Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

38) Statky a služby

Statky a služby


Lidé uspokojují své potřeby určitými předměty nebo určitou činností. Užitečné předměty, které mají určité vlastnosti (upotřebitelnost), se nazývá statky. Užitečné činnosti, při jejichž průběhu lidé uspokojují své potřeby, se nazývají služby.

Podle dostupnosti dělíme statky na:
1) Volné statky - tj. statky, které jsou neomezeně k dispozici (voda,
vzduch, světlo)
2) Ekonomické statky - které se vyskytují v omezené míře a musí se
určitým způsobem
rozdělovat.

Podle použití dělíme statky na:
1) Spotřební statky - které slouží besprostředně spotřebě, např.
potraviny, uhlí, auta, oděvy.
2) Kapitálové statky - které slouží další výrobě, např. látka na šaty,
příze.Zdroje prostředků pro uspokojení potřebK zabezpečení dostatečného množství ekonomických statků jsou nezbytné zdroje. Tyto zdroje se v průběhu činnosti, kterou zpravidla nazýváme výroba, přeměňují (transformují) do podoby statku nebo služby. Při tomto procesu transformace je důležité, aby došlo ke zhodnocení zdrojů, které do procesu vstupují. Cely proces lze znázornit takto:

Přeměna
Zdroje (vstup) ----------------------------------------------- Výsledek (výstup): statek nebo služba
Zhodnocení

Výrobní faktory jsou:
- práce
- přírodní zdroje (příroda)
- kapitálPotřeby1) Fyziologické
2) Společenské
3) Individuální
4) KolektivníHospodářství a efektivnost


Výroba statků a služeb probíhá ve společnosti součinností mnoha lidí a mnoha podniků. Vyrobené statky a služby si výrobci vyměňují mezi sebou prostřednictvím tzv. směny.
Dělba práce s sebou přináší specialisti jednotlivých výrobců na výrobu určitých statků a služeb nebo jej jejich částí. Vyměňování zboží a služeb zprostředkovávají peníze, které jsou prostředkem pro změření velikosti hodnoty zboží. V hospodářství pak proudí zboží, peníze a práce mezi podniky a domácnostmi takto:


Zboží

Tržby z prodeje zboží
(peníze za zboží)


Podniky Domácnosti


mzdy a platy
(peníze za práci)

PráceHospodaření je účelné nakládání s prostředky, které má společnost k dispozici. Při každé činnosti je třeba zajistit její účinnost (efektivnost).
Efekt obecně znamená užitečný výsledek činnosti, pro jehož dosažení musely být vynaloženy určité zdroje. Efektivnost vyjadřuje vztah mezi efektem určité činnosti (nazýváme jej také výsledek nebo výstup) a vynaloženými zdroji (vstupy).
Efektivní je tedy taková činnost, která přináší žádoucí výsledek s vynaložením přiměřených zdrojů.
Podnik hospodaří efektivně jestliže:
A) vyrábí takové statky nebo služby, které je někdo ochoten koupit, tedy vyrábí účelně
B) usiluje o snižování spotřeby zdrojů a lepší využití zdrojů, které ke své činnosti potřebuje, tedy vyrábí hospodárně.

Efektivnost činnosti podniku zahrnuje dvě složky:
A) účelnost (užitečnost) výrobku nebo služby
B) hospodárnost

Účelnost výrobku nebo služby v normálně fungující ekonomice prověřují spotřebitelé, kteří jsou nebo nejsou ochotni si výrobek nebo službu koupit.

Žádné komentáře:

Okomentovat