu, konkurzem, uplynutím doby, splnění úkolů, pro které bylo uloženo. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Žádné komentáře:

Okomentovat