Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Co platí pro vztah mezi průměrnými a mezními náklady a vysvětlete, čím je tento vztah determinován.

V rozhodování firmy hrají důležitou roli náklady na jednotku produkce - tzv. průměrné (jednicové) náklady, značíme je AC. Jejich velikost je závislá na celkových nákladech a objemu produkce a jsou vyjádřeny vztahem AC = TC/Q. Mezními náklady (značíme MC) rozumíme dodatečné náklady vyvolané zvýšením objemu produkce o jednu jednotku, vyjadřují, co stojí každá další jednotka produkce. Mezní náklady mají specifický průběh (klasický je tvar písmene „J“) a ovlivňují vývoj variabilních i celkových nákladů. Tím se jejich vliv projevuje i do nákladů průměrných, jejichž pokles se s růstem mezních nákladů prostupně zpomaluje, poté je zastaven a křivka průměrných nákladů získává růstovou tendenci. Přitom platí, že křivka mezních nákladů protíná křivku průměrných nákladů v jejich minimu (ACmin = MC).

Kterými faktory je ovlivněna nabídková křivka firmy?

Nabídková křivka firmy je ovlivněna zejména těmito faktory:
a) cena výrobku – cena výrobku je kritériem, podle kterého výrobce poměřuje a hodnotí své náklady na výrobu;
b) průměrné náklady na výrobu – výrobce je poměřuje k ceně a jsou-li nižší něž tržní cena, dosahuje při realizaci na trhu zisku. Výše nákladů je závislá na úrovni techniky a na cenách vstupů. Zdokonalení techniky se projevuje snižováním nákladů na jednotku produkce. Ale ke změně nákladů může dojít i v důsledku změn cen, za které výrobce pořizuje vstupy;
c) ceny výrobních substitutů – jedná se o statky, které mohou být výrobcem snadno vzájemně zaměněny, tzn. může výrobu jednoho statku nahradit výrobou jiného statku. Změna ceny u výrobního substitutu (její růst), může učinit jeho výrobu pro výrobce ziskovější, a to se může projevit změnou výroby a tedy i nabídky;
d) organizace trhu (tržní struktura) – se může projevovat v různých podobách. Sledujeme, jaký dopad bude mít na nabídku skutečnost, zda trh je blízký dokonale konkurenčnímu prostředí nebo je pod vlivem monopolních sil;
e) jiné vlivy – např. hospodářská politika v oblasti zahraničního obchodu, živelné pohromy, rozmary počasí atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat