Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.ukazatel účetní hodnoty akcie –

5.ukazatel účetní hodnoty akcie – má daleko menší vypovídací schopnost o skutečné ceně tržní akcie, přesto je určitou orientací o minimální tržní ceně akcie
účetní hodnota akcie = vlastní jmění – prioritní akcie / počet emitovaných kmenových akcií

Predikce finanční tísně

Je poslední z nejrozšířenějších metod užívaných ve finanční analýze podniku. Jedná se o předvídání budoucích finančních problémů podniku, označované jako systémy včasného varování.
Nejpoužívanější modely je možno rozdělit do dvou základních skupin:

Bonitní modely, které vycházejí z normativních hodnot vybraných ukazatelů finanční analýzy, na jejichž základě jsou podniky zařazovány do různých bonitních tříd. K této skupině patří:
1. Kralickův quicktest – založen na rychlém posouzení základních oblastí finanční analýzy, tzv. finanční stability a výnosové situace podniku pomocí 4 ukazatelů (++,+-.-+,--).
Pro vyjádření finanční stability jsou používány ukazatele míra samofinancování (VJ/CA) a cash flow v % z výnosů (CF provozní / výnosy provozní), kde cash flow = zisk po zdanění + odpisy
Pro posouzení výnosové situace potom rentabilita celkového kapitálu (ZUD/CA) a doba splácení v letech [(dluhy celkem – peněžní prostředky) / roční cash flow]. Ukazatel doba splácení, označovaný tež jako doba umořování ukazuje, jak silně je podnik závislý ne svých věřitelích.

Žádné komentáře:

Okomentovat