Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

25) Odměňování práce

Odměňování práce


Odměňování práce představuje ohodnocení výkonu formou mzdy nebo platu.
Plat – se užívá pro pevně stanovenou částku za měsíční výplatní období
Mzda - se užívá v případech, kdy výše odměny závisí na výkonu či odpracovaném čase, je proto pohyblivá.
Užívá se zejména u dělníků.
Časová mzda – se vypočítává podle odpravované doby.
Výpočet: Počet odpracovaných hodin x sazba za hodinu
Úkolová mzda – se počítá podle skutečně provedeného výkonu pracovníka.
Výpočet: Odměna za jednotku výkonu (úkolová mzda) x počet kvalitních jednotek
Úkolová mzda podle stanovené doby se počítá podle výkonové normy času:
Výpočet: Normový čas v hodinách x sazba za hodinu

Tyto základní formy mzdy jsou doplňovány různými formami pobídkové mzdy. Pokud se používá mzda s prémií, je pracovník odměňován základní mzdou časovou nebo úkolovou, ke které se připočítává prémie. Pravidla pro přiznání prémií a jejich výpočet stanoví vedení podniku v prémiovém řádu.
Podklady pro odměňování zaměstnanců jsou obsaženy ve mzdových předpisech a v evidenci o vykonané práci. Na základě zákonných předpisů si zpracovávají podniky vnitřní mzdové předpisy, podle kterých odměňují zaměstnance. Základem mzdových předpisů je tarifní soustava, která zahrnuje katalogy prací a stupnice mzdových tarifů.

Katalog prací – obsahuje určení kvalifikovaných předpokladů v jednotlivých kvalifikačních stupních, tj. zhodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti typických pracovních činností.
Stupnice mzdových tarifů – vymezuje tarifní stupně a výši mzdových tarifů, tj. odměny za vymezenou časovou jednotku (hodiny nebo měsíce)

V souvislosti s odměňováním se v praxi používají další pojmy:

1) Mzda (plat) – v peněžní formě
2) Naturální mzda - má formu zboží nebo služeb
3) Hrubá mzda – představuje celkový výdělek zaměstnance před zdaněním
4) Čistá mzda – počítá se jako rozdíl hrubé mzdy, daně z příjmu fyzických osob, pojistného a sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění.
5) Tarifní mzda – kterou se rozumí nejnižší mzda podle zákonných předpisů
6) Smluvní mzda – tj. mzda dohodnutá individuálně mezi podnikatelem a zaměstnancem
7) Nominální mzda – tj. peněžní částka bez ohledu na to, co za ni lze koupit
8) Reálná mzda – tj. množství zboží nebo služeb, které lze za mzdu koupit

Žádné komentáře:

Okomentovat