Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DAŇ Z PŘÍJMU FO (DPFO)

- přímá daň,
poplatník: osoba, která má trvalé bydliště v ČR, a daň platí i ze příjmů ze zahraničí
předmět daně:
- příjmy ze závislé činnosti (příjmy z pracovně právních vztahů) a funkční požitky (platby členů vlády, poslanců)
- příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (příjmy tlumočníků)
- příjmy z kapitálového majetku (výnosy z CP – dividendy, úroky..)
- příjmy z pronájmu (bytu, strojů, nebyt.prostor)
- ostatní příjmy (z prodeje majetku, který máme v osob.vlastnictví)

Příjmy, které jsou osvobozeny od daně:
- příjmy z NP a důchody
- podpory v nezaměstnanosti
- dávky státní sociální podpory
- odměny dárcům daně
- stipendia
- úroky z vkladů ze staveb.spoření
- příjmy z CP nabytých v rámci kupónové privatizace

Základ daně z příjmů FO:
- celkový základ daně z příjmu FO (roční) se upravuje o položky snižující DZ:
- nezdanitelné částky základu daně, tj: nezdanitelné minimum, na vyživované dítě, odpočet na manželku/la, pobírá-li poplatník částečný či plný invalidní důchod, vlastní-li průkaz ZTP-P apod.
- odčitatelné položky: dary na veřejně prospěšné účely, úroky z hypotečního úvěru, z půjčky ze stavebního spoření, platba příspěvku na životní pojištění, penzijní připojištění apod…
- upravený DZ zaokrouhlujeme na celé 100Kč dolů x sazba daně = daň z příjmu
- daň z příjmu – slevy na dani

Výpočet měsíčních záloh na daň u hl. zaměstnavatele:
měs. hrubá mzda – soc. poj 8% - zdra. poj 4,5% - nezdanitelné částky (nezdanitelné minimum, vyživované dítě, částečně nebo plně invalidní…) = upravený základ daně zaokrouhleno na sta nahoru

Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
- tyto příjmy se zdaňují vždy u zdroje – plátcem je zaměstnavatel, zpravidla formou tzv. měsíční zálohy na daň z příjmu z měsíční mzdy zaměstnance
- po uplynutí běžného roku dochází k tzv. ročnímu zúčtování záloh – přeplatek je zaměstnanci vrácen

Žádné komentáře:

Okomentovat