Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

C … spotřeba domácností jsou ...

C … spotřeba domácností jsou výdaje za konečné produkty 65 %
I … investice soukromých firem jsou výdaje za stroje, budovy, technologie 20 %
G … vládní nákupy jsou výdaje na infrastrukturu, obranu státu, školství, zdravotnictví, ochranu živ. prostředí …, nezahrnují se sem transferované platby (tj. přerozdělování ze stát-ního rozpočtu) 17%
X … čistý vývoz (export – import) jsou eliminace výdajů domácností, firem a vlády za zboží a služby vyrobené v zahraniční ekonomice –2 %

• údaj o HDP byl mohl být znehodnocen nejen tím, že v položce G by byly započteny transfery, ale i tím, že bychom do kterékoliv položky započetli i údaje za produkci zůstá-vající v sektoru firem (např. plech v NH i Romo Fulnek)  docházelo by k tzv. duplici-tám, proto se vylučují odečítáním jejich hodnot

• nominální HDP je údaj o HDP v aktuálních cenách, hovoříme tak o nominální hodnotě produkce v určitém kalendářním roce
- jestliže bychom seřadili údaje o HDP ČR v časové řadě např. 10 let počínaje r. 1990, zjistili bychom, že nom. HDP neustále, pravidelně roste
- údaj o nom. HDP je značně nepřesný, vyjadřuje totiž hodnotu produktu v aktuálních cenách daného roku a nepočítá s vlivy změn cenové hladiny, tj. vlivy inflace

Žádné komentáře:

Okomentovat