Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

42) Osobní společnosti

Osobní společnosti


Obchodní společnosti se dělí podle rozsahu ručení na:
1) Společnosti osobní, kde všichni nebo alespoň někteří společníci ručí za závazky společnosti
neomezeně
2) Společnosti kapitálové, jejichž společníci neručí za závazky společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno určitým způsobem, např. výší zapsaného nesplaceného vkladu.


Veřejná obchodní společnost – veřejnou obchodní společností je společnost alespoň dvou osob, které podnikají pod společným obchodním jménem. Společnost mohou založit jak fyzické tak i právnické osoby. Společnost se zakládá uzavřením společenské smlouvy, která musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, předmět podnikání a osoby zakladatelů.
Ručení – za závazky společnosti ručí společníci společně a nerozdílně veškerým svým majetkem. Ručení trvá i po zániku společnosti.
Jednání jménem podniku – nestanoví-li smlouva jinak, může jménem společnosti jednat každý společník. Každý společník má právo společnost řídit.
Rozdělování zisku – Zisk se rozděluje mezi společníky rovným dílem.
Zdroj kapitálu - představují vklady společníků a zisk společnosti. Společnost může získat i cizí kapitál.
Obchodní jméno – musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“ nebo zkratku „v.o.s.“ případně „veř. obch. spol.“. Pokud obchodní jméno obsahuje jméno a příjmení
společníka stačí dodatek „a spol.“. Tato právní forma je obvyklá tam, kde jde o
rozšíření soukromých podniků. Vznikají tak malé a menší podniky, často rodinného
charakteru.

Komanditní společnost – vzniká spojením alespoň dvou osob ke společnému podnikání na základě společenské smlouvy.
Zdroj kapitálu – představují vklady společníků. Ve společenské smlouvě musí být uvedena výše vkladů tzv. komandistů.
Ručení – Podstatným znakem této společnosti jsou dvě skupiny společníků:
1) Komplementáři – společníci, kteří za závazky společnosti ručí celým svým majetkem
2) Komandisté – kteří za závazky společnosti ručí jen do výše nesplaceného vkladu
Rozdělování zisku – Polovina zisku připadá komplementářům, polovina komandistům. Společenská smlouva však může upravit rozdělení zisku jiným způsobem.
Kompetence řízení – Statutárním orgánem společnosti jsou zásadně komplementáři. Pokud ze společenské smlouvy nevyplívá něco jiného, je každý komplementář oprávněn
jednat za společnost samostatně. Na základě společenské smlouvy se mohou ostatní komplementáři vzdát vedení společnosti ve prospěch jednoho z nich. Komandisté nejsou povinni ani oprávněni vykonávat vedení společnosti ani za společnost jednat. Mají však právo nahlížet do účetních knih a účetních dokladů a získat roční účetní uzávěrku.
Obchodní jméno – musí obsahovat označení „komanditní společnost“ nebo zkratku „kom. spol.“ nebo „k.s.“. Obsahuje-li obchodní jméno komandisty, ručí tento komandista za závazky
společnosti jako komplementář.

Žádné komentáře:

Okomentovat