Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obecně je udáváno, že finanční pozice podniku se posuzuje dle:

- analýzy finanční stability podniku, která se posuzuje jak z pohledu dlouhodobého (kdy se zkoumá struktura kapitálu pomocí ukazatelů zadluženosti) i z krátkodobého (kdy je analyzována platební schopnost pomocí ukazatelů likvidity)
- analýzy výnosnosti podniku, která vypovídá o efektivnosti využívání majetku a je posuzována dle ukazatelů rentability a aktivity
- analýzu kapitálového potenciálu podniku, jež vypovídá o tržní hodnotě firmy a je odvozována z údajů o kapitálovém trhu

Pro posouzení jednotlivých oblastí se tedy využívají následující ukazatele, kteří jsou rozdělení do 5 skupin:
- Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém je firma financována cizími finančními zdroji
- Ukazatele platební schopnosti měří schopnost podniku včas hradit své závazky
- Ukazatele aktivity měří efektivnost, s jakou podnik řídí svůj majetek
- Ukazatele rentability měří celkovou účinnost řízení podniku
- Ukazatele tržní hodnoty firmy jsou odrazem tržního, tedy reálného ocenění podniku. Ukazují jak vysoce firmu hodnotí investoři

Žádné komentáře:

Okomentovat