Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

40) Odbyt

Odbyt


Jedná se o soubor činností, jehož úkolem je zajistit uplatnění výrobku (služby) na trhu a jeho dodání odběrateli. V podniku se odbytovými činnostmi zabývá odbytový a marketingový útvar. Oba útvary mohou být začleněny do obchodního úseku.

Odbytové činnosti zahrnují:
1) Marketingové činnosti, jako je výzkum trhu
2) plánování odbytu
3) Operativní odbytové činnosti (styk s odběrateli)
4) Skladování výrobků
5) Expedici a fakturaci
6) Zajišťování obchodně technických služeb
7) evidenci a hodnocení odbytu

Některé podniky budují pro zajištění své obchodní činnosti vedle odbytových útvarů i systém aktivního styku
se zákazníkem prostřednictvím obchodních cestujících, obchodních zástupců a obchodních poradců.
Obchodní cestující - jsou zaměstnanci podniku. Náplní jejich práce je navštěvování potenciálních zákazníků podle předem zpracovaného plánu a zajišťování nabídky.
Obchodní zástupci (dealeři) – jsou samostatní podnikatelé, zpravidla živnostníci, kteří pracují pro podnik na základě uzavřené smlouvy.
Nejčastěji se používá smlouvy o obchodním zastoupení. Tato smlouva musí mít písemnou formu. Obchodní zástupce se v ní zavazuje v určité oblasti (případně na celém území republiky) provádět odborné činnosti spojené s výzkumem trhu, uzavíráním obchodů za podmínek stanovených podnikem, který zastupuje, vyhledáváním zákazníků. Obchodní zástupce může pracovat současně pro více firem. Zastoupený podnik se ve smlouvě zavazuje zaplatit zástupci odměnu za jeho služby v podobě provize. Rozlišujeme obchodní zastoupení výhradní a nevýhradní. Jde-li o nevýhradní zastoupení může zastoupený podnik pověřit různé osoby zastoupením při prodeji zboží určitého druhu. Při výhradním zastoupení (exkluzivní zastoupení) je zastoupený podnik povinen užívat pro určité území výhradně služeb jednoho obchodního zástupce.Operativní činnosti při odbytu


Operativní odbytové činnosti zahrnují jednání s odběrateli, uzavírání kupních smluv, vyřizování reklamací. Na výzkum trhu úzce navazuje získávání odběratelů pro výrobky (služby), které podnik vyrábí.
Jednání s odběrateli a jejich vyhledávání se uskutečňuje různými formami na trhu.
1) Individuální jednání
2) Veletrhy a výstavy
3) Burzy
4) Dražby (aukce)

Žádné komentáře:

Okomentovat