Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dozorčí rada

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na podnikatelskou činnost společnosti. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond ze zisku vykázaného v účetní uzávěrce za rok, v němž se vytvoří poprvé zisk, a to ve výši nejméně 20 % ze zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základ. jmění. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty.

Komanditní společnost (kcm. spol. nebo k. s.)
Společnost, v níž společníci, kteří mají statut (postavení) komandistů ručí za její závazky svými vklady do společnosti, anebo mají statut komplementářů, kteří ručí celým svým majetkem. K vedení společnosti. jsou oprávněni pouze komplementáři. Pokud společenská smlouva neupravuje jejich jednání jinak, může každý komplementář jednat za společnost jako statutární orgán samostatně. Rozdělení zisku na část připadající komadistům a část připadající komplementářům se řídí společenskou smlouvou. Nemá-li o tom tato smlouva ustanovení, dělí se zisk mezi ně na polovinu.

Žádné komentáře:

Okomentovat