Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DAŇ Z NEMOVITOSTI

- daň přímá
- nemovitost = pevně spojeno se zemí, nepřemistitelné – budovy, pozemky
- celá daň se dostává do obecních rozpočtů, neprochází státním rozpočtem

Daň z pozemků
- vztahuje se na pozemky, které jsou na území ČR a jsou v evidenci katastru nemovitostí (např. orná půda, chmelnice, vinice, rybníky, lesní porosty (kde se těží dřevo, stavební pozemky….)
- poplatník daně - zpravidla vlastník pozemku

osvobození od daně:
- pozemky zastavěné stavbami
- lesní pozemky, které plní zvláštní funkci (ochranné lesy)
- vodní plochy (vyjma ploch, kde se chovají ryby)
- pozemky ve vlastnictví obce, státu
- pozemky kde jsou hřbitovy

základ daně: výměra pozemku v m² x sazba za 1m²
- sazba daně závisí na druhu pozemku a u stavebních poz. záleží na velikosti obce nebo města (je dána počtem obyvatel)

Daň ze staveb
- předmětem daně jsou stavby na území ČR, na které bylo vydané kolaudační rozhodnutí (kolaudace – písemné rozhodnutí, že je stavba užívání schopná)
- poplatník daně je vlastník stavby

osvobození od daně:
- stavby ve vlastnictví obce, církví, města, státu
- stavby diplomatů, nemocnice
- stavby sloužící školám, galeriím, knihovnám

dočasná osvobození
- novostavba na dobu 15 let (rodinné domy, které po dokončení slouží k trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých)

základ daně: vychází se ze zastavěné plochy (v m²) x sazba za m² x koeficient
- sazba závisí na druhu stavby, u obytných domů se bere každé nadzemní podlaží
- koeficient závisí na velikosti obce

Daňové přiznání u daně z nemovitosti:
- daň platíme 1x ročně, nové daňové přiznání vyhotovujeme pouze tehdy, když nemovitost zaznamená změnu (přístavba, přikoupení části pozemku)
- jsou tu dvě možnosti : - daňové přiznání na celou změněnou nemovitost
- daňové přiznání pouze na ten rozdíl
- v případě, že se změní sazba za m2 , daňové přiznání nevyhotovujeme, FÚ provede sám přepočet
- daňové přiznání do 31.1. běžného roku
- daň do 1000,-Kč – platba jednorázová
- daň 1000,-Kč a vyšší – lze využít splátkového kalendáře
- daň menší než 30,- daňové přiznání vyhotovujeme, ale daň neplatíme

Žádné komentáře:

Okomentovat