Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Celkové riziko se vztahuje jednak k výrobní činnosti –

Celkové riziko se vztahuje jednak k výrobní činnosti – provozní riziko, ke způsobu financování činnosti – finanční riziko a riziko tržní související se změnami cen, měnových kurzů, riziko inovační – vyplývající ze zavádění nových výrobků a technologií a riziko investiční – související s alokací peněz do hmotného a finančního majetku.
Celkovým rizikem se rozumí nejistota očekávaných budoucích zisků podniku. Je odvislé od oboru činnosti, velikosti firmy, jejího postavení na trhu a řady dalších činitelů. Souvisí úzce jak se vstupy, tak s jejími výstupy a s výrobními technologiemi.

Úvěrová politika podniku – souvisí s rozhodováním o způsobu úhrady odběrateli podniku za dodané výrobky a služby, zda vyžadovat platbu za hotové či umožnit odklad platby se stanovené lhůtě tzv. obchodní úvěr.
V podstatě úvěrová politika spočívá ve výběru zákazníků. stanovení platebních podmínek, stanovení úvěrových limitů, důsledná kontrola pohledávek po lhůtě splatnosti, systematické získávání informací o odběratelích, jejich důvěryhodnost a analýza, plánování a kontrola úvěrových vztahů a pohledávek
Poskytování obchodního úvěru nad finanční možnosti podniku může značně ohrozit jeho finanční situaci

Žádné komentáře:

Okomentovat