Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Do neziskových organizací patří:

- rozpočtové organizace –školy,soudy,prokuratura, státní zdravotnická zařízení, jsou financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtu obcí
- příspěvkové organizace –kulturní zařízení (divadla, muzea), jsou financovány z příjmů vlastní činnosti, které obvykle nekryjí jejich výdaje, zbytek z rozpočtu státu nebo obce.
- Občanská sdružení jsou spolky, hnutí, kluby a svazy. Vznikají registrací na Ministerstvu vnitra ČR, zdrojem jejich příjmů jsou dary, členské příspěvky aj.
- Nadace jsou zakládány účelově pro dosahování a podporu obecně prospěšných, většinou humanitních cílů. Jsou PO, finanční prostředky jim poskytl zakladatel, nebo jsou tvořeny dary, příspěvky apod.


1.8 Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví

Sektorem se rozumí část národního hospodářství, do níž je národní hospodářství podle určitého hlediska rozčleněno. Hovoří se o sektoru veřejném, soukromém a smíšeném, nebo o sektoru primárním, sekundárním a terciálním.

Tradičním členěním ekonomiky je členění do 3 hlavních sektorů:

sektor zemědělský – zahrnuje vlastní zemědělství, rybolov a lesní hospodářství

Žádné komentáře:

Okomentovat