Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vodní toky

Vodní toky
Nejméně je vždy znečištěn horní tok, odkud se může odebírat i pitná voda. Střední tok se ještě stačí čistit sám pomocí samočištění (přirozené oxidační procesy, mikrobi). Dolní tok je ale střediskem vypouštění odpadů (ropné produkty, saponáty, toxické látky, siláže, močka, hnojení). Také zde může dojít k tepelnému znečištění, když je vypouštěna voda z chladících věží elektráren. Zvýšená teplota např. i o 2 °C může narušit celý vodní ekosystém okolí.
Může dojít i k druhotnému znečištění, kdy se do vody dostane více živin a ty vedou k přemnožení mikroorganismů. Pokud se do vody zase dostanou hnojiva (N, P), tak dojde k přemnožení vodního rostlinstva, dojde k úbytku kyslíku ve vodě a to zapřičiňuje hnití vody. Dalším nebezpečím je vysoký obsah dusíkatých látek pro kojence. Voda se musí složitě upravovat a to má za následek její vysokou cenu.
Prevence je sledování jakkosti vody (kyslíkový režin, chemické složení, obsah zvláštních látek), kontrola předpisů, snižování odpadů vylepšením technologií (teď musí mít každá obec nad 2000 obyvatel vlastní čističku odpadních vod). Velice důležitá je ochrana podzemních vod, které slouží jako zásobárny pitné vody.

Půda
Místo pH 7 je 5,5, ale n anějakých místech i 2! To ničí miroorganismy a zhoršuje půdní provzdušnění. Hromadí se pesticidy (DDT), kovy, ropné produkty. Půda se znečišťuje také odpadními vodami a hnojením se půda zasoluje. Vlivem stavebnictví také dochází ke ztrátě půd. Jednostranně se vyčerpávají živiny. Na neobdělaných půdách se zakořeňuje druhotná vegetace, které pak omezují zemědělskou výrobu.
Hnojiva zvyšují také erozi, odnos půdy (orbou po spádnici, cestami, rozoráním mezí, necitlivou výstavbou). Eroze je věterná, vodní.

Litosféra
Necitlivý zásah do přírody vlivem těžby nerostných surovin a vznik tzv. měsíční krajiny. Je pak nutná následná rekultivace krajiny (viz. Mostecký motodrom, dostihové dráhy..). Špatná je i výstavba nových komunikací, která nerespektuje přírodní reliéf a necitelně tak do něj zasahuje.

Vegetace
Původní vegetace se mění, ustupují původní druhy rostlin a živočichů. Špatná je také výsadba jehličnatých lesů, které jsou nepůvodní a sázejí se jen kvůli rychlému zisku dřeva. Ničení tropických deštných pralesů kvůli zemědělské půdě a dálnicím.

Žádné komentáře:

Okomentovat