Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

- jednorázové daně, pro účely všech těchto daní se rozlišují 3 skupiny osob:
1) příbuzní v řadě přímé (potomci, předkové a manželé)
2) příbuzní v řadě pobočné – příbuzní + osoby, které žili po dobu alespoň 1 roku ve společné domác.
3) ostatní FO a PO

- od roku 1999 od daně dědické je osvobozeno: nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v 1. skupině
- daň dědická i darovací mají progresivní sazby, ale daň dědická má oproti darovací dani poloviční sazbu daně
- daň z pře. nemovitostí - je lineární a činí 5% ze základu daně
- i tyto daně obsahují tzv. osvobození od daně např. pokud zděděný majetek věnujeme na humanitární účely…

Daň dědická
– zůstavitel (osoba, po jejíž smrti se dědí) a dědic (osoba oprávněná dědit)

Formy dědění: 1) ze závěti – PO, FO
2) ze zákona - FO

Poplatník daně – dědic
Předmět daně – nemovitost, ale i majetek movitý (CP, pohledávky, peněžní prostředky…)

Základ daně: - základem daně je cena majetku snížena o:
- prokázané dluhy zůstavitele
- cenu majetku osvobozeného od daně dědické
- přiměřené náklady na pohřeb
- odměnu pro notáře

Daň darovací
- nabyvatel (subjekt, který bezúplatně nabývá majetek) a dárce (subjekt, který ho bezúplatně přenechává

poplatník:
- PO, která má sídlo na území ČR,
- FO která má trvalé bydliště v ČR ,
- cizinec, který má trvalé bydliště v ČR nebo dlouhodobý pobyt

- poplatníkem daně může být nabyvatel (v případě, že se jedná o darování v ČR nebo do ČR) a dárce (při darování do ciziny)

- předmět daně: nemovitost, movitý majetek, peníze, pohledávky

základ daně: cena nabytého majetku – prokázané dluhy, cena majetku, který je osvobozen od darovací daně, clo ….

Daň z převodu nemovitostí
- jedná se o úplatný převod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou
- převodce (prodávající), nabyvatel (kupující)

poplatník daně: převodce = nabyvatel se stává ručitelem
nabyvatel = např. získá nemovitost na základě exekuce
převodce i nabyvatel – např. výměna nemovitostí, daň se platí z nemovitosti, kde je cena vyšší
oprávnění z věcného břemene – jde o omezení vlastnického práva ve prospěch někoho jinéhozáklad daně: cena úřední, cena tržní (sjednaná)
1) základem daně je cena úřední, pokud je tržní cena menší než cena úřední, tak zůstává základem úřední
2) pokud sjednaná cena je větší než úřední, základem je cena tržní (častější)

Žádné komentáře:

Okomentovat