Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

27. Růst, rozvoj a struktůra SE

Ekonomický růst a rozvoj

Základní charakteristikou vývoje ekonomiky je ekonomický růst. Ekonomický růst představuje rozvoj výrobních sil ekonomiky projevující se růstem produkce hotových statků a služeb.

Rozvojem výrobních sil se rozumí změna rozsahu a kvality používaných výrobních faktorů, tedy schopností produkovat a to v důsledku vědeckotechnického pokroku. Ekonomický růst je obvykle vyjádřen jako růst HDP v % za určité sledované období.

Ekonomický rozvoj je změna rozsahu a kvality bohatství země, k němuž dochází tak, že část nově vyrobených statků není v daném období spotřebována, ale je akumulována v ekonomice.

Ekonomický růst je předpokladem ekonomického rozvoje, vede k ekonomickému rozvoji, avšak nemusí k růstu bohatství vést. Ekonomický růst musí dosáhnout určitých minimálních hodnot. Spodní hranicí ekonomického růstu každé země je populační vývoj. Ekonomický růst by měl dosahovat vyšších temp než přírůstek obyvatelstva. Mimo to musí růst zabezpečit zdroje pro obnovu a udržování již dosaženého bohatství. Tento minimální růst zabezpečuje pouze stagnaci ekonomiky, jedná se o ekonomický růst bez ekonomického rozvoje. Jsou-li dosažená tempa růstu nižší, pak hodnota bohatství klesá, společnost žije na svůj úkor, chudne.

Žádné komentáře:

Okomentovat