Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7. Management

I. Management = proces řízení
= umět řídit podnikovou činnost tak, abychom dosáhly vytčeného cíle s co nejnižšími náklady
- pokud nebudeme používat řídící proces tak:
1) vytčeného cíle nedosáhneme
2) cíle dosáhneme, ale s neúměrně vysokými náklady

II. Vývoj
- dá se sledovat ve třech etapách, v každé etapě vývoje vznikaly poznatky, které jsou použitelné a používají se v dalších etapách

(1) Etapa: poč. 20 století 30.léta
- hlavními představiteli: Taylor, Weber, T. Baťa

základní myšlenky Tomáše Bati:
a) vytváření hospodářských středisek uvnitř podniku
b) perfektní podnikové a vnitropodnikové účetnictví a rozpočetnictví
c) osobní konta pracovníků jako rezerva k úhradě zaviněných škod
d) preference pořádku a kázně na pracovišti
e) samostatné vzdělávání pracovníků, výchova vlastních manažerů
f) sociální program

(2) Etapa: 30 – 70.léta 20.století
- vytvořila se 3 manažerská centra
a) americké (USA)
b) asijské (JAP)
c) evropské (EU) – podobné jako americké

rozdíly
AMERICKÝ MANAGEMENT ASIJSKÝ MANAGEMENT
- individuální odpovědnost - kolektivní odpovědnost
- ztotožnění s profesí - ztotožnění s firmou
- nezávislost na firmě - doživotní zaměstnání u firmy
- povýšení dle výkonu pracovníka - povýšení dle odpracovaných let
- kontrola managery - kontrola spolupracovníky

Nelze určit, který přístup je lepší, neboť obě ekonomiky jsou velice úspěšné. Rozdíly pramení z rozdílné kultury, mentality atd….

(3) Etapa: 80.léta – současnost
- využívá myšlenky a postupy z předchozích etap
- globalizace typická pro současný svět se projevuje i tzv. globalizací managementu
- = 3 typy se dostávají do společné míry

Typické znaky dnešního managementu:
a) rychlé uvádění vědeckých poznatků do praxe
b) preference ekologických přístupů při všech činnostech podniku
c) uplatňování marketingové koncepce totálního výrobku v praxi
d) využívání výpočetní techniky při všech podnikových činnostech
e) maximální důraz na bezpečnost a hygienu práce
f) okamžité řešení vzniklých problémů
g) zvyšování kvalifikace pracovníků …

III. Úrovně řízení

a) základní management
- jsou přímými nadřízenými zaměstnanců
- např.: mistři na dílnách, vedoucí pracovní čety
- manažeři na této úrovni informují manažery střední úrovně o problémech, které nemůžou sami vyřešit

b) střední management
- vedoucí závodů, supermarketů

c) vrcholový management
- zabývá se hl. koncepční otázkou rozvoje podniku, tzn. další výrobní program, investiční otázky
- ředitelé podniků, jejich náměstci
- nejlépe platebně ohodnoceni (převažuje smluvní plat)

Žádné komentáře:

Okomentovat