Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

11. TEORIE DETERMINACE PRODUKTU - VÝDAJOVÝ MODEL S MULTILPLIKÁTOREM

I. Disponibilní důchod

GNP - opotřebení - nepřímé daně + transfery = Národní důchod (NI),

tj. příjem domácnosti bez ohledu na to, zda jej skutečně obdrží

NI - daně ze zisku firem - platby na soc.poj. - nerozdělené zisky firem = Osobní důchod (PI), tj skutečně obdržený důchod domácnosti

PI - přímé osobní daně = Disponibilní důchod (DI)DI pak domácnost rózdělí mezi spotřebu (C) a úspory (S); vztah mezi DI, S a C ukazuje Engelův zákon. Z něj je pak odvozena spotřební a úsporová funkce.II. Spotřební fce se užívá k analýze spotřeby, ukazuje vztah mezi C a DI. Je - li grafem této fce osa 45°, potom C = DI a S = 0

Je - li spotřební fce nad osou kvadrantu => záporné úspory

- " - pod - " - kladné úsporyIII. Úsporová fce - snadno odvodím ze spotřební fce

IV. Mezní sklon ke spotřebě / k úsporám

1)Mezní sklon ke spotřebě (MPC) = ^C/^DI

- o kolik se zvýší spotřeba, zvýší-li se DI o 1 Kč

- sklon spotřební fce

2)Mezní sklon k úsporám (MPS) = ^S/^DI

- o kolik se zvýší úspory, zvýší-li se DI o 1Kč

- sklon úsporové fceVelikost C ovlivňuje : 1)DI

2)permanentní důchod = dlouhodobé renty

3)bohatství

4)ostatníV. Investice - firmy investují = zdržují se současné spotřeby ve prospěch budoucí za účelwem zisku.

Investicční rozhodnutí závisí :

1)na poptávce po produktu firmy

2)na úr. míře a daních (náklady)

3)ba ičejávané hospodářské situaci

Vláda může ovlivnit I pomocí monetární politiky nebo daníKřivka poptávky po investicích vyjadřuje vztah mezi I a úr. mírou. roční zisk z investice musí být vyšší než roční úroková míra, jinak firma neinvestuje, ale uloži v bance, tedy s růstem ir klesají investice. V investičním rozhodování se bere v potaz reálná úroková míra, tedy včetně inflaceVI. Rovnovážný produkt (důchod)

I = GNP podle produktové metody - C

S = GNP podle důchodové metody - C

=> I = S1) Průsečík úsporové a investiční fce je rovnovážný produkt

pokud I>S, nebo I
2)Rovnovářný produkt je též na průsečíku sumy výdajů (C+I) s osou 45°VII. Multiplikátor

Platí, že v dvousektorové ekonomice (jen C a I, bez G,X..) přírůstek investic o 1 Kč zvýší GNP o více než 1 Kč. Multiplikátor je pak číslo, jehož vynásobením ^I získáme GNP (vymyslel to Keynes, machr jako bejk).

Žádné komentáře:

Okomentovat