Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Světová banka

Nejvýznamnější z těchto institucí je stále Mezinárodní banka pro
obnovu a rozvoj, která v roce 1944 vznikla jako první, ostatní
organizace vznikly v průběhu času. Název Světová banka se proto mnohdy
nepřesně používá pouze pro označení této organizace. Členství v IBRD
je podmíněno členstvím v MMF. Počet členů IBRD je obdobný jako u MMF.
Počet členů ostatních organizací SB je nižší.
Hlavními cíly IBRD a obdobně i ostatních organizací Světové banky
jsou:
1. Napomáhat rozvoji svých členů usnadňováním investic kapitálu pro
produktivní účely
2. Poskytovat půjčky svým členům na investice pro produktivní účely
3. Poskytovat záruky na půjčky

V poválečném období se Světová banka zaměřovala na obnovu válkou
postižených zemí. V posledních letech se zaměřuje na poskytování
půjček a záruk pro rozvojové země, kde financuje konkrétní projekty,
zvyšující životní úroveň v těchto zemích.
Struktura IBRD i ostatních organizací Světové banky je obdobná jako
u MMF. Základní kapitál IBRD ve výši 10 mld. amerických dolarů je
rozdělen na akcie. Každá země může upsat určitý počet akcií. Základní
kapitál je splacen pouze z části, nesplacená část představuje ručení
členských států za závazky IBRD. Po druhé světové válce se IBRD
zaměřila na obnovu Evropy a Japonska. Od 70.let se téměř výhradně
zaměřuje na rozvojové země. Posláním SB je poskytovat půjčky na
konkrétní hospodářské projekty.
Vrcholným orgánem je, stejně jako u MMF, Rada (sbor) guvernérů,
výkonným orgánem je Rada výkonných ředitelů (Výkonný sbor). Složení a
pravomoci jsou obdobné jako u MMF.

Žádné komentáře:

Okomentovat