Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VÝNOSY

- vyjadřují se v peněžních jednotkách
- částky, které podnik získal z veškeré své činnosti za určité časové období
- největší položku u výrobního podniku tvoří tržby za prodané výrobky, popř. služby
- u obchodního podniku je hlavním výnosem rozdíl mezi kupní a prodejní cenou
- rozdíl v úrokových sazbách na vkladových a úvěrových účtech tvoří hlavní výnosy bank

celkové výnosy = tržby + ostatní výnosy (u výrobního podniku)

Členění výnosů
1) Účetní členění:
a) provozní výnosy – vznikají při hlavní činnosti podniku (tržby za prodané výrobky, služby, aktivace výkonů, výnosy z prodeje zásob materiálu,
b) finanční výnosy – výnosy z prodeje CP, úroky z vkladových účtů
c) mimořádné výnosy

2) Podle vnitropodnikových útvarů
- potřebujeme znát výsledek hospodaření

Závěr:
Cílem podniku je zvyšovat výnosy  zvyšovat ziskCesty ke zvyšování výnosů
- zvyšování kvality výrobku, služeb
- zvyšování ceny (pozor na konkurenci)
- zvyšování výkonů = větší objem
- inovace výrobků

Hospodářský výsledek
- vzniká porovnáním výnosů a nákladů: HV = V – N
- výnosy jsou větší než náklady = účetní zisk
- výnosy jsou menší než náklady = účetní ztráta

provozní výnosy x provozní náklady: provozní HV
finanční výnosy x finanční výnosy: finanční HV účetní HV (HV před zdaněním)
mimořádné výnosy x mimořádné náklady: mimořádný HV

Pro účely výpočtu daně z příjmů se pak účetní zisk upravuje o položky, které podnik sice vykazuje v nákladech, ale které se pro účely výpočtu daně neuznávají jako tzv. běžné náklady, např.: náklady na reprezentaci, dary nad rámec uznaného limitu

Po těchto úpravách se účetní zisk označuje jako daňový zisk, počítáme z něho DPPO, DPFO
Daňový zisk – daň z příjmů = čistý zisk

Čistý zisk se dále mění o částky čerpání z rezervního fondu (+), o částky tvorby rezervního fondu (-),o částku zisku z minulého účetního období(+), ztráta z minulého účetního období(-)
 pak dostáváme bilanční zisk (ztráta)

Použití čistého zisku:
- zvýšení základního kapitálu
- doplnění rezervního fondu
- podíly na zisku (dividendy)

Efektivnost hospodaření podniku
EEF = y : x, výstupy : vstupy
- zjistíme kolik zisku přepadne na 1,- nákladu
- !Cíl, aby efektivnost byla co nejvyšší!

Podnik hospodaří efektivně jestliže:
a) vyrábí účelně – výrobek nebo služba na trhu se prodá
b) vyrábí hospodárně – výrobek vyrobí s co nejmenšími náklady nebo za daných nákladů vyrobíme co nejvíc výrobků

Cash flow
= peněžní tok
- sledujeme tok peněz uvnitř podniku, čistý přírůstek pen. prostředků, které podnik za určité období získá
- účelem sledování pen. toku je , aby byl podnik schopen hradit svoje závazky – za tímto účelem podnik vytváří výkaz cash flow – jeho cílem je zjistit zdroje tvorby pen. prostředků a jejich užití za dané sledované období
- informace pro to se čerpají z účetnictví, z výkazů zisků a ztrát a z rozvahy
Cena a její tvorba
- cena je peněžní vyjádření hodnoty

2 metody tvorby ceny:
a) kalkulační metoda – podnik sestaví kalkulaci vlastních nákladů a velikost těchto nákladů zvýší o procento zisku, které si sám stanoví
b) metoda cenového porovnání – základem jsou ceny konkurence na trhu, zajímají nás ceny dominantních prodejců

Žádné komentáře:

Okomentovat