Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

21. Hospodářský proces

(hospodářský proces a jeho efektivnost, potřeby, statky, služby, spotřeba, výrobní činitelé,
dělba práce, produktivita práce, inovační proces a příprava výroby, výrobní proces, typy výroby)


Hospodářský proces a jeho efektivnost

- Potřeby lidí jsou velmi různorodé a prakticky neomezené, zatímco zdroje společnosti jsou omezené. Při výrobě, dopravě, směně všech statků a služeb je proto nezbytné maximální využívat všech zdrojů, to je: hospodařit.
- Hospodaření je účelné vynakládání prostředků, které má společnost k dispozici.
- Při každé činnosti je třeba zajistit její účinnost, efektivnost.

Efekt obecně znamená užitečný výsledek činnosti pro jehož dosažení museli být vynaloženy.

Potřeby

- Člověk žije v určitém přírodním a společenském prostředí. Jeho živá bytost má určité požadavky (potřeby), jíst, spát oblékat se….Tyto požadavky nejsou-li uspokojeny v něm vyvolávají nedostatky, které si člověk uvědomuje a snaží se je odstranit. Vrozené nebo získané požadavky lidského organismu, které si lidé uvědomují jako pocity nedostatku a mají snahu je odstranit (požadavky uspokojit) jsou lidské potřeby.

POTŘEBY: jsou vnitřní požadavky lidí vyplývající z vědomí nedostatku, které se lidé
snaží uspokojit a tím vědomí nedostatku odstraňovat,

Proces uspokojování potřeb nemůže být nikdy ukončen, uspokojení potřeb je vždy dočasné,

Lidské potřeby jsou velmi rozmanité a při jejich poznávání je obvykle členíme do skupin:
a) hmotné (materiální): vyjadřují naše požadavky mít a užívat věci, např. potraviny, oblečení…
b) nehmotné (nemateriální, duševní): vyjadřují naše požadavky mít a užívat znalosti, dovednosti a žádoucí vlastnosti, např. vzdělání, hry, přátelství…
Dále máme potřeby individuální a společenské, zbytné a nezbytné, současné a budoucí, biologické a kulturní…

Statky
Jsou produkty práce nebo přírody, které uspokojují lidské potřeby.

DRUHY:
a) podle způsobu jejich dosažení:
1) ekonomické (hospodářské): vznikají hospodářskou činností, jsou ve vztahu k potřebám omezené, potraviny, ošacení, domy, auta…
2) volné: nevznikají hospodářskou činnosti, nejsou ve vztahu k potřebám omezené, jsou součástí přírody, vzduch, čistá voda, léčivé byliny
b) podle jejich podstaty:
1) hmotné (materiální): každá věc, která lze uspokojit lidské potřeby, mléko, aktovka…
2) nehmotné (nemateriální): každý duševní výtvor člověka, jeho znalosti a dovednosti a vlastnosti, kterými lze uspokojit lidské potřeby, obsah učebnice, znalost čtení…
c) podle účelu použití:
1) kapitálové: slouží k další hospodářské činnosti (k výrobní spotřebě), člení se na kapitálový majetek a oběžný majetek
2) spotřební: slouží bezprostředně ke konečné spotřebě, člení se na předměty dlouhodobé spotřeby (osobní auto) a krátkodobé spotřeby (potraviny)

d) statky podle pohyblivosti:
1) nemovité: budovy a stavby spojené se zemí pevným základem
2) movité: všechny statky, které lze přemístit z místa na místa

Žádné komentáře:

Okomentovat