Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Finanční analýza

- účelem: vyjádřit komplexně finanční situaci podniku

Úkoly FA: měla by:
- zobrazit minulý vývoj a určit příčiny zhoršení nebo zlepšení
- přispět k tvorbě optimálního směru vývoje

FA = rozbor údajů v rozvaze a ve výsledovce
- na základě toho zjistíme jak podnik efektivně hospodaří
- porovnáváme vstupy a výstupy

Ukazatele mají formu poměrového čísla, vznikne poměřením dvou absolutních ukazatelů, výsledkem je koeficient: Kč/Kč, %
- zhodnotit výsledek (musíme zjistit vypovídací schopnost). Po zhodnocení bychom měli navrhnout doporučení ke zlepšení dané situace.

Uživatelé FA:

1) dodavatelé – jak je náš podnik platebně schopný
2) banka – zda převažují vlastní nebo cizí zdroje
3) investoři
4) zákazníci = okolí podniku
5) zaměstnanci
6) + náš podnik

Analýza aktiv a pasiv

1) z hlediska likvidnosti – schopnost aktiv přeměnit se na hotové peníze.
Likvidnost jednotlivých aktiv je tím větší, čím je doba jejich přeměny na peníze kratší.
a) prostředky prvního stupně – peníze v pokladně, na Bú, některé druhy krátkodobých CP
b) prostředky druhého stupně – pohledávky, směnky před lhůtou splatnosti
c) prostředky třetího stupně – zásoby materiálu, výrobků, zboží, dl. hmotný majetek

2) analýza zadluženosti:
a) ukazatel věřitelského rizika = celkové závazky podniku
celková aktiva podniku
doporučená hodnota je 40%, podnik by neměl více než 40% majetku krýt z cizích zdrojů
b) ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech = vlastní zdroje
celková aktiva
ukazuje do jaké míry je podnik schopen krýt aktiva svými zdroji, slouží jako doplněk ukazatele věřitelského rizika = dohromady tvoří 100%.
V případě, že ukazatel jde přes 60%, může dojít k poklesu výnosnosti vložených prostředků.
c) procentní struktura aktiv = peníze
celková aktiva
používá se pro mezipodnikové srovnání, porovnáváme podniky porovnatelné
jednotka položky aktiv . 100
celková aktiva

3) analýza likvidity
a) běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky
- vyjadřuje kolika korunami oběžných aktiv je kryta 1,-Kč závazků (doporučená hodnota 2-2,50Kč)
- na 1Kč závazků 2,-Kč oběžných aktiv.
Oběžná aktiva = krátkodobé pohledávky, finanční majetek, zásoby
b) pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby/krátkodobé závazky
- doporučená hodnota: 1 – 1,50Kč
c) peněžní likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky
- vypočítané ukazatele porovnáváme s podniky, které mají stejný druh výroby, rozsah výroby

4) analýza HV
rentabilita (ziskovost)

a) zisk/náklady: rentabilita nákladů (materiálové, mzdové), zjistíme, kolik zisku připadá na 1Kč nákladů
b) zisk/vlastní kapitál: rentabilita vlastního kapitálu
c) zisk/tržby: rentabilita tržeb

- cílem je, aby ukazatele rentability nabývaly co nejvyšších hodnot

Žádné komentáře:

Okomentovat