Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13. Pojišťovna a její činnost

Pojišťovna je ziskovou organizací.
Cílem je zmírnit následky při vzniku nepříznivých událostí.

Činnosti pojišťovny:
a) pojišťovací – uzavírání pojistných smluv, pojistné plnění, = hlavní činnost
b) zajišťovací – sama se zajišťuje u cizí pojišťovny, existuje pro případ, že by v daném okamžiku nebyla schopna plnit závazky, na které by nestačil ani pojistný fond, ani rezervní, nastává např. v případě povodní (u zahr. pojišťoven).
c) zábranná – činnost výchovná, propagační
cílem: aby pojistných událostí vzniklo co nejméně (méně pojist. událostí = větší zisk pro pojišťovnu a větší národní bohatství – pro stát)
d) asistenční – pojišťovna svému klientovy nabízí komplexní zabezpečení, např. při cestě do zahraničí
e) poradenská – poskytována fyzickým i právnickým osobám, z nabídky si vybrat optimální druh.

Pojištění – je ochrana proti nejrůznějším rizikům (živelné, dopravní…), smyslem zabezpečení
pojištěného pro případ nahodilých nepříznivých událostí.
Význam pojištění: pro jednotlivce – při úrazu, dožití, léčení v cizině
pro kolektiv - při požáru, odcizení majetku organizace
pro hospodářství – pomáhá zajišťovat plynulý chod ekonomiky
Základní pojmy:
POJISTITEL = pojišťovna, provozuje pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí ČR
POJIŠTĚNÝ = subjekt, na jehož majetek, život, zdraví se pojištění vztahuje, nárok na pojistné plnění
POJISTNÍK = subjekt, který uzavřel s pojistitelem smlouvu, může se = pojištěný, ale nemusí
OPRÁVNĚNÁ OSOBA = subjekt, který má právo na pojistné plnění v případě, že pojištěný např. zemřel
POJISTNÉ PLNĚNÍ = částka, kterou vyplatí pojišťovna v případě vzniku pojistné události pojištěnému
POJISTNÉ = částka za poskytování pojistné ochrany
a) běžné pojistné – platí se opakovaně v dohodnutých termínech
b) jednorázové pojistné – platíme ho najednou za celou pojistnou dobu (př. Cestovní)
POJISTNÁ DOBA = časový úsek, na který se pojištění vztahuje

Formy pojištění: ………a) nekomerční
b) komerční
Nekomerční pojištění:
1) sociální pojištění – organizuje ho stát, spravuje ho Česká správa sociálního zabezpečení
patří sem: nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, podpory
v nezaměstnanosti, dávky soc. pojištění
2) zdravotní pojištění – spravují ho zdravotní pojišťovny (př. Všeobecná zdravotní pojišťovna…)
3) penzijní pojištění – resp. Připojištění, je dobrovolné, spravují ho jednotlivé penzijní fondy

Komerční pojištění:
1) dobrovolné pojištění – závisí na rozhodnutí klienta, pokud se rozhodne, že si ho bude platit, uzavírá s pojišťovnou pojistnou smlouvu
2) povinné smluvní – určitá právní norma ukládá povinnost se pojistit a uzavřít sml. (Daň poradce, lékař)
3) zákonné – forma povinného pojištění, smlouva se neuzavírá. Subjekt musí do určité doby pojištění zaplatit. DRUHY: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motor. Vozidla pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Druhy pojištění: a) pojištění osob
b) pojištění majetku
c) pojištění odpovědnosti za škodu

Žádné komentáře:

Okomentovat