Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ukazatelé výkonnosti NH

Ukazatelé výkonnosti NH – Hrubý a čistý domácí produkt, obchodní bilance, míra nezaměstnanosti, míra inflace, spotřeba domácností, produktivita práce.

Růstu NH lze dosáhnout:
extenzivně – do ekonomiky se vkládá větší množství výrobních faktorů
intenzivně – zvýšení kvality a lepší využití výrobních faktorů (žádoucí)

Úroveň NH ovlivňuje: politický systém
kulturní vzdělanost národa
přírodní bohatství
národní bohatství státu (co bylo v minulosti vytvořeno a přenáší se do současné doby a využívá se)

Na NH mají vliv:
tempo růstu inflace,
míra nezaměstnanosti,
podíl salda obchodní bilance(rozdíl vývozu a dovozu)
tempo růstu reálného HDP,
= magický čtyřúhelník

1)Inflace = znehodnocení peněz uvnitř ekonomiky daného státu, dochází k poklesu mzdy, rostou ceny
Druhy: mírná inflace (do 10ti %) – únosná, je už dlouhou dobu u nás
pádivá inflace (kolem 100%)
hyperinflace (do 1000ců %)
jádrová inflace – celková inflace očištěná o prvky deregulace (např. sezónní výkyvy)

2) Nezaměstnanost :
frikční – přirozený jev tržní ekonomiky (odchod ze zaměstnání za účelem sebevzdělávání, přestěhování, po mateřské dovolené
Je krátkodobá a neodstranitelná
strukturální - vzniká v důsledku změn ve struktuře ekonomiky. Vzniká v důsledku technického pokroku. Vzniká také jako nezaměstnanost regionální v některých oblastech se snižují pracovní příležitosti
Má dlouhodobější povahu
cyklická - nezaměstnanost se vyvíjí podle hospodářského cyklu
sezónní - Postihuje osoby pracující v oborech, kde není celoroční aktivita nebo se výrazně snižuje (zemědělství, stavebnictví)
- ukazatel nezaměstnanosti vždy v %,
- skutečná nezaměstnanost vždy vyšší

3) Obchodní bilance : rozdíl vývozu a dovozu (kladná, záporná, vyrovnaná) U nás záporná

4) Hrubý domácí produkt (HDP) – je prvním ukazatelem výkonnosti NH, vyjadřujeme v peněžních jednot.zahrnuje konečnou produkci celého hospodářství vytvořenou za určité
období na území určitého státu.
Lze ho vyčíslit v: běžných cenách (zkreslují vývoj hmotných statků)-nominální HDP nebo stálých cenách – reální HDP
Čistý HDP – větší odpisy dl. majetku
Hrubý HDP – více se používá, ale menší vypovídající schopnost
Potencionální HDP – co bychom mohli, kdyby
Skutečný HDP – co skutečně vyrobíme

Metody výpočtu HDP –
výdajová metoda - sledujeme výdaje domácností + státu
výrobní metoda - souhrn hodnot hrubých přidaných zpracováním ve všech odvětvích.

Žádné komentáře:

Okomentovat