Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Základy mineralogie

Fyzické vlastnosti
1 ) Mechanické
- tvrdost – odpor, který nerost klade proti pronikání jiného tělesa. Závisí na pevnosti vazby mezi částicemi v krystalové struktuře. Čím jsou vzdálenosti větší, tím měkčí je nerost. Stupnice tvrdosti : mastek, sůl kamenná, kalcit, fluorit, apatit, živec, křemen, topaz, korund, diamant.
- pevnost – neboli soudržnost je různá a dělíme podle toho nerosty na křehké (drtí se, křemen, sfalerit), kujné (lze je tepat, mění tvar, zlato, měď), jemné (rozpad na prach, sádrovec, kaolinit)
- štěpnost – schopnost rozpadat se podle rovných ploch (tam, kde jsou částice nejvíce vzdáleny) a dělíme nerosty na štěpné (slída, galenit, sůl) a na lomné (křemen, pazourek), které mají nerovnou plochu lomu.
- hustota – závisí na chem. složení a na typu strukturní krystalové mřížky, z nichž mají největší hustotu ryzí kovy a nejmenší hustotu nerosty s lehkými kovy (křemen).

2 ) Optické
- barva – barevné nerosty jsou barevné trvale, např. síra je žlutá, rumělka červená..Dále rozlišujeme zbarvené nerosty, které se mění podle příměsi, např. kalcit, křemen, sfalerit a pak také bezbarvé jako je sůl nebo křemen.
- vryp – barva prášku, vzniklého otíráním o nepolévanou porcelánovou destičku. Ten může být stejný jako barva nerostu (S) nebo odlišný (pyrit).
- propustnost světla – vlastnost minerálů pohlcovat světelnou energii a podle toho dělíme nerosty na průhledné (diamant, křišťál), průsvitné (jen na hranách, rozích, S, sfalerit) a na neprůsvitné (pohlcují světlo z větší části, krevel).
- lesk – vzniká odrazem světla na krystalových plochách. Může být diamantový, skelný (křemen), kovový, perleťový (slída, sádrovec), matný (kaolinit).

3 ) další vlastnosti jsou například elektrické, magnetické, žáruvzdorné...

Velmi tvrdé a leštitelné nerosty označujeme jako drahé kameny.

Chemické vlastnosti
Dělíme je do soustavy prvků kovových nebo nekovových a potom také na sloučeniny, u nichž je více skupin :
Prvky : síra, grafit, diamant, zlato ..
Sulfidy : antimonit, pyrit, galenit...
Halogenidy : sůl kamenná, fluorit..
Oxidy : křemen, opál , smolinec ..
Uhličitany : kalcit, dolomit, siderit..
Křemičitany : živec draselný, amfibol, muskovit...
Sírany : sádrovec..
Fosforečnany : apatit..

Žádné komentáře:

Okomentovat