Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Biosféra a člověk – ochrana život. prostředí

45) biosféra a člověk – ochrana život. prostředí,

Člověk je sousčástí většiny ekosystémů a tvoří nedělitelný celek s prostředím. Velice ovliňuje svou činností své okolí, hlavně tedy negativně, přizpůsobuje ho svým potřebám. Proto bysme se měli snažit svou ničivou činnost omezit a změnit tak, aby nebyla vůči přírodě tak drastická.
První „konflikty“ vznikly ve starověku porušením vodníhosystému, a tak postupně začaly vznikat polopouště. V průběhu středověku člověk začal odlesňovat (stavby lodí) a půda začala erodovat. Bezohledně loví, jednostranně se obdělává půda. Od průmyslové revoluce je zásah do přírody mnohem znatelnější – vznikají továrny, těží se suroviny, objevují se nové chemické látky, výzkum radioaktivity, hromadění odpadů.

Problémy se netýkají pouze životního prostředí, ale potýká se s nmi i socioekonomická sféra.
Atmosféra
Její složení se mění, roste podíl skleníkových plynů. Hlavními znečišťovateli jsou průmysl, lektrárny, sídliště a doprava. Do ovzduší se dostávají emise :
a) pevné – látky z průmyslových podniků, elektráren apod. ; prach ze stavenictví, větrné eroze, sopečné eroze.. Pronikají do výšky 20km , ale rozptylují se až ve výšce 50km. Koncentrace emisí se v závislosti na prostředí mění. V lese je to např. 0,05 mg / m3 , v Praze a jiných městech až 10x více. Tyto látky omezují množství slunečního záření dopadajícího na Zem.
b) plynné – nejhorším plynem je asi ox. siřičitý, který v atmosféře zreaguje s vodou za vzniku kys. sírové. Pak vznikají kyselé deště, okyseluje se i půda a to porušujje ekologickou rovnováhu. Ox. uhličitý má zase vysoký vliv na klima, protože způsobuje skleníkový efekt. Další oxidy jako jsou ox. N, F, CO, Cl, organické sloučeniny a těžké kovy, které jsou karcinogenní (Pb, Mn) za posledních 100 let stouply 5x!!!!!
c) radioaktivní zamoření Země – zkušební jaderné výbuchy – zkoušení jaderných zbraní, ale také havárie jaderných elektráren.

Imise jsou látky, které pak dopadají na zemský povrch a vznikají vzájemnými reakcemi nečistot v ovzduší. Čistota ovzduší nad městem je až 35x horší než nad oceánem, nad velkoměstem je to až 150x a nad průmyslovým centrem je to krize – až 1000x!! Toto znečišťování má za následek sníženou viditelnost, ohrožení lidského zdraví, úhyn volně žijících zvířat a sníženou produkci hospodářských zvířat. Rostliny mají zase snížený proces fotosyntézy, změny ve stavbě listů, mají sníženou odolnost a hynou (jehličnany). Navíc látky mohou proniknout do vody, půdy a potravy.

Žádné komentáře:

Okomentovat