Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. Efektivnost hospodaření podniku

NÁKLADY
- účelové vynaložení prostředků, (majetku a práce), na hospodářskou činnost podniku
- vyjadřují se v peněžních jednotkách (Kč)

Členění nákladů
1) Podle nákladových druhů: a) spotřeba materiálu, polotovarů a výrobky jiných podniků
b) odpisy majetku
c) za služby od jiných podniků
d) osobní náklady (mzdové, pojištění)
e) finanční úhrady (úroky)
f) daňové náklady (daň z příjmu, silniční daň)

2) Podle objemu výroby:
a) stálé (fixní) – absolutně fixní
- relativně fixní
b) proměnlivé (variabilní) – proporcionální (lineární): mění se přímo úměrně s objemem výroby (např. spotřebovaný zákl. mat.)
- progresivní (nadproporcionální) rostou rychleji než objem výroby (mzdové náklady)
- degresivní (podproporcionální) rostou pomaleji než objem výroby (náklady na údržbu stroje)

3) Podle fází koloběhu hospodářských prostředků:
a) náklady na pořízení – souvisí s pořízením vstupu do podniku, např. poř. mat., stroje)
b) náklady na výrobu – spotřebovaná energie, mzdy dělníků,
c) náklady na realizaci – (skladování výrobků)

4) Podle vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek)
- střediska mají určitou pravomoc ale i odpovědnost

5) Z účetního hlediska
a) provozní – vznikají při běžné činnosti podniku (spotřebovaný materiál)
b) finanční – placené úroky, pojistné
c) mimořádné – manka a škody

6) Kalkulační členění
a) náklady přímé = jednicové - jsou dány přímo normou na jednu kalkulační jednici
b) náklady nepřímé = režijní – známe jejich určitou výši na daný objem výroby. Na kalkulační jednici se potom musí rozpočítávat. (př. nájem)

7) Podle evidence:
a) explicitní – evidujeme je v účetnictví, podnik je někomu platí, např. dodavateli, zaměstnancům,
b) implicitní – náklady, které podnik nikomu platit nemusí, protože je vlastníkem toho, co používá (vlastní budova, os. počítač..)

Závěr: Cílem je snižovat náklady  vyšší zisk
Cesty ke snížení nákladů
- dodržování THN
- použití levnějšího materiálu se stejnou užitnou vlastností, kvalitou
- snižovat ukazatel zmetkovitosti
- veškerou produkci prodat
- aby nevznikaly zbytečné prostoje v podniku
- snižování administrativy

Bod zvratu
Bod zvratu nám řekne, od jakého množství výroby je pro nás ta výroba zisková.

Předpoklad: podnik vyrábí jeden druh výrobků, variabilní náklady budou lineární, fixní náklady budou absolutně fixní.

T – tržby podniku, p = cena jednoho výrobku, q = množství prodaných výrobků

T = p . q N = F + b . q

N = celkové náklady, F = fixní náklady, b. q = variabilní náklady, b = variabilní náklady na 1 výrobek

p. q = F + b . q T = N …. Jsme na 0

Žádné komentáře:

Okomentovat