Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

• podílový fond se podobá státnímu ...

• podílový fond se podobá státnímu podniku  majetek v podílovém fondu spravuje inves-tiční společnost svým jménem na účel podílníků
a) otevřený podílový fond – počet vydávaných podílových listů není limitován a podílník má právo na zpětný prodej podílového listu investiční společnosti
b) zavřený podílový fond – počet vydávaných podílových listů je omezen nebo doba je-jich vydávání a podílník nemá právo na zpětný prodej podílového listu investiční spo-lečnosti
• investiční společnost může zakládat a spravovat i investiční fondy  jinou činnost inves-tiční společnost vykonávat nesmí
Investiční fond
• je akciová společnost, která shromažďuje peněžní prostředky vydáváním akcií  takto získané prostředky používá ke koupi CP, nemovitostí nebo movitých věcí nebo ke vkla-dům dle smlouvy o tichém společenství nebo je ukládá na zvláštní účet u banky
• investiční fond je vlastníkem získaných peněžních prostředků

Závěrečná ustanovení
• k nákupu a prodeji CP nepotřebují investiční společnosti a investiční fondy povolení ob-chodníka s CP
• nad investičními společnostmi a fondy vykonává ministerstvo financí státní dozor
• každá investiční společnost a fond musí mít svého depozitáře (banka, u níž si peníze uschová)  u depozitáře je investiční společnost povinna otevřít účet pro sebe i pro každý jí vytvořený podílový fond, investiční fond rovněž otevře účet u svého depozitáře

Žádné komentáře:

Okomentovat