Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

29) Družstva


DružstvaDružstva jsou společenstvím neuzavřeného počtu osob založenými za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Zákon stanoví, že obchodní jméno družstva musí obsahovat označení družstvo. Družstvo musí mít alespoň pět členů. Pokud jsou členy družstva alespoň dvě právnické osoby, nemusí být tato podmínka splněna. Podmínkou vzniku členství v družstvu je splacení členského vkladu určeného stanovami.
Základní normou, kterou se řídí činnost družstva, jsou stanovy družstva. O změně stanov rozhoduje členská schůze.

Členy družstva mohou být fyzické i právnické osoby.

Členství vzniká:
1) dnem vzniku družstva (zápisem do obchodního rejstříku)
2) za trvání družstva přijetím za člena na základě členské přihlášky
3) převodem členství
4) jiným způsobem stanoveným zákonem

Členství zaniká:
1) písemnou dohodou
2) vystoupením člena
3) vyloučením člena
4) zánikem družstva
5) smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.


Zdroj kapitálu - představují členské vklady, které tvoří základ základního jmění. Výši základního jmění určují stanovy, nejméně však musí činit 50 000, Kč při založení družstva. Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního jmění.
Kompetence řízení – Vrcholným orgánem družstva je členská schůze. Schází se podle stanov, nejméně však
jednou za rok. Výkonným orgánem družstva je představenstvo, které je statutárním orgánem družstva.
Ze svých členů volí předsedu, který řídí jednání představenstva. Stanovy však mohou určit, že běžnou činnost družstva řídí ředitel jmenovaný a odvolávaný představenstvem.Kontrolním orgánem družstva je kontrolní komise.
Ručení – Družstvo ručí za závazky svým majetkem. Členové za závazky družstva neručí.
Zánik a zrušení družstva – Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Družstvo může být zrušeno:
1) usnesením členské schůze
2) vyhlášením konkurzu
3) rozhodnutím soudu
4) uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno
5) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno

Členská schůze se může usnést na sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva. Jestliže členská schůze rozhodne o likvidaci družstva, jsou jmenováni likvidátoři a provede se vypořádání likvidačního zůstatku mezi členy družstva.

Žádné komentáře:

Okomentovat