Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cenné papíry

Na veřejných trzích v České republice, tj. na BCPP, a.s. a RM-
Systému, a.s. se obchoduje se třemi druhy cenných papírů -- akciemi,
podílovými listy a dluhopisy. Akcie je CP, který vyjadřuje podíl na
základním kapitálu akciové společnosti, která ho emitovala. Na akcii
jsou vázána práva a povinnosti akcionáře vůči akciové společnosti.
Akciovými společnostmi jsou i investiční fondy. Od klasické akciové
společnosti se IF liší tím, že jsou podrobeny zvláštnímu státnímu
dohledu, který vykonává KCP. Akcionáři IF jsou tedy více chráněni než
akcionáři klasické akciové společnosti.
Podílové listy vydává investiční společnost k podílovému fondu.
Podílový fond není právnickou osobou, tedy nemá subjektivitu. Jde o
sdružení prostředků bez právní subjektivity. Podílový fond je
spravován investiční společností a majitelé podílových listů
(podílníci) nemají právo, na rozdíl od akcionářů, zasahovat do správy
podílového fondu. Podílové fondy se rozdělují na otevřené podílové
fondy a uzavřené podílové fondy. V případě otevřeného podílového fondu
má IS povinnost odkoupit od majitele podílového listu (podílníka) jeho
podílové listy, jestliže o to požádá. Cena PL při tomto odkupu je
stanovena zákonem, a to jako hodnota vlastního jmění (obdoba vlastního
kapitálu) připadající na jeden podílový list. U uzavřeného PF IS tuto
povinnost nemá. U obou typů podílového fondu mohou podílníci bez
omezení prodat své podílové listy jinému investorovi, ať už přímo nebo
na veřejném trhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat