Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Poslání identifikuje základní funkci podniku, ...

Poslání identifikuje základní funkci podniku, jasnou představu o zaměření a významu podnikatelských činností podniku.
Cíle podniku jsou požadované budoucí výsledky a jako takové se odvíjejí od poslání podniku, které je samo o sobě souborem specifických a dosažitelných cílů.
Strategie podniku stanoví cesty, jak dosáhnout poslání a cílů.


Proces strategického řízení, resp. tvorby strategie, zahrnuje obvykle následující fáze:

1. strategickou analýzu

analýza orientovaná na
a) vnější okolí podniku – analýza vlivů makrookolí (faktory na makrookolí) a analýza vlivů mikrookolí (zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí.
Model pěti sil dle Portera:
- konkurence, rivalita mezi stávajícími podniky v odvětví
- hrozba vstupu nových konkurentů
- hrozba substitutů
- vyjednávající síla dodavatelů
- vyjednávající síla kupujících
b) vnitřních zdrojů a schopností – směřuje k identifikaci zdrojů a schopností podniku

Žádné komentáře:

Okomentovat