Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

BAUSTEINE

Anfrage

Ihre Adresse hat uns die Industrie- und Vaši adresu nám sdělila Průmyslová a
Handelskammer mitgeteilt. obchodní komora.
Wir haben Ihre Anzeige in der Zeitung Četli jsme Váš inzerát v … novinách.
… gelesen.
Wir suchen einen Lieferanten für … . Hledáme dodavatele … .
Wir möchten unser Importprogramm um … Chtěli bychom rozšířit náš dovozní
erweitern. program o … .
Wir interessieren uns für …/ Wir haben Zajímáme se o …/ Máme zájem o …
Interesse an …/Wir sind interessiert an …
Wir benötigen … Potřebujeme …
Machen Sie uns bitte Ihr ausführliches Předložte nám prosím (svou) podrobnou
Angebot für … . nabídku na …
Senden Sie uns bitte Ihr Angebot für … . Pošlete nám prosím (svou) nabídku na ...
Zu/Unter welchen Bedingungen könnten Za jakých podmínek byste nám mohli
Sie uns die … liefern? dodat …?
Teilen Sie uns bitte Ihre Verkaufsbedingun- Sdělte nám prosím své prodej. podmínky
gen mit.
Führen Sie Ihre kürzesten Lieferfristen Uveďte své nejkratší dodací lhůty a
und Zahlungsbedingungen an. platební podmínky.
Legen Sie Ihrem Angebot Preislisten/ Ke své nabídce přiložte ceníky,/
Prospekte/Kataloge/Muster bei. prospekty/katalogy/vzorky.
Für Ihr (un)verbindliches Angebot Za Vaši (ne)závaznou nabídku bychom
wären wir Ihnen dankbar. Vám byli vděčni.
Wenn uns Ihre Bedingungen zusagen, Budou-li nám Vaše podmínky
können Sie mit grösseren Bestellungen vyhovovat, můžete počítat s většími
rechnen. objednávkami.
Bereits jetzt danken wir Ihnen für Ihr Již nyní Vám děkujeme za Vaši nabídku/
Angebot/Ihre Bemühungen. za Vaši snahu.

Angebot

Besten Dank für Ihre Anfrage. Děkujeme Vám za Vaši poptávku.
Hiermit/In der Anlage senden wir Tímto/V příloze Vám posíláme
Ihnen die gewünschten Preislisten/ požadované ceníky/katalogy/prospekty.
Kataloge/Prospekte.
Wunschgemäss/Ihrem Wunsch gemäss Podle Vašeho přání Vám posíláme
schicken wir Ihnen einige Muster. několik vzorků.
Die gewünschten … stellen wir leider Požadované … již bohužel nevyrábíme/
nicht mehr her/sind nicht mehr auf Lager. již nejsou na skladě.
Die gewünschten … sind in unserem Požadované … již bohužel nejsou
Exportprogramm nich enthalten. obsaženy v našem exportním programu.
Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage Nr. … Děkujeme Vám za Vaši poptávku č. …
vom … und bieten Ihnen zu folgenden z … a nabízíme Vám za těchto
Bedingungen an: podmínek:
Ware: (Art/Sorte, Menge, Grösse, Farbe, zboží: (druh, množství, velikost, barva,
Qualität) kvalita)
Preis: inclusive/incl. Verpackung cena: včetně obalu
exclusive/excl. Verpackung bez obalu
(Liefer)menge: množství (k dodání):
Verpackung: balení:
Lieferbasis: dodací parita:
Liefertermin: dodací termín:
Zahlungsbedingungen: platební podmínky:
Wir bieten Ihnen zu unseren Nabízíme Vám za/podle našich
allgemeinen Verkaufsbedingungen an:.. všeobecných prodejních podmínek: …
Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage/auf Odvoláváme se na Vaši poptávku/ na náš
unser Ferngespräch/auf Ihr Fax und machen telefonický rozhovor/na Váš fax a
Ihnen folgendes Angebot: nabízíme Vám (následující, toto):
Es würde uns freuen, wenn Ihnen unser Potěšilo by nás, kdyby Vám naše
Angebot zusagen würde. nabídka vyhovovala.
Über einen Auftrag/eine Bestellung von Vaše zakázka/Vaše objednávka by nás
Ihnen würden wir uns sehr freuen. velmi potěšila.

Bestellung

Wir danken Ihnen für Ihr Angebot und Děkujeme Vám za Vaši nabídku a
bestellen: objednáváme:
Bitte senden Sie uns umgehend: … Pošlete nám prosím obratem: …
Wir bitten Sie folgenden Auftrag für Prosíme Vás, abyste si poznamenali tuto
und zu notieren: naši zakázku/objednávku:
Versand: durch (die), mit (der) Bahn; přeprava: drahou, poštou, kamiónem,
durch (die), mit (der) Post; mit LKW/ letadlem, letecky, lodí
Flugzeug/Luftpost/Schiff
Wir lassen die … mit unserem LKW Dojedeme si pro … našimi kamióny.
abholen.
Sie müssen innerhalb von 30 Tagen nach Musíte zaplatit během 30 dnů po datu
Rechnungsdatum bezahlen. účtu.
Die Versicherung wird von uns besorgt. Pojištění obstaráme sami.
Die Lieferung erfolgt in/durch Teilsendungen. Dodávka se uskuteční v dílčích zásilkách
Die Teilsendungen sind nich gestattet. Dílčí zásilky nejsou dovoleny.
Ihre Auftragsbestätigung/die unterzeichnete Vaše potvrzení objednávky/podepsanou
Kopie dieser Bestellung/den unterzeichneten kopii této objednávky/podepsanou
Vertrag erwarten wir in den nächsten Tagen. smlouvu očekáváme v nejbližších dnech.
Wir sind überzeugt, dass Sie diesen Auftrag zu Jsme přesvědčeni, že objednávku
unserer vollen Zufriedenheit ausführen. vyřídíte k naší plné spokojenosti.
Wir müssen unsere Bestellung widerrufen. Musíme naši objednávku odvolat.
Wir bedauern unseren Auftrag zurück Litujeme, že musíme stornovat/odvolat
ziehen/stornieren zu müssen. zrušit svou objednávku.
Auftragsbestätigung

Wir danken Ihnen für Ihre Bestellung Děkujeme Vám za Vaši objednávku na
über Ware: zboží:
Preis incl./excl. Verpackung: cena včetně/mimo obalu:
Verpackung: balení
Lieferbasis; Liefertermin: dodací parita; dodací termín:
Zahlungsbedingungen platební podmínky
Sonstige Bedingungen: ostatní podmínky
Besten Dank für Ihre Bestellung, die Děkujeme Vám za Vaši objednávku,
wir wie folgt notiert haben: kterou jsme si poznamenali takto:
Wir senden Ihnen den Vertrag in Posíláme Vám smlouvu ve
3facher Ausfertigunt. 3 vyhotovencích.
Bitte senden Sie uns 2 unterschriebene/ Vraťte nám prosím 2 podepsané
unterzeichnete Exemplare/Duplikate züruck. exempláře/duplikáty.
zu unseren Gunsten v náš prospěch
binnen 2 Wochen během 2 týdnů
Wir werden Sie benachrichtigen, sobald die Budeme Vás informovat, jakmile bude
Ware versandbereit ist. zboží připraveno k odeslání.
Wir werden uns behühen den Auftrag zu Vynasnažíme se vyřídit zakázku k Vaši
Ihrer vollen Zufriedenheit auszuführen. plné spokojenosti.
Vorauszahlung placení předem
gegen bar za hotové
gegen Nachnahme na dobírku
Kasse nach Erhalt der Ware placení po obdržení zboží
Kasse gegen Dokumente placení proti dokumentům, dok. inkaso
durch Scheck; gegen Kredit šekem; na úvěr

Žádné komentáře:

Okomentovat