Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Populace a společenstva

c) vzájemné vztahy mezi populacemi jsou neutrální (neovlivňují se),
negativní (oboustranné, jednostranné). Oboustranné vztahy jsou např. :
- mezidruhová konkurence – současné uplatňování požadavků dvou a více populací na společné zdroje potravy, prostor apod. Silnější a pohyblivější druhy postupně vytlačují ty slabší a méně pohyblivé. Rostliny rychle rostoucí nebo vyšší vytlačují nižší a pomalu rostoucí. Populace různých druhů se stejnými nároky na život spolu mohou existovat jen tehdy, pokud mají odlišné ekologické niky.
- vnitrodruhová – semenáčky v lese, káně x poštolka..
- jednostranná populace se stává zdrojem obživy pro tu druhou. Projevuje se zde parazitismus nebo predace. Náhlé zavlečení parazita nebo predátora do nového prostředí nebo naopak má za následek nebezpečné narušení rovnováhy v přírodě. Některé organismy vylučují do prostředí chemické látky, které poškozují jiné organismy. Někdy mají tyto látky funkci obrannou či komunikační. (bakterie, akát) – amenzálismus.

1. Společenstva

Soubor jedinců a populací stejného druhu, žijících na určitém stanovišti (biotopu) tvoří společenstvo (biocenózu). Stejná stanoviště mají stejné biocenózy. Společenstva mohou být různě velká (společenstvo hnijícího pařezu x tropické lesy). Půdní boicenózu označujeme jako edafon, vodní jako plankton nebo bentes.. Společenstva mohou mít různý počt druhů, závisí to na podmínkách biotopu. V nepříznivých klimatických stanovištích je společenstvo ruhově chudší.
Biocenóza = fytocenóza + zoocenóza + mikroorganismy
Druhově bohatá jsou také místa na přechodu biocenóz z jedné do druhé.

Struktura společenstva
Prostorové umístění jednotlivých populací v biotopu. Prostorová struktura se mění v závislosti na čase.
Svislé – vertikální rozvrstvení společenstva = stratifikace společenstva (stromové, keřové, bylinné, přízemní patro..)
Vodorovné – okraj x střed lesa
Druhová struktura se mění v prostoru i čase, během ročních sezón a výkyvů počasí.
Společenstva dělíme na přírodní, která jsou druhově rozmanitá a na umělá, která jsou druhově chudá a sama o sobě nestabilní.

Žádné komentáře:

Okomentovat