Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hospodářská politika

- souhrn cílů, činností a nástrojů pomocí kterých stát provozuje své zájmy v ekonomice
- hospodářská politika je proměnná a závisí na:
1. politickém dění
2. politickém systému (podle voleb)

Vztah politiky a ekonomiky
- ekonomika vznikla dříve než politika (od té doby, co existuje člověk), člověk musel uspokojit své základní potřeby
- v okamžiku, kdy vzniká politika má před ekonomikou prvenství
- pokud chceme provést změny v ekonomice nutně tomu předchází změna v politice (r. 1989)

Cíle hospodářské politiky
= úkoly, které se mají v daném období v ekonomice plnit
- cíle jsou shrnuty do tzv. magického čtyřúhelníku:
• plynulý ekonomický růst HDP (o alespoň 3% za rok)
• plná zaměstnanost  nezaměstnanost do 7%
• stabilita měny = tzv. mírná inflace, která je do 10% (inflace = rostou ceny na trhu, za mzdu si koupíme méně věcí)
• saldo obchodní bilance , žádoucí je, aby V byly větší než D – kladné saldo

- problém spočívá v tom, že se obtížně zajišťuje úspěšný vývoj ve všech čtyřech směrech najednou
- zlepšení v jendé oblasti se často realizuje za cenu zhoršení v jiné oblasti

Nástroje hospodářské politiky
- pomocí nich se realizují cíle
1) monetární (měnová) politika – reguluje množství peněz v oběhu,
a) určení diskontní sazby (v %, vyhlašuje jí ČNB)
- tuto sazbu ČNB používá vůči dalším obchodním bankám
- za tuto sazbu si půjčují obchodní banky od ČNB peníze,
- při zvýšení diskontní sazby (zdražení úvěru) si obchodní banky půjčují méně peněz a naopak
- ČNB nepřímo ovlivňuje inflaci
b) politika minimálních rezerv – obch.banky si u ČNB povinně ukládají část svých aktiv na úročený účet
- ovlivňuje množství peněz v oběhu
c) operace na volném trhu – ČNB nakupuje nebo prodává státní CP, tím odčerpává peníze z oběhu

2) fiskální (rozpočtová) politika:
- sleduje státní rozpočet ze 2 stran:
příjmy – daně
výdaje – mandatorní (zákonné) výdaje = důchody, dávky státní soc. podpory – tyto výdaje musí stát zaplatit, i kdyby se měl zadlužit
3) důchodová politika
a) mzdová
b) cenová

cena = peněžní vyjádření hodnoty
cena dle závaznosti:
- tržní (vzniká na základě působení nabídky a poptávky
- limitovaná (je dán horní a dolní limit – limit určuje stát)
- pevná

mzdová regulace
- stát k ní může přistoupit v určité situaci
- produktivita práce by měla růst rychleji než mzdy, pokud je tomu naopak roste inflace – v tomto období může stát přistoupit k mzdové regulaci – nepřímo určuje podnikům, jak velké množství mezd může vyplatit (pokud tuto mez překročí odvádí do státního rozpočtu určitou fin. pokutu)

- důchodové politiky by sát měl využívat až když selhávají opatření monetární a fiskální politiky


4) vnější měnová a obchodní politika
- zahrnuje regulaci výrobků a služeb plynoucích přes hranice státu s cílem vyrovnávat obchodní a platební bilanci
nástroje:
a) cla – zvyšuje hodnotu zboží
b) doložka nejvyšších výhod (uděluje U.S.A – zvyšuje prodejnost výrobků)
c) embargo (absolutní zákaz dovozu nebo vývozu nějakého zboží)
d) kontingenty (jde o limitované množství některých druhů obchodovaného zboží atd.)

Žádné komentáře:

Okomentovat